Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2005 - 45 - Áll az encsi evangélikusok temploma

Egyházunk egy-két hete

Áll az encsi evangélikusok temploma

Amikor négy évtizeddel ezelőtt Péter Jenő megkezdte lelkészi szolgálatát Fancsalon, a közeli Encsen mindössze öt evangélikus élt. Ám a Miskolctól negyven kilométerre lévő, dinamikusan fejlődő, időközben városi rangot kapott település sok hűséges egyháztagot is vonzott a környékről, és az encsi „szórvány” a múlt század végén saját istentiszteleti-bibliaórai helyet igényelt. Egészen pontosan 1997 egyik böjti istentisztelete után vetődött fel a közösségben a templomépítés gondolata. Ekkor százkét evangélikus írta alá az erről szóló szándéknyilatkozatot.

A reformáció idei évfordulóját megelőző vasárnap kétszeresen is piros betűs ünnepnap volt Encsen. Október 30. verőfényes délelőttjén került sor a megvalósult álom, a felépült templom ünnepélyes birtokbavételére. A szakrális tér szentelését D. Szebik Imre, az Északi Egyházkerület püspöke végezte, a liturgiában részt vett Sándor Frigyes, a Borsod-Hevesi Egyházmegye megbízott esperese, Péter Jenő, valamint utódja, Gerlai Pál segédlelkész.

Az encsi templom alapkövét 2002 tavaszán tették le; építésére azóta 84 millió forint fordíttatott. A tervezői munkát a Benczúr László egyházkerületi felügyelő által jegyzett Benczúr & Társa Kft.-n belül Simon Viktória vállalta. A félköríves megoldást választó építész számára fontos volt, hogy a templombelső természetes fényt kapjon, ezért a tetőzet alatti falrészbe nagyméretű ablakokat tervezett. A natúr téglafalak és a fenyőfa berendezés a közelmúltban épült evangélikus templomok kedvelt stílusát követi. A tervező utalt arra, hogy az utcában ez a negyedik (!) templom, így az sem volt elhanyagolható szempont, hogy miként illeszkedjék a sorba a legújabb.

Az ökumenikus nyitottságot, illetőleg a helyi felekezetek hívei, lelkészei közötti jó viszonyt mutatta, hogy mindhárom történelmi testvéregyház képviseltette magát az evangélikusok ünnepén, amelyen – 1Sám 7,12 és Zsolt 138 alapján tartott igehirdetésében – Szebik Imre hangsúlyozta: „Azért épült az encsi templom, hogy a hála szava el ne némuljon. Hogy ne az elégedetlenség szimfóniáját, hanem a hála himnuszát zengjük!” Az egyházkerület vezetője az úrvacsora keretében felszentelte azt az úrvacsorai kelyhet és paténát is, amelyet a Nyíregyháza-Kertvárosi Evangélikus Ágostai Hitvallású Egyházközség ajándékozott az encsieknek.

Nagyváti Pál karnagy vezetésével egyébként a kertvárosi testvérgyülekezet kórusa szolgált az ünnepi alkalmon, amelyen az ülőhelyek száma érthetően kevésnek bizonyult. Az már az encsi közösségen és fiatal vezetőjén múlik, hogy a 110 férőhelyes hajlék padsorai megtelnek-e vasárnapról vasárnapra. Mindenesetre a 2001-es népszámlálás adatai szerint Encsen 116 evangélikus él.

Horváth-Hegyi Olivér