Archívum
Rovatoló
Keresés
Vonalvég
DH logo
Legfrissebb
Előfizetés
Egyházkerület
Evangélikus honlap

Rovatoló
Hírek - Lelki táplálék - Fáklyafény - Aktuális - Egyháztörténet - Iskoláink - Megkérdeztük - Könyvbemutató - Gyermekoldal - Versek - Egyéb - Visszhang - Pályázatok - Arcképcsarnok

Hírek
Egyházkerületünkben történt
Lelki táplálék
Igehirdetések, áhitatok, meditációk
Fáklyafény
"Szent igédnek fáklyafénye" - gondolatok az egyházi esztendő heti igéiről
Aktuális
Az eltelt hónap aktuális témája
Egyháztörténet
Válogatás egyházkerületünk múltjából
Iskoláink
Beszámolók oktatási intézményeink életéből
Megkérdeztük
Interjú érdekes emberekkel aktuális témákról
Könyvbemutató
Egyházkerületi és egyéb fontos kiadványok bemutatása
Gyermekoldal
Rejtvények, gyerekírások, gyerekrajzok
Versek
Irodalmi illusztrációk
Egyéb
Minden más
Visszhang
Szerkesztői üzenetek, levelek, reagálások
Pályázatok
Egyházkerületi pályázatok, díjak
Arcképcsarnok
Ismert lelkészek és nem-lelkészek
Evangélikus Egyház - Online újságok - Dunántúli Harangszó - Archívum - 2004 - 6 - Evangélikus dogmatika dióhéjban 7.

Egyéb

Hozzászólás a cikkhez

Evangélikus dogmatika dióhéjban 7.

Isten gondviselése

Isten a világ Teremtője. Ez nem azt jelenti, hogy a nemlétezőből életre hívta és megalkotta a látható és láthatatlan világmindenséget, s aztán magára hagyta, hogy a belérejtett okokozati összefüggések láncolatán át, mint a felhúzott óra, maga járjon tovább.

Nem, mert Isten Mindenható! Pillanatról pillanatra fenntartja és irányítja a mindenséget. Ha Isten – minden erő és élet örök forrása – „levenné kezét” a világról, és sorsára hagyná azt, széthullana ez a látható világ és a láthatatlan valóság, és megszűn-nék az a titokzatos valami, aminek élet a neve. Ezzel elutasítjuk azt a téves filozófiát, amely szerint Isten csak megalkotta a világot és az ettől kezdve az ok-okozati törvény szerint „magától jár tovább” (Leibniz, Ma-dách). Istennek ezt a világfenntartó és irányító hatalmát, szeretetét teremtettsége iránt nevezi az egyház teológiája „állandó teremtésnek”. Tekintsünk először a mindenség egészére! Isten mindenható, világfenntartó munkáját, annak jeleit megismerhetjük mind a látható-anyagi, mind a láthatatlan szellemi-erkölcsi világban! Mindkettőben változatlan törvények, ezekkel együtt csodálatos rend uralkodik, a legkisebb anyagrészecskék mozgásától a galaxisok végtelenségéig. A csillagok járása, ami Kant számára – az erkölcsi törvénnyel együtt a szívünk mélyén – a két legnagyobb csoda volt, a gének működéséig, a világmindenség kitárult és még rejtett titkai számunkra Isten végtelen hatal-mát, mindenhatóságát hirdetik, aki mindezt megalkotta és fenntartja. De mivel Isten a természeti törvényeknek is Ura, felettük áll, belenyúlhat a világ megszokott rendjébe, és attól eltérően is cselekedhet. Ezért a csoda számunkra Isten „magasabb törvénye”. „A világ tele van csodákkal, és maga a legnagyobb csoda” – mondta Augustinus, az ókor legnagyobb teológusa. A csoda tehát nem az ember műve, hanem Isten előlünk elrejtett, mindenható műve. Ez kettőt jelent: az ember nem tehet „csodákat”, mert az egyedül a Teremtő Isten rendkívüli műve lehet. Elutasítunk minden mágiát, babonás próbálkozásokat az ember részéről! Ugyanakkor elvetjük azt az üres emberi bölcselkedést is, hogy „nincsenek csodák”; mert minden pillanatban a Mindenható Isten legnagyobb csodái között járunk. A Szentírás igéjére épülő Isten-hit, a végtelennek tűnő világmindenség tejút-rendszereinek milliárdjaiig és a mérhetetlen energiákat rejtő mikro-világ ismeretlen mélységeiig, mindenütt Istennek, a Lét örök forrásának a hatalmát és szeretetét látja munkában. A nagy Univerzumtól a magunk személyes, parányi világára fordítva a tekintetün-ket, Isten világfenntartó, csodálatos munkál-kodását abban szemlélhetjük, amit a Szent-írás igéje a gondviselés névvel nevez meg. A gondviselés hite az a személyes, rendíthetetlen belső bizonyosság, hogy Isten szüntelenül rajtam tartja atyai-szerető tekintetét, és irányítja sorsom alakulását. Jézus arra tanítja követőit, hogy az az Isten, aki a mezők liliomait öltözteti, és táplálja az ég madarait, hogyne viselne gondot kiválasztott teremt-ményeiről, az emberről is – még bűnös lázadásában is, várva bűnbánó visszatérésére! Ezért a Krisztus-hívő ember élete az igazán boldog, lelki békességgel megajándékozott élet. A félelem és maró gondok, a haláltól való rettegés nélküli élet ebben a rettegő, céltalan, megromlott világban! Ebből a személyes gondviselés-hitből születik az imádság. Már a Jézustól tanult imádság első szavai is mutatják ezt: „Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy!” Az Atya megjelölés természetesen nem a földi értel-mében áll Isten igéjében, hanem a család-fenntartó, gondoskodó szeretetet jelenti. Az imádság csodálatos ereje és ajándéka, hogy életünk minden pillanatában közvetlen kap-csolatot teremt azzal, akinek szeretete min-denható hatalommal hordozza életünket. Vannak természetesen időszakok az életünkben, amikor mintha Isten „elrejtené atyai szerető arcát” előlünk („Istenem, mi-ért?”). De ezek az esetek hitünk próbái; ilyenkor kell igazán hittel Krisztus keresztfájára néznünk, hogy Isten szeretetében ne kételkedjünk. Isten mindenható, gondviselő Isten: ez végül azt is jelenti, hogy nemcsak földi életünkről, mindennapi kenyerünkről, szeretteinkről gondoskodik, hanem megváltó szeretetével, szabadító kegyelmével Ő munkálja a hitet és új életet is bennünk. A magunk lelki ereje csak addig ér el, hogy bűneink súlya reánk nehezedik, összetörik a bűnbánatban. De a bűnbocsánatot, a hitben és szeretetben megújuló életet keresztáldozatával, feltámadásával és a Szentlélek kiárasztásával Isten Fia, Jézus Krisztus maga munkálja bennünk! A gondviselés és megváltás így találkoznak egymással az Isten-hívő ember és az egyház életében! Isten gondviselő szeretete mindig a végső cél felé irányul: hogy teremtett világának és benne az én életemnek az útja végül is elérkezhessen majd a rövid földi élet befejezése után Isten örökkévaló országába, ahol Isten lesz „minden mindenekben” (1Kor 15,28).

(Folytatjuk:Isten kétféle kormányzása)

Dr. Nagy Gyula (nyug. evang. püspök, Budapest)


::Nyomtatható változat::

 

Keresztény honlapok

Evangélikus Egyház

Keresztény portál

Internetes lelkigondozás

Luther élete

   Legendák

   Luther kora

   Luther életrajza

   Barátai, bizalmasai

   Aktuális

Protestáns honlap

   Egyházak

   Intézmények

   Mérföldkövek

   Panteon

   Szellemi központok

   Művészetek

   Aktualitások


© Magyarországi Evangélikus Egyház,
Internet Munkacsoport, 2002.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster