EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 

Legfrissebb számunk tartalma

2010/51

A vasárnap igéje

Cantate

Ó, jöjj, ó, jöjj, Üd­vö­zí­tő
So­kunk ked­velt éne­ke az Ó, jöjj, ó, jöjj, Üd­vö­zí­tő (EÉ 149). Szí­ve­sen éne­kel­jük bib­lia­órá­kon, is­ko­lá­ban, is­ten­tisz­te­le­te­ken egy­aránt. Az egy­sze­rű né­pi nyol­cas stró­fa­szer­ke­ze­tet lá­gyít­ja, ahogy fél­so­ron­ként az utol­só szó­ta­got ki­csit meg­nyújt­juk. S bár éne­kes­köny­vünk ezért 5/8-ban köz­li, sen­ki­nek sem jut eszé­be va­la­mi lük­te­tő bal­ká­ni aszim­met­ri­kus rit­mus­ban éne­kel­ni. A dal­lam nép­dal­sze­rű, ABB­vA szer­ke­zet. Jó tud­ni, hogy ez az ének nem­csak Ma­gyar­or­szá­gon, ha­nem né­met te­rü­le­te­ken is össze­kö­ti az evan­gé­li­ku­so­kat ró­mai test­vé­re­ink­kel.

Oratio oecumenica

Élő víz

HE­TI ÚT­RA­VA­LÓ
„Örül­je­tek az Úr­ban min­den­kor! Is­mét mon­dom: örül­je­tek. Az Úr kö­zel!” (Fil 4,4–5) >>

Jössz-e ün­ne­pel­ni?
If­jú­ko­ri ba­rá­tom utál­ta a ka­rá­csonyt. És min­den más ün­ne­pet. Azt mond­ta, nem haj­lan­dó a nap­tár pa­ran­csá­ra örül­ni, sze­ret­ni, ki­bé­kül­ni, fel­tá­mad­ni, új éle­tet kez­de­ni. In­kább bár­mi­kor és őszin­tén, mint ... >>

Egyházunk egy-két hete

Ka­rá­cso­nyi vers­mon­dó ver­seny Bu­da­fo­k evangélikus templomában
Meg­lát­szott a le­he­let is, ke­mény hi­deg volt az­nap. A bu­da­fo­ki evan­gé­li­kus temp­lom­ba még­is so­kan ­jöt­tek el a sza­va­ló­ver­seny­re. Ké­zen fog­va ve­zet­ték ki­csi­nye­i­ket a szü­lők, nagy­szü­lők, biz­tat­ták a ver­seny­ző­ket; ők ta­lán job­ban iz­gul­tak, mint az ál­ta­lá­nos is­ko­lás vers­mon­dók. Isten evangélikus hajlékában a múlt pén­te­ken hu­szon­há­rom kis­gyer­mek „mér­kő­zött meg” a vers­mon­dás nagy fel­ada­tá­val. Min­den kor­osz­tály­ban ki­osz­tot­ták az el­ső há­rom he­lye­zett­nek a dí­ja­kat, a fel­ké­szí­tő ta­ná­rok vi­rág­csok­rot kap­tak, az ok­le­vél pe­dig min­den részt­ve­vő­nek ki­járt. Így min­den­ki győz­tes­nek érez­het­te ma­gát, pár per­cig min­den vers­mon­dó­pa­lán­ta nagy sze­re­pet ka­pott.

Ge­ne­rá­ci­ók vég­te­len lán­co­la­ta
Eb­ben az esz­ten­dő­ben egyik utol­só szol­gá­la­ti út­ján az Észa­ki Egy­ház­ke­rü­let püs­pö­ke a ve­csé­si evan­gé­li­ku­so­kat ke­res­te föl. A de­cem­ber 12-i ta­lál­ko­zás ap­ro­pó­ját nem egy kü­lön­le­ges ün­nep vagy év­for­du­ló ad­ta, ha­nem egy­más köl­csö­nös meg­is­me­ré­se volt a cél.

Keresztutak

Adventi Prúsz-együttlét fe­hér asz­ta­lok mel­lett
A sok­éves ha­gyo­mány­nak meg­fe­le­lő­en idén is ad­vent­ben ke­rült sor a Pro­tes­táns Új­ság­írók Szö­vet­sé­gé­nek (Prúsz) évad­zá­ró együtt­lé­té­re, amely­nek ez al­ka­lom­mal is a bu­da­pes­ti Fe­hér Pá­va za­rán­dok­szál­ló ét­ter­me ...

Ta­nul­mány­kö­tet a Ká­dár-kor­szak egy­ház­ül­dö­zé­sé­ről
Egy­ház­ül­dö­zés és egy­ház­ül­dö­zők a Ká­dár-kor­szak­ban cím­mel még má­jus 6–7-én szer­ve­zett két­na­pos kon­fe­ren­ci­át a ka­to­li­kus, a re­for­má­tus és az evan­gé­li­kus egy­ház. Az ott el­hang­zott elő­adá­sok szer­kesz­tett vál­to­za­tát tar­tal­ma­zó ta­nul­mány­kö­te­tet de­cem­ber 10-én mu­tat­ták be a – ko­ráb­ban a ta­nács­ko­zás­nak is he­lyet adó – Sa­pi­en­tia Szer­ze­te­si Hit­tu­do­má­nyi Fő­is­ko­la dísz­ter­mé­ben.

A tör­té­nel­mi egy­há­zak­kal fog össze a kor­mány a jö­vő évi ma­gyar EU-el­nök­ség si­ke­ré­ért
Mar­to­nyi Já­nos kül­ügy­mi­nisz­ter, Győ­ri Eni­kő európai uniós ügye­kért fe­le­lős ál­lam­tit­kár és a tör­té­nel­mi egy­há­zak ma­gyar­or­szá­gi ve­ze­tő­i­nek de­cem­ber 10-i ta­lál­ko­zó­ján a részt­ve­vők egyet­ér­tet­tek ab­ban, hogy a ja­nu­ár­tól in­du­ló so­ros ma­gyar EU-el­nök­ség si­ke­re és a Ma­gyar­or­szág­ról al­ko­tott kép ja­ví­tá­sa a kor­mány, az egy­há­zak és az egész or­szág kö­zös cél­ja. A tör­té­nel­mi egy­há­zak ak­tí­van részt kí­ván­nak vál­lal­ni eb­ben a fel­adat­ban, ki­emelt fi­gye­lem­mel az ön­kén­tes­ség­re és a kul­tu­rá­lis sok­szí­nű­ség­re.

Jól fogyott a Szent­írás
Ami­kor a ke­resz­té­nyek – re­mény­ség sze­rint rend­sze­re­sen – ke­zük­be ve­szik Bib­li­á­ju­kat, biz­to­san eszük­be jut az egész Írás ih­le­tő­je és az ál­ta­luk ép­pen ol­va­sott könyv szer­ző­je. A könyv fel­la­po­zá­sa­kor eset­leg még a ki­adó ne­ve is sze­mük­be öt­lik. So­kak­ban azon­ban nem tu­da­to­sul, hogy a ma­gyar nyel­vű Bib­lia ügyének szolgálatában je­len­tős szerepe van a Ma­gyar Bib­lia­tár­su­lat Ala­pít­ványnak.

Ke­resz­tény nyomok Ma­láj­föl­dön
Ki hin­né, hogy a vi­lág nagy­vá­ro­sai kö­zül a leg­lát­vá­nyo­sabb ka­rá­cso­nyi de­ko­rá­ci­ók­kal az Egyen­­lí­tő kö­ze­lé­ben fek­vő Szin­ga­púr met­ro­po­li­sá­nak bevá­sár­ló­ut­cái büsz­kél­ked­het­nek? Az örök nyár­ban ve­rej­té­ke­ző Ma­láj-fél­szi­ge­ten a ke­resz­té­nyek ugyan el­enyé­sző ki­sebb­ség­ben él­nek, de – mint az aláb­bi írás­ból ki­tű­nik – je­len­lé­tük nem csu­pán tró­pu­si dé­li­báb…

Kultúrkörök

Már­vány­lap­ra vé­sett mu­lan­dó­ság Ber­zse­nyi Dá­ni­el köl­té­sze­té­ben
„Min­den­nap bú­csút ve­szünk va­la­mi­től, anél­kül hogy tud­nánk.” (Li­on Fe­ucht­wang­er)

Arany de­ren­gés
Ne­héz meg­ta­lál­ni, éle­te a mű­te­rem zárt vi­lá­gá­ban zaj­lik. Ahol nincs te­le­fon, csak mély csönd és Bach, Mo­zart föl­csen­dü­lő ze­né­je. Leg­több­ször fest, gyöt­rőd­ve, kín­lód­va rak­ja az arany-ikon-bar­na szí­ne­ket, hogy meg­szü­les­se­nek iz­zó lá­to­má­sai. Két­ezer év bib­li­kus táv­la­tá­ból elénk ör­vény­lő tit­kai, rej­té­lyes bel­ső su­gár­zás­sal. Fi­nom szö­vé­sű szép­ség­gel és pu­ri­tán egy­sze­rű­ség­gel. Remb­randt ked­ves ta­nít­vá­nya ő, aki fény-ár­nyék va­rázs­la­tá­val a né­met­al­föl­di mes­ter má­gu­si szel­le­mét idé­zi. A leg­ne­he­zebb klasszi­kus nyel­ve­ze­tet követve ér­le­li sa­ját stí­lu­sát, a sej­te­lem száz és száz örök üze­ne­tét.

Keresztény szemmel

A meg­tes­te­sült bi­za­lom
El­nök-püs­pö­ki be­kö­szön­tőm­ben a ka­pott bi­za­lom meg­osz­tan­dó aján­dé­ká­ról val­lot­tam a fa­so­ri temp­lom­ban („In­to­ná­ció” – Evan­gé­li­kus Élet, 2010. de­cem­ber 5.). Ezt kö­ve­tő­en pe­dig el­ső ...

Né­hány szó az egész…
Ro­ha­mo­san ala­ku­ló vi­lág­ban élünk, újabb és újabb ki­hí­vá­sok ér­nek ben­nün­ket. Új je­len­sé­gek for­má­lód­nak kö­rü­löt­tünk, ta­pasz­tal­juk a drasz­ti­kus vál­to­zá­so­kat, ame­lyek gyö­ke­re­sen új hely­ze­te­ket te­rem­te­nek. Vé­ge a ...

A hét témája

Ama bi­zo­nyos éj­sza­kán
Ama bi­zo­nyos éj­sza­kán lát­szó­lag sem­mi kü­lö­nös nem tör­tént. Meg­szült egy asszony. Igaz, ván­dor­út után, kö­nyö­rü­let­ből ka­pott haj­lék­ban, ami egy volt az is­tál­ló­val. De ez ak­kor nem volt olyan rend­kí­vül kü­lö­nös. A ...

A püs­pö­ki kar fel­hí­vá­sa a finn test­vé­rek se­gí­té­se ér­de­ké­ben
A Krisz­tus-vá­rás ád­ven­ti ide­jé­nek bol­dog­sá­gát messze észa­kon meg­rá­zó ese­mé­nyek za­var­ják meg. Az orosz óri­ás tal­pig vas­ban el­in­dult, hogy meg­sem­mi­sít­se a vi­lág egyik leg­ki­vá­lóbb, leg­ér­té­ke­sebb ki­csi né­pét, a finn ...

Ad­ja­tok!
Né­hány nap óta vas­tag, fe­hér hó­le­pel ta­kar be he­gyet és völ­gyet. Pom­pás lát­vány ez azok­nak, akik­nek van be­té­vő fa­lat­juk, me­leg ru­há­juk és fű­tött szo­bá­juk, és akik­nek mód­juk­ban van él­vez­ni a tél örö­me­it; de ...

Mi van a ke­zed­ben?
„Mi van a ke­zed­ben, Ábel?”
„Egy kis bá­rány­ka csu­pán, Uram. A nyáj­ból hoz­tam. Szent ál­do­zat­nak szán­tam a te ol­tá­rod­ra.” Oda­ál­doz­ta Is­ten­nek és az ál­do­zat il­la­ta min­den idő­re be­töl­ti a ...

Számvetés he­lyett
„La­punk éle­té­ben le­fu­tott az el­ső esz­ten­dő. Ha di­csek­szünk, csak gyön­ge­sé­günk­kel di­cse­ked­he­tünk. Nem tet­tünk töb­bet, mint amit ma­gunk­ra vál­lal­tunk, ami te­hát kö­te­les­sé­günk volt. Lel­ke­sed­tünk, ...

In­kar­ná­ció
Test­té lett… Ka­rá­csony­kor az lett nyil­ván­va­ló­vá, hogy Is­ten jól is­me­ri az em­bert. Tud­ja az em­be­ri szív tit­kát: nem elé­gí­ti meg az em­bert so­ha­sem iga­zán va­la­mi, min­dig csak va­la­ki. Tud­juk mi ezt ...

Ád­ven­ti gon­do­la­tok
Ád­vent­ben ta­nul­ja meg az em­ber, hogy az iga­zi bűn­bá­na­tot nem a bűn te­rem­ti meg, ha­nem Is­ten jó­sá­ga! Han­goz­tat­ni kell, hogy nem a bűn­nek má­zsá­nyi ter­he mun­kál­ja a bűn­bá­na­tot, ha­nem a jó­ság. Az iga­zi ...

Evangélikusok

Hét­vé­ge vá­ran­dó­sok­nak
Ez év ele­jén egy szü­lők­nek szó­ló fó­ru­mon lel­tünk egy­más­ra né­há­nyan, kis­gyer­me­kes evan­gé­li­kus édes­anyák. Fel­me­rült ben­nünk az igény, hogy meg­je­len­jünk a Szél­ró­zsa or­szá­gos evan­gé­li­kus if­jú­sá­gi ta­lál­ko­zón a ...

Egy szeretetotthon emlékkönyvébe
Az aláb­bi­ak­ban a Ka­kas Lí­dia Sze­re­tet­ott­hon­nak, a nyug­dí­jas egy­há­zi al­kal­ma­zot­tak ott­ho­ná­nak tör­té­ne­tét ele­ve­nít­jük föl ab­ból az al­ka­lom­ból, hogy szol­gá­la­ta, mű­kö­dé­se idén ért vé­get. Há­lát adunk az el­múlt éve­kért a ró­lunk mind­vé­gig gon­dos­ko­dó mennyei Atyánk­nak. A ki­csiny kez­de­tet meg­ál­dot­ta Is­te­nünk, és egy vé­gig jól mű­kö­dő, a la­kók­nak sze­re­te­tet biz­to­sí­tó, ró­luk gon­dos­ko­dó és a Krisz­tus-hit­ben bé­kes­sé­get nyúj­tó ott­hon ala­kult ki. Nem sze­ret­nénk el­fe­lej­te­ni a ré­gi szép és tar­tal­mas el­ne­ve­zést, amely min­den­kor kö­te­le­zett min­ket, és ki­hí­vást is je­len­tett szá­munk­ra: sze­re­tetott­hon.

„A lutheri teológiának nincs alternatívája”
– Hí­ve­ink szá­má­ra nem kell Önt be­mu­tat­nunk, a vi­lá­gi saj­tó azon­ban mint­ha csak mos­ta­ná­ban, el­nök-püs­pö­ki tiszt­sé­gé­nek utol­só évé­ben kezd­te vol­na iga­zá­ból „fel­fe­dez­ni”. Be­szél­ge­té­sünk előtt ...

Szószóró

Önmagát adja
Egy írás­tu­dó si­et Jé­zus­hoz, és így szó­lít­ja meg: „Mes­ter, kö­vet­lek, akár­ho­va mégy.” (Mt 8,19) Er­re vá­la­szol Jé­zus ez­zel a meg­le­pő mon­dat­tal: „A ró­kák­nak van bar­lang­juk, és az égi ma­da­rak­nak van ...

A sok ap­ró se­gít­ség együtt meg­sok­szo­ro­zó­dik
Egy­más­ra fi­gye­lés­ből, tö­rő­dés­ből je­les­re vizs­gáz­tak a bé­kés­csa­bai evan­gé­li­kus gim­ná­zi­um­nak azok a di­ák­jai, akik az egyik ve­rő­fé­nyes, ám na­gyon hi­deg té­li na­pon fel­ke­re­ked­tek, hogy meg­aján­dé­koz­zák a ro­má­ni­ai Bél­fe­nyér ár­va­há­zá­nak gyer­me­ke­it.

Bár­ka – Mi­ku­lás – KÖSZI!
Ha­gyo­má­nyos ad­ven­ti együtt­lé­tet tar­tott de­cem­ber 4-én a Ma­gyar­or­szá­gi Evan­gé­li­kus If­jú­sá­gi Szö­vet­ség (Me­visz) Bár­ka szak­cso­port­ja. A Bu­da­pes­ti Evan­gé­li­kus Egye­te­mi Gyü­le­ke­zet ven­dég­sze­re­te­té­nek ...

Prog­ra­mok és sü­te­mény a fa alá
Ha Sze­ge­den jársz, fel­tét­le­nül lá­to­gass el a Dóm tér­re! Az or­szág leg­szebb te­rén, a fo­ga­dal­mi temp­lom tö­vé­ben ka­rá­cso­nyig tart az ad­ven­ti for­ga­tag. Fel­tét­le­nül kós­told meg a fa­hé­jas kür­tős­ka­lá­csot. Ha ...

Tartalom
A vasárnap igéje
Öröm­re han­gol­va
Cantate
Ó, jöjj, ó, jöjj, Üd­vö­zí­tő
Oratio oecumenica
Oratio ˝cumenica
Élő víz
HE­TI ÚT­RA­VA­LÓ
Jössz-e ün­ne­pel­ni?
Egyházunk egy-két hete
Ka­rá­cso­nyi vers­mon­dó ver­seny Bu­da­fo­k evangélikus templomában
Ge­ne­rá­ci­ók vég­te­len lán­co­la­ta
Keresztutak
Adventi Prúsz-együttlét fe­hér asz­ta­lok mel­lett
Ta­nul­mány­kö­tet a Ká­dár-kor­szak egy­ház­ül­dö­zé­sé­ről
A tör­té­nel­mi egy­há­zak­kal fog össze a kor­mány a jö­vő évi ma­gyar EU-el­nök­ség si­ke­ré­ért
Jól fogyott a Szent­írás
Ke­resz­tény nyomok Ma­láj­föl­dön
Kultúrkörök
Már­vány­lap­ra vé­sett mu­lan­dó­ság Ber­zse­nyi Dá­ni­el köl­té­sze­té­ben
Arany de­ren­gés
Keresztény szemmel
A meg­tes­te­sült bi­za­lom
Né­hány szó az egész…
A hét témája
Ama bi­zo­nyos éj­sza­kán
A püs­pö­ki kar fel­hí­vá­sa a finn test­vé­rek se­gí­té­se ér­de­ké­ben
Ad­ja­tok!
Mi van a ke­zed­ben?
Számvetés he­lyett
In­kar­ná­ció
Ád­ven­ti gon­do­la­tok
Evangélikusok
Hét­vé­ge vá­ran­dó­sok­nak
Egy szeretetotthon emlékkönyvébe
„A lutheri teológiának nincs alternatívája”
Szószóró
Önmagát adja
A sok ap­ró se­gít­ség együtt meg­sok­szo­ro­zó­dik
Bár­ka – Mi­ku­lás – KÖSZI!
Prog­ra­mok és sü­te­mény a fa alá
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster