EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 

Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2004 - 45

45. szám – 2004/11/07

   Szentháromság ünnepe után 22. vasárnap

Napról napra

Új nap – új kegyelem
Íme, most van a kegyelem ideje! Íme, most van az üdvösség napja! 2Kor 6,2 (1Móz 24,21; Ef 5,10; Lk 17,20–24(25–30); Róm 14,7–9; Zsolt 90) Heti igéink Isten üzenetéről és legnagyobb ajándékairól szólnak: a kegyelemről és az üdvösségről. Ennél többet, drágábbat senkitől nem kaphatunk. A kegyelem: Isten szüntelen, megbocsátó szeretete. Az üdvösség: nem a sír a végállomás, Isten hellyel vár országában. S most van ideje az elfogadásnak. Még szabad az út. De nézzük a heti igéket: mi következik ebből? >>

Liturgikus sarok

Luther és mise, méghozzá latinul?
Luthernek az istentisztelet rendjét érintő művei nem tartoznak a liturgikus szakirodalom körébe. A reformátor az élet minden területén úgy szólalt meg, hogy abban a tiszta evangélium juthasson érvényre. Szavaiban, írásaiban többnyire érintőlegesen utal az istentiszteletre, a liturgiára. Sorozatunkban sorra vett művei azok a közvetlen források, amelyekben példát is ad, ajánlást is tár követői elé. Az egyház – ahol az evangélium működésének tanúi lehetünk – sokféle módon megjelenik világunkban. Az egyházi élet „szívének közepe” az istentisztelet, hiszen itt kapjuk koncentráltan Isten köztünk való létének sokféle jelét. >>

Élő víz

Ókonzervatív
Ülök az autóban, s mint mindig, magányomat rádióhallgatással oldom. Azt mondja a Kossuth hírolvasója, hogy „… az ókonzervatív nézeteiről elhíresült olasz EU-biztos-jelölt, Rocco Buttiglione…” stb. Az „ókonzervatív” jelző motoszkál bennem azóta is. ... >>

Heti útravaló
Íme, most van a kegyelem ideje! Íme, most van az üdvösség napja! (2Kor 6,2) >>

Egyházunk egy-két hete

Az evangélium bátor hirdetője
A Pápa melletti Nagyalásonyban ünnepi istentiszteletre hívogatott a harangok zúgása október utolsó szombatjának délutánján. Ördög Endre, a Veszprémi Egyházmegye esperese beiktatta hivatalába Nagy Zoltánt, a Nagyalásony–Dabrony–Nemesszalóki Társult Evangélikus Egyházközség megválasztott lelkészét. >>

„Jézus a példaképem”
A reformáció emléknapja az ősagárdi gyülekezet életében az idén kétszeresen is ünnep volt, hiszen október 31. délutánján iktatta be Szabó András esperes a gyülekezet egyhangúlag megválasztott új lelkészét, Szőkéné Bakay Beatrixot. A liturgiában a korábbi két lelkész, Győri János Sámuel és Szolga-Tőkés Sándor vett részt. Az esperesi prédikáció alapigéje az alkalom meghívóján levő ige (Jn 21,16) volt, míg a frissen beiktatott lelkész Jézus két példázatát (Mt 13,44–46) választotta szószéki szolgálata alapjául. A gyülekezet befogadó szeretete és az új lelkipásztor hálás öröme igazi ünnepet varázsolt a kicsiny, de gyönyörű Nógrád megyei templomba. >>

Reformációünnep Pápán
Október 31-én délután ünnepelte a pápai evangélikusság a gyülekezet három évszázados fennállását, valamint kétszázhúsz évvel ezelőtti újjáalakulását. Ebből az alkalomból Ittzés János, a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület püspöke leleplezte a gyülekezeti ház falán az egyházközségben korábban szolgáló Bácsi Sándor lelkipásztor emléktábláját. >>

Muzeális parókia
„Muzeális parókia, de a lelkész mégsem lehet régiség benne!” – akár ez is lehetett volna a dunaegyházi gyülekezet október végi hálaadó istentiszteletének mottója, melyen Bácsi János és felesége újból birtokba vehette a megújult lelkészlakást. A klasszicista stílusú parókia 1830-ban épült, amikor Sárkány Sámuel szolgált ott lelkészként. Őt, aki szuperintendens (püspök) is volt, a gyülekezet egyik nagy építőjeként tartják számon, hiszen a templomtornyot is akkortájt emelték. >>

Hatvanéves a győr-nádorvárosi templom
A győr-nádorvárosi evangélikus gyülekezet október 31-én, reformáció ünnepén, a délelőtti istentisztelet keretében emlékezett meg temploma felépítésének hatvanadik évfordulójáról. Az ünnepi alkalmon Ittzés János, a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus ... >>

Déli harangszó Surdról
November 8-tól 14-ig minden délben a surdi evangélikus templom harangja szól majd a Kossuth rádióban. Surd Nagykanizsától tizenhat kilométerre, délre található település, amely 1950-ig Somogy megyéhez tartozott. Első okleveles említése 1268-ból ... >>

Keresztutak

Reformációi emlékünnepély a Kálvin téri református templomban
Az országos protestáns napokat záró reformációi emlékünnepélyre az idén a Kálvin téri református templomban került sor október 31-én. Az alkalmon szolgáló Gáncs Péter evangélikus és dr. Szabó István református püspök szavai ezúttal nem nélkülözték az aktuálpolitikai utalásokat sem… >>

Öröm és szomorúság
Tizenegyezer fiatal gyűlt össze október 30-án a Papp László Sportarénában, a református iskolák országos találkozóján. Impozáns látványt nyújtott a fiatalok sokasága, és nagyszerű volt a program, amelyben megszólalt az ige, s amely gazdag és ... >>

Nyilatkozat az egyházi iskolák finanszírozásáról
A költségvetési törvénytervezet megjelenése óta az egyházak komoly számolásba kezdtek, mert az eddigitől eltérő lesz a 2005. év finanszírozása, különösen az egyházi oktatás területén. Az az új forma, amely az alapfokú oktatási normatívákat (az ... >>

Aki négy reformátornak is hűséges felesége volt
E különös nevű asszony négy reformátor feleségeként írta be nevét a protestáns egyháztörténetbe. Hite és kitartása, édesanyai felelőssége és – jelentős személyek hitveseként – odaadása bátorító példa minden idők számára. Wibrandis Rosenblatt öt ... >>

Evangélikusok

Trajtler Gábor kitüntetése
Hazai és határon túli protestáns lelkészeknek adott át Károli Gáspár-díjat Gulyás Kálmán címzetes államtitkár október 29-én délután – két nappal reformáció ünnepe előtt – a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumában. A díjat, melyet szakmai ... >>

Születésnapi köszöntő Kiskőrösön
„Örülhet a tanár úr, hogy ezt a hatvan évet ilyen fiatalon érte meg!” – köszöntötte Káposzta Lajos esperes a születésnapját ünneplő Boldoczki Sándort a kiskőrösi evangélikus templomban. A több művészgenerációt nevelő zeneiskolai tanár a helyi és ... >>

Hiteles tanárok és másként gondolkodók a gimnáziumban
A Vörösmarty Mihály által nemes egyszerűséggel csak „Tündérországnak” nevezett Tolna megye egyik „szellemi végvára” a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium. Közvetve-közvetlenül hírnevét öregbíti a Péterfy Sándorról elnevezett oktatási díj is, amellyel egyházunk idén ennek az intézménynek az igazgatóját, Ónodi Szabolcsot tüntette ki. >>

Megemlékezés egy evangélikus íróról
Száz évvel ezelőtt született Szalatnai Rezső író, műfordító, irodalomtörténész. Nevét és munkásságát, kulturális tevékenységét, a magyarság megmaradásáért folytatott pedagógiai munkáját szülőföldjén, Szlovákiában és idehaza is sokan ismerték és ... >>

e-világ

Drótpostakultúra dióhéjban
Manapság már sokaknak van e-mail címük, és azok sincsenek kevesen, akik naponta használják a drótpostát. Aki szerzett már egy kis gyakorlatot az e-mailek küldésében, egyre magabiztosabban mozog az új elektronikus közegben. Nem árt azonban a szoftverhasználat gyakorlásán kívül a levelezés íratlan szabályaiban is elmélyedni. Ezeket nem tanítják az iskolában, és a tanfolyamok túlnyomó része sem foglalkozik velük, pedig az internet megindulása óta eltelt évtizedek alatt jó néhány olyan szabály született, amelyet fontos tudni, hiszen egyrészt megkönnyíti a drótposta mindennapos használatát, másrészt segít félreértések nélkül, gördülékenyen kommunikálni. >>

Keresztény szemmel

Népszavazás
A mi politikai kultúránkban még nem találta meg a helyét a népszavazás intézménye. Nehéz lenne megmondani, mi ennek a fő oka, hiszen a népszavazás az egyik leginkább demokratikus intézmény, a népfelség elvének közvetlen megvalósulása. Talán túl sok ... >>

A reformáció drágakövei
„A káté igazi laikus-biblia. Benne van a keresztyénség egész lényege, amelyet minden keresztyénnek feltétlenül tudnia kell az üdvösségre. A káté a legtökéletesebb tanítás. Ne is hagyjunk fel vele, hanem prédikáljuk mindenkor. A gyülekezeti nyilvános prédikáció is mind ehhez igazodjék s reá vonatkozzék. Szinte azt szeretném, ha naponként ezt prédikálnák – egyszerűen felolvasnák.” >>

Hit a zűrzavarban
Az Evangélikus Élet június 13-i számában Blázy Árpád emlékezett meg a hetven éve Barmenben megtartott zsinatról, mely egyházunk nemzetiszocializmus ellen vívott harcának egyik legfontosabb eseménye volt. A barmeni zsinat döntései fontos eszmei alapot adtak a Hitvalló Egyház munkájának, de hamarosan kiderült: a nemzetiszocialista politikai nyomás gyakorlati lépéseket tesz szükségessé. Így került sor 1934. október 19–20-án Dahlemben az újabb zsinati összejövetelre. >>

Segítségnyújtás az utolsó szakaszban
Ahogyan a nyugdíjaskorra, úgy a halálra is készülni kell. Annál is inkább, mert hitünktől vagy hitetlenségünktől függetlenül „elrendeltetett, hogy az emberek egyszer meghaljanak, utána pedig ítélet következik” (Zsid 9,27). Az igevers első felével nem lehet vitatkozni, de azok már jóval többen vannak, akik vitatják a van tovább lehetőségét. Kórházainkban azt tapasztalom, hogy az utóbbiakkal foglalkozik legritkábban és a legkevésbé hatékonyan a személyes lelkigondozás. Talán ezért is állnak hozzám közel. Hiszen velük hiánypótló szolgálatot kell végeznem. >>

Gyakorló szeretet
A selyemruha suhogására és valami finom parfümillatra ma is emlékszem. Egészen kicsi lehettem még, amikor anyám a puha sötétségben kiságyam fölé hajolt, hogy megpusziljon, mielőtt társaságba indultak valahová. Ez nem számított ritkaságnak. A ... >>

A hét témája

’56 fotói az evangélikus múzeumban
Felborított villamos a Nagykörúton. Lövések nyoma a Magyar Rádió Bródy Sándor utcai székházán. Emberi arcok – rémültek, csodálkozók, lelkesek, bátrak, elszántak. Olyan emberek arca, akik meghalni is készek a szabadságért. Hatalmas tömeg a tereken, az Országház előtt. Mozgás, dinamizmus, kiáltások – és csend, gyász, koporsók, halottak az utcán. Tankok, fegyveresek, katonák harckocsikon és járókelők, akik összehúzzák magukon kabátjukat az októberi hidegben. Fekete-fehér képeken – megszínesedő pillanatok. Az Evangélikus Országos Múzeum 1956 – ismeretlen képek a forradalomról címmel kamarakiállítást rendezett Kinczler Gyula eddig sehol nem publikált fotóiból. A tárlat megnyitójára október 26-án 17 órakor került sor a múzeum Deák téri épületében. >>

Kiáltás
„…Mi áradt itt meg, mint a tenger? Miért remegtek világrendek? Egy nép kiáltott, aztán csend lett…” (Márai Sándor) Hogyan tud a „nép” kiáltani? Milyen az, amikor egy nép kiált? És mit kiált? És válaszol rá valaki? És hogyan? – Azt hiszem, hogy ... >>

Sorkatonaság
A Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség által az utolsó sorkatonák leszerelése, a honvédelmi rendszerváltás, valamint az önkéntes hadsereg megszületése alkalmából rendezett ünnepségsorozat ötödik napján a történelmi egyházak képviselőit ... >>

A közelmúlt krónikája

Evangélikus óvodapedagógusok konferenciája
A várpalotai Evangélikus Keresztyén Óvoda október 22-re szakmai konferenciát szervezett, amelyre nagy szeretettel várták az ország evangélikus óvodáiban dolgozó pedagógusokat. >>

E heti Luther-idézet

Luther-idézet
"Csak úgy kerülhető el az önelégültség, és csak úgy lehet igaz reménységünk, ha minden cselekedetünknél félünk a kárhozatra juttató végítélettől." >>

A vasárnap igéje

Már útközben célba érve
Általában a célt tartjuk fontosnak, és a célhoz vezető utat csak másodlagosnak: mindegy, csak elvezessen a célba, lehetőleg minél gyorsabban. A cél eléréséhez szükséges utat megpróbáljuk a lehető legjobban lerövidíteni és leegyszerűsíteni, mert a ... >>

Oratio oecumenica

Oratio oecumenica
Mindenható Istenünk, mennyei Atyánk! Szinte torkunkra fagy a szó, amikor igéd az idő múlására, ítéleted szigorúságára emlékeztet. Te, aki a szívek vizsgálója vagy, látod, hogy miként sodor bennünket az élet megannyi vihara, hogy milyen nehezen ... >>

EvÉlet - Lelki segély

Mit tehetünk a gúnyolódók ellen?
„Második osztályos kisfiam szemüveget kapott, és nagyon fél, hogy emiatt csúfolni fogják. Az osztályukban már van két szemüveges gyerek, akiket folyton kigúnyolnak. Főleg azt a kisfiút, akinek a szemüvegén az egyik lencse mindig le van ragasztva. Úgy szeretném megkímélni őt ettől, mert én is szemüveges vagyok, és engem is nagyon sokat bántottak emiatt gyerekkoromban. Hogyan segítsek neki, mivel vigasztaljam, ha majd csúfolni fogják?” >>

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap – új kegyelem
Liturgikus sarok
Luther és mise, méghozzá latinul?
Élő víz
Ókonzervatív
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
Az evangélium bátor hirdetője
„Jézus a példaképem”
Reformációünnep Pápán
Muzeális parókia
Hatvanéves a győr-nádorvárosi templom
Déli harangszó Surdról
Keresztutak
Reformációi emlékünnepély a Kálvin téri református templomban
Öröm és szomorúság
Nyilatkozat az egyházi iskolák finanszírozásáról
Aki négy reformátornak is hűséges felesége volt
Evangélikusok
Trajtler Gábor kitüntetése
Születésnapi köszöntő Kiskőrösön
Hiteles tanárok és másként gondolkodók a gimnáziumban
Megemlékezés egy evangélikus íróról
e-világ
Drótpostakultúra dióhéjban
Keresztény szemmel
Népszavazás
A reformáció drágakövei
Hit a zűrzavarban
Segítségnyújtás az utolsó szakaszban
Gyakorló szeretet
A hét témája
’56 fotói az evangélikus múzeumban
Kiáltás
Sorkatonaság
A közelmúlt krónikája
Evangélikus óvodapedagógusok konferenciája
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
A vasárnap igéje
Már útközben célba érve
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
Mit tehetünk a gúnyolódók ellen?
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2004 45

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster