EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2004 - 39 - Emlékezés az evangélikus tudósra, Szentágothai Jánosra (1912–1994)*

Evangélikusok

Hozzászólás a cikkhez

Emlékezés az evangélikus tudósra, Szentágothai Jánosra (1912–1994)*

Tíz esztendeje, 1994. szeptember 8-án távozott el Szentágothai János professzor. Egyszerre volt világraszólót alkotó tudós és hazája emelkedését szolgáló jó magyar. Augusztus 30-án a nemzetközi hírű agykutatóról tartottunk nemzetközi tudományos rendezvényt, most Szentágothai professzorról, a mélyen istenhívő emberről szeretnék szólni.

Ulyssesként az agy körül címmel 1994-ben megjelent munkájában életének céljait szerényen így fogalmazta meg: „Életem fő célkitűzése és törekvése csak ez volt: jó agykutatónak, a 20. század végi értelemben kultúrembernek és a történelmi körülményeink között tisztességesnek, de mindenekfelett kereszténynek maradni.”

Mi, akik ismertük őt, tanúsíthatjuk, hogy milyen csodálatosan sikerült megvalósítania ezen törekvéseit. Beállítottságáról én magam is már nagyon korán meggyőződhettem. Pécsett az ötvenes évek elején rendszeresen tartott bibliaórákat, bibliamagyarázatokat orvostanhallgatóknak. Abban az időben az Anatómiai Intézet a Dischka Győző utcában volt, ahol az evangélikus templom és az evangélikus lelkészi hivatal is van. A bibliaórákat – emlékezetem szerint – hetente egy alkalommal, hétfőn este tartotta. Sok medikus járt ezekre, köztük én is. Ezek az összejövetelek egyértelművé tették előttem, hogy Szentágothai professzor miként gondolkodik hitbeli kérdésekről. Egyetemi tanárnak bibliaórákat tartani az ötvenes évek elején nagyon veszélyes és kockázatos vállalkozás volt. Ő éveken keresztül vállalta ezt, mígnem az egyik professzor határozott fellépésére kénytelen volt az alkalmakat beszüntetni. Hitéről egyébként így vallott: „Az Isten-hitemnek egyik legerősebb oszlopa és támasza az a csodálatom, hogy a világ, az élő természet milyen csodálatos berendezkedésű, milyen hajszálpontosan illeszkednek össze a legkülönbözőbb állatok, növények, tehát minden élőlény, akár a vízben, akár barlangok mélyén, akár a magas hegyeken, akár az Északi-sark közelében élnek is… Ez a csodálatos harmónia és szépség, amilyennek én a teremtett világot látom, énbennem azt a gondolatot ébreszti, hogy ez nyilvánvalóan nem jöhetett létre magától vagy véletlenül, hanem emögött egy teremtő gondolata, egy teremtő akarata kell legyen…”

Mint ismeretes, Szentágothai professzor életének utolsó évtizedeiben behatóan foglalkozott az agy-elme-tudat s ezzel összefüggésben a keresztény hit kérdéseivel. Mindezekről egyik munkájában ezt írta: „A tudomány kizárólagos kompetenciája, hogy elemzi azt, ami világegyetemünkben van, és azt, hogy ami van, annak mi az oka. Az isteni kijelentés pedig elsősorban arról szól, hogy ki a mindenség teremtője, és a természet élettelen, majd élő világának és benne a teremtő mű megkoronázásaként teremtett embernek mi a célja és a rendeltetése. Ezeket a kérdéseket a tudomány nemhogy megválaszolni, de feltenni sem tudja. Végre be kellene látnunk, elsősorban a keresztényeknek vagy a zsidó tradíció fenntartóinak, hogy nem feladatunk az egész emberi társadalom magatartásának szabályozása, hanem csak az, hogy bizonyságot tegyünk hitünkről és arról, hogy ez a hit boldogít már e földi életben is. Ehhez konkrétan az is tartozik, hogy a Genezisben adott és a ma ismert tudományos valósághoz nagyon is közel álló teremtéstörténet nem szó szerint, hanem metaforikusan értendő. Hogy a földön kialakult élet létrejötte, a kezdeti teremtő aktusba beprogramozott csodálatos történés ugyanannak a teremtő akaratnak az eredménye. A kezdetekhez hasonlóan a hívő keresztény vagy zsidó a végkifejletet is a mindenható Teremtőre kell bízza.”

Mint hívő keresztény hitt a feltámadásban. Ezzel kapcsolatosan egy angol filozófus, végighallgatván Szentágothainak az agy szerkezetéről tartott előadását, a következő szavakkal fordult hozzá: „Ön most az agyról mint fizikai-biológiai rendszerről beszélt, az ember legfőbb szabályozórendszeréről. Mi azonban egyszer meghalunk, az agyunk, mely letéteményese a személyiségünknek, gondolatainknak és kívánságainknak, elpusztul, sejtjei szétesnek. Úgy tudom, hogy Ön hívő keresztény. Miként tudja összeegyeztetni keresztény hitét tudományos kutatásainak eredményeivel? Miként képzeli el ezt? Hisz a feltámadásban?”

Szentágothai válasza ez volt: „Kedves Barátom! Hiszek az Apostoli hitvallás minden szavában. Hiszek a mindenható Istenben, és ha Isten mindenható, akkor nincsen semmi okom arra, hogy kétségbe vonjam, hogy neki megvan a hatalma engem feltámasztani olyan formában, amit ő megfelelőnek tart. Persze minden ember szíve joga, hogy ezt hitben elfogadja, és életét a körülményekhez képest boldogabban töltheti, és teljes bizalommal és félelem nélkül nézhet kikerülhetetlen végzete, a halál elé, vagy pedig a tudomány kompetenciáját és határait nem ismerve bárki teljes joggal azt is hiheti, hogy minden, ami van, csak a véletlen műve, illetve modernebbül: az előzményekben az adott peremfeltételek és a véletlen összjátékának a műve. Az ilyen értelemben ateista vagy egyszerűen csak agnosztikus ugyanolyan joggal nem hisz, mint amilyen joggal mi hiszünk. Hitünk nem érdem, hanem Isten kegyelmi ajándéka. Ettől mi nem vagyunk jobbak, erkölcsösebbek, értelmesebbek, mint az ateisták; aki másként látná, az a Szentírás minden lényegi kijelentésével ellentétben vélekedne így. Ezt is meg kell mondanunk hitünk megvallása mellett. Egy bizonyos: magatartásáért a felelősséget sem hívő, sem ateista nem tudja elhárítani. Ha ezt tenné, menthetetlenül a lét kérlelhetetlen realitásain kívülre helyezné magát…”

Művében, művének folytatóiban holta után is él az ember. Szentágothai professzor maradandó értékű szellemi és emberi nagysága ma is erőt adó példa.

  • Az MTESZ Kossuth téri székházában szeptember 8-án elhangzott előadás szerkesztett és rövidített változata

Halász Béla akadémikus


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap – új kegyelem
Liturgikus sarok
Istentisztelet a baptista egyházban
Élő víz
És megkenék vala testét fáradt traktorolajjal…
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
Az Úr háza
Kőszegen is megérett az idő az aratásra
Megújult világítótorony a Balaton partján
Fóti „fészkek”
Kicsiny nyáj nagy ünnepe
Hálaadás Magyarbánhegyesen
Fegyelem? Figyelem!
Ahol nem sokallják az egész napos együttlétet
Keresztutak
Hittanárok konferenciája
Dicsőítő koncert
Új gyermekonkológiai centrum Szegeden
Börtönkoncert
Új főtitkár a Bibliatársulatok Világszövetségének élén
Evangélikusok
„Utak találkozásából” született disszertáció – avagy a hely szelleme is segít
Emlékezés az evangélikus tudósra, Szentágothai Jánosra (1912–1994)*
e-világ
Európai Keresztény Internet Konferencia Kolozsváron
Keresztény szemmel
Teremtéstörténet és tudományelmélet
Őszi számvetés
Életünk „nagy” befektetése
Horgony és vitorla: szubjektív vallomás
A hét témája
Ünnepi ajtónyitás
Az útra indulók
A színes ablakokon túl
evél&levél
Budapest, 1984 – Válasz egy hozzászólásra
A közelmúlt krónikája
Szívvel, lélekkel, szeretetben
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Magyar siker a 2. nemzetközi Francesco D’Onofrio orgonaversenyen
Christus victor quia victima
Egyház és zene
Hová menjünk? Kirándulni!
A vasárnap igéje
Vissza a mélyből feltörő forráshoz!
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
„Más, mint a többi fiú…”
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2004 39 Emlékezés az evangélikus tudósra, Szentágothai Jánosra (1912–1994)*

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster