Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2002 - 41 - Templomszentelési emlékünnep Telekgerendáson

Egyházunk egy-két hete

Templomszentelési emlékünnep Telekgerendáson

Telekgerendási templom
Ünnepre virradtak a Békés megyei kis település, a múlt század közepén alapított Telekgerendás lakosai szeptember 22-én.

A Békéscsabához közeli községnek egyetlen temploma van, az evangélikus; így a jeles évforduló nemcsak az evangélikus, hanem a református és a katolikus hívek ünnepe is volt.

Tíz éve, 1992. szeptember 20-án valósult meg a község lakosainak álma. Akkorra készült el Benedicty Gyula békéscsabai építészmérnök tervei alapján az új templom s később a hozzá kapcsolódó gyülekezeti ház.

Isten csodája, hogy megépült az igen szép templom. 1989 tavaszán a községi tanács elhatározta, hogy a lakosok óhaját teljesítve térítésmenetesen telket bocsát az evangélikus egyház rendelkezésére templomépítés céljából. Ez a döntés osztatlan örömet szerzett a település lakosainak körében. A terv elkészítését és jóváhagyását követően hamarosan elkez- dődött a falu a település központjában fekvő szép telken. Az alapkő-letételi istentiszteleten 11 gyermek, a templom felszentelésekor pedig 38 személy részesült a szent keresztségben. A felszentelést D. dr. Harmati Béla püspök végezte Mózes Árpád kolozsvári püspök, Táborszky László esperes-püspökhelyettes, valamint a békéscsabai lelkészek közreműködésével, a környező gyülekezetek lelkészeinek és a hívek nagy sokaságának jelenlétében.

A templom felszentelésének 10. évfordulója alkalmával és a nyáron végzett karbantartási munkák befejeztével hálaadó ünnepi istentiszteletet tartottak, amelyen a békéscsabai anyagyülekezet aktív és nyugalmazott lelkészei mellett a helyi református lelkipásztor is szolgált. Igét hirdetett Kondor Péter esperes. Az istentiszteleten az országos egyház által adományozott kis orgonát is felszentelték. Az alkalom a templomkertben folytatódott, ahol az újonnan felállított kopjafánál a jelenlevők kegyelettel emlékeztek az első és a második világháború, valamint az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseire, áldozataira.

A kopjafa állítását és a templom falán elhelyezett emléktábla készítését a helyi nyugdíjasklub kezdeményezte, amelynek vezetője, Pintérné Kocsis Lenke Bibliákat adományozott azoknak, akik az emlékmű felavatása körüli munkákban részt vettek. A kopjafát a helybeli ifj. Szabó Mihály faragta, és Lipták György leplezte le, aki a második világháborúban az orosz fronton harcolt, s a szibériai fogságból csak évek múltán érkezett vissza szülőföldjére.

Az egyházi szolgálatot követően emlékbeszédet mondott a község országgyűlési képviselője, Erdős Norbert. Túrmezei Erzsébet Otthonom a templom című versét Zsuzsa Pál, a Békéscsabai Evangélikus Gimnázium telekgerendási tanulója szavalta el.

Az ünnepi istentisztelet és a hősökre emlékező szertartás után a gyülekezeti házban az asszonyok megvendégelték a jelenlevőket, akik egyúttal megtekinthették Gyebnár János polgármester a templom építéséről készült fényképekkel illusztrált naplóját is.

Táborszky László

Regionális hozzárendelés: Telekgerendási Evangélikus Leányegyház