EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 

Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2004 - 23

23. szám – 2004/06/06

   Szentháromság ünnepe

Napról napra

Új nap - új kegyelem
Egy hang hallatszott a felhőből: „Ez az én szeretett Fiam, reá hallgassatok!” Mk 9,7 (Ézs 42,1a; Jn 3,1–8/9–15/; Róm 11,/32/33–36; Zsolt 145) Akkor, azon a hegyen a három kiválasztott tanítvány tanúja lehetett Jézus ... >>

Liturgikus sarok

Magyarázni? Imádni!
Lezárult a húsvéti ünnepkör. Mennybemenetel ünnepén keresztül, pünkösdön át megérkeztünk Szentháromság ünnepéhez, amely kissé kilóg az ünnepek sorából, a Krisztus-év eseménynaptárából. Sokan nem tudnak vele mit kezdeni. Az igehirdető számára is nagy a veszély, hogy prédikáció helyett dogmatikai előadást tartson, s megmagyarázza a megmagyarázhatatlant. A liturgia segít. Nem magyaráz. Segít letérdelni a csoda előtt. >>

Élő víz

Heti útravaló
Szent, szent, szent a Seregek Ura, dicsősége betölti az egész földet! (Ézs 6,3) >>

Megújultan szolgálni!
Sokszor fáradtan, betegen, öregen, kopottan, terhekkel megrakva is el kell végezni a feladatainkat. Látjuk, amint idősek teli szatyorral csoszognak hazafelé az üzletből, amint gyermekek tömött iskolatáskájukat cipelik a hátukon, látjuk, hogy a ... >>

Egyházunk egy-két hete

Lelkésziktatás Rákoskeresztúron
A pünkösd ünnepét megelőző szombaton Gáncs Péter, a Déli Egyházkerület püspöke, Győri Gábor, a Pesti Egyházmegye esperese, Eszlényi László csomádi-őrbottyáni és Kósa László rákoskeresztúri lelkész, valamint a gyülekezet felügyelője, gondnoka és csaknem negyven presbiter kísérte megválasztott másodlelkészét a rákoskeresztúri templom oltárához. Győri Gábor esperes mintegy négyszáz fős gyülekezet jelenlétében iktatta be hivatalába az itt korábban segédlelkészként szolgáló Eszlényi Ákost. >>

Lelkésziktatás Sámsonházán
Pünkösd vasárnapja kétszeresen is ünnep volt idén a sámsonházi evangélikusok számára. Délután az egyházmegye esperese ünnepélyes keretek között iktatta be hivatalába a gyülekezet megválasztott lelkészét, Lehoczky János Endrét (képünkön balra). >>

Kényszerpályán
Április 15-én délelőtt került sor a fasori gimnáziumban az igazgatói pályázatokról véleményt nyilvánító tantestületi értekezletre, majd délután a döntési, illetve javaslattételi joggal rendelkező testület, az igazgatótanács ülésére. Az Evangélikus Élet főszerkesztője – tudva, hogy készülök részt venni ezeken az alkalmakon – megkérdezte, nem írnék-e erről az újságban. Igent mondtam, hozzátéve, hogy a folyamat lezárulása előtt nem lenne helyes a nyilvánosság elé tárni a részleteket. Ekkor már tudtuk, hogy május 3-án lesz az egyházi Oktatási Bizottság ülése, amely szintén állást foglal majd az ügyben (ez szakmai véleménynyilvánítást jelent), míg a döntés meghozatalára az Országos Presbitérium lesz hivatott május 21-én. >>

Gyarapodni - Isten és emberek előtt való kedvességben
Az elöregedő társadalmak, így a magyar társadalom számára is nagy kihívás az idős emberekről való gondoskodás, hiszen az egyre csökkenő számú aktív népességnek kell eltartania az egyre több nyugdíjast. A lajoskomáromi gyülekezet gyorsan reagált erre a helyzetre, hiszen immáron tizenkét éve működik sokak megelégedésére a gyülekezet Agapé Evangélikus Szeretetotthona. De nemcsak működik, hanem gyarapodik is: az intézmény épülete új szárnnyal bővült. Az építkezés befejeződött. Ennek megünneplésére hálaadó istentiszteleten került sor a pünkösd előtti szombaton. >>

Isten országának kincse
A csendesnapra Horkay László magyar református püspök jött el Kárpátaljáról a nyíregyházi evangélikus gyülekezetbe, hogy a pünkösdi Lélek határokon átívelő kiáradásáról és megelevenítő erejéről tegyen bizonyságot a mintegy kétszázharminc, igére szomjas léleknek a Nyíregyházához tartozó Vargabokor tanyaközpontban. >>

Gyülekezeti ház Pesterzsébeten
A Pesterzsébeti Evangélikus Egyházközség régi vágya látszik teljesülni: elkezdheti gyülekezeti házának építését. A május 29-i ünnepélyes alapkőletételen Gáncs Péter püspök hirdette Isten üzenetét az Útmutató aznapi igéje alapján. Az építkezés ... >>

Fiatal egyházközség - lélekben nagykorúan
Az ünnepi istentiszteleten Ittzés János püspök Ef 2,19–22 alapján tartott igehirdetésében kiemelte, hogy öt esztendő alatt elmélyülhet a gyülekezet öröme, de ugyanakkor a megszokás is eluralkodhat. Az ünnep azt üzeni, hogy az elmélyülés nem jelent megszokottságot. A hívek számára máig elevenen élő emlék a templomépítés; így kell a gyülekezetnek is épülnie. Az óegyházban használták is az „épülés” kifejezést Isten népére. Isten háza népe a gyülekezet, ahol generációk épülnek egymásra – folytatta a püspök. A szőlőtőhöz hasonlóan nő Isten népe. Ma sok a világmegváltó filozófia, amely a szőlőtő helyébe valami mást helyez. Ezért hullnak szét közösségeink. Még a hívők is elhiszik, hogy Jézust ki lehet váltani valami mással, mert amit ő kíván tőlünk, az ma már elavult. Holott a gyülekezetben soha nem cserélhető ki Jézus. Ahol van gyülekezet, ott Isten otthon van. Lehet-e pünkösd ünnepe előtt más imádságunk, mint az, hogy kérjük a Lelket, amely újjáteremt? – fejezte be igehirdetését Ittzés János, aki az istentiszteleten felszentelte az új oltárterítőt, amelyet Polgár Rózsa textilművész tervei alapján Pálffy Béláné gyülekezeti tag készített. >>

Küzdelem a leépülő (fogyó, pusztuló) gyülekezetek megmentéséért
Az Evangélikus Belmissziói Baráti Egyesület (EBBE) májusi ülését Böjtös Attila áhítata vezette be. A sárbogárdi gyülekezet nem lelkészi munkatársa Jel 3,2 alapján kiemelte: Jézus üzenete szerint a szárdiszi gyülekezet nem él, hanem halott. Külsőleg talán rendben van minden, a látszat tetszetős, ám az élet jele, a növekedés hiányzik. Van láb, de béna; van tüdő, de nem képes levegőt venni; van gyülekezeti nyilvántartás, de nincsenek „élő építőkövek”; van templom, de kong az ürességtől; van presbitérium, de nem végzi a missziót. Haldokló gyülekezeteink olyan betegekhez hasonlóak, akik műtétre várnak, de nem tolja be őket senki a műtőbe, vagy életmentő műtét kísérlete nélkül az elfekvőbe szállítják őket. A passzív eutanázia lényege: nem kapja meg a beteg azt a gyógyszert vagy kezelést, amely életmentő lenne számára… >>

Keresztutak

Határhelyzeteink
A diakóniai szolgálat és az egészségügy határmezsgyéjén mozgó klinikai lelkigondozás jelenét és jövőjét boncolgatták május 28-án, pénteken a Klinikai Lelkigondozók Ökumenikus Egyesületének (KLÖE) legutóbbi tudományos ülésén. >>

Kitüntetés az alapítóknak - új névvel az unióban
Európa két legjelentősebb egyházi hátterű segélyszervezete – a német Diakonische Werk der EKD (DW) és a dán DanChurchAid (DCA) – vezetőjének részvételével tartotta évi rendes közgyűlését május 25-én a Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat. Dr. Jürgen Gohde, a DW elnöke kitüntette a magyar segélyszervezet alapító tagegyházainak vezetőit. A legmagasabb fokozatú elismerést ez alkalommal dr. Bölcskei Gusztáv református, illetve D. Szebik Imre és D. dr. Harmati Béla evangélikus püspök vehette át. >>

Pünkösd óta "szól a rádió"
A Magyar Katolikus Rádió pünkösdi műsorkezdése előtt, kedden ünnepélyes keretek között felavatták a médium budapesti székházát. A VI. kerületi, Délibáb utca 15–17. szám alatti épület kápolnáját a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) tagjainak jelenlétében Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom–budapesti érsek áldotta meg. Az épületet ezt követően Seregély István egri érsek, az MKPK elnöke avatta fel. Az ünnepségen jelen volt Juliusz Janusz apostoli nuncius, részt vettek továbbá a szerzetesrendek, a testvéregyházak, a Miniszterelnöki Hivatal, az ORTT és a kerület képviselői. A Magyarországi Evangélikus Egyház részéről D. Szebik Imre elnök-püspök jelent meg az ünnepségen. >>

Evangélikus médiamunkások - az EU-határ két oldalán
Előrehozott vezetőségi üléssel egybekötött konferenciát tartott május 22–26. között Nagyszebenben a KALME (Kommunikationsausschusses Lutherischer Minderheitskirchen in Europa). Az európai kisebbségi evangélikus egyházak 1977-ben alapított kommunikációs bizottsága idén a Felekezetek és vallások közötti párbeszéd és ennek hatása az egyházi médiamunkára címet adta négynapos ülésének. >>

A szlovákiai Rimaszombatban felavatták Petőfi Sándor életnagyságú szobrát
Az evangélikusnak keresztelt lánglelkű poéta szobra (Izsó Miklós alkotása) a helyi Tompa Mihály Református Gimnázium előtti tágas téren kapott méltó helyet. A református templomban kezdődött ünnepségen a mintegy 500 fős gyülekezet a Szlovákiai ... >>

Evangélikusok

Szeretet, szolgálat
Az egykori nagytarcsai pásztor naplójában ez áll: „A kereszténység nem a dogmák, hanem a szeretet világa. Az élő, eleven, cselekvő szereteté.” Sztehlo Gábor evangélikus lelkész (1909–1974), sokak Gábor bácsija a hitvallásának megfelelően is élt. A vészkorszak idején éppúgy, mint a második világháború után segített nemcsak a zsidó származású rászorulókon és bajbajutottakon, hanem mindenkin, aki hozzá fordult. Akik ismerték, szerették. Akik szerették, még ma is emlékeznek rá. Pünkösd vasárnapján családtagjai, védencei és tisztelői elsőként a sírjánál, a Farkasréti temetőben gyűltek össze, majd a budavári evangélikus templom falán lévő emléktábláját koszorúzták meg. A halálának 30., gyermekmentő munkájának 60. évfordulóján tartott ünnepi megemlékezések sorát hálaadó istentisztelet zárta a Bécsi kapu téren, ahol prédikációjában Bence Imre esperes, a gyülekezet lelkésze, illetőleg dr. Füzéki Bálint, a Sztehlo Gábor Gyermek- és Ifjúságvédő Alapítvány tanácsadója méltatta a névadó életútját. >>

Frenkl Róbertet köszöntötték
A Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Karának Egészségtudományi és Sportorvosi Tanszéke, a Magyar Sportorvos Társaság, a Magyar Sporttudományi Társaság és a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség szervezésében tudományos ülés ... >>

Gondolatok - egy születésnap "ürügyén"
– Professzor urat születésnapja alkalmából ünnepi tudományos ülésen köszöntötték tisztelői, kollégái, tanítványai, barátai május 25-én a testnevelési főiskola aulájában. Képekkel, felolvasott idézetekkel, szubjektív és objektív emlékezésekkel ... >>

Erzsike néni
A harmadik nemzetközi matematikatörténeti és -oktatási konferenciát május 21–23. között rendezték meg Miskolcon. Nagy öröm volt számomra, hogy ezen a rangos szimpóziumon előadást tarthattam a Deák Téri Evangélikus Leánygimnázium felejthetetlen matematikatanáráról, Filarszky Erzsi néniről. A kiváló pedagógus méltó arra, hogy lapunk hasábjain is megemlékezzünk róla. >>

e-világ

Alázat és hűség - az izsóp
A Biblia növényei közül most a pilisi ifjúsági zenekar „névadójaként” is számon tartott izsópot vizsgáljuk meg kicsit közelebbről. E növényt az Ószövetség többször is, az Újszövetség pedig egyszer említi. Számos – gyógyhatással is bíró – fűszernövényünk tartozik az ajakosok családjába; ezek közül az izsóp elfeledett, ám rokona, a szurokfű (oregano) egyik faja nálunk is igen közkedvelt ételízesítő. A növénycsalád tagjai sok tekintetben hasonlóak, így megkülönböztetésük olykor csak a botanikai ismeretek bővülésével vált egyértelművé. >>

Keresztény szemmel

Szentírás és észérvek
Luther Márton legnagyobb nyilvános politikai kihallgatásán, a wormsi birodalmi gyűlésen ezt a feltételt szabta evangéliumi tanításának további megtárgyalásához: győzzetek meg a Szentírás szavaival és észérvekkel! Ritkán szoktuk felidézni ezt a meglepő fordulatot, pedig nemcsak 1521-ben, hanem ma is keserű következményei lehetnek annak, ha nem vesszük elég komolyan ezt a reformátori javaslatot. >>

Hair - átértékelt haj-jaj
A minap videón megnéztük gyermekeinkkel a Hair című filmet. Túlzások nélkül mondhatom, hogy a népszerű musical moziváltozata nemzedékem egyik legjelentősebb kultuszfilmje. Csak egy példa arra, hogy milyen hatással volt a negyedszázaddal ezelőtt ... >>

A hét témája

Balassi és a Radvánszkyak
Az Evangélikus Országos Múzeumnak igen szűkösek a lehetőségei időszaki kiállítások rendezésére. Mégis teszi, hiszen többek között ezek jelzik a külvilág számára, hogy egy múzeum él, benne rendszeres munka folyik. A Balassi Bálint-emlékév kapcsán a múzeum munkatársai feltétlenül fontosnak tartották megemlékezni az evangélikusnak keresztelt és Bornemisza Péter által annak is nevelt költőről. >>

Istenes vagy istentelen költő?
Az idén emlékezünk meg a kalandos életű 16. századi poéta, Balassa (Balassi) Bálint (1554–1594) születésének 450. évfordulójáról. Úgy tanultuk egykor a középiskolában, hogy ő volt az első magyarul verselő istenes költő, Ady Endre elődje. Gyakran olvashatunk arról, hogy nemcsak istenes költeményei, hanem katonaénekei, szerelmi dalai is maradandó értékek. >>

Fejedelmi ajándék Balassagyarmatnak
„Áldott szép pünkösdnek gyönyörű ideje…” – vajon ki tudott a magyar lírában fenségesebben szólni a tavaszidőről, a természet és ezzel együtt az ember megújulásáról, mint Gyarmathy Balassa Bálint? Épp ezért érthetünk egyet dr. Kerényi Ferenc irodalomtörténésszel, aki köszöntő szavaiban elmondta, hogy – így pünkösd táján – fejedelmibb ajándékkal nem is lephette volna meg a várost Réti Zoltán festőművész, mint a település nevének előtagját adó Balassi Bálinthoz kötődő akvarellsorozatával. >>

evél&levél

Igaz, nem igaz
„A HIV-vírus Isten teremtménye. Pont”– írja Rozs-Nagy Szilvia és Lénárt Viktor a Szívvel, lélekkel, AIDS-szel… című cikkben (EvÉlet 2004. május 16.). „Nem szabad elfelejtkeznünk arról, hogy a baktériumok és a vírusok is ... >>

A közelmúlt krónikája

Evangélikus ezüst a vári focitornán
Immár tizenegyedik alkalommal került sor a Várnegyedben az egyházi labdarúgótornára. Tavaly a budavári Mátyás-templom I. csapata végérvényesen elnyerte a vándorkupát, ezért új lappal, pontosabban új kupáért indult a verseny. A torna szervezője, Vecsey András önkormányzati képviselő arról is tájékoztatta a résztvevőket, hogy ez a serleg szintén egy évig marad a győztesnél, de három bajnoki cím birtokában megtartható. Idén 11 csapat nevezett. A Bécsi kapu téri evangélikus és a Szilágyi Dezső téri református gyülekezet két-két válogatottat indított. >>

Bakancsot húztak
Bakancsot húztak a mosonmagyaróvári evangélikus gyülekezet tagjai, hogy erdei, hegyi túrával egybekötött kirándulást tegyenek a Börzsönybe. Az év elején ugyanis a presbitérium úgy döntött, hogy az egyházközségben szerveződjön egy túraszakkör, ... >>

Testvér, iskola, testvériskola
Bár a Magyarországi Evangélikus Egyház által működtetett középiskolák között újnak számít oktatási intézményünk, a miskolci Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola, az eltelt néhány esztendő alatt mégis sikerült ... >>

E heti Luther-idézet

Luther-idézet
„Ezért nem kell azon vitázni, hogy miként lehet Isten Atya, Fiú, Szentlélek és mégis egy, mert mindez úgyis megfoghatatlan. Legyen elég, hogy Igéjében maga Isten állítja ezt magáról. Micsoda vigasztalás ez! Vidámítsa is meg a szívünket ... >>

Kultúrkörök

Bonyhádi bravúr
A Bárdos Lajosról elnevezett zenei hetek a magyar kórusmozgalom legjelentősebb rendezvényei közé tartoznak. Az immáron 27. alkalommal megtartott esemény rangját jelzi, hogy idén tíz budapesti, négy vidéki, hat vajdasági, két erdélyi és egy felvidéki ... >>

Jótékonysági koncert a daganatos betegekért
A Béres Alapítvány jótékonysági koncertet rendez június 12-én a Zeneakadémián a Szegedi Gyermekgyógyászati Klinika új onkológiai részlegének kialakítására. A Széchenyi-díjas feltaláló, dr. Béres József és a Béres Rt. által több mint tíz éve ... >>

Gondolatok egy szép, szomorú könyvről
Rogate, azaz az imádság vasárnapján a budaörsi gyülekezet új templomában konfirmáció volt. Isten kétéves „fej- és szívtágítója” után tizenöt fiatal állt a zsúfolásig megtelt templom oltára előtt. A felemelő és tartalmas istentiszteletet követően a tizenötök egyikének édesapja, a templom tervezője, Krähling János egy könyvet ajándékozott a lelkésznek és a felügyelőnek: az Evangélikus templomok a mai Magyarországon című kötetet, amely a Veszendő templomaink sorozatban jelent meg. A szokásos hétfő reggeli „csendes óránkon” tudtam meg, hogy lelkészem a vasárnap estét és fél éjszakáját ugyanazzal töltötte, mint én: Krähling János könyvét olvasta. Első gondolataink is teljesen megegyeztek: nagyon szép és nagyon szívbemarkoló, szomorú könyvet kaptunk. >>

A vasárnap igéje

Isten titka
Az utolsó vacsorán a tanítványok mindnyájan hallották: Jézus egy az Atyával. De mintha hiába hallották volna! Nem sokkal később, amikor a Gecsemáné kertjében látták a templomőröket, amint kezeiket a Mesterre vetik, egyikük sem hitte már az ... >>

Oratio oecumenica

Oratio oecumenica
Mindenható, örök Isten! Gyermeki szívvel közeledünk a hatalmas titokhoz, amely belőled árad. Atya, Fiú, Szentlélek Isten: három a személy, mégis egy a lényeg. S közeledben megérezzük, milyen határtalan benned a szeretet, amint e háromság egységet ... >>

EvÉlet - Lelki segély

Csúnyán is szépen
„Nem vagyok megelégedve a külsőmmel. Sőt azt is mondhatom, hogy zavar, bánt, hogy az Úristen ilyen csúnya külsővel teremtett meg engem. Csodálva nézem a sztárok címlapfotóit, és arra gondolok, hogy a sikerükhöz nagymértékben hozzájárult előnyös megjelenésük. Nekem ugyanis állásom sincs, mert az interjúkon az is fontos szempont, hogy a pályázó hogyan néz ki. A párválasztásról már nem is beszélve, hiszen ki kíváncsi egy rossz megjelenésű ember – esetlegesen jó – belső tulajdonságaira? Tudom, hogy a lelkésznő szépséget nem adhat, de legalább vigasztaljon egy kicsit…” >>

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap - új kegyelem
Liturgikus sarok
Magyarázni? Imádni!
Élő víz
Heti útravaló
Megújultan szolgálni!
Egyházunk egy-két hete
Lelkésziktatás Rákoskeresztúron
Lelkésziktatás Sámsonházán
Kényszerpályán
Gyarapodni - Isten és emberek előtt való kedvességben
Isten országának kincse
Gyülekezeti ház Pesterzsébeten
Fiatal egyházközség - lélekben nagykorúan
Küzdelem a leépülő (fogyó, pusztuló) gyülekezetek megmentéséért
Keresztutak
Határhelyzeteink
Kitüntetés az alapítóknak - új névvel az unióban
Pünkösd óta "szól a rádió"
Evangélikus médiamunkások - az EU-határ két oldalán
A szlovákiai Rimaszombatban felavatták Petőfi Sándor életnagyságú szobrát
Evangélikusok
Szeretet, szolgálat
Frenkl Róbertet köszöntötték
Gondolatok - egy születésnap "ürügyén"
Erzsike néni
e-világ
Alázat és hűség - az izsóp
Keresztény szemmel
Szentírás és észérvek
Hair - átértékelt haj-jaj
A hét témája
Balassi és a Radvánszkyak
Istenes vagy istentelen költő?
Fejedelmi ajándék Balassagyarmatnak
evél&levél
Igaz, nem igaz
A közelmúlt krónikája
Evangélikus ezüst a vári focitornán
Bakancsot húztak
Testvér, iskola, testvériskola
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Bonyhádi bravúr
Jótékonysági koncert a daganatos betegekért
Gondolatok egy szép, szomorú könyvről
A vasárnap igéje
Isten titka
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
Csúnyán is szépen
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2004 23

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster