Archívum
Rovatoló
Keresés
Vonalvég
DH logo
Legfrissebb
Előfizetés
Egyházkerület
Evangélikus honlap

Rovatoló
Hírek - Lelki táplálék - Fáklyafény - Aktuális - Egyháztörténet - Iskoláink - Megkérdeztük - Könyvbemutató - Gyermekoldal - Versek - Egyéb - Visszhang - Pályázatok - Arcképcsarnok

Hírek
Egyházkerületünkben történt
Lelki táplálék
Igehirdetések, áhitatok, meditációk
Fáklyafény
"Szent igédnek fáklyafénye" - gondolatok az egyházi esztendő heti igéiről
Aktuális
Az eltelt hónap aktuális témája
Egyháztörténet
Válogatás egyházkerületünk múltjából
Iskoláink
Beszámolók oktatási intézményeink életéből
Megkérdeztük
Interjú érdekes emberekkel aktuális témákról
Könyvbemutató
Egyházkerületi és egyéb fontos kiadványok bemutatása
Gyermekoldal
Rejtvények, gyerekírások, gyerekrajzok
Versek
Irodalmi illusztrációk
Egyéb
Minden más
Visszhang
Szerkesztői üzenetek, levelek, reagálások
Pályázatok
Egyházkerületi pályázatok, díjak
Arcképcsarnok
Ismert lelkészek és nem-lelkészek
Evangélikus Egyház - Online újságok - Dunántúli Harangszó - Archívum - 2004 - 8 - A rejtőzködő szolga Mt 12,15-21

Lelki táplálék

Hozzászólás a cikkhez

A rejtőzködő szolga Mt 12,15-21

Háladó istentisztelet a lajoskomáromi szeretetotthon kápolnájában
Egyik kedves, volt egyetemi professzorom, később kollégám, Tolsztoj és Dosztojevszkij ismerője ilyen címmel adta ki esszégyűjteményét: Szemfényvesztések kora.

Olyan korban élünk, amikor rendkívül könnyen manipulálnak minket. Ma már nem ideológiával, mint ahogy négy évtizeden keresztül, amikor hitegettek bennünket, hogy a világnak ezen a táján egy igazságosabb világot építünk. Az az ideológia csak a tudatunkat akarta manipulálni és foglyul ejteni. Ma ennél rejtettebb, rafináltabb erők akarnak behálózni bennünket. Ma nemcsak a tudatunkat, hanem egész lelkünket, lényünket akarja hatalmába keríteni az új Isten: a pénz. Nem tudjuk a szemünket úgy kinyitni, hogy ne tódulnának elénk óriásplakátok, politikai-gazdasági érdekeket hirdetve és hitetve. Nem tudjuk kinyitni úgy a televíziót, hogy ne fájdulna meg a fülünk – és sokszor a fejünk – a hangos, erőszakos reklámok hangzavarától. Ha Illyés Gyula ma írná versét – Egy mondat a zsarnokságról –, akkor ma nem a falanszter, hanem a flaszter „Big Brother”-jéről írna, ami hangosan, orcátlanul, észrevétlenül mindenhová bekukucskál, ami erőből és csípőből minden értéket lesöpör, minden egészet összetör, a gyógyítás helyett bódít és kábít, az emberi kapcsolatok, közösségek építése helyett atomizál és szétszór, s a szemeinket mágikus fondorlatokkal odatapasztja a televízió képernyőjére. A diabolosz, Adyval szólva „disznófejű Nagyúr” álarcosbálja, karneválja ez, s ahol észrevétlenül, gyanútlanul mi is perdülünk e táncra. Valóban a szemfényvesztések korában élünk. A hétköznapok forgatagából, a reklámok hangzavarából, a „légy sikeres, csak add nekem a lelkedet!” szirénhangjának kísértéséből kikerülve gyógyító erővel hassanak ránk a nyári időszakban is a vasárnapok, az Úrnak szentelt napok. Elcsendesedésre hívom most az olvasót. Emlékezzünk az Úr szolgájára, s szórjuk ki a fejünkbe, lelkünkbe tapadt sok-sok salakot, lebbentsük fel a felejtés függönyét, és lássuk meg, hogy mit és hogyan cselekedett az Úr az ő szeretett szolgája által. Máté evangélista Jézus szolgálatáról, gyógyító tevékenységéről tudósít, arról, hogy ezt – a farizeusok nagy megbotránkozására – szombatnapon is cselekszi. A tanítványai kalászt tépnek szombatnapon, ő pedig a zsinagógában meggyógyítja a sorvadt kezű embert. A szombat megtörése istenkáromlás a farizeusoknak, de Jézus tudatosan cselekedett. Nem vagány vagy talán rosszindulatú provokátorként, amint azt első látásra gondolnánk, hanem tudatosan jelentette meg, hogy ahol ő van, ott nagyobb van, mint a templom, ott több van, mint a papok, ott több van, mint a szombat törvénye. Ahol ő van, ott maga az Isten cselekszik, aki a szombatnak is az ura. „Nem az ember van a szombatért, hanem a szombat az emberért”. Vagyis a szombat, az ünnep az emberért van. Jézus csodát tett, tehát jellel cselekedett, de meghagyta tanítványainak, hogy „ne fedjék fel, hogy ő kicsoda”. Mintegy rejtőzve nyilatkozta ki isteni mivoltát, mert úgy gondolta, hogy túl korai azt a farizeusok vagy a nép előtt szóban is megerősíteni. Teológusok ezt nevezik a „messiási titoknak”. De ki is az Úr szolgája? Egyesek szerint Izráel népe, mások szerint a maradék, aki maga Izráel megtestesítője és beteljesítője. Ézsaiásnál az Úr beszél az ő képmásáról, az ő szent Fiáról, mintegy bemutatja őt először Izráel népének, majd az egész emberiségnek. Ahogy mondja, ő a „szolgám”; „akit kiválasztottam”; „akit szeretek”; „akit kedvel a lelkem”. Ő az, „akinek a lelkemet adom”, „aki igaz ítéletet hirdet a népeknek”. Jézus Krisztus az, akire Isten ráteszi az ő Lelkét. Ő az, aki Isten eredendő akaratát az ő igazságának és irgalmának csak látszatra ellentmondó egységét tökéletesen megvalósítja. Ő mindannak a teljes ellentéte, amit a hangos, szemfényvesztő, diabolikus világról mondhatunk. Ő a béke embere, mert „nem szít viszályt”, a csend hercege, mert „nem kiáltoz”, mert, „senki sem hallja hangját az utcákon”. Jézus Krisztus láthatatlan, elrejtett erő ebben a világban. De még az egyházban is rejtett. Az egyház sokszor ma sem látja azt, hogy Isten csodát művel, a legnagyobb csodát: új életet teremt. Sokszor úgy gondolom, ha Jézus ma születne meg, az egyház bizonyára Augustus császár jeruzsálemi konzulátusa körül sürögne, s a betlehemi istállóig nem jutna el. Jézus Krisztus ma is rejtve van, de a „hívő előtt az Úr megfejti önmagát”. Jézus elrejtőzik, s rejtve hajtja végre Isten „igaz ítéletét”. Mert az ítéletet végre kell hajtani, bűn nem maradhat büntetés nélkül. Isten törvényének érvényt szerez az ő szolgája. Ő az, aki a megrepedt nádat nem töri el és a füstölgő mécsest nem oltja ki. Régen a megrepedt nád a halálra ítélt ember jelképe volt: a megrepedt nádszál két végének összehajtása, azaz eltörése a bírói ítélet végrehajtására tett utasítás volt. A füstölgő mécses pedig azt jelképezte, aki nem világít, nem tölti be Isten törvényét. Jézus „igaz ítéletet” hirdet azáltal, hogy a törvény átkát önmaga ellen fordítja. Az ítélet végrehajtatik, de ő lesz annak elszenvedője. Ha ezt megértik a törvényszegők, a bűnösök, a farizeusok, azaz mi magunk, akkor megtapasztaljuk azt, hogy Isten igazsága az ő irgalmában valósul meg. Ilyenkor megtapasztaljuk Isten irántunk mutatott indokolatlan nagy kegyelmét és szeretetét. Ez Isten „igaz ítélete”. Úgy is mondhatjuk: „az igaz ember ítélete”. A gonosz ember helyett. Helyettem és helyetted. Megrepedt nádat nem tör el, és füstölgő mécsest nem olt ki, míg győzelemre nem viszi az igaz ítéletet. Az ő vereségében, kereszthalálában van győzelme. Ő a népeknek, vagyis a pogányoknak is egyetlen reménye, akár mondják, akár nem, akár tudják, akár nem. És ő a mi egyetlen reménységünk is. (A Budakeszin, 2003. március 16-án elhangzott igehirdetés szerkesztett változata.)

Ifj. dr. Fabiny Tibor (teológus, irodalomtörténész, egyetemi tanár, Budakeszi)


::Nyomtatható változat::

 

Keresztény honlapok

Evangélikus Egyház

Keresztény portál

Internetes lelkigondozás

Luther élete

   Legendák

   Luther kora

   Luther életrajza

   Barátai, bizalmasai

   Aktuális

Protestáns honlap

   Egyházak

   Intézmények

   Mérföldkövek

   Panteon

   Szellemi központok

   Művészetek

   Aktualitások


© Magyarországi Evangélikus Egyház,
Internet Munkacsoport, 2002.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster