Archívum
Rovatoló
Keresés
Vonalvég
DH logo
Legfrissebb
Előfizetés
Egyházkerület
Evangélikus honlap

Rovatoló
Hírek - Lelki táplálék - Fáklyafény - Aktuális - Egyháztörténet - Iskoláink - Megkérdeztük - Könyvbemutató - Gyermekoldal - Versek - Egyéb - Visszhang - Pályázatok - Arcképcsarnok

Hírek
Egyházkerületünkben történt
Lelki táplálék
Igehirdetések, áhitatok, meditációk
Fáklyafény
"Szent igédnek fáklyafénye" - gondolatok az egyházi esztendő heti igéiről
Aktuális
Az eltelt hónap aktuális témája
Egyháztörténet
Válogatás egyházkerületünk múltjából
Iskoláink
Beszámolók oktatási intézményeink életéből
Megkérdeztük
Interjú érdekes emberekkel aktuális témákról
Könyvbemutató
Egyházkerületi és egyéb fontos kiadványok bemutatása
Gyermekoldal
Rejtvények, gyerekírások, gyerekrajzok
Versek
Irodalmi illusztrációk
Egyéb
Minden más
Visszhang
Szerkesztői üzenetek, levelek, reagálások
Pályázatok
Egyházkerületi pályázatok, díjak
Arcképcsarnok
Ismert lelkészek és nem-lelkészek
Evangélikus Egyház - Online újságok - Dunántúli Harangszó - Archívum - 2004 - 1 - Rekatolizálunk, vagy az örökségünket vesszük kézbe?(Az új liturgia-tervezet elé 1.)

Lelki táplálék

Hozzászólás a cikkhez

Rekatolizálunk, vagy az örökségünket vesszük kézbe?(Az új liturgia-tervezet elé 1.)

Talán már köztudomású, hogy egyházunk az istentiszteleti élet megújításán fáradozik, azzal a reménységgel, hogy 2005 ádventjének első vasárnapján az oltárra teheti, a lelkészek és gyülekezeti tagjaink kezébe adhatja az istentisztelet megújított rendjét.

Ez a dátum nem változtathatatlan, nem valamiféle „vészhelyzet” diktálja, hanem a tíz éve dolgozó Agenda-szerkesztő és Liturgiai Bizottság munkáját sarkallja, és a gyülekezetek tájékoztatását sürgeti. Hevenyészetten összehordott liturgikus szöveganyag méltatlan lenne az istentisztelet jelentőségéhez, a meglepetésszerű bevezetés pedig szeretetlenséget jelentene egyházunk gyülekezetei irányában. Hogy mindez elkerülhető legyen, pár éve próbafüzet jelent meg „Virágvasárnapi istentiszteleti rend – széleskörű megbeszélésre” címmel. Nem végleges anyagról, rendről volt szó, hanem néhány felkért gyülekezettől vártuk a kipróbálást. Viszont a megbeszélést széleskörűnek szántuk. Ehhez kívánt alkalmat nyújtani néhány országos „próba-istentisztelet” is. Ismerkedhettünk a tervezett renddel a 2003 nyarán Székesfehérváron tartott Országos Evangélikus Talál-kozón, és – a rendkívüli alkalomhoz igazodva – a Déli Egy-házkerület püspökének békéscsabai beiktatásán. Tíz gyülekezetünk pedig 2003 ádventjén, illetve 2004 elején kezdte/kezdi valódi istentiszteleten az ismerkedést a tervezett renddel. Mindezek az alkalmak, beleszámítva a legnépesebbeket is, nem alakítottak ki olyan közvéleményt, amely mértékadóan jelezné egyházunk népének állásfoglalását az istentiszteleti reform tekintetében. A jelenlévők zöme először találko-zott a tervezett renddel, eljuthatott az először látott liturgikus szöveg készséges együttimádkozásáig, de talán azóta sem késztette senki és semmi, hogy alaposan és türelmesen foglalkozzék a renddel és szövegével, még ha birtokában is van annak. Az elmúlt év utolsó negyedében erősödő lelkészi és gyülekezeti érdeklődés nem feledtetheti azt a sokéves kö-zönyt, amellyel országos és területi, egyházmegyei és gyüle-kezeti, felnőtt és ifjúsági konferenciák programjai mentek el a kérdés mellett, noha még mindig az istentisztelet gyűjti össze egy-egy gyülekezet legnépesebb csoportját. A viszonylag gyér visszajelzések viszont arról árulkodnak, hogy valami pontosan meg nem határozott gyanú, félelem vagy akár vád jelentkezik a reformmal kapcsolatban, amit nagyjából ezzel a kérdéssel lehetne összefoglalni: Rekatolizálunk, újra katolikusok lesznek az evangélikusok? Az evangélikus „családon belüli” gyanú, félelem vagy vád különös módon fogalmazódott meg egy, a testvérfeleke-zet lelkészeivel közösen tartott lelkészgyűlésen: „Az evangé-likusok már csak ilyenek. Mindig a többséghez dörgölőznek. Dunántúlon a katolikusokhoz, Tiszántúlon a reformátusok-hoz.” A belül és kívül gyanúja még izgalmasabbá teszi a kérdést: Más felekezetek vonzása vagy taszítása határozná meg az istentiszteleti reformot? Máshová kell nyúlnunk, vagy a saját örökségünkből telik az istentisztelet rendjének reformjához? Nem először találkoztunk ezzel a gyanúval vagy váddal, és nem először kell választ találnunk arra a kérdésre, hogy rekatolizálunk, vagy az örökségünket vesszük birtokba. Nyolcéves voltam, amikor 1936 ádventjén az egész magyarországi evangélikus egyházban használatos lett az ún. „énekverses rend”. Ezt is „katolikus”-nak minősítették sokan. Szülőfalumban csak évek múltán vethetett keresztet az áldásnál a gyülekezetre lelkészünk, mert az akkori presbitérium kivonulással fenyegetőzött… Tíz éve voltam már lelkész, amikor 1963-ban Prőhle Kár-oly teológiai tanár szerkesztésében új Agenda került egyházunk istentiszteleti életének szolgálatába. Visszaállította az úrvacsora ünneplésének rendjét, szervesen beleépítve azt az istentisztelet egészébe, hogy csak a legfontosabbat említsük. Az egyes rendek előtt pedig olyan teológiai alapozást nyújtott bevezetéseiben, amelyekből – egyházunkban először – egybeállt az evangélikus liturgika. De mielőtt még általánosan ismertté lehetett volna ez az Agenda, „katolizáló tendenciákkal” vádolva valóságosan feljelentették. A „feljelentés” egyházi folyóiratban történt, igazában azonban azoknak a pártállambeli szerveknek szólt, akik ezt a vádat nem teológiai, hanem egyházpolitikai minősítésként értették. Csak úgy jelenhetett meg ez az Agenda, hogy az általánosnak szánt istentiszteleti rend utolsónak, valósággal a függelékbe került. Az 1986 ádventjére megjelent javított kiadást nem követte a szokásos vád, mert továbbra is a függelékben maradt az általánosnak szánt rend. Mi, lelkészek pedig nem sokat tettünk, hogy ha kis lépésekben is, éljünk a rejtőzködő gazdagság megismertetésével. A tervezett új istentiszteleti rend számára alapvető fontosságú az említett Agenda. Minden értékét felhasználva építkezik tovább, istentiszteletünk remélt új rendje. A következőkben a „katolizálás” gyanújával vagy vádjával nem védekező álláspontból foglalkozunk, hanem igyeke-zünk bemutatni, milyen biblikus, egyetemes keresztény és sajátosan evangélikus örökséget őriz és vesz birtokba tervezett liturgiánk.

Fehér Károly (nyug. evang. lelkész, Székesfehérvár)

Regionális hozzárendelés: A Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinata


::Nyomtatható változat::

 

Keresztény honlapok

Evangélikus Egyház

Keresztény portál

Internetes lelkigondozás

Luther élete

   Legendák

   Luther kora

   Luther életrajza

   Barátai, bizalmasai

   Aktuális

Protestáns honlap

   Egyházak

   Intézmények

   Mérföldkövek

   Panteon

   Szellemi központok

   Művészetek

   Aktualitások


© Magyarországi Evangélikus Egyház,
Internet Munkacsoport, 2002.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster