Archívum
Rovatoló
Keresés
Vonalvég
DH logo
Legfrissebb
Előfizetés
Egyházkerület
Evangélikus honlap

Rovatoló
Hírek - Lelki táplálék - Fáklyafény - Aktuális - Egyháztörténet - Iskoláink - Megkérdeztük - Könyvbemutató - Gyermekoldal - Versek - Egyéb - Visszhang - Pályázatok - Arcképcsarnok

Hírek
Egyházkerületünkben történt
Lelki táplálék
Igehirdetések, áhitatok, meditációk
Fáklyafény
"Szent igédnek fáklyafénye" - gondolatok az egyházi esztendő heti igéiről
Aktuális
Az eltelt hónap aktuális témája
Egyháztörténet
Válogatás egyházkerületünk múltjából
Iskoláink
Beszámolók oktatási intézményeink életéből
Megkérdeztük
Interjú érdekes emberekkel aktuális témákról
Könyvbemutató
Egyházkerületi és egyéb fontos kiadványok bemutatása
Gyermekoldal
Rejtvények, gyerekírások, gyerekrajzok
Versek
Irodalmi illusztrációk
Egyéb
Minden más
Visszhang
Szerkesztői üzenetek, levelek, reagálások
Pályázatok
Egyházkerületi pályázatok, díjak
Arcképcsarnok
Ismert lelkészek és nem-lelkészek
Evangélikus Egyház - Online újságok - Dunántúli Harangszó - Archívum - 2005 - 8 - A SOPRONI EVANGÉLIKUS TEMETŐK TÖRTÉNETE ÉS SÍREMLÉKEI

Könyvbemutató

Hozzászólás a cikkhez

A SOPRONI EVANGÉLIKUS TEMETŐK TÖRTÉNETE ÉS SÍREMLÉKEI

/Összeállította: Tschürtz Nándor/

Élvezetes, hasznos és nagyon tanulságos e könyvnek az olvasása, lapjainak forgatása, amely a soproni, a Balfi úti evangélikus temetőnk számos régi, történelmi síremlékét s nagyon sok szépen gondozott sírját mutatja be mintegy 250 oldalon.

Mint arról már egy korábbi Dunántúli Harangszóban rész-letesen beszámoltunk, az első, a katolikusokkal közösen használt temetőt 1674-ben el kellett hagyni az evangéliku-soknak. Az új temető létesítésére a mai Líceum mögötti terü-leten nyílott lehetőség. Az ide temetettek között nagyon so-kan jómódú soproni, és Ausztriából a hitük miatt Sopronba letelepedett előkelő polgárok is voltak, akik számára kripták készültek, s a kripták márványtábláin díszes és bőséges fel-iratok örökítették meg viselt városi, megyei hivatalukat. A temető 1886. novemberi felszámolása után e díszes sír-emlékek a Városi Múzeum udvarára kerültek. A Balfi útra átköltözött temető ékessége lett az úgynevezett Gálffy-kripta, amely rendeltetése szerint nemcsak a Gálffy család és számos lelkész temetkezési helyéül, de szószékül is szolgált az el-hunytak temetése alkalmán mondott igehirdetésnek. Innen a „Predigergruft-Pfarrergruft” elnevezés. Az új temető meg-nyitása utáni évben a jómódú Lenck család vásárolt meg egy részt a temető területéből, s építette meg 1887-ben a nagyon szép mauzóleumot. Húsz évnek kellett eltelnie, hogy meg-épüljön a ma is használt ravatalozó kápolna, amelynek fel-avatását 1906. november 1-jén Gyurátz Ferenc püspök végez-te. A szép, Krisztus mennybemenetelét ábrázoló oltárkép elkészítésére Hauser Károly ny. főreál-iskolai tanár kapott megbízást. A kápolna nagyon szükséges felújítására 2004-ben került sor. Istentisztelet keretében történt felavatását de-cember 18-án Ittzés János, a Nyugati (Dunántúli) Evangéli-kus Egyházkerület püspöke végezte. Temetőnk 1997-től egyúttal a város új köztemetője is lett. Itt van a második világháború soproni áldozatainak síremléke mellett az újonnan létesített kolumbárium is, számos elhunyt testvérünk urnájával. A temetőnk épületeiről, sírjairól művészi szinten készített fényképek hűen fejezik ki Tschürtz Nándor fényképész mes-ter testvérünk érzelemvilágát gyülekezetünk elhunytai iránt. Köszönet érte! A könyv egyelőre csak néhány házilag elkészített pél-dányban jelenhetett meg. Kellő számú megrendelés esetén kerülhet csak nyomdába. (Lehetőség van a képeskönyv CD-n történő megvásárlására is 500 forintos áron. A kiadvánnyal kapcsolatban érdeklődni a győri püspöki hivatalban lehet. Tel.: 96/516-160) Jó lenne, ha a könyv nyomdába kerülhetne, és így egész egyházunk közkincsévé válhatna!

Zoltán László (ny. ev. lelkész, Sopron)

Regionális hozzárendelés: Soproni Evangélikus Egyházközség


::Nyomtatható változat::

 

Keresztény honlapok

Evangélikus Egyház

Keresztény portál

Internetes lelkigondozás

Luther élete

   Legendák

   Luther kora

   Luther életrajza

   Barátai, bizalmasai

   Aktuális

Protestáns honlap

   Egyházak

   Intézmények

   Mérföldkövek

   Panteon

   Szellemi központok

   Művészetek

   Aktualitások


© Magyarországi Evangélikus Egyház,
Internet Munkacsoport, 2002.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster