EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 

Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2005 - 16

16. szám – 2005/04/17

   Húsvét ünnepe után 3. vasárnap (Jubilate)

Napról napra

Új nap – új kegyelem
Vasárnap Kicsoda bölcs és értelmes közöttetek? Mutassa meg a magatartásával, hogy mindent bölcs szelídséggel tesz! Jak 3,13 (Zsolt 139,23–24; Jn 15,1–8; 1Jn 5,1–4; Zsolt 15) A példabeszédek és a Prédikátor könyvében választ ... >>

Liturgikus sarok

Az igehirdető
„Aki titeket hallgat, engem hallgat…” – Lukács jegyezte fel Jézusnak ezt a megdöbbentő azonosulást kifejező mondatát a tanítványok kiküldéséről szóló történetben (10,16). Nagyon magasra értékeli ez a mondat az igehirdetést. Szavában maga Jézus szól, ő tehát nemcsak tárgya az igehirdetésnek (róla beszélünk, őt hirdetjük), hanem alanya is (ő szólít meg minket). Hogy Jézus így azonosul az igehirdetővel, illetve az igehirdetéssel, az nem marad hatástalan sem az igehirdetőre, sem az igehallgatóra. Érzéseket hív elő mindkét félből. Felemelő lehet az igehirdető számára, de jelentheti a felelősségérzet rettentő súlyát is, sőt vissza is lehet élni vele. A hallgatót – ha meg meri hallani az igehirdető beszédében Jézus szavát – kiemelheti a mély elkeseredésből, ráébresztheti a valóság látására, nagy erőt kölcsönözhet számára, megvigasztalhatja. De támaszthat óriási kérdőjeleket is benne: hogyan lenne az a nagyon is esendő, halvány beszéd, amelyet vasárnapról vasárnapra hallgat, Jézus Krisztus élő szava? >>

Élő víz

Valóban
Húsvétvasárnap a lelkész ezzel a mondattal kezdte az oltári szolgálatot: „Krisztus feltámadott, valóban feltámadott!” Első hallásra semmi szokatlan nincs ebben a megállapításban. A „valóban” szónál mégis felkaptam a fejem, s ... >>

Valaki az anyakönyvből
A középkorú férfi idős édesapja temetését jött bejelenteni egyik délelőtt. Fel volt háborodva, amikor a hivatalban közölték vele, hogy a lelkész éppen Révfülöpön van hivatalos elfoglaltság miatt, de mihelyt hazaér, telefonon keresni fogja. Hangot is ... >>

Heti útravaló
Ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme: új jött létre. (2Kor 5,17) >>

Egyházunk egy-két hete

Parókiaszentelés Szentgotthárdon
Egy gyülekezeti tag nagy értékű adománya tette lehetővé Tompa Károly lelkész szolgálata idején, 1908-ban, hogy Szentgotthárd belvárosában lelkészlakásnak alkalmas házat vásároljanak az ott élő evangélikus hívek. A templomépítésre is alkalmas telekkel határolt terület birtokbavétele egyúttal lehetőséget kínált arra, hogy anyagyülekezetté szerveződjenek a szlovén határ menti városban élő evangélikusok… >>

Testvérek közé…
Lelkésziktatás és parókiaszentelés a hegyen – így lehetne röviden összefoglalni azt a kétszeres ünnepet, amelyben a Kővágóörs–Révfülöp–Kapolcsi Evangélikus Egyházközség híveinek volt részük április 9-én, szombaton. A kővágóörsi műemlék templomban D. Szebik Imre elnök-püspök Ézs 42,1–4 alapján tartott prédikációja után Ördög Endre Veszprém megyei esperes beiktatta hivatalába a gyülekezet egyhangúlag megválasztott lelkészét, Veress Istvánt, majd megáldották a felújított parókiaépületet. >>

Püspöki látogatás a kicsinyeknél
A gyülekezeti közösséggé formálódás az Istennel és egymással való együttlét örömének átélésével kezdődik. A Salgótarjántól délre fekvő Kisterenyén és Szúpatakon elkezdődött a közösséggé formálódás – ennek lehetett tanúja D. Szebik Imre, az Északi ... >>

Keresztutak

Találkozásunk Afrikával
Az EKME meghívására április 2-tól 13-ig hazánkban tartózkodott Jens Porep német és Richard Hermas tanzániai lelkipásztor. Mindketten a Bayerische Missionswerk (Bajor Missziói Intézet) munkatársai, akik azért érkeztek Magyarországra, hogy a ... >>

Bonhoefferre emlékeztek
Magyar, belga, cseh és német nemzetiségű fiatalok Dietrich Bonhoefferre emlékeztek az evangélikus lelkész 1945. április 9-i meggyilkolásának évfordulóján kivégzésének helyszínén, a bajorországi Flossenbürgben. Az április 9-re virradó éjszakán ... >>

Iránytű az eligazodáshoz
Az Ökumenikus Tanulmányi Központ (ÖTK) éves közgyűlésén, a református Ráday Kollégium dísztermében nemcsak szavakban, hanem élő valóságként is jelen volt az ökumené április 8-án, péntek délután. A nap szomorú aktualitása – II. János Pál pápa temetése – ugyanis Rómára irányította gyakorlatilag az egész világ figyelmét. A közgyűlés résztvevői imádságban és méltató szavakkal is megemlékeztek a pápa életéről, szolgálatáról, az egyházak egymáshoz való közeledése érdekében főpásztorként végzett tevékenységéről. >>

Az egész világ a néhai II. János Pál pápára emlékezett
A helyszínről élő, egyenes adásban közvetítő médiumok jóvoltából az egész világ fejet hajtott múlt pénteken a néhai II. János Pál előtt, amikor az 1,1 milliárd hívőt számláló római katolikus egyházat huszonhat éven át vezető pápát végső nyugalomra ... >>

Találkozás Afrikával
A Bajor Missziói Intézet (Bayerische Missionswerk) munkatársa, Jens Porep kísérte el hazánkba a tanzániai lelkipásztort, Richard Hermast, hogy április 2-ától 13-áig, tíz napon keresztül egyházunk különböző fórumain együtt népszerűsítsék a külmisszió ügyét. Igehirdetéssel, előadással szolgáltak számos gyülekezetünkben; evangélikus iskoláink közül többet is meglátogattak, ahol hittanóra vagy éppen nyelvóra keretében beszámoltak munkájukról. Útjuk végéhez közeledve elsőként Jens Porepet kérdeztem tapasztalatairól. >>

Kapcsolatok
Szükséges-e, lehetséges-e a tagállamok egyházainak közvetlen kapcsolatot létesíteniük az Európai Unió intézményeivel? A szerteágazó struktúrában milyen csatornákon keresztül juttathatják el üzeneteiket a nem kormányzati szervek? Remélhetnek-e ... >>

Evangélikusok

Icu néni
Pagács Pálné, Icu néni a kiskőrösi ötgyermekes Bajusznács család középső gyermekeként jött a világra egy öregszőlői kis tanyán hetvennégy évvel ezelőtt. Tizennyolc évesen ment férjhez, harmincnyolc évesen már nagymama volt. Ma népes család veszi körül; két leánya, hat unokája, öt dédunokája örvendezteti meg. Tartalmas életet él férjével, soha nem unatkozik. Idős kora ellenére rendszeresen kijár dolgozni a szőlőbe, s a kiskőrösi evangélikus gyülekezet presbitereként az egyházi rendezvényekről sem marad el. Szerdánként házi bibliaórára jönnek hozzá a környékbeliek, s a betegeket is rendre látogatja. Nyugdíjából rendszeresen segíti a rászorulókat. Nem hord ékszert, hiszen – amint mondja – amíg csak egyetlen nélkülöző is él a világon, addig ő minek cicomázza magát… Értékes ember, példaképe lehetne a ma ifjúságának. Hallgassuk csak! >>

Igen, Atyám!
A gyászjelentés arról adott hírt, hogy a szekszárdi evangélikus gyülekezet évtizedeken át szolgáló lelkipásztora néma méltósággal hordozott szenvedés után, életének 79. évében, március 9-én hazatért Istenéhez. Mint testvére és végig mellette szolgáló orgonista kántora emlékezem meg életútjáról. >>

Százötven éve hunyt el Mária Dorottya
Isten ajándéka – ezt jelenti a Dorothea név. És valóban: Isten drága ajándéka volt a magyarság és az evangélikusok számára Maria Dorothea, azaz Mária Dorottya főhercegnő, József nádor harmadik felesége, akiben a budavári gyülekezet alapítóját tiszteli. A württembergi főhercegnő, aki Magyarországot második hazájának vallotta, és a pest-budai evangélikusokat szíve minden melegével szerette és támogatta, százötven évvel ezelőtt halt meg. Emlékét nem „csak” az évfordulókon őrzi Budavár gyülekezete – köztünk van a hétköznapokban is: portréja a lelkészi hivatalban, emléktáblája a templom falán. Élete, példája, hite, megragadó személyisége előttünk ragyog, tovább él. De azért nagyon jó megállni egy-egy jeles dátumnál, és hálát adni mindazért, amit Isten rajta keresztül adott. Ezt tettük április 9-én, szombaton Budavárban, mint egy nagy család… >>

Ki emlékszik Ruttkay Miklián Gézára?
Száz évvel ezelőtt született Ruttkay Miklián Géza, aki csaknem harmincnégy évig volt a gyóni gyülekezet lelkésze. Egy ilyen hosszú szolgálati idő mindenképpen jeleket hagy a közösségen. Akkor, amikor felvetődött annak gondolata, hogy emlékezzünk meg ... >>

e-világ

Virtuális kirakatépítés 1.
Úgy vélem, a cím magyarázatra szorul. A benne szereplő fogalom új, épp az imént találtam ki. A két szót egyenként mindenki értheti, de hogyan kerülnek egymás mellé? Nos, azt gondolom, hogy a gyülekezeti honlapok, amelyek szerkesztéséről rövid áttekintést próbálok nyújtani: kirakatok. Az egyes gyülekezetek kirakatai a virtuális térben, amelyek előtt a gyanútlan járókelő megáll, végignézi kínálatát, majd vagy betér üzletünkbe, vagy továbbsétál… >>

Számítógépes tanfolyam
Az első számítógépes tanfolyamra került sor április ötödikén az Országos Egyházi Iroda újonnan berendezett informatikai oktatótermében. A korábban lapunkban is meghirdetett kurzusokon lelkészek és munkatársaik számára kínál képzéseket az Internet ... >>

Keresztény szemmel

Magyarság kint és bent
Magyarság, európaiság, kereszténység. Ebben a három fogalomban foglalható össze az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem filozófiája. Ha ehhez még hozzátesszük az előítélet-mentességet, a más nézetet vallók iránti tiszteletet, a toleranciát és az ... >>

Freudi elszólás?
Húsvét utáni első vasárnap volt. A hódmezővásárhelyi evangélikus templom oltárja előtt álltam, és a gyülekezet a kezdő ének utolsó versszakát énekelte: „Jézusunk nevének zengjen hálaének…” Az Agendámat fogtam, és a kezdés előtt ... >>

A hét témája

„Hogy valljalak, tagadjalak…”
Mit tudunk arról a száz éve született költőről, aki a „nincsen apám, se anyám, se istenem, se hazám” dacosságától a „fogadj fiadnak, Istenem” fohászáig jutott el? Miként történhetett, hogy ő „a görögkeleti vallásban ... >>

Csöndes estéli zsoltár
Ó, Uram, nem birom rímbe kovácsolni dicsőségedet. Egyszerű ajakkal mondom zsoltáromat. De ha nem akarod, ne hallgasd meg szavam. Tudom, hogy zöldel a fű, de nem értem minek zöldel, meg kinek zöldel. Érzem, hogy szeretek, de nem tudom, kinek a ... >>

Nem emel föl
Nem emel föl már senki sem, belenehezültem a sárba. Fogadj fiadnak, Istenem, hogy ne legyek kegyetlen árva. Fogj össze, formáló alak, s amire kényszerítnek engem, hogy valljalak, tagadjalak, segíts meg mindkét szükségemben. Tudod, ... >>

Erős vár a mi Istenünk
Erős vár a mi Istenünk, Kemény vasunk és vértünk. Inségben együtt van velünk, Megvált és harcol értünk. Kél az ősi rossz, Bajvető gonosz, Csel vad fegyvere, Erőszak ővele, A földön ő az első. Önnön erőnk csak délibáb És bizony esnénk ... >>

Száz éve született…
„Mikor születtem, a kezemben kés volt – azt mondják, ez költemény. Biz tollat fogtam, mert a kés kevés volt: embernek születtem én.” (Azt mondják) Joggal vetődik fel a kérdés József Attilával kapcsolatban, hogy hol a helye ... >>

evél&levél

Végre-valahára
Újraolvasom az Adorjáni püspökkel folytatott beszélgetést és most Fabiny Tamás hozzászólását (Evangélikus Élet, április 3-i szám). A kolozsvári püspöknek megköszönöm – a MEE részéről elhallgatott és viszonzatlan – jó ajánlatát, és ... >>

Tavaszköszöntő kirándulás
A szombathelyi gyülekezetben már tradíciónak mondható, hogy azok számára, akik az adott esztendőben vagy a megelőző években konfirmáltak, csendeshétvégét szervezünk. Az idén április első hétvégéjét töltöttük együtt Balatonszárszón, az új evangélikus ... >>

A közelmúlt krónikája

Rádiós istentisztelet – evangélium az éterben
„A hit tehát hallásból van…” – írja Pál apostol a Római levélben (Róm 10,17). És valóban, alkalomról alkalomra megtapasztalhatjuk ennek a kijelentésnek az igazságát. A vizuális világban élő és gondolkodó ember szívéhez Isten ... >>

Televíziós istentisztelet a felvidéki Sajógömör evangélikus templomából
Némi túlzással azt mondhatjuk, hogy médiatörténeti eseményre került sor április 10-én: magyar televízió először közvetíthetett istentiszteletet Szlovákiából. Erre az alkalomra a közelmúltban gyönyörűen felújított templomot teljesen megtöltötte a ... >>

Öskün járt az EvÉlet
Öskü gyülekezete látta vendégül a Luther Kiadó, illetőleg szerkesztőségünk munkatársait múlt vasárnap. Bár a téliesre fordult időjárás igencsak megdideregtette a délelőtti istentiszteletre és a délutáni szeretetvendégségre érkezőket, a jó hangulatú ... >>

E heti Luther-idézet

Luther-idézet
„Ez a testamentum örömmel tölti el a szívünket, Isten szeretetének a melegével árasztja el lelkünket, ha az igaz hit megvan bennünk. Ezért nevezték a misét görögül eucharistiának, ami magyarul hálaadást jelent, mert benne hálás szívvel mondunk ... >>

Kultúrkörök

Költészet napi szavalóverseny
Házi szavalóversenyt rendeztek április 11-én, József Attila születésének századik évfordulóján a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnáziumban. A megmérettetésen 14 diák vett részt egy kötelező (József Attila: Kész a leltár) és egy szabadon ... >>

Német kapcsolatok
Immár tizenöt esztendős múltra tekint vissza a németországi, treuchtlingeni reáliskola magyarországi testvérkapcsolata. Annak idején a német intézmény vezetőinek „kellett” eldönteniük, hogy egy fővárosi vagy egy vidéki magyar iskolával létesítenek-e kapcsolatot. Választásuk a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégiumra esett. >>

„Kínában” versenyeztek
Az Utazzunk együtt elnevezésű országos középiskolai tanulmányi versenyt a Kolumbusz Oktatási Központ hirdette meg. A verseny témája Kína volt. Az elődöntőben a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium csapata a hetedik helyen ... >>

Mindent tudtak a barlangrendszerről
A Magyar UNESCO Bizottság Magyarország világörökségeiről írt ki egy többéves országos versenyt, melyet fordulónként is értékelnek. Márciusban rendezték meg a negyedik fordulót, melynek témája az aggteleki barlangrendszer volt. A negyven kérdés a ... >>

A Messiás Szegeden
Egy nagy zeneszerző nagy műve a világ legnagyobb eseményéről – így foglalhatnánk össze a Szegedi Kamarazenekar és a Vaszy Viktor Kamarakórus legutóbbi hangversenyét. A szeged-rókusi római katolikus templomban Händel Messiás című művét mutatták ... >>

A TypoSzalonban az Evangélikus Élet
A Magyar Tipográfusok Egyesületének szervezésében gyűlnek össze minden hónapban a vizuális kommunikáció szakemberei – grafikusok, tipográfusok –, hogy kötetlen formában értekezzenek a szakmát érintő kérdésekről és személyes terveikről. ... >>

Kiállítás Salvador Dalí könyvillusztrációiból
Szokatlan kiállítás nyílt március 22-én a Petőfi Irodalmi Múzeumban. Salvador Dalí születésének századik évfordulója alkalmából – egy év késéssel – a múzeum jellegének megfelelően a művész könyvillusztrációiból válogattak a kiállítás szervezői. A kiállított illusztrációkat a bécsi Maecenas-gyűjtemény kölcsönözte június 5-éig, a kiállítás záró napjáig. >>

A Kálvin Kiadó „betűvetése”
A Magyar Bibliatársulat Alapítvány mellett a Magyarországi Református Egyház Kálvin János Kiadója is részt vett a Betűvetés címmel elmúlt héten megrendezett szegedi könyvkiállításon. A vásárral egybekötött seregszemlén több mint hatvan műhely ... >>

A vasárnap igéje

Ürömteli vagy örömteli kereszténység
„Örvendezz Istennek, oh te egész föld. Énekeljétek az ő nevének dicsőségét…” (Zsolt 66,1–2; Károli-fordítás) Így szólít meg minket a húsvét ünnepe utáni harmadik vasárnap kezdő zsoltára. Az egyházi naptárban ez az ... >>

Oratio oecumenica

Oratio oecumenica
Szerető mennyei Atyánk! Köszönjük neked, hogy ezen a mai istentiszteleten is megszólítottál a reménység igéjével. Szavaid megszomorítják, de egyben örömmel töltik el szívünket. Szomorúan valljuk meg előtted, hogy mi sokszor különbnek tartjuk ... >>

Gyermekvár

Kedves Gyerekek!
Közkívánatra két hete újra elindult lapunkban a gyermekrovat Gyermekvár néven. Füller Tímea segítségével megismerkedhettetek Jónával, a képzeletbeli kisfiúval, aki a kapernaumi százados házában lakik; édesanyjával, akit mindenki csak Eszter mamának hív, és Simonnal, Jóna kis barátjával. Ők ketten sok csodát látnak Jézus földi életéből, amelyeket el is mesélnek nektek. Minden történet végén egy-egy rejtvényt oldhattok meg. A helyes megfejtést minden alkalommal küldjétek el a szerkesztőség címére (Evangélikus Élet szerkesztősége, 1085 Budapest, Üllői út 24.). A borítékra írjátok rá: Gyermekvár. A hetedik rész után sorsolást tartunk, amelyen három szerencsés megfejtő értékes könyv- és játékcsomagot nyer. Aki minden alkalommal beküldi a helyes megfejtést, annak a neve hétszer kerül a kalapba, így nagyobb esélye van arra, hogy nyerjen. >>

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap – új kegyelem
Liturgikus sarok
Az igehirdető
Élő víz
Valóban
Valaki az anyakönyvből
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
Parókiaszentelés Szentgotthárdon
Testvérek közé…
Püspöki látogatás a kicsinyeknél
Keresztutak
Találkozásunk Afrikával
Bonhoefferre emlékeztek
Iránytű az eligazodáshoz
Az egész világ a néhai II. János Pál pápára emlékezett
Találkozás Afrikával
Kapcsolatok
Evangélikusok
Icu néni
Igen, Atyám!
Százötven éve hunyt el Mária Dorottya
Ki emlékszik Ruttkay Miklián Gézára?
e-világ
Virtuális kirakatépítés 1.
Számítógépes tanfolyam
Keresztény szemmel
Magyarság kint és bent
Freudi elszólás?
A hét témája
„Hogy valljalak, tagadjalak…”
Csöndes estéli zsoltár
Nem emel föl
Erős vár a mi Istenünk
Száz éve született…
evél&levél
Végre-valahára
Tavaszköszöntő kirándulás
A közelmúlt krónikája
Rádiós istentisztelet – evangélium az éterben
Televíziós istentisztelet a felvidéki Sajógömör evangélikus templomából
Öskün járt az EvÉlet
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Költészet napi szavalóverseny
Német kapcsolatok
„Kínában” versenyeztek
Mindent tudtak a barlangrendszerről
A Messiás Szegeden
A TypoSzalonban az Evangélikus Élet
Kiállítás Salvador Dalí könyvillusztrációiból
A Kálvin Kiadó „betűvetése”
A vasárnap igéje
Ürömteli vagy örömteli kereszténység
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
Gyermekvár
Kedves Gyerekek!
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2005 16

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster