EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2007 - 37 - A keresztények egységéért való küzdelem nem adható fel

A hét témája

Hozzászólás a cikkhez

A keresztények egységéért való küzdelem nem adható fel

Minden nagygyűlésnek vannak csillagórái. Ilyenkor az elvárás „csúcsra járatott”, a hangulat forró. Talán a szívünk is gyorsabban dobog. Magam így éltem meg az európai kereszténység két kiválóságának, Wolfgang Huber berlini evangélikus-uniált püspöknek, a német protestáns egyházak szövetsége elnökének és Walter Kasper bíborosnak, a Vatikánban a keresztények egységéért felelős egyházi vezetőnek az előadását.

Mindketten a nagygyűlés főtémájának jegyében – „Jézus Krisztus világossága ragyog mindannyiunkra” – szóltak az egyház egységéről, a lelkiségről és a tanúságtételről. Mindketten sugárzó személyiségek. Amit hisznek, vallanak és szólnak, azt egész egzisztenciájukkal, tekintetükkel és kézmozdulataikkal, megjelenésükkel és életükkel hitelesítik. Ezért nemcsak népszerűek, felekezettől függetlenül, a másik egyházban, de elismerés és tisztelet övezi őket a velük egyetérteni nem tudók – elsősorban a más világnézetet vallók – táborában is. Ismertségüket televíziós szolgálatuk növeli és erősíti. Nincs ma Európában olyan jelentős keresztény konferencia, ahol ne kérnék őket megszólalásra, előadásra.

Kasper bíboros előadásában hangsúlyozta: akkor tudunk előrelépni egymás megismerésében, ha a közös hit ismereteit, közös élményeinket s felismeréseinket hangsúlyozzuk, nem pedig azt, ami elválaszt bennünket. Közös alapon állunk, amikor Jézus Krisztust Urunkként megvalljuk. Ő kapcsol össze bennünket. Ő a világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, Megváltó és az egész emberiség megmentője. Egy nagygyűlésen átéljük az összetartozás örömét. De az ökumené ennél többet jelent. A közös Krisztusban való hit megvallása mellett a Szentháromság egy Isten segítségül hívásával az egy keresztség áldásában is részesülünk – fejtette ki.

Nem konkurensekként tekintünk egymásra, hanem testvérekként, akik örülnek a másik egyház eredményes szolgálatának, és közösen imádkoznak – amiként Krisztus meghagyta – azért, hogy mindnyájan egyek legyünk, s elhiggye a világ, hogy Jézus Isten küldötte. Ezért a történelem során bekövetkezett szakadásokat nem értelmezhetjük magától értetődő eseményekként, ezekhez nem szokhatunk hozzá, és megszépíteni sem szabad őket, hiszen Jézus akaratával ellentétesek.

Történelmi megbízatásunk kudarca – mutatott rá Kasper –, ha mi nem tudunk Jézus világosságáról mindenki számára hitelesen tanúskodni és a keresztény egységért együtt fellépni. Az ökumenének nincs felelős alternatívája. Minden más ellentétben áll Isten előtti felelősségünkkel. A keresztény egység utáni vágynak mindannyiunkat nyugtalanítania kell, és belső tűzként kell égnie lelkünk mélyén.

A bíboros továbbá szólt arról is, hogy a hittani kongregáció által kiadott állásfoglalás sokakat megbántott. „Az ő fájdalmuk az én fájdalmam is” – mondta. De egy álságos ökumené nem vezet sehova. Sokszor más egyházaknak a katolikus egyházról vallott állásfoglalása is nagyon bántó. Nem elhallgatni kell, és nem megtévesztő magatartást kell tanúsítani, hanem valós párbeszédet kell folytatnunk az igazság és az őszinteség jegyében. Nagy eredmény volt a megigazulás kérdésében kiadott közös állásfoglalás. „Ezen az úton pillanatnyilag nem tudunk továbbjutni” – állapította meg. De ez nem ok a rezignációra. Tovább kell egymástól tanulnunk.

Végül is nem mi hozzuk létre az egységet – fejtette ki –; ez nem lehet a mi érdemünk, hanem egyedül a Szentlélek képes rá. Együtt kell tanúskodnunk a szekularizált világnak Jézus világosságáról. Ki tudna jobban fénylőt adni a sötétségben vergődő Európának? Hol találjuk másutt az élet igéjét? – fejezte be nagy tapssal fogadott előadását Kasper bíboros.

Utána a protestáns egyházak képviseletében Wolfgang Huber püspök lépett a pulpitusra. Utalt a bibliai igék fénnyel és világossággal kapcsolatos gazdagságára, mint ahogy a nyitó együttléten Nagyszeben főterén a meggyújtott gyertyák fénye a sötétségben is bevilágított az emberi szívekbe, és egymás tekintetében felfedezhettük a fényt.

A nagygyűlés alkalom arra, hogy újra végiggondoljuk közösen keresztény spiritualitásunk fontosságát. Nagyon időszerű ez, mert Európában sokat keresik az új lelkiség megnyilvánulásait. Számtalan helyen az új spritualitás utáni vágy a zaklatott életforma és az anyagiakat kizárólagos értékként felmutató gondolkodás ellensúlyozásaként jelentkezik – állapította meg. Máskor a gazdaság abszolút hatalom iránti igényét és az emberi lélek fölötti uralmát kívánja ellentételezni. A spiritualitás az egyház kincse, amelyet meg kell erősíteni, és új formáit is ki kell alakítani. Hálásak lehetünk a különböző közösségeknek, amelyek az igehallgatást, az imádságot, a csendet, a rácsodálkozást, az elfogadást és az éneklést gyakorolják. Ennek a lelkiségnek kell áthatnia egész kereszténységünket, hogy aztán ez a belső átgondoltság határozza meg cselekedeteinket, bátorító és vigasztaló szavainkat.

Amikor együtt vagyunk istentiszteleteinken, Krisztus testének részeseiként ünnepelünk. „…éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. A világosság gyümölcse ugyanis csupa jóság, igazság és egyenesség” – idézte Wolfgang Huber Pál apostol szavait az Efezusi levél 5. részéből. A keresztség közös elismerése a keresztény egyházakat egybekapcsolja a szentségben elfogadott isteni kegyelemmel és az új életet munkáló Szentlélek ajándékaival. Nem kevésbé fontos, hogy a vegyes házasságokban élő testvéreinkre tekintettel keressük azokat az új lehetőségeket, amelyek lehetővé teszik – az úrvacsorával kapcsolatos felfogásbeli különbségek fenntartásával – a szentség feloldozó és Krisztusban összekapcsoló erejének az átélését. Megállapította: „A vallásilag pluralista Európában az ökumenikus közösség nemcsak az evangélium által kívánt tanúságtétel, hanem közös megbízatásunk elementáris része.” (1Pt 3,15) Nem közömbös, hogy ökumenikus közösségben megélt igehirdetésünk bizalmat ébreszt-e az emberekben, vagy sem. Hogy ezen az úton előre tudunk-e lépni, az keresztény lelkiségünk értékpróbája lehet.

„Az egyház tulajdonképpeni értelemben akkor egyház, ha bűnvallásában Isten elé áll, és reméli kegyelmét; ha az emberek útját egyengeti a szentséges Istenhez, és a megbékélés ígéretében engedi őket részesíteni. Ha egyházaink Isten igéjét hallgatják, irgalmasságáról közösen tanúskodnak, és embertársaikkal irgalmasan viselkednek, akkor ők egyházak a szó tulajdonképpeni értelmében” – vallotta meggyőződéssel Huber püspök. Majd arról szólt, hogy egyetlen egyház sem állíthatja magáról, hogy ő egyedül képes lenne Krisztus világosságát megragadni vagy tükrözni.

A mostani nagygyűlést előkészítő wittenbergi zarándoklat biztatásával fejezte be nagy reménységgel és tetszéssel fogadott, mély lelkiséget ébresztő előadását: „Isten előtti alázattal és imádsággal bátorítjuk keresztény testvéreinket, hogy nyissák meg szívüket Jézus Krisztus igazi világossága előtt, és velünk együtt törekedjenek földrészünkön az igazságosság és reménység megvalósítására. Krisztus világossága indítson mindnyájunkat arra, hogy a békesség, a kiengesztelődés és az egység ajándékairól meghasonlott világunkban tanúskodjunk, és értük cselekedjünk.”

Az európai ökumenikus keresztény nagygyűlés két előadása arcot adott a katolikus és a protestáns teológiai gondolkodásnak, elkötelezettségre biztatott, hogy Krisztus világosságában járjunk, és megerősítette reménységünket: a keresztény egység spirituális valósága lehetséges.

D. Szebik Imre


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap – új kegyelem
Élő víz
A kapcsolatokra szánt idő soha nem elvesztegetett idő
Heti útravaló
„Uram, tégy a béke eszközévé…”
Egyházunk egy-két hete
Hálaadás két évszázadért
Hárman az emmausi úton
Együttműködés a szolgálatban
Evangélikus szolgálatok a városmisszión
Bonyhádi iskolapéldák
Példaként a nagyok előtt
Keresztutak
Zsinatolt a RELE
A norvég nagykövet látogatása
Városmisszió 2007
Példaértékű a Kálvin téri templom szerkezetének megerősítése a szakember szerint
Csak a párbeszéd segíthet
Európa keresztény gyökereit és a hit társadalmi szerepét emelte ki a pápa ausztriai látogatásán
Hóba tévedt zarándokok
Mariazell magyar emlékei
Magyar segítség a romániai árvízkárosultaknak
Evangélikusok
Jakab és János Nagyszebenben
A kaftános fejedelem
e-világ
A jótékony mozgásról
Keresztény szemmel
Meditáció a kőröshegyi völgyhídnál
A hét témája
Sokszínű spiritualitás Nagyszebenben
Nagyszebeni ökumené
Az egyházak Európa egyesítésében játszott szerepét méltatta az Európai Bizottság elnöke
Magyar református egyházvezetők állásfoglalása a nagyszebeni diszkriminatív jelenségekről
Krisztus világossága és az egyház
A keresztények egységéért való küzdelem nem adható fel
Száztíz steward egy VIP szolgálatában
evél&levél
Köszönet az elismerő sorokért
(Viszont)látkép
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Egy páratlan utca páratlan programja Győrben
Kápolna Mátyás palotájában
Skanzen Ausztriában
A vasárnap igéje
Két név, két fa
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
Szószóró
Közérdek
Ige+hirdető
Amíg a magból kenyér lesz
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2007 37 A keresztények egységéért való küzdelem nem adható fel

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster