EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 

Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2005 - 06

6. szám – 2005/02/06

   Ötvened vasárnapja

Napról napra

Új nap – új kegyelem
Vasárnap Halld meg, Izráel: Az Úr a mi Istenünk, egyedül az Úr! 5Móz 6,4 (Lk 9,20; Mk 8,31–38; 1Kor 13,1–13; Zsolt 16) E szavakkal kezdődik az ószövetségi alapvető hitvallás. Az istenfélő zsidóság ma is e szavakkal vallja meg hitét. Mi ... >>

Liturgikus sarok

A keresztség
Iratokról, liturgikus rendekről, templomról, igehirdetésről, úrvacsoráról, papi szolgálatról már olvashattunk e rovat hasábjain. Luther véleményét, hozzáállását, tanácsait próbáljuk számba venni, hogy azután újra meg újra mérlegre tegyük saját elképzeléseinket: tényleg lutheránusok vagyunk-e gyakorlatunkban és tanításunkban? A keresztelés a különböző korokban más és más helyet foglalt el a liturgikus életben. Olykor a főistentisztelet része volt, máskor pedig önálló keresztelői istentiszteletet tartottak. Kezdetben főleg a nagy ünnepek liturgiájához kapcsolódott a keresztelés; manapság szinte független az egyházi évtől, a család határozza meg az idejét. Mit mond Luther a kereszteléssel kapcsolatos teendőkről, és hogyan végezték azt a lutheri módon megreformált gyülekezetekben? >>

Élő víz

Státusa: túlélő
A televíziós műsorok rendszeresen tudósítanak a dél-ázsiai katasztrófa következményeiről. Időközben hazatértek az ott „nyaraló” turisták is. A különböző tévécsatornák műsorvezetői beszélgetéseket készítenek az életben maradottakkal, akik ... >>

Félelem
Félünk. Mindannyian. Még akkor is, ha nem szeretjük kimondani. Félünk a ránk ruházott felelősségtől. Tetteinknek vagy tetteink elmaradásának a következményeitől. Bizalmatlanok vagyunk embertársainkkal szemben, gyakorta minden ok nélkül. Rettegünk ... >>

Az üzleti világ legnagyobb problémája napjainkban
Mit válaszolnál, ha valaki megkérdezné, szerinted napjainkban mi az üzleti és szakmai élet legfőbb problémája? Néhányan talán azt válaszolnák, hogy a becstelenség. Páran a kapzsiságot említenék a legnagyobb problémaként. Mások a tisztesség hiányát ... >>

Minden megy tovább
Egy barátom ezt írta: „Hatórás gyomorműtétem volt. Ha jó sikerült, akkor majd minden megy tovább.” – Sajnos, nem így lett. Bizony hamarosan meghalt gyomorrákban. Megmaradt bennem az a tipikus emberi vágy, elképzelés, amelyet ő így ... >>

Heti útravaló
Jézus így szólt hozzájuk: „Most felmegyünk Jeruzsálembe, és az Emberfián beteljesedik mindaz, amit a próféták megírtak.” (Lk 18,31) >>

Egyházunk egy-két hete

Bonyhádi iskolapélda: eredményes felzárkóztatás
A bonyhádi evangélikus gimnázium ismét bizonyított. A középiskolák összehasonlítása során a „hozzáadott érték” alapján elkészített rangsorban az országos lista hetedik helyét szerezte meg. A közelmúltban közölt előzetes adatok szerint az egyházi iskolák sikeresek a hátrányos helyzetű diákok felzárkóztatásában. >>

Bonyhádi iskolapélda
Az ország tizenhárom oktatási intézményében indíthatták be 2000 szeptemberében az Arany János Tehetséggondozó Programot, mely jelenleg immár huszonkét városban működik. A speciális képzésre a vidéki iskolák azon diákjait várják, akik egyébként valószínűleg nem tudnának gimnáziumban tovább tanulni. A Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium nemcsak az egyházi iskolák között, de Tolna megyében is egyetlenként vesz részt a programban. Az intézményben január 24-én a tehetséggondozó program ötéves jubileuma alkalmából láttak vendégül szülőket, általános iskolai tanárokat és igazgatókat, polgármestereket… Az ünnepi rendezvényt a „tehetséggondozott” diákok színesítették zenével, verssel, dallal, kiállítással. >>

„Bálványok” Békáson
A békásmegyeri evangélikus gyülekezetben mindig friss meglepetésekkel várják a látogatókat – az istentiszteleteket követően is. Az ezredfordulóra megépült új, dongaboltozatos, nemesen egyszerű templomban havonta egyszer megrendezik az ... >>

Párbeszéd a felelősségről
A felelősség témájáról beszélgetett Heller Ágnes filozófus és Béres Tamás, az Evangélikus Hittudományi Egyetem oktatója január 20-án a győri tanítóképző főiskolán az evangélikus gyülekezet által szervezett Asztali beszélgetések című sorozat keretében. Honnan jön a felelősség, és kiért vagyok felelős? Saját magunk alakítjuk-e ki személyiségünket, vagy a környezet alakít ki minket? Ezekről és hasonló kérdésekről volt szó az este folyamán. A hallgatóság a filozófia és a teológia határán gondolkodhatott együtt a két előadóval és a beszélgetést moderátorként vezető Ócsai Zoltán győri lelkésszel. >>

Keresztutak

Lengyelország múltjából
Lengyelország a 10. század közepén „lépett be” Európa történelmébe. A Piast-uralkodóházból származó Mieszko 966-ban keresztelkedett meg, és ezzel elkezdődött a lengyel sík vidék addig szétszórt törzseinek egyesítése, valamint a nyugati kereszténységhez és világhoz való orientálódása. „Vitéz” Boleszláv (992–1025) kelet irányában Kijevig terjesztette ki a birodalom határát, ugyanakkor nyugat felé III. Ottó császárral kereskedelmi kapcsolatot alakított ki. A kereszténység terjesztésével, ezen belül a gnieznói püspökség megalapításával Lengyelország 1024-re az európai közösség aktív tagjává vált. Kázmér idejében (1034–1058) stabilizálódott a kül- és a belpolitika; a királyi székhely Krakkó lett. Az államalapító Piast-dinasztia a 14. századig uralkodott. Ez alatt az idő alatt építették fel a Mária-templomot (1221–22), ekkor alapították meg Krakkóban a világhírű egyetemet (1364). A Jagellók idején a krakkói Wawel-dombon reneszánsz stílusban épült királyi vár az európai uralkodók székhelyei közül is kiemelkedett pompájával. Mindezzel a kulturális fejlődés is megindult. >>

Evangélikusok

Egy életen át Isten szolgálatában
„A fiatalság mércéje nem az életkor, hanem a szellem és a lélek állapota: az akarat- és képzelőerő, az érzelmek intenzitása, a jókedv és a kalandvágy győzelme a lustaságon.” Albert Schweitzer idézett gondolatait látja mintegy „megtestesülve”, aki felkeresi Ódor Istvánt. A pesterzsébeti idősek otthonának Pista bácsija kilencven esztendejét meghazudtoló fürgeséggel siet a látogató elé. Csak az ellen tiltakozik hevesen, hogy fénykép készüljön róla, ellenben örömmel mesél eseményekben gazdag életéről, és szívesen számol be a Fővárosi Önkormányzat Virág Benedek Utcai Idősek Otthonában végzett munkájáról. >>

A fotóművészetben is jeleskedő tudós lelkészunoka
A szállingózó karácsonyi üdvözlőlapok között december közepén fotókiállításra invitált egy meghívó. A kiállítás Kosztolányi Dezső egyik legszebb versének, a Hajnali részegségnek a címét viseli. A lágymányosi Duna-parton, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kara déli tömbjének aulájában láthattuk dr. Gráf Lászlónak, a Biokémiai Tanszék tanszékvezető professzorának az utóbbi hónapokban készült színes fotóit. >>

A pietizmus atyja – a magyarországi vallásszabadságért
A pietizmusra sokan úgy tekintenek, mint egy magába zárkózó, csak a lelkiekkel foglalkozó kegyességre. Ellenpéldaként ma, három évszázad távlatából úgy szeretnénk bemutatni a nagy pietista teológust, mint akinek az élete a megfeszített Krisztust, de ... >>

e-világ

Interneten közvetített evangélium
Ahogyan pár évtizeddel ezelőtt a rádió, majd a televízió változtatta meg alapjaiban az emberek ismeretszerzési szokásait, úgy manapság ugyanezt éljük át az internettel kapcsolatban. A mi szempontunkból ez például azt jelenti, hogy azok, akik valamilyen okból nem tudnak részt venni egy istentiszteleten, vasárnaponként jó eséllyel kapcsolhatják be a rádiót vagy a televíziót valamely keresztény felekezet istentiszteletének közvetítése reményében. Talán nincs messze az a nap, amikor virtuálisan minden hívő együtt lehet a saját gyülekezetével, egy istentisztelet ugyanis a világhálón keresztül is továbbítható. >>

Keresztény szemmel

Média a családért
A helyzet súlyos – de reménytelen-e? Ki figyel oda arra, amit mondunk? Mégis szólnunk kell, mint ahogy Ezékiel próféta tette, mert súlyos válságban van az ember, a család, a társadalom. Vallást kell tennünk Istenről, mert minden baj oka az, hogy elszakadtunk tőle, az Élet forrásától – hangsúlyozta Ittzés János, a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület püspöke a Média a családért címmel rendezett konferencián, melyet a Polgári Magyarországért Alapítvány (PMA) és az Egyházi Egyeztető Tanács szervezett január 29-én, szombaton. A Danubius Hotel Gellért Gobelintermébe azok a felelősen gondolkodó felnőttek – politikusok, egyházi vezetők, pszichológusok, újságírók, írók, esztéták, „médiafogyasztók” – jöttek el közös gondolkodásra, eszmecserére, helyzetfelmérésre, akik egyetértenek abban, hogy meg kell óvnunk a média káros hatásaitól a ránk bízottakat: a gyermekeket. A médiumokban öncélúan megjelenő agresszió és erkölcstelenség személyiségromboló hatásait nem szabad alábecsülni, ellene tenni összefogással kell, mégpedig haladéktalanul. >>

A hét témája

Luther
Legutóbb Mel Gibson A passió című filmjének a forgalmazást megelőző bemutatójára invitált egyházi embereket a filmszakma. Emlékszem, igen vegyes volt az alkotás fogadtatása, és – kétségtelen értékei ellenére – később is viták kísérték. ... >>

Egy film, amelyet minden evangélikusnak látnia kell!
1519-ben Szép Fülöp és Kasztíliai (Őrült) Johanna gyermeke egy olyan birodalom trónszékébe ülhetett, amelyben sohasem nyugodott le a nap. E birodalom különböző tartományai úgy kapcsolódtak egymáshoz, akár az órák fogaskerekei: pontosan, precízen, a ... >>

Márton testvér kilépett a templom falai közül
A fővárosi Mammut mozi Aquincum termében január 26-án este – az országos premier előtt – mutatták be a Luther Márton életéről készített filmet. D. Szebik Imre elnök-püspök megnyitóbeszédében kiemelte: az egyház fontosnak tartja, hogy Luther életét és munkáit minél többen megismerhessék, hogy kilépjen a templom falai közül. Talán ez a film is kiváló missziói eszköz, amely sokakhoz eljut. Több emberhez, mint ahánynak egy lelkipásztor prédikálni tud. Luther abban volt nagy, hogy arra mutatott, akit a kereszténység a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak nevez. Abban volt nagy, hogy a Szentírás szíve közepét fedezte fel, és tette újra az – immáron nemcsak a protestáns, hanem a katolikus – egyház közkincsévé. >>

Luther a vásznon
Luther – hirdetik immár egy hete a plakátok a magyar mozik előtt; a 2003-ban készült német–amerikai film megérkezett hazánkba is. A szikár címválasztás szinte semmit nem előlegez meg a nézőnek, amikor jegyet vált a vetítésre. Talán jobb ... >>

evél&levél

A missziónkról
Nagy kedvvel olvastam Fabiny Tamás kitűnő írását (Klerikális reakció és sekrestyekereszténység, Evangélikus Élet, 2005. január 30.), amelyben a szerző teljes joggal marasztalja el azt a mostanában politikai támogatásban is részesülő felfogást, amely ... >>

Válasz A missziónkra című levélre
Köszönöm Kovács Zsigmond Pál megtisztelő hozzászólását. Természetesen korántsem csak a felszínt akartam megkarcolni. Szeretném hinni, hogy az egyház számára ma is evidenciát jelent Jézus missziói parancsának betöltése. Kétségtelenül gyakran ... >>

Van miért hálát adnunk!
Örömmel olvastam a 2005. január 9-i Evangélikus Életben a Gáncs Péter püspök által összeállított „A 2004. esztendő ajándékai” című beszámolót. Bevezető szavaiban felhív arra, hogy nyíljon meg a szemünk, egészítsük ki az ő válogatását, ... >>

A közelmúlt krónikája

Szentírás – miniben
Nem várt különlegességre bukkanhat az, aki ellátogat a németországi Potsdam városi és tartományi könyvtárába. A szorb nyelvű Biblia – borítójával együtt – körömnyi nagyságú. Emellett ugyancsak itt található Brandenburg legrégebbi ... >>

Elhurcoltakra emlékeztek Gávavencsellőn
Hatvan évvel ezelőtt több mint félmillió ember érkezett az oroszországi kényszermunkatáborokba, és ma sem tudni, hányan haltak meg útközben az elhurcoltak közül – mondta Harrach Péter, az Országgyűlés alelnöke múlt vasárnap Gávavencsellőn. A ... >>

Kölcsey-verseny a magyar kultúra napján
Az első évben egy jó kezdeményezés volt. Egy év múlva folytatás, a harmadik alkalommal pedig már hagyomány. Ez év január 22-én immáron harmadszor érkeztek az evangélikus iskolák versmondó diákjai Orosházára, hogy összemérjék tudásukat. >>

E heti Luther-idézet

Luther-idézet
„Azt látjuk az emberek életében nap mint nap, hogy a békés, jó időkben sokkal borzalmasabb bűnök és erkölcstelenségek fordulnak elő, mint háború, pestis vagy más csapás idején.” >>

Kultúrkörök

Kié az ország és a hatalom?
Ne ijedjen és ne botránkozzon meg a kedves Olvasó a cím láttán! Nem aktuálpolitikai, nem is egyházkormányzati témák következnek az alábbi hasábokon. Színházi élményemet szeretném megosztani az érdeklődőkkel, hátha veszi valaki a fáradságot, és megnézi a Nemzeti Színház meghökkentően nagyszerű előadását, Shakespeare III. Richárdját. Hiszem, van esélye arra, hogy hozzám hasonlóan igazi katarzisélményben legyen része. Nem lesz könnyű szórakozás, azt megígérhetem, hiszen a több mint háromórás tiszta játékidőt igénylő darab szellemileg és emocionálisan egyaránt megerőltető. Ha azonban rászánja magát az ember, felejthetetlen élményben lesz része a „hatalom” témakörében. A keresztény módon gondolkodó, kérdéseire választ kereső néző szembesül azzal, hogy milyen valóság a bűn, hogy milyen ördögi a hatalom kísértése, mennyire régi keletű a gonoszság, és mennyire rászorulunk a szeretet „új parancsolatára”. >>

Régi zsoltár új hangon
150 örök ének – ezt az alcímet viseli az a frissen megjelent kötet, amely Bodrog Miklós zsoltárfordításait tartalmazza. Mitől örök, ami örök? Mitől válik valami örökké? Nem attól, hogy mozdulatlanul, változatlanul áll örök időktől fogva az ... >>

Déli harangszó
Február 7. és 13. között minden délben a beledi evangélikus templom harangja szól a Kossuth rádióban. Beled Győr-Moson-Sopron megyei község, mely a Kis-Rába partján fekszik, Kapuvártól tizenöt kilométerre délkeletre. Az oklevelek 1230-ban említik a ... >>

A vasárnap igéje

Nárciszok és napraforgók
Hogy naprendszerünk középpontjában nem a Föld áll, azt már a Kr. e. 3. században sejtette Arisztarkhosz, de mivel elméletét nem tudta elég jól bizonyítani, a kortársak nem fogadták el tézisét. A későbbi korok emberei is inkább hittek a geocentrikus ... >>

Oratio oecumenica

Oratio oecumenica
Mennyei Édesatyánk! Nehéz szívvel állunk meg előtted, mert Jézus szavai, jajkiáltásai komoly ítéletet hordoznak magukban. Tudjuk, Atyánk, hogy ezeket nemcsak egykoron a farizeusoknak és írástudóknak mondta el Urunk, hanem ma is el kell mondania, és ... >>

EvÉlet - Lelki segély

Túláradó kegyelem
„Kedves lelkésznő! Már régóta fontolgatom, hogy írok önnek, és az útbaigazítását kérem. Nagyon érdekel a véleménye, a tanácsa! Volt egy nap az életemben, amikor megtapasztalhattam Isten csodálatos kegyelmét, amikor világossá vált számomra, hogy Krisztus értem is a vérét ontotta. Mindez tizenöt éve történt. Szégyenkezéssel gondolok vissza arra, hogy azóta nemhogy fejlődtem volna hitemben, hanem inkább visszafejlődtem. Félretettem Isten igéjét, és személyes kedvteléseimnek éltem. Szeretném tudni, hogy mi történik akkor, ha egy megtért ember merül el a bűn mocsarában. Vétkeztem Isten és embertársaim ellen, és úgy hiányzik Isten maga, az ő közelsége. Vajon ezek után is szeret még engem Jézus?” >>

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap – új kegyelem
Liturgikus sarok
A keresztség
Élő víz
Státusa: túlélő
Félelem
Az üzleti világ legnagyobb problémája napjainkban
Minden megy tovább
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
Bonyhádi iskolapélda: eredményes felzárkóztatás
Bonyhádi iskolapélda
„Bálványok” Békáson
Párbeszéd a felelősségről
Keresztutak
Lengyelország múltjából
Evangélikusok
Egy életen át Isten szolgálatában
A fotóművészetben is jeleskedő tudós lelkészunoka
A pietizmus atyja – a magyarországi vallásszabadságért
e-világ
Interneten közvetített evangélium
Keresztény szemmel
Média a családért
A hét témája
Luther
Egy film, amelyet minden evangélikusnak látnia kell!
Márton testvér kilépett a templom falai közül
Luther a vásznon
evél&levél
A missziónkról
Válasz A missziónkra című levélre
Van miért hálát adnunk!
A közelmúlt krónikája
Szentírás – miniben
Elhurcoltakra emlékeztek Gávavencsellőn
Kölcsey-verseny a magyar kultúra napján
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Kié az ország és a hatalom?
Régi zsoltár új hangon
Déli harangszó
A vasárnap igéje
Nárciszok és napraforgók
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
Túláradó kegyelem
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2005 06

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster