EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 

Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2004 - 27

27. szám – 2004/07/04

   Szentháromság ünnepe utám 4. vasárnap

Napról napra

Új nap - új kegyelem
Más alapot senki sem vethet a meglevőn kívül, amely a Jézus Krisztus. 1Kor 3,11 (Mal 3,6; Lk 6,36–42; Róm 14,10–13; Zsolt 106,24–48) Minél magasabb egy épület, annál szilárdabb, biztosabb alapozás szükséges. Más és más alapra épül egy viskó, lakóház, vár vagy egy felhőkarcoló, bár az épületek előbb-utóbb megsemmisülnek, akármilyen erős is volt a fundamentumuk. Akkor az örökkévalóság, öröklét milyen alapozás igényel? Ehhez az emberi tudás kevés, kezünk alkotása semmit sem ér. A biztos fundamentum Istentől adatott mindnyájunk számára. Barkácsolgatsz még, vagy elfogadod őt? Köszönjük, mennyei Atyánk, hogy Jézus Krisztus által örök életre hívtál el minket. Ámen. >>

Liturgikus sarok

Evangélikus istentisztelet? Evangélikus istentisztelet!
Jóllehet kitekintésünk elsődleges célja az, hogy megismerjük a testvéregyházak, más felekezetek istentiszteleti életét, liturgikus gyakorlatát, most mégis maradjunk saját egyházunkban, és vizsgáljunk meg közelebbről egy – a közelmúltban a televízió által is közvetített – határon túli magyar evangélikus istentiszteletet. >>

Élő víz

Ötös találat
Sokan lottóznak, és álmodoznak az ötös találatról, a hirtelen meggazdagodásról. Évekig játszanak, és várják a szerencsét. A nagy halfogás történetében (Lk 5,1–11) is valami hasonlóról van szó. Simon hirtelen gazdag ember lett: azt olvassuk, ... >>

Heti útravaló
Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét. (Gal 6,2) >>

Szélrózsa-szél
A Szélrózsa „lelkét” az áhítatok, előadások és fórumok jelentik. Az eddigi találkozóktól eltérően a reggeli áhítatokat nem egyes személyek, hanem különböző csoportok tartják. A fasori ifi, az egyetemi gyülekezet tagjai, illetve a ... >>

Egyházunk egy-két hete

Toronyóra lánc nélkül - atomóra-irányítással
Szentháromság ünnepe után a harmadik vasárnapon végre felavathatták az Orosházi Evangélikus Egyházközség világújdonságnak számító toronyóráját. A rendhagyó elven működő szerkezet a régi harangokkal kombinálva, azokkal összehangolva állt „szolgálatba”. >>

Egy valóra vált álom
Miről álmodnak a tizenhárom éves fiúk? Sportkocsiról, futballkarrierről, netán egy szőke copfos bakfisról? Talán mindegyikről. Mindenesetre – többségükben – nem a lelkészi hivatás műveléséről. Nem úgy, mint a kiskamasz Lőrincz Csaba, akinek a szívét tizenhárom évesen ejtette rabul Krisztus hívó szava, amikor – a bokori evangélikus templom harangszentelési istentiszteletén – először hallotta prédikálni D. Szebik Imre püspököt. >>

Isten Esztert úgy segélje
A Vas megyei Vönöck evangélikus templomában június 25-én, szombaton Gáncs Péter püspök lelkésszé avatta Szücs Eszter végzett teológust. Jóllehet a gyülekezet a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerülethez tartozik, Ittzés János püspök átengedte az ordináció szolgálatát püspöktársának, ugyanis a felavatott lelkész férjével, Szabó Szilárddal együtt a déli kerületi Pécsett kezdi meg segédlelkészi szolgálatát. Az ordinációban Kovácsné Tóth Márta vönöcki lelkész és Fabiny Tamás, az Evangélikus Hittudományi Egyetem docense segédkezett a püspöknek. >>

A béke követségében
És a földön békesség… – Küldetésünk egy erőszakkal terhes világban címmel rendezett tanácskozást a Női Misszió június 22–27. között a piliscsabai Béthel Missziói Otthonban. Az ország minden tájáról érkezett mintegy ötven asszony közös bibliatanulmányozás, illetőleg meghívott előadók referátumai alapján dolgozta fel az összejövetel címéül választott témát. >>

Testvéri találkozó
A Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület területén korábban szolgált vagy jelenleg ott lakó nyugdíjas lelkészeket – házastársaikkal együtt – június 26-án testvéri találkozóra hívta meg Ittzés János püspök. A győri egyházkerületi ... >>

Keresztutak

Kérdések az evangélikus egészségügyi központ körül
A Magyarországi Evangélikus Szeretetszolgálatért Alapítvány felügyelőbizottsága és kuratóriuma június 22-én tartotta alakuló ülését egyházunk Rózsák terei középiskolai kollégiumában. A kuratórium elnöke, dr. Cserháti Péter, valamint dr. Bereznai Benjámin ügyvivő beszámolt az elmúlt fél év történéseiről, illetve ismertette az alapítvánnyal és az egészségügyi központban tervezett képzéssel kapcsolatos további teendőket. >>

Afganisztáni mozaik
A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet afganisztáni programja 2001-ben kezdődött. A nyolc iskola és két egészségügyi központ felújításán, illetve két-két hasonló intézmény építésén túl a szervezet szőnyegszövő tanfolyamokat és „élelmet a csatornatisztításért” programot is szervezett a helyiek önellátásának biztosítása érdekében. Bálint Gábor, a szervezet munkatársa a közelmúltban tért vissza segélyprogramokat felügyelő háromhetes afganisztáni útjáról. Az alábbiakban élményeiből nyújt át egy csokorral olvasóinknak. >>

Börtönlelkészek tanácskoztak a Kozma utcában
Az egyházak részvétele és lehetőségei a bűnmegelőzésben címmel tartott tanácskozást a Börtönlelkészek Magyarországi Szervezete június 24-én a Budapesti Fegyház és Börtön – közismertebb nevén a Kozma utcai börtön – tanácstermében. A megbeszélésen – amelyen részt vettek a magyarországi egyházak vezetői, illetve dr. Bárándy Péter igazságügyi miniszter és dr. Bökönyi István büntetés-végrehajtási vezérőrnagy is – a szervezet lelkészei áttekintették e speciális szolgálati terület 1990 óta elért eredményeit, valamint rögzítették a bűnmegelőzés terén megteendő legsürgetőbb lépéseket. Az evangélikus egyházat Gáncs Péter, a reformátusokat dr. Márkus Mihály püspök képviselte a megbeszélésen. >>

Evangélikusok

Sztehlo Gábor, a szabadkőműves
Nemrég emlékeztünk meg Sztehlo Gábor halálának harmincadik, gyermekmentő munkájának hatvanadik évfordulójáról. Az ünnepségek során nem esett szó arról a korántsem lényegtelen körülményről, hogy a néhai evangélikus lelkész – szabadkőműves volt. A Pax Gyermekotthon működtetésének anyagi feltételeit nem kis mértékben a svájci szabadkőműves Alpina nagypáholy segítségével teremtette meg. A téma kutatója különféle dokumentumokból idéz. Írását kommentár nélkül közöljük. >>

e-világ

Népesség és környezet
Az ENSZ július 11-ét népesedési világnappá nyilvánította, ugyanis a Föld lakossága 1987-ben ezen a napon érte el az ötmilliárd főt. Tizenkét évvel később, 1999. október 12-én a lélekszám túllépte a hatmilliárdot is. Vagyis korunkban a népesség növekedése világviszonylatban robbanásszerűen felgyorsult. >>

Mi van a fazékban és a tányéron?
Isten az ízlelést és szaglást azért adta nekünk, hogy megóvjon bennünket a mérgező anyagoktól. Az ehető növények általában édeskés ízűek, a mérgezők keserűek. Az íz feladata, hogy segítsen eldönteni, melyik élelmiszer veszélytelen. Hasonló szerepe ... >>

Keresztény szemmel

Hangulatok
Szeretem az egyházi élet eseményeit. A rendszeresen ismétlődő alkalmakat éppúgy, mint az egyedi jellegűeket. Szükség van ezekre, számos üzenetet hordoznak, sajátosan hozzájárulnak az egyházhoz kötődők kohéziójához, és – talán nem állok egyedül ... >>

Miss Boszi 2004
„Boszorkányok pedig nincsenek” – mondta ki egykor törvényében Könyves Kálmán (1095–1116), remélve, hogy ezzel gátat vet a sokszor igencsak kegyetlen üldözéseknek. Napjaink boszorkányainak azonban nincs mitől tartaniuk. A ... >>

A hét témája

Örökségek és reménységek
– Az idősebb lelkészgeneráció számára ismerősen cseng az Ön neve, hiszen édesapja a Lutheránus Világszövetség egyik meghatározó alakja volt. Kérem, meséljen először róla és az édesanyjáról! – Édesapám, Yoshiro Ishida egyetemista korában ... >>

Az amerikai fiatalok sem mások...
A Chicagóban élő evangélikus lelkészt, az Amerikai Evangélikus Egyház világmissziói osztályának igazgatóját ez év májusában első látásra felismertem az országos iroda kapujában, hiszen tudtam: olyan vendég érkezik hivatalos látogatásra egyházunk Ifjúsági és Gyermekosztályára, akinek az édesanyja japán, édesapja amerikai. Franklin Ishidát az amerikai fiatalokról és az ottani egyházban végzett ifjúsági munkáról kérdeztem. >>

A közelmúlt krónikája

A szimbólumok világa
Az elmúlt héten hetvennyolc soproni diák, négy tanár és hat teológus, illetve öregdiák segítő vett részt a révfülöpi oktatási központban – immár szokásosnak mondható – nyári líceumi hittantáborban. >>

E heti Luther-idézet

Luther-idézet
„Ó, milyen eleven, buzgó, cselekvő és hatalmas dolog a hit, amely nem képzelheti el, hogy ne munkálkodjék szakadatlanul a jón. Nem kérdezi, kell-e cselekednie a jót, de még meg sem kérdeztük, ő már meg is cselekedte, mivel folyvást ... >>

Kultúrkörök

Maradandó kincs
Ismét ajándékot kaptunk, maradandó kincset egyházunk gazdag kincsestárából: D. dr. Nagy Gyula nyugalmazott teológiai tanár és püspök dogmatikakötetének, Az egyház mai tanítása című könyvnek II/1. részét, A bűn lényege, eredete és következményei címmel megírt 150 oldalas tanulmányt. Az Evangélikus Élet június 20-i számában már beszámoltunk az új könyv bemutatójáról. Most a mű teológiai értékelésére kerítünk sort. >>

Köszöntjük a magyar örökség díjas Lutherániát
Laudációm kissé rendhagyó lesz. Oka a rendhagyó kor, amelyben élünk s a nem mindennapi lelki teher, amely népünkre történelme folyamán nehezedett, nehezedik. Az Úristen megpróbálja hitünket, megméri sorsvállalásunk erejét, tudván azonban esendőségünket, kezét nyújtja, és segít talpon maradnunk. >>

A vasárnap igéje

Légy hű a kevésen!
Milyen csodálatosak és különösek az Úr útjai! A jót sokszor rosszal elegyíti, az aranyat salakkal. De amiképpen a salak közül ki lehet választani az aranyat, úgy mi is tanulhatunk még egy negatív szereplőtől is. Vasárnapi igénk a hamis sáfárról ... >>

Oratio oecumenica

Oratio oecumenica
Hűséges Istenünk! Szeretnénk most eléd lépni ebben a csöndben és megszólítani téged hálaadásunkkal, kéréseinkkel. Figyelj szavunkra, kérünk! Megköszönjük neked az értünk és nekünk hangzott igét, a közösség örömét, amelyet a veled és az egymással ... >>

EvÉlet - Lelki segély

Titkos gyönyörök
„Vidékről nagyvárosba került, kisgyermekes anyuka vagyok. Férjemmel együtt szeretjük az életet, a szórakozást, a jólétet, és olyan szexuális szabadságban élünk, amelyet az egyébként nem hívő szüleim is elutasítanak. Az egyetemi évek alatt megismerkedtem a leszbikus szerelemmel, és a férjemmel néha más párokkal is találkozunk… A barátnőm időnként elvisz magával a templomba, ahol egyszerre érzem magam jól is és kellemetlenül is. Akik arra kérnek, hogy keresztelkedjem meg, és csatlakozzam a gyülekezethez, nem ismerik a titkaimat. Kérem, segítsen nekem tisztázni a paráznaság fogalmát. Szeretném tudni, hogy mit is ért ezen a Biblia.” >>

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap - új kegyelem
Liturgikus sarok
Evangélikus istentisztelet? Evangélikus istentisztelet!
Élő víz
Ötös találat
Heti útravaló
Szélrózsa-szél
Egyházunk egy-két hete
Toronyóra lánc nélkül - atomóra-irányítással
Egy valóra vált álom
Isten Esztert úgy segélje
A béke követségében
Testvéri találkozó
Keresztutak
Kérdések az evangélikus egészségügyi központ körül
Afganisztáni mozaik
Börtönlelkészek tanácskoztak a Kozma utcában
Evangélikusok
Sztehlo Gábor, a szabadkőműves
e-világ
Népesség és környezet
Mi van a fazékban és a tányéron?
Keresztény szemmel
Hangulatok
Miss Boszi 2004
A hét témája
Örökségek és reménységek
Az amerikai fiatalok sem mások...
A közelmúlt krónikája
A szimbólumok világa
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Maradandó kincs
Köszöntjük a magyar örökség díjas Lutherániát
A vasárnap igéje
Légy hű a kevésen!
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
Titkos gyönyörök
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2004 27

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster