Archívum
Rovatoló
Keresés
Vonalvég
DH logo
Legfrissebb
Előfizetés
Egyházkerület
Evangélikus honlap

Rovatoló
Hírek - Lelki táplálék - Fáklyafény - Aktuális - Egyháztörténet - Iskoláink - Megkérdeztük - Könyvbemutató - Gyermekoldal - Versek - Egyéb - Visszhang - Pályázatok - Arcképcsarnok

Hírek
Egyházkerületünkben történt
Lelki táplálék
Igehirdetések, áhitatok, meditációk
Fáklyafény
"Szent igédnek fáklyafénye" - gondolatok az egyházi esztendő heti igéiről
Aktuális
Az eltelt hónap aktuális témája
Egyháztörténet
Válogatás egyházkerületünk múltjából
Iskoláink
Beszámolók oktatási intézményeink életéből
Megkérdeztük
Interjú érdekes emberekkel aktuális témákról
Könyvbemutató
Egyházkerületi és egyéb fontos kiadványok bemutatása
Gyermekoldal
Rejtvények, gyerekírások, gyerekrajzok
Versek
Irodalmi illusztrációk
Egyéb
Minden más
Visszhang
Szerkesztői üzenetek, levelek, reagálások
Pályázatok
Egyházkerületi pályázatok, díjak
Arcképcsarnok
Ismert lelkészek és nem-lelkészek
Evangélikus Egyház - Online újságok - Dunántúli Harangszó - Archívum - 2004 - 6 - Az igeszolgálat küzdőtársai – a léviták

Egyháztörténet

Hozzászólás a cikkhez

Az igeszolgálat küzdőtársai – a léviták

Praeceptorok, koralisták, kántorok

Június a tanévzárók, az általános iskolai ballagások hónapja. Ilyenkor mondunk köszönetet pedagógusainknak a tanév alatt végzett munkájukért. Lapunkban ezzel a cikkel szeretnénk megemlékezni azokról az egykori tanítókról, akikre nemzedékek nevelése volt bízva az elmúlt évszázadokban.

Isten népe, a Krisztus-teste egyházban, egységben, sejtek és szervek gyülekezetében él. Fontos e különböző szolgálati ágakban az ige magvetésével, növekedésével születő gyümölcsök eredménye. Már Mózes 5. könyvében (10,8) is azt olvassuk, hogy Isten különválasztott egy törzset, a Lévi törzsét, a szövetség ládájának hordozására, őrzésére, amelyben a Tízparancsolat kőtáblái voltak. Ők az Úr nevében áldást is hirdettek. Róluk nevezték el később evangélikus egyházunkban a lévita tanítókat. Hazánkban, a reformáció öt évszázados történelmében a lelkészek képzését és munkáját többször elnyomták vagy megszüntették. A tanítók (a lévita tanítók) a Szentírás alapján az egész nép tanítását vállalták, benne az élő hit gyümölcseként az emberformálás áldott munkáját. Közülük került ki sok evangélikus lelkész. Így lett például az egykori győri tanítóból, Szeniczei Bárány Györgyből is pap, akit a nagyvázsonyi gyülekezet hívott meg. A soproni gyülekezet levéltára és a győri gyülekezet gyűjtemé-nye gazdagon tárja elénk az egykori tanítómesterek elnevezésének sorát. II. Rákóczi Ferenc fejedelmünk ezer elvett iskola és templom ügyét vizsgáltatta meg. A szabad hitvallás ellenőrzésével közel 600-at adott vissza gyülekezeteinknek az akkori magyar királyi területeken. 1681-től 1781-ig, a Türelmi rendeletig a nyugati határszél 11 megyéjében 2-2 becikkelyezett (artikuláris) helyen lehetett templomuk, iskolájuk. A sok száz szórvánnyá lett gyülekezetben elemi szükség volt tanult, hívő, Bibliát ismerő fiatalok szolgálatára. A reformáció népiskolája 5 vagy 6 osztályos volt. Az utóbbi ismétlő jellegű volt. A praeceptorok felsős diákok voltak, akik az alsó osztályosokat már több tárgyban is a bibliai alappal összefüggésben tanították és fölzárkóztatták. A praeceptorokat a tanítómeste-rek választották ki akkor is, ha nem jutottak a továbbképző gimnáziumba, líceumba. A koralisták kisdiákok voltak, akik az iskolai énekórákon nem a gregorián dallamokat és felelgetős, sokszor ismétlő éneklést tanulták, hanem a népdalok között csendült meg a bibliai üzenet és történetek, Dévai Mátyástól, Szkárosi Horváth Andrástól, Sztárai Mi-hálytól való istenes énekek, Bach koráldallamaival, Tranovszky György nagy énekeskönyvéből magyarra fordítva gyakorolták. Ezek a Biblia üzenetének hordozói. Külön ki kell emelnünk Lövei Balázst, aki koralistaként ment Sopronba, majd Selmecre, és praeceptorként újra visszakerült Sopronba. 1674-ben a líceum és templom bezárásakor menekült tovább, majd Tübingenben magiszteri fokozatot szerzett. Győri lelkészként adta ki Ács Mihálynak nagyszerű énekeskönyvét a Zengedező mennyei kart. Torkos András győri lelkész szintén praeceptorként jött haza az eperjesi gimnáziumból 1702-ben. A gyülekezeti iskolák tanítói a Krisztusban való hitet dicsérettel vallották, hiszen kiváló zenei tudással rendelkeztek. Így lehettek áldott szolgatársai számos igehirdetőnek. A soproni gyülekezet templomaitól megfosztva éveken át énekelt kántoraival az Eggenberg-ház csupasz udvarán esőben, hóban. A Türelmi rendelet után csak a jómódú városokban, falvakban voltak hivatásos kántorok. Végül a soproni líceumban Pálfy József lelkész, grammatika tanár megtervezte a négy algimnáziumra épülő tanítóképző hároméves tanfolyamát 1854-57 között. 1858-ban avatták fel a képezdét (praeparandia), majd 1883-ban megnyílt a gyakorló iskola. Pálfy József fogalmazta meg a tanítók feladatát és célját, amely gondolat a mai egyházi iskolák tantestülete számára is vezérigévé válhat: „A szülői nevelés hiányait pótolva, annak fogyatkozásait kiegészítve a gyermekeket Jézushoz vezetni.”

Bödecs Barnabás (nyug. evang. lelkész, Győr)

Regionális hozzárendelés: Gy?ri Evangélikus Egyházközség


::Nyomtatható változat::

 

Keresztény honlapok

Evangélikus Egyház

Keresztény portál

Internetes lelkigondozás

Luther élete

   Legendák

   Luther kora

   Luther életrajza

   Barátai, bizalmasai

   Aktuális

Protestáns honlap

   Egyházak

   Intézmények

   Mérföldkövek

   Panteon

   Szellemi központok

   Művészetek

   Aktualitások


© Magyarországi Evangélikus Egyház,
Internet Munkacsoport, 2002.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster