Archívum
Rovatoló
Keresés
Vonalvég
DH logo
Legfrissebb
Előfizetés
Egyházkerület
Evangélikus honlap

Rovatoló
Hírek - Lelki táplálék - Fáklyafény - Aktuális - Egyháztörténet - Iskoláink - Megkérdeztük - Könyvbemutató - Gyermekoldal - Versek - Egyéb - Visszhang - Pályázatok - Arcképcsarnok

Hírek
Egyházkerületünkben történt
Lelki táplálék
Igehirdetések, áhitatok, meditációk
Fáklyafény
"Szent igédnek fáklyafénye" - gondolatok az egyházi esztendő heti igéiről
Aktuális
Az eltelt hónap aktuális témája
Egyháztörténet
Válogatás egyházkerületünk múltjából
Iskoláink
Beszámolók oktatási intézményeink életéből
Megkérdeztük
Interjú érdekes emberekkel aktuális témákról
Könyvbemutató
Egyházkerületi és egyéb fontos kiadványok bemutatása
Gyermekoldal
Rejtvények, gyerekírások, gyerekrajzok
Versek
Irodalmi illusztrációk
Egyéb
Minden más
Visszhang
Szerkesztői üzenetek, levelek, reagálások
Pályázatok
Egyházkerületi pályázatok, díjak
Arcképcsarnok
Ismert lelkészek és nem-lelkészek
Evangélikus Egyház - Online újságok - Dunántúli Harangszó - Archívum - 2005 - 3 - Evangélikus dogmatika dióhéjban 16.

Egyéb

Hozzászólás a cikkhez

Evangélikus dogmatika dióhéjban 16.

A Szentlélek Isten

Megelőző cikkeinkben legelőször azzal foglalkoztunk, milyen gazdag és csodálatos az Apostoli hitvallás első hitágazatának üzenete az Atya Istenről: teremtő, gondviselő és az igaz emberi élet törvényét kinyilatkoztató művéről.

Ezt követően részletesen foglalkoztunk azzal is, milyen csodálatos „jó hírt”, evangéliumot hirdet a második hitágazat: Isten Fia emberré lételéről a Názáreti Jézusban, Jézus Krisztus megváltó és szabadító szent művéről a bűnös önzésében Istentől elszakadt, ezért a „hármas halál” (lelki, testi és örök halál) rabságába került, megromlott embervilágban. „Hiszek Szentlélekben” – így kezdődik keresztény hitünk foglalatának, az Apostoli hitvallásnak a harmadik hitágazata. Nem szól részletesebben magáról a Szentlélekről. De föltárja előttünk a Szentlélek Isten láthatatlan, csodálatos munkálkodását az anyaszentegyházban és az emberi lélekben. Jézus Krisztus megváltó és szabadító művének megvalósulását Krisztus mennybemenetele után itt a földi világban, személyes életünkben és az emberi közösségek életében, a családtól és a gyülekezettől az egész embervilág életéig. De ezen túlmenően közli velünk Isten igéjének üzenetét a „végső dolgokról” is. Földi életünk és a földi világ végéről az időben, a halálról, Krisztus visszatéréséről a végső ítéletre és Isten örökkévaló országa eljöveteléről a földi élet és világ elmúlása után. Egy német teológus találóan így foglalta össze az Apostoli hitvallás három hitágazatának tartalmát. Az első hitágazat a láthatatlan mennyei és a látható földi világot teremtő, gondviselő és világkormányzó Atya Istenről szól: Istenről fölöttünk. A második hitágazat Isten testbe öltözését adja hírül értünk: Isten Fia megszületését a Názáreti Jézusban, megváltó-szabadító kereszthalálát és feltámadását a halálból, majd visszatérését az örökkévalóságba: Istenről közöttünk. A harmadik hitágazat pedig az embert a bűn és a halál végzetes rabságából kivezető, láthatatlanul bennünk munkálkodó Szentlélek Istenről tesz tanúságot: Istenről bennünk. De ezt követően szól még ez a hitágazat a „végső dolgokról” is: a saját földi életünk és a látható világ idői végességéről, Krisztus Urunk visszatéréséről a végső ítéletre és Isten örökkévaló országa, az „új ég és új föld” eljöveteléről. „Hiszek Szentlélekben” – forduljunk először ennek a rövid, de hitünk egyik alappillérét jelentő mondatnak a Szentírásban található jelentése felé! Az Ószövetség kezdő mondatai szerint a világ teremtésekor „Isten Lelke lebegett a vizek fölött” (1Móz 1,2). A Szentlélek tehát már létezett a világ teremtése előtt is. Sőt részt vett a világ teremtésének emberi értelmünk számára felfoghatatlan csodájában. Sokkal részletesebben szólnak az Ószövetség szent iratai a Szentlélek Isten láthatatlan munkálkodásáról Izráel választott népe történetében. Isten Lelke volt jelen és munkálkodott már az ősatyákban, Ábrahámban, Jákóbban, Mózesben, majd Izráel népe bíráiban, nagy királyaiban, de kiváltképpen a próféták hosszú sorában, Ézsaiástól Malakiásig. Pünkösdi igehirdetésében Péter apostol maga is hivatkozik Jóel próféciájára Isten Lelke kiárasztásáról minden halandóra (Jóel 3,1-2, ApCsel 2,16 kk). Az Újszövetség egésze pedig kezdetétől a végéig egybehangzóan tesz tanúságot a Szentlélek Isten örök létezéséről és munkálkodásáról földi világunkban és Isten eljövendő országában. Jézus igehirdetésének, evangéliumának a döntő és örvendetes üzenete az, hogy a Szentlélek, Krisztus Lelke – halálunkig tartó küzdelemben a Gonosszal – szabadítja meg a Krisztus-hívő, Istenhez visszatérő embert a bűn és a halál rabságából. A Szentlélek Isten a teljes Szentírás tanúságtétele szerint a Szentháromság egy örök Isten harmadik, önálló személye. Nem csupán valamilyen bennünk munkálkodó, láthatatlan isteni erő. De nem is az egy Isten egyik megjelenési formája, más-más alakban, amint ezt egyes tévtanítások állították. Hanem az örökkévaló Szentháromságnak az Atyával és a Fiúval egyenlően dicsőséges és imádandó személye. „A személy szót pedig (gyülekezeteink) olyan értelemben használják, ahogyan ebben az összefüggésben az egyházi írók használták: nem részt vagy tulajdonságot jelöl más valamiben, hanem azt, aminek önálló léte van” – írja Melanchthon, a lutheri reformáció első nagy teológusa, az Ágostai hitvallás 1. cikkében. A Szentháromságnak erre az értelmünk számára felfoghatatlan, dicsőséges titkára utalnak a hagyományos egyházi teológia tanítása szerint az Ószövetség irataiban Isten többes számú héber megnevezése (Elohím), Istennek többes számú kijelentései munkálkodása felől (pl. „Alkossunk ember a képmásunkra” 1Móz 1,26) és az ismert, gyakori hármas formulák, így például az ároni áldás hármas tagozódása a „Szent, szent, szent a seregek Ura!” dicsőítése és más, rejtett utalások (4Móz 6,24-26, Ézs 6,3 stb.). A Szentháromság és a Szentlélek Isten titkáról azonban nyilvánvaló módon és félreérthetetlenül az Újszövetség szent iratai adnak kinyilatkoztatást, lesznek alapvető hitigazsággá a Krisztus-hívők számára. „Ez a három név – Atya, Fiú és Szentlélek – a maga egységében és különbözőségében az egész Újszövetség tartalma és értelme” (Emil Brunner).

Dr. Nagy Gyula (ny. ev. püspök, Budapest)


::Nyomtatható változat::

 

Keresztény honlapok

Evangélikus Egyház

Keresztény portál

Internetes lelkigondozás

Luther élete

   Legendák

   Luther kora

   Luther életrajza

   Barátai, bizalmasai

   Aktuális

Protestáns honlap

   Egyházak

   Intézmények

   Mérföldkövek

   Panteon

   Szellemi központok

   Művészetek

   Aktualitások


© Magyarországi Evangélikus Egyház,
Internet Munkacsoport, 2002.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster