Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2004 - 10 - Az Úr Szolgája

A vasárnap igéje

Böjt 2. vasárnapja (Reminescere)

Az Úr Szolgája

ApCsel 3,22-26

A Salamon csarnokában összeverődő tömeg tátott szájjal és nyitott szívvel hallgatta Péter bizonyságtételét. Az Isten hatalmáról tanúskodó jelet - a sánta meggyógyulását - mindenki láthatta. A gyógyító erő forrását azonban nem mindenki ismerte. Nem mindenki tudta, hogy a beteg Jézus nevében gyógyult meg. S nem is mindenki tudhatta, hogy Jézus hatalma mit jelent. Péter apostol ezért az ószövetségi iratokra hivatkozik. Azért tartja ezt fontosnak, mert Jézusban Isten ígéretei váltak valósággá. Jézus az Isten Szolgája, akit kiválasztott, aki által áldást hozott minden népre. Ezen a vasárnapon úgy tekintünk rá, mint az Úr Szolgájára. Péter igehirdetése is segít ebben. De - s ez a reménységem - ezen a vasárnapon minden elhangzó igehirdetés Jézusra mutat.

Jézus - mint az Úr Szolgája - az ígéretet teljesíti be. Korunkra jellemző a kapkodás és a szüntelen "programmódosítás". Olyan világban élünk, ahol semmi sem biztos, és ezért nemcsak a távoli jövő, de a holnap is bizonytalan. Gyakran csodálkozom azon, hogy a mai mobiltelefonos világban az emberek milyen könnyen megváltoztatják eredeti elképzeléseiket: amit az egyik órában elterveztek, azt a másikban egy sms-en érkezett vonzóbb programajánlat miatt elvetik.

Isten már a bűnesetkor eltervezte a megváltást, és megígérte a Megváltót is, akinek eljövetelét már Izrael népének életében elkezdte készítgetni. Isten ígéretének engedelmeskedve, ígéreteit betöltve lett a Názáreti Jézus azzá, aki: Mária fiából az Úr Szolgájává és Krisztusává. Azzá, akit a szem és az érzéki tapasztalás - a test és a vér kinyilatkoztatása - alapján nem ismerhetünk fel. Azzá, akinek felismeréséhez a Lélek bizonyságtevő erejére van szükség.

Jézus engedelmessége igazi engedelmesség volt. A Fiú Atyjának való engedelmessége szolgálattá vált. A böjt azt hirdeti, hogy Jézus engedelmes volt mindhalálig.

Jézusra, az Úr Szolgájára figyelnünk kell! Péter apostol a Mózesnek adott ígéretet Jézusra vonatkoztatja. Nem véletlenül. Hiszen Jézus megdicsőülésekor maga is fültanúja lehetett a mennyei szózatnak: "Ez az én szeretett Fiam, őt hallgassátok!" Az Úr Szolgája Isten akaratát közvetíti. Amit mond, az megegyezik küldője akaratával.

Nem tudjuk, hogy milyen szívvel hallhatták Pétert a Messiást váró, de Jézusban a Krisztust fel nem ismerő zsidók. Arra a kérdésre viszont válaszolnunk kell, hogy mi kinek tartjuk őt. Lehet azt mondani - s mondják is nagyon sokan -, hogy Jézusra érdemes odafigyelni, mert sok bölcsességet tanulhatunk tőle. Ám az, hogy "őt hallgassátok", számomra nemcsak azt jelenti, hogy Jézust élvezet hallgatni, mert bársonyos hangja elandalít, hanem azt, hogy ő maga - szava és egész élete - utat nyit az Istenhez. Szava életet jelent. Belőle élet árad. A kánaáni asszony (Mt 15,21-28) átélhette, hogy Jézus szavaiból élet fakad. Ezért még a kemény szavakat is elfogadta Jézustól, sőt azok is növelték a hitét: "A kutyák is esznek a morzsákból, amelyek uruk asztaláról hullanak" (Mt 15,27) - mondta.

Az Úr Szolgája által miénk az áldás! Péter apostolt hallgatva többször is megüti fülünket a nektek szó! Nektek támaszt prófétát Isten! A nektek mondott szavaira figyeljetek! Nektek támasztotta fel Jézust a halálból!

Bármennyire is szeretnénk, nem vonhatjuk ki magunkat a megszólítottak köréből. Mert mindaz, amit Jézus Isten iránti engedelmességből tett, értünk tette, nekünk tette. Jézusnak a betlehemi jászoltól a Golgota keresztjéig vezető útja, annak minden állomása az értünk cselekvő Isten szeretetét hirdeti. A halálon át az életbe vezető útja arról tanúskodik, hogy ez az út a mienk is lehet. Jézus szolgálata életfordító szolgálat. Általa a mi életünk is irányt válthat, hogy a cél felé tartson. Isten legnagyobb áldása rajtunk az, ha az élő Krisztus szeretetével maga felé fordít, és elindít a cél felé; ha - más szóval - bennünket is megtérít.

Péter apostol - ószövetségi igékre alapozva - Krisztust hirdette, hogy a hallgatók a Názáretiben felismerjék az ígéret teljesedését. A mai igehirdetés fordítsa a mi tekintetünket is Krisztus felé, hogy benne - mint az Úr Szolgájában - elnyerjük a legnagyobb áldást, életünk gyógyulását.

Bence Imre

Imádkozzunk!

Jézus Krisztus! Engedelmes voltál mindhalálig, hogy szolgaságod kiváltson minket a bűn rabszolgaságából.

Jézus Krisztus! Szavad éltet, szereteted, irgalmad gyógyít. Az új élet forrása egyedül te vagy.

Jézus Krisztus! Halálod és feltámadásod áldásából élhetünk!

Dicsérünk és magasztalunk ajándékaidért!

Könyörülj rajtunk! Ámen.