Archívum
Rovatoló
Keresés
Vonalvég
DH logo
Legfrissebb
Előfizetés
Egyházkerület
Evangélikus honlap

Rovatoló
Hírek - Lelki táplálék - Fáklyafény - Aktuális - Egyháztörténet - Iskoláink - Megkérdeztük - Könyvbemutató - Gyermekoldal - Versek - Egyéb - Visszhang - Pályázatok - Arcképcsarnok

Hírek
Egyházkerületünkben történt
Lelki táplálék
Igehirdetések, áhitatok, meditációk
Fáklyafény
"Szent igédnek fáklyafénye" - gondolatok az egyházi esztendő heti igéiről
Aktuális
Az eltelt hónap aktuális témája
Egyháztörténet
Válogatás egyházkerületünk múltjából
Iskoláink
Beszámolók oktatási intézményeink életéből
Megkérdeztük
Interjú érdekes emberekkel aktuális témákról
Könyvbemutató
Egyházkerületi és egyéb fontos kiadványok bemutatása
Gyermekoldal
Rejtvények, gyerekírások, gyerekrajzok
Versek
Irodalmi illusztrációk
Egyéb
Minden más
Visszhang
Szerkesztői üzenetek, levelek, reagálások
Pályázatok
Egyházkerületi pályázatok, díjak
Arcképcsarnok
Ismert lelkészek és nem-lelkészek
Evangélikus Egyház - Online újságok - Dunántúli Harangszó - Archívum - 2005 - 2 - Evangélikus szemmel a szenvedésről II.

Egyéb

Hozzászólás a cikkhez

Evangélikus szemmel a szenvedésről II.

II. A szenvedésről szóló evangélikus tanítás

Az előző fejezetekben közöltek hátterén a következőképpen fogalmaznak az evangélikus tanítójellegű művek: A szenvedés – legyen szó fizikai, szellemi, lelki természetű szenvedésről – egyetlen ember, egy nép, a természeti vagy történelmi világ vagy egy egyház szenvedéséről, „kiirthatatlan“ és az idők végéig megmaradó valósága az életnek.

A Szentírás sokat és bőven foglalkozik a szenvedéssel. Az Ószövetség erősen hangsúlyozza, hogy minden hatalom Istené, tőle jön minden, így a szenvedéshez is köze van. A szenvedés „miértjére“ a válasz az, hogy Isten viszonozza a bűnt szenvedéssel és halállal. Ugyanakkor az „igazat“ is sújthatja a szenvedés. Az Ószövetségben a legrészletesebben Jób köny¬ve beszél erről. Egyházi oldalról általában Jób kegyes, Istenben bízó szenvedését szokták kiemelni. Az ateista Ernst Bloch viszont Jób személyében a lázadni merő, a hatalmaskodó, az őt ártatlanul üldöző istenséget le is cserélő embert ünnepeli. Valószínüleg a keresztyének is részesek abban, hogy Ernst Bloch ellen-Jóbja megszületett. A Biblia Jóbja ugyanis nemcsak a türelmet és a megadást, hanem a felháborodás és az ellenállás magatartásformáit is erőteljesen felmutatja. Természetes módon mindkettőt, és ez nagyon hangsúlyos Isten színe előtt. Jóbban – ahogy egy evangélikus felnőttkatekizmus hangsúlyozza – egyszerre van jelen az „alázatos elhordozás“ és a „prometeuszi dac“. Jób barátai minden szenvedést a „bűn és bűnhődés“ kategóriába sorolnak, és Isten istenségéhez „méltatlannak“ találják még a gondolatát is annak, hogy lehetséges olyan szenvedés is Isten tudtával és belegyezésével, amely nem illik bele ebbe a sémába. A végén Jób maga is bevallja, hogy ez számára is titok volt eddig. Az angol szöveg a következő módon fogalmazza ezt: Olyan dolgokról szóltam, amelyeket nem értettem, és olyan csodálatos dolgokról, amelyek túl nagyok számomra, hogy ismerjem. Azt mondtad, hallgassak, mialatt te be¬széltél, és kíséreljem meg megválaszolni kérdéseidet... A múltban csak azt tudtam, amit mások mondtak nekem, de most saját szemeimmel láttalak. Így szégyenlem mindazt,amit mondtam , és porban és hamuban ülve bánkódom. 1 Akár a megérdemelt, akár a titokzatos szenvedésről van szó, az Ószövetség válasza az, hogy „el kell fogadni a szenvedést Istenhez történő alázatos odafordulással, lehet és szabad kérni annak elmúlását“. Ugyanakkor felbukkan „a helyettes szenvedés“ gondolata is, amikor nem a bűnös, hanem valaki más, egy ártatlan szenved a másikért. Az Ószövetségben az „áldás fogalma a keresztet is magába foglalja“ – mondta Bonhoeffer nagyon szellemesen. Majd így folytatta: Az Újszövetségben viszont a „kereszt az áldás jele“. Jézus szenvedése a szent „kell“ kategóriájába tartozik, Isten által rá helyezett szenvedés ez, amelyen keresztül Isten megváltozik, és „haragvó“ Istenből „irgalmas“ Isten lesz. Az ember számára hitben ragadható meg Krisztus keresztjének áldása, az Istennel és a felebaráttal adott új kezdet. Ugyanakkor ez az új kezdet nem szenvedésmentes, nincs Krisztus-követés szenvedés nélkül. Jézus szenvedése, halála és feltámadása azonban más dimenziót ad a szenvedésnek, és ezzel megváltoztatja a szenvedő egész hozzáállását Istenhez, önmagához, embertársaihoz, természeti, történelmi és egyházi világához. A lutheranizmus nagy alakjai ezt értették meg, és ebben lehetnek számunkra példák.

III. – Luther Márton: „Krisztus szenvedésének szemlélése“ (1519) 2

Luther teológiájának egyik nagy gondolata az volt, hogy ahogyan a „kicsoda az ember“ kérdésre lehetetlen válaszolni az „ecce homo“ – jelenetben (Jn 19,5) bemutatott názáreti Jézus személyére való rákérdezés nélkül, ugyanígy az emberi sorsra, benne a szenvedés kérdésére sem lehet válaszolni Krisztus szenvedésének szemlélése nélkül. Az 1519-ben megjelent könyvecskében Luther 15 pontban beszél arról, hogy milyen a helytelen, és milyen a helyes szemlélése ezeknek a dolgoknak. Három pontban szól a helytelen, és 12 pontban a helyes magatartásról. Helytelennek találja, ha valaki Jézus szenvedésére nézve Júdás tettére gondol, vagy csupán belemerül a szenvedésbe, a Krisztus-misztika mintájára. Vagy a jeruzsálemi asszonyokhoz hasonlóan siratja Jézust. Helyesnek tartja viszont, ha az emberek Jézus szenvedése szemlélésekor szívükben megrettennek, lelkiismeretük megszólal, Isten haragját látják a bűnös felett, és azt mondják: „Mi történjék a bűnössel, amikor a legdrágább gyermeket így megverik“. Luther kimondja, hogy el kell hangzania annak, hogy „Én feszítettem keresztre“, hogy „Én érdemeltem volna“, hogy tisztában vagyok azzal, hogy ebben a szenvedésben a „saját, személyes sorsomat kell szemlélnem“, hogy ennek a szenvedésnek számomra olyan értelme van, amely az egész életemet meg kell, hogy változtassa. Hasonlóvá kell lennem, a „régi Ádámnak“ meg kell halnia, „ezt imában kell kérnem“, és szabad „örülni“, hogy ez a szenvedés a mi életünk, „új kezdetet“ kell indítani, hittel megragadni a keresztet, és Krisztus szenvedését mint „példát“ mások elé is odaállítani. Bizonyos, hogy Luther nemcsak másokat biztatott arra, hogy szívleljék meg ezeket a gondolatokat, hanem maga is megtartotta ezeket. Az a hilaritás – klasszikus derű –, amely az egész életét jellemezte, ebből a megszívlelésből születhetett. És ez vált példává a lutheranizmus nagy alakjai, de a névtelenek és kívülállók számára is akkor, amikor nehéz hely¬zetekkel kellett szembesülniük saját, egyházuk, vagy népük életével kapcsolatosan. (Elhangzott az Evangélikus Nők Klubjában 2001. március 31-én tartott előadáson) Folytatjuk: : Dietrich Bonhoeffer és Ordass Lajos – az evangélikus szenvedés-elhordozás nagy alakjai


1. Good News Bible Today‘s Version . the Bibel Societies Collin/Fontana 1976. Jób 42.3-6 „ I talked about things I did not understand, about marvels too great for me to know…You told me to listen while you spoke and to try to answer your questions. In the past I knew only what others had told me, but now I have seen you with my own eyes. So I am ashamed of all I have said and repent in dust and ashes.“ 536-37.o. 2. „Ein Sermon von der Betrachtung des heiligen Leidens Christi“. In. Martin Luther : Die Botschaft des Kreuzes Martin Luther Taschenausgabe Auswahl in 5 Bänden Band 1.Evangelische Verlagsanstalt GmbH. Berlin 1981. 39-48.o. WA 2,136-142;

Böröcz Enikő (ev. lelkész, az országos ev. levéltár munkatársa)


::Nyomtatható változat::

 

Keresztény honlapok

Evangélikus Egyház

Keresztény portál

Internetes lelkigondozás

Luther élete

   Legendák

   Luther kora

   Luther életrajza

   Barátai, bizalmasai

   Aktuális

Protestáns honlap

   Egyházak

   Intézmények

   Mérföldkövek

   Panteon

   Szellemi központok

   Művészetek

   Aktualitások


© Magyarországi Evangélikus Egyház,
Internet Munkacsoport, 2002.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster