Püspöki körlevél a stóla használatával kapcsolatban

Egyházunk három egyházkerületének püspöke a Liturgiai Bizottsággal egyetértésben az alábbi javaslatot terjeszti a lelkészek és gyülekezeteink presbitériumai elé.

 2005. pünkösd ünnepétől kezdődően a három püspök istentiszteleti szolgálata során a gyülekezetekben bemutatja a Luther-kabátra helyezett, az egyházi év liturgikus színeinek megfelelő úgynevezett lelkészi stólát, amelyet a protestáns egyházakban egyre gyakrabban alkalmaznak. Egy féléves bemutató időszak után minden gyülekezet presbitériuma eldöntheti lelkészével egyetértésben, hogy bevezeti-e istentiszteleti gyakorlatában a lelkészi stóla használatát.

A bemutatás szándékát az alábbiakban indokoljuk.

1) Szerte a világon - de különösen Nyugat-Európa evangélikus egyházaiban - már korábban sor került a lelkészi stóla viseletének bevezetésére. Ezáltal a lelkész liturgikus megjelenése is jelzi az egyházi esztendő adott ünnepkörét. (Például pünkösdkor piros, Szentháromság vasárnapján fehér, az azt követő vasárnapokon zöld stb.)

2) Esetleges hazai bevezetésével kapcsolódunk a világ evangélikusságának liturgikus tradíciójához, amely sokrétű, és igen változatos.

3) A színes lelkészi stóla oldja a lelkész különben egyhangú, komor megjelenését a fekete színű Luther-kabátban.

4) Tábori lelkészeink katonai egyenruháján a lelkészi stóla jelzi, hogy viselői egyházi személyiségek.

5) A lelkészi stóla viselése kifejezésére juttatja lelkészeink ordinációját és a más keresztény egyházak lelkészeivel való lelki összetartozását.

6) Kórházban és egyéb, templomi szolgálaton kívüli alkalmakon való viselése fekete öltöny mellett egyértelműen azonosítja a lelkészt. Kérjük lelkészeinket és gyülekezeteinket, fogadják a bemutató kezdeményezést a liturgikus viselet gazdagodásának egyik sajátos formájaként, s majd egy fél esztendő múltán hozzák meg megalapozott döntésüket.

Az egyház Ura, a feltámadott Jézus Krisztus áldja meg az evangéliumért végzett szolgálatunkat magyarhoni egyházunkban és szerte a világon.

Budapest, 2005. április hó 15. napján

Erős vár a mi Istenünk!

Gáncs Péter püspök

 D. Szebik Imre elnök-püspök

Ittzés János püspök