Archívum
Rovatoló
Keresés
Vonalvég
DH logo
Legfrissebb
Előfizetés
Egyházkerület
Evangélikus honlap

Rovatoló
Hírek - Lelki táplálék - Fáklyafény - Aktuális - Egyháztörténet - Iskoláink - Megkérdeztük - Könyvbemutató - Gyermekoldal - Versek - Egyéb - Visszhang - Pályázatok - Arcképcsarnok

Hírek
Egyházkerületünkben történt
Lelki táplálék
Igehirdetések, áhitatok, meditációk
Fáklyafény
"Szent igédnek fáklyafénye" - gondolatok az egyházi esztendő heti igéiről
Aktuális
Az eltelt hónap aktuális témája
Egyháztörténet
Válogatás egyházkerületünk múltjából
Iskoláink
Beszámolók oktatási intézményeink életéből
Megkérdeztük
Interjú érdekes emberekkel aktuális témákról
Könyvbemutató
Egyházkerületi és egyéb fontos kiadványok bemutatása
Gyermekoldal
Rejtvények, gyerekírások, gyerekrajzok
Versek
Irodalmi illusztrációk
Egyéb
Minden más
Visszhang
Szerkesztői üzenetek, levelek, reagálások
Pályázatok
Egyházkerületi pályázatok, díjak
Arcképcsarnok
Ismert lelkészek és nem-lelkészek
Evangélikus Egyház - Online újságok - Dunántúli Harangszó - Archívum - 2005 - 2 - Ökumenikus imahét 2005. január 16-23.

Aktuális

Hozzászólás a cikkhez

Ökumenikus imahét 2005. január 16-23.

Esztergomban

kisebbségben vannak az evangélikusok, de sokan vannak azok, akik Isten ügyének szolgálatára szánták el magukat hivatásukkal. Öt római katolikus plébánia, a görög katolikus parókia és a papi szemináriumban tanuló kispapok nemcsak színesítették az ökumenikus imahetet jelenlétükkel, hanem a testvéri közösség megélését is kiszélesítették.

Először járt nálunk ökumenikus imahéten Ittzés János püspök. Hála legyen Istennek, hogy a Belvárosi Római Katolikus Plébánia templomában való szolgálata nem pusztán Isten igéje köré gyűjtötte a testvéreket, hanem őszintén megvizsgáltuk szándékainkat, talentumainkat. Az Esztergomban élő testvérek kiváltsága, hogy egy–egy este megjelent és részt vett szolgálatával Paskai László nyugalmazott és Erdő Péter bíborosok, valamint Márkus Mihály református és Kiss Rigó László római katolikus püspök is. Ami az ökumenikus imahét célja mégis, az nem a kiváltságos helyzet felvillantása, hanem az a tény, hogy nincs más alap, amelyre építhetjük közösségeinket, egyedül Krisztus. Benne van megváltásunk öröme, szívünk erőssége, reménye. Róla kell mindenkinek szólnia, hogy jól megalapozott életünk legyen. (Ferenczi Andrea)

Győrött


az ökumenikus imahét nyitó istentiszteletének házigazdája ebben az évben az evangélikus gyülekezet volt. Az Öregtemplomban hétfő este tartott alkalmon Ittzés János győri lelkész, a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület püspöke köszöntötte a testvéregyházak képviselőit. Igét hirdetett Pápai Lajos római katolikus megyéspüspök. Az eseményen részt vett, és imádságot mondott Márkus Mihály, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke is. (Menyes Gyula)

Kaposváron


példaértékű kapcsolatban élnek a keresztyén közösségek és lelkészeik. Ennek ékes jele az, hogy januárban két imahetet tartunk, de ezen túl minden hónap utolsó hétfőjén is szervezünk egy ökumenikus istentiszteletet. Az aliansz imahetet január első teljes hetében a baptista és metodista gyülekezetek szervezik. Itt az ige hallgatásán és a közösség megélésén túl a személyes imádságra is lehetőség nyílik. Idén e sorozat keretében az egyik estén a város ifjúsági közösségeinek találkozását szerveztük meg. A programot színesítette, hogy a baptista, a metodista és az evangélikus ifjúság is hozta a maga zenekarát. Az ökumenikus imahetet a hó harmadik hetében a római katolikus, a református és az evangélikus gyülekezetek szervezik. (Viszont mindkét imahéten részt vesz mind az öt említett felekezet.) Ezen a város öt plébániatemploma mellett a református és az evangélikus templom, valamint a baptista imaház ad helyszínt az eseményeknek. A római katolikus templomokban protestáns, a protestánsban római katolikus igehirdetés hangzik. Mára hagyománnyá vált, hogy a nyitó alkalmat Balás Béla kaposvári római katolikus megyéspüspök szolgálata nyitja a református vagy evangélikus templomban. A záró istentiszteletre pedig a székesegyházban kerül sor. Nagy örömünkre szolgál, hogy évek óta megtiszteli jelenlétével és szolgálatával összejöveteleinket Márkus Mihály református és Ittzés János evangélikus püspök is. Az idei esztendőben az imahét szombatjának délutánján „Közös pont családokért” címmel fiatal családok ökumenikus találkozójára is sor került. A családos programot az ökumenikus istentisztelet követte, az estét pedig teaház zárta. A záró istentiszteleten a város egyházi kórusai közös énekkarrá formálódva együtt zengték az Úr dicséretét! Adja Isten, hogy a sok kapott ajándék áldássá váljon közösségeink számára! (Szemerei János)

Szombathelyen

az ökumenikus imahét szervezése nagy múltra tekint vissza. Már a hivatalos ökumenikus mozgalom elindítása előtt is Lehel Ferenc evangélikus lelkész, Szakál Elemér református esperes és néhány katolikus plébános összegyűlt az egységért való imádkozásra. Az ökumenikus mozgalom elterjedésével ez a munka új lendületet kapott, s tovább erősödött Fehér Károly – köztudottan ökumenikusan gondolkodó evangélikus esperes – szolgálati ideje alatt. Erre a szép alapra építve az elmúlt években több olyan esemény is zajlott, amely kellő rangot adott városunkban az ökumenének. Ezek közé tartozik az évente megrendezett püspöki találkozó, amelyen az elmúlt években legtöbbször a református és római katolikus találkozott egymással. De volt már példa arra is, hogy mindhárom történelmi egyház püspöke együtt szolgált az ökumenikus imahét keretében. Az idei évben is igazodtunk a kidolgozott rendhez, de bizonyos napokon közös imádkozásban hangsúlyosan egy-egy témára koncentráltunk. Tavaly is nagy sikere volt az ifjúsági alkalomnak, amelyet idén is megszerveztünk a Premontrei Gimnázium dísztermében, ahol közel 300 fiatal gyűlt össze. A liturgia színes volt, emelkedett, és minden felekezet fiataljai közreműködtek. Bejelentettük azt is, hogy március 30-án megalakítjuk a Szombathelyi Keresztyén Karitatív Kerekasztalt. E fórumnak az lesz a célja, hogy a Szombathelyen működő egyházi intézmények és önkéntes diakóniai csoportok munkájukat összehangolva egymást segítsék. Tavaly elhatároztuk, hogy minden évben egy felekezetnek teljes vasárnapi istentiszteletét a többi felekezet végigéli és megtekinti. Idén a választás a református istentiszteletre esett. A záró istentiszteleten átadásra került a hét perselypénze: közel 150 000 Ft, amelyet ebben az évben először – hagyományteremtés céljából – nem egyházi célra ajánlottak fel. Az istentiszteleten részt vettek az Önkormányzati Hajléktalanszálló lakói, az intézet vezetői, akik meghatódva köszönték meg az egész héten át tartó gyűjtést. Az ökumenikus imahét lezárult, azonban a munka folytatódik. Február 1-jén kiértékeljük az imahét programját, és terveink szerint havonta ökumenikus istentiszteletet tartunk mindig más templomban és gyülekezetben. A diakónia területén is elindul az együttműködés, valamint a lelkészek is szorosabbra kívánják fűzni munkatársi kapcsolatukat. (Gregersen-Labossa György)

Székesfehérvár


hívő népe évről évre nagy várakozással fogadja az egyetemes imahetet. A négy történelmi felekezet templomait keressük fel, s minden hely a saját istentiszteleti rendjével gazdagítja az odaérkezőket. Hangzik az ige a vendégigehirdetők ajkán, kinek-kinek ahogyan a Lélek adja. Szól az ének, a vendéglátó gyülekezet kórusa, illetve a kezdő és záró alkalmon az ökumenikus kórus. Öröm tapasztalni, hogy ma már senki sem vendég. A helyben lakó római katolikus püspök is szinte minden nap vállalt szolgálatot: igeolvasást, a kegyelem hirdetését, egy gondolatnyi imádságot éppen úgy, ahogy a házigazda kérte. A legnagyobb ajándéka ennek a hétnek mégis az az egybehangzó bizonyságtétel volt, hogy Jézus Krisztus az egyetlen alap. Bátorít a továbblépésre az a felismerés, hogy minden felekezet erre az alapra akar építeni, még ha más-más módon is. Közös látásunk, hogy ezen a héten nem fát és pozdorját, hanem drágakövet építettünk a szilárd alapra. (Bencze András)

Veszprémben


az idei évben is megtartatott az egyházak egységtörekvését erősítő ökumenikus imahét. Kiemelkedő alkalom volt a hatodik nap, a január 21-én megrendezett istentisztelet a veszprémi Szent László római katolikus templomban. Ittzés János püspököt Márfi Gyula veszprémi érsek kérte meg az igehirdetés szolgálatára. Az istentisztelet liturgiájában részt vettek még a görög katolikus és a református egyház lelkészei is. Megható eseménye volt az istentiszteletnek, amikor Vasáros József helyi plébános köszöntőjében hangsúlyozta, külön örül, hogy püspökünk az ő gondozása alatt levő gyülekezet vendége lehet, hiszen személyében régi ismerőst üdvözölhet. Ismeretségük több évtizeddel ezelőttre nyúlik vissza, amikor Ittzés János a takácsi evangélikus gyülekezet lelkésze volt, ő maga pedig a római katolikus híveket pásztorolta. Az ökumenének személyes, évtizedekre visszanyúló megvalósulását élhettük át ezen a napon. Adja Isten, hogy az egységtörekvés az egyházaink között egyre erősebbé váljon, hogy mindnyájan a Mestert követve, őróla tanúskodva éljünk! (Isó Zoltán)


::Nyomtatható változat::

 

Keresztény honlapok

Evangélikus Egyház

Keresztény portál

Internetes lelkigondozás

Luther élete

   Legendák

   Luther kora

   Luther életrajza

   Barátai, bizalmasai

   Aktuális

Protestáns honlap

   Egyházak

   Intézmények

   Mérföldkövek

   Panteon

   Szellemi központok

   Művészetek

   Aktualitások


© Magyarországi Evangélikus Egyház,
Internet Munkacsoport, 2002.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster