EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 

Impresszum

Evangélikus Élet
A Magyarországi Evangélikus Egyház hetilapja
evelet@lutheran.hu

Főszerkesztő: T. Pintér Károly
karoly.pinter@lutheran.hu

Szerkesztőségvezető: Boda Zsuzsa
zsuzsa.boda@lutheran.hu

Szerkesztőségi titkár: Vitális Judit
judit.vitalis@lutheran.hu

Olvasószerkesztő: Dobsonyi Sándor
sandor.dobsonyi@lutheran.hu

Korrektor: Huszár Mariann
mariann.huszar@lutheran.hu

Tervezőszerkesztő: Nagy Bence
bence.nagy@lutheran.hu

Főmunkatárs: Gazdag Zsuzsanna
zsuzsa.gazdag@lutheran.hu

Szerkesztőség:
1085 Budapest, Üllői út 24.
Tel.: 317-1108, Mobil: 20/824-5519 - Fax: 486-1195

Kiadja a Luther Kiadó
kiado@lutheran.hu
1085 Budapest, Üllői út 24.
Tel.: 317-5478 - 486-1228, Mobil: 20/824-5518 - Fax: 486-1229

Felelős kiadó: Kendeh K. Péter
peter.kendeh@lutheran.hu

Munkatársak:

Ecsedi Zsuzsa (ÉnekKincsTár)
ezsu@lutheran.hu

Kendeh K. Péter (Oratio Oecumenica)
peter.kendeh@lutheran.hu

Kőháti Dorottya (Új nap - új kegyelem)
dora.kohati@lutheran.hu

Véghelyi Antal (Vasárnap Igéje)
antal.veghelyi@lutheran.hu

Nyomdai előállítás: Szikra Lapnyomda Rt.
Felelős vezető: Máthé Sándor vezérigazgató
szikra.kervigh@szikralapnyomda.hu

Előfizethető közvetlenül a kiadónál vagy postautalványon.
Előfizetési díj belföldön: negyedévre 2585 Ft - fél évre 5170 Ft - egy évre 10340 Ft
Előfizetési díj külföldön, egy évre:
szomszédos országba: 35100 Ft (137,5 EUR)
egyéb külföldre: 41000 Ft (161 EUR)

Árusítja a Kiadó és a Magyar Posta Rt. (ÜLK)
INDEX 25 211, ISSN 0133-1302 (nyomtatott), ISSN 1787-0313 (on-line)

Csak a minden hónap 16-ig beérkező lemondásokat tudjuk az azt követő hónap elsejével töröltetni, ellenkező esetben még egy hónapig jár az újság.

Tartalom
A vasárnap igéje
Öröm­re han­gol­va
Cantate
Ó, jöjj, ó, jöjj, Üd­vö­zí­tő
Oratio oecumenica
Oratio ˝cumenica
Élő víz
HE­TI ÚT­RA­VA­LÓ
Jössz-e ün­ne­pel­ni?
Egyházunk egy-két hete
Ka­rá­cso­nyi vers­mon­dó ver­seny Bu­da­fo­k evangélikus templomában
Ge­ne­rá­ci­ók vég­te­len lán­co­la­ta
Keresztutak
Adventi Prúsz-együttlét fe­hér asz­ta­lok mel­lett
Ta­nul­mány­kö­tet a Ká­dár-kor­szak egy­ház­ül­dö­zé­sé­ről
A tör­té­nel­mi egy­há­zak­kal fog össze a kor­mány a jö­vő évi ma­gyar EU-el­nök­ség si­ke­ré­ért
Jól fogyott a Szent­írás
Ke­resz­tény nyomok Ma­láj­föl­dön
Kultúrkörök
Már­vány­lap­ra vé­sett mu­lan­dó­ság Ber­zse­nyi Dá­ni­el köl­té­sze­té­ben
Arany de­ren­gés
Keresztény szemmel
A meg­tes­te­sült bi­za­lom
Né­hány szó az egész…
A hét témája
Ama bi­zo­nyos éj­sza­kán
A püs­pö­ki kar fel­hí­vá­sa a finn test­vé­rek se­gí­té­se ér­de­ké­ben
Ad­ja­tok!
Mi van a ke­zed­ben?
Számvetés he­lyett
In­kar­ná­ció
Ád­ven­ti gon­do­la­tok
Evangélikusok
Hét­vé­ge vá­ran­dó­sok­nak
Egy szeretetotthon emlékkönyvébe
„A lutheri teológiának nincs alternatívája”
Szószóró
Önmagát adja
A sok ap­ró se­gít­ség együtt meg­sok­szo­ro­zó­dik
Bár­ka – Mi­ku­lás – KÖSZI!
Prog­ra­mok és sü­te­mény a fa alá
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster