EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 

Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2005 - 03

3. szám – 2005/01/16

   Vízkereszt ünnepe után utolsó vasárnap

Napról napra

Új nap – új kegyelem
Vasárnap Hol vannak isteneid, amelyeket csináltál? Keljenek föl, segítsenek rajtad bajodban, ha tudnak! Jer 2,28 (ApCsel 19,26; Mt 17,1–9; 2Kor 4,6–10; Zsolt 40) Folyik az „istengyártás” ma is. A vízkereszti idő – a ... >>

Liturgikus sarok

Luther és az úrvacsora
Luther a szentség mibenlétét, helyes értelmezését, rendeltetésszerű használatát tárgyalja a Kis és a Nagy káté, a Schmalkaldeni cikkek úrvacsoráról szóló cikkelyeiben, valamint a Kis hitvallás az úrvacsoráról, a Nagy hitvallás az úrvacsoráról és a Krisztus ezen igéi: ez az én testem, ez az én vérem, még mindig erősen állnak című könyvben. Emellett számos más iratában és több igehirdetésében is érinti a témát. >>

Élő víz

A csillagos égbolt üzenete
Szeretek sötét téli hajnalokon az égre nézni. Igaz, kellemesebb a mennyboltot nyári estén egy jó szagú réten kémlelni, ám mostanság nincs nyár, rét helyett pedig meg kell elégednem az alvó kertváros nyugalmával. Igaz, így nem teljes az élmény, ... >>

Heti útravaló
Fölötted ott ragyog az Úr, dicsősége meglátszik rajtad. (Ézs 60,2) >>

Egyházunk egy-két hete

Evangélikus templom – ökumenikus használatban
A Sajókazai Evangélikus Egyházközség szórványa, Jákfalva több száz éves kis település. A templom nélküli faluban évszázadok óta csak egy iskola működött, amely az ottani evangélikus közösség tulajdona volt az államosításig. A mindenkori evangélikus ... >>

A húszéveseké is…
„Nem csak a húszéveseké a világ…” – szólt a sláger a hatvanas években. Kétségtelen, nem csak az övék – de az övék is. Ezt példázza, hogy a Dél-Pest Megyei Egyházmegye a huszonhét éves Pintér Zsuzsanna személyében egyházunk eddigi történetének legfiatalabb egyházmegyei felügyelőjét választotta meg. Az Északi Egyházkerület hat egyházmegyéjében így most már három férfi és három női felügyelő végzi a rábízott feladatokat. Az iktatás szolgálatát D. Szebik Imre püspök, Koczor Tamás esperes, valamint a pilisi gyülekezet lelkésze, Krámer György espereshelyettes végezte január 5-én Pilisen. >>

Egér a kekszes dobozban!
Szabad-e cammogni az információs szupersztrádán? Lehet-e írni arról, ami több mint három héttel ezelőtt történt? Az informatikus szakemberek biztosan nemmel felelnének ezekre a kérdésekre. Én viszont azt hiszem, nem szabad engednünk, hogy az események elrohanjanak mellettünk. Újra és újra emlékezhetünk arra, amit átéltünk, s nem hagyhatjuk, hogy a meghatározó élmények pillanatok alatt tovaröppenjenek! >>

Nyíregyházi hírcsokor
Díszkivilágítást kapott a nyíregyházi nagytemplom. A Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség kérésére Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata megterveztette és kiviteleztette a felújított műemlék evangélikus Nagytemplom éjszakai díszkivilágítását, ... >>

Keresztutak

Közös könyörgés
A budavári Mátyás-templomban közös ökumenikus könyörgést tartott vasárnap délután a három legnagyobb hazai történelmi egyház a délkelet-ázsiai szökőár áldozataiért, családtagjaikért, a katasztrófa sújtotta térség újjáépüléséért és mindazokért, ... >>

Országos egyházi akció
A Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház közös, országos adománygyűjtő akciót szervez a délkelet-ázsiai szökőár károsultjainak megsegítésére. Az egyházak egy januári vasárnap perselypénz-felajánlásával, a Magyar ... >>

Dánia – egy evangélikus ország, ahol a derű nemzeti sajátosság
A főváros legszebb sugárútja, az Andersen sugárút a nagy meseíró szobrával s a körülötte zsivajgó sirályokkal tükrözi az egész ország hangulatát. A mesebeli szépségű Koppenhága egyes templomait a derűs kedélyű dánok csak úgy emlegetik, hogy a ... >>

A protestáns szabadegyetem konferenciája a Rajnánál
Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem akadémiai napjait 2005. május 1. és 7. között a németországi Rheinfeldenben, a Rajna menti Schloss Beuggenben tartja. A konferencia témája: Európa – kisebbségek, identitás. Az aktuális témával neves ... >>

Ökumenikus hírszőttes
Református az új amerikai külügyminiszternő Az újjáválasztott Bush elnök a fekete Condoleezza Rice-t nevezte ki az USA külügyminiszterévé. Rice eddig az elnök nemzetbiztonsági tanácsadója volt. A kinevezés kapcsán az újságírók hangsúlyozták, hogy a ... >>

Evangélikusok

Szolgál és véd Mezőcsokonya rendőr-prédikátora
A Barcsi Rendőrkapitányság közrendvédelmi alosztályának vezetője Mihály János rendőr százados. Mezőcsokonyán azonban mégsem ebben a minőségében vált ismertté, ugyanis ő a helyi Evangéliumi Pünkösdi Közösség lelkipásztora is. >>

„Hitben, tisztességgel…”
„Eljön Sionhoz az Úr, eljön az egyházba az Úr, abba az egyházba, ahol egyébként orrba vágták az Urat…” E mondat „gazdájának”, Szeverényi János lelkésznek a vezetésével rendeztek evangélizációsorozatot a közelmúltban a bokodi evangélikus gyülekezetben Istennek mindenkivel terve van témacímmel. A záróalkalomra az országos missziói lelkész „meglepetésemberrel”, Czipott Géza előadóművésszel érkezett a testvéregyházak híveivel kiegészült alkalomra. >>

Benczúr László kilencvenéves
Keresztury Dezső egyik utolsó írásában, az Önarcképek címűben mondja azt, hogy azelőtt borotválkozás közben belenézve a tükörbe rendszeresen megkérdezte: „Ki vagyok?” Egy idő óta azonban már csak azt kérdezi: „Ki voltam?” Benczúr László kilencvenedik születésnapja alkalmából hadd kérdezzem most én is így: „Ki is volt Laci bácsi az én számomra az elmúlt évtizedekben?” Atyai jó barát – szoktam mondani. Valamivel több mint tizenegy év van közöttünk, de ez nem jelentett akadályt barátságunkban. Néhány vonást hadd elevenítsek fel most Benczúr László általam ismert arcképéről. >>

„Fénylő csillag volt a magyar égen”
Német, osztrák és svéd levéltárakban számos érdekes adatra lelhetünk, ha a Rákóczi-szabadságharc kevésbé feltárt nemzetközi vonatkozásait kutatjuk. Így akadtam az elmúlt évtizedek során olyan egykorú levelekre, amelyek alig ismert személyekre hívják ... >>

e-világ

Otthon a természetben
Az Otthon a természetben címet viselő interaktív CD-ROM lényegében kettős feladatra vállalkozik. Egyrészt bemutatja – elsősorban a hazai – természet szépségét, ugyanakkor lehetőséget ad az ökológiai tudás és a fajismeret bővítésére. ... >>

Keresztény szemmel

Mégis a víz az úr
Amerikai katasztrófafilmeken edződött tudatunk számára fel nem dolgozható, valódi borzalom a délkelet-ázsiai tragédia. Ekkora természeti csapás filmrevitelét nem meri megkockáztatni a legvadabb fantáziájú rendező sem; nem lenne hitele. Az emberi ... >>

Jubileumi számvetés
Amikor a 2005. esztendő harmadik lapszámában „önmagunkkal”, vagyis hetilapunkkal kívánunk terjedelmesebben foglalkozni, mi mással kezdhetnénk, mint köszönetnyilvánítással. Az olvasó talán már várta is, hogy e keresztény orgánum keresztény szerkesztője hálát adjon az Úristennek. A főszerkesztő azonban másra is gondol… Én azt szeretném, ha mi mindannyian – újságolvasók és -készítők egyaránt – hálát adnánk azért, hogy az Evangélikus Élet a 70. évfolyamába léphetett! >>

Tanár úr kérem, a lapterv…
Ha lúd, legyen félkövér! >>

A legszentebb hír iskolaköpenyben,
Egy elektronikus levélben terjedő anekdota szerint egy embernek még életében felajánlották: választhat a pokol és a menny között. A nehéz döntés előtt megszemlélte mind a két helyszínt. A bárányfelhők között megbúvó mennyországban halk zeneszó és ... >>

„Tekints vissza harag nélkül”
Ezzel a címmel jelent meg a múlt század hetvenes éveinek közepén Maxie Wander könyve. A hozzánk elsőként érkezett, önéletrajzi írásokat tartalmazó kötetet férje rendezte sajtó alá az írónő korai halála után. A rákbeteg asszony szorongásait, ... >>

Ökológiai szemlélet walesi herceg módra
Örvendetes, hogy Magyarországon is egyre nagyobb teret nyer az ökológiai szemlélet. Egyre többen lesznek, akik komolyan veszik az élhető és fenntartható élet megteremtésének fontosságát. Ugyanakkor ez még mindig kevés, nagyon kevés. Sajnos még ... >>

evél&levél

„Gyűlölöm, megvetem ünnepeiteket…” (Ám 5,21)
Idézet Ézsaiás 58,7–14-ből: „Oszd meg a kenyeredet az éhezővel, vidd be házadba a szegény bujdosókat, ha mezítelent látsz, ruházd fel, és ne zárkózz el testvéred elől! Akkor eljön világosságod, mint a hajnalhasadás, és hamar beheged a ... >>

Cunami – és teodicea
A történelmi és természeti csapások nem Isten kedvtelései, de nem történnek a Mindenható megengedő akarata nélkül. Nincs jogunk mint teremtményeknek a Teremtőt kérdőre vonni, sem mint véges (sőt korlátolt) tudásúaknak a Mindentudót bírálni, sem ... >>

Hozzászólás az „igacseréhez”
d EvÉlet, 2005. január 2. A „Kellemes karácsonyi ünnepeket!” kívánsággal egy hívő ember nem sokat tud kezdeni, mert valóban ennél többet kell, hogy jelentsen számunkra a karácsony. Ám a mi szép magyar anyanyelvünk különbséget tesz, ... >>

E heti Luther-idézet

Luther-idézet
„Ki foghatná fel ennek a kegyelemnek gazdagságát és dicsőségét? Amikor ez a gazdag és kegyes vőlegény, Krisztus feleségül veszi ezt a szegény, rossz nőcskét, a lelket, megváltja minden rossztól, és felékesíti minden javaival. Így már ... >>

Kultúrkörök

Memoárkötet az 5. evangélistáról
Ez a lebilincselő életrajz olyan hús-vér, eleven – s hibáktól sem mentes – embernek ábrázolja Bachot, amilyen a valóságban volt, egyszersmind hasznosítja a Bach-kutatás legutóbbi fél évszázadának minden eredményét. Fényt derít a ... >>

József Attila-emlékév 2005
Születésének századik évfordulója alkalmából január 7. és december 3. között országszerte számos kulturális programmal tisztelegnek „a nemzet árvája”, József Attila (1905–1937) előtt. A József Attila-emlékév A Kozmosz éneke című ... >>

A vasárnap igéje

Álarc nélkül
Hangos vidámsággal köszöntött be az idén is a farsangi szezon. Vízkereszttől húshagyókeddig szebbnél szebb jelmezeket és maszkokat kreáltak és kreálnak az iskolai ünnepségre készülő gyerekek és szüleik. Erre gondolva mai igénk meglehetősen ... >>

Oratio oecumenica

Oratio oecumenica
Mennyei Atyánk, áldunk téged, amiért karácsony el nem múló csodája, emberi testbe öltözésed titka előtt térdet hajthatunk. Köszönjük, hogy Fiad szelíd szeretetében szentséged fénye nem vakít, közelséged nem félelmetes. Azért rejtetted el a földön ... >>

EvÉlet - Lelki segély

Élhetek-e a bűnbocsánat ajándékával?
„Nagymamám arra biztat, hogy minél gyakrabban éljek az úrvacsorával. De ő nem értheti benső vívódásaimat. Amikor az Úr asztalához járulok, nem érzek megkönnyebbülést. Mindenki azt hiszi, hogy milyen rendes vagyok, de én tudom, hogy mennyi bűnöm van. Képmutatásnak tartom, hogy bűnbánóan a lelkész elé lépjek, de a templomkapun kívül mindent ott folytassak, ahol abbahagytam. Lehet, hogy másoknak sikerül, de én úgy érzem, hogy nem vagyok képes a jézusi mérce szerint élni.” >>

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap – új kegyelem
Liturgikus sarok
Luther és az úrvacsora
Élő víz
A csillagos égbolt üzenete
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
Evangélikus templom – ökumenikus használatban
A húszéveseké is…
Egér a kekszes dobozban!
Nyíregyházi hírcsokor
Keresztutak
Közös könyörgés
Országos egyházi akció
Dánia – egy evangélikus ország, ahol a derű nemzeti sajátosság
A protestáns szabadegyetem konferenciája a Rajnánál
Ökumenikus hírszőttes
Evangélikusok
Szolgál és véd Mezőcsokonya rendőr-prédikátora
„Hitben, tisztességgel…”
Benczúr László kilencvenéves
„Fénylő csillag volt a magyar égen”
e-világ
Otthon a természetben
Keresztény szemmel
Mégis a víz az úr
Jubileumi számvetés
Tanár úr kérem, a lapterv…
A legszentebb hír iskolaköpenyben,
„Tekints vissza harag nélkül”
Ökológiai szemlélet walesi herceg módra
evél&levél
„Gyűlölöm, megvetem ünnepeiteket…” (Ám 5,21)
Cunami – és teodicea
Hozzászólás az „igacseréhez”
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Memoárkötet az 5. evangélistáról
József Attila-emlékév 2005
A vasárnap igéje
Álarc nélkül
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
Élhetek-e a bűnbocsánat ajándékával?
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2005 03

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster