EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2004 - 51 - Heti útravaló

Élő víz

Hozzászólás a cikkhez

Heti útravaló

Megjelent a mi üdvözítő Istenünk jósága és emberszeretete. (Tit 3,4)

Az év utolsó hetében az Útmutató reggeli igéi Istenünknek a testté lett Igében megjelent új életre indító szeretetét hirdetik. Karácsony második ünnepén Isten „a Fiú által szólt hozzánk, (…) aki által a világot teremtette” (Zsid 1,2). Ő Isten utolsó szava az emberekhez; az első pedig ez volt: „kezdetben”. Jézus volt az Ige, „és a világ általa lett”. Az első karácsonyon az „Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét” (Jn 1,1.10.14). István vértanú is látta megkövezése előtt „Isten dicsőségét és Jézust, amint az Isten jobbja felől áll” (ApCsel 7,55). Az Úr kegyelmes; ezt a jó hírt hordozza nevében János, aki Isten agapéjáról, régi-új parancsolatáról így tanít: „Aki szereti a testvérét, az a világosságban van…” (1Jn 2,10) János láthatta a mennyben az Izrael fiainak tizenkét törzséből elpecsételtek seregét (Jel 7), de a vértanúk megszámlálhatatlan sokaságát is minden nemzetből. Ők „a trónus előtt és a Bárány előtt álltak fehér ruhába öltözve, kezükben pedig pálmaágak” (Jel 7,9). A testet öltött szeretetet e földön is láthatta a tanítvány, ezért tett bizonyságot róla: „…az Atya elküldte a Fiát a világ üdvözítőjéül.” S most rajtunk a sor: „Ha valaki vallja, hogy Jézus Isten Fia, abban Isten marad, ő pedig Istenben…” Ennél többet talán nem is lehet mondani erről a kijelentett titokról: „Isten szeretet” (1Jn 4,14-16a)! A zsidókhoz írt levél szerzője hét ószövetségi igével igazolja a Fiú isteni méltóságát. Ezt a keresztény atyák a Niceai hitvallásban tömören így foglalták össze: „Hiszek az egy Úr Jézus Krisztusban, aki (…) született, nem teremtetett, egylényegű az Atyával, és általa lett minden.” Az angyalokról feltett kérdés számunkra már igenlő kijelentéssé változott: „Vajon ezek nem szolgáló lelkek-e mind?” (Zsid 1,14) Óév estéjén, visszatekintve az elmúlt évre, hálás szívvel mondhatjuk el: „Irgalmas és kegyelmes az Úr, türelme hosszú, szeretete nagy.” (Zsolt 103,8) Jézusnak az úrról – aki bármelyik éjszakai őrváltáskor visszatérhet – mondott példázata ez év utolsó estéjén aktuális figyelmeztetés mindannyiunk számára: „Ti is legyetek készen, mert abban az órában jön el az Emberfia, amikor nem is gondoljátok!” (Lk 12,40) A Szentírás szavai visszhangozzák vezérigénk üzenetét: „…sem halál, sem élet (…) nem választhat el minket az Isten szeretetétől” (Róm 8,38.39).

Kedves Bibliát és Útmutatót olvasó testvéreim! Az Úr 2005. évében is „amit pedig szóltok vagy cselekesztek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek, hálát adva az Atya Istennek őáltala” (Kol 3,17)! Miért tehetjük ezt? Mert szabadító, megváltó Urunk, aki ma a Jézus nevet kapta, ezt olvasta fel: „az Úr (…) azért küldött el, hogy (…) hirdessem az Úr kedves esztendejét.” (Lk 4,18.19) A mi jövő évre szóló tervünk kezdődjön így: „Ha az Úr akarja és élünk…” (Jak 4,15) Te ez újévben is Bízzad Újra Életed Krisztusra! S ezt kérjük: „Jézus legyen jelszavunk, / Midőn egy új évbe lépünk!” (EÉ 182,1)

Garai András


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap - új kegyelem (december 19-től)
Új nap - új kegyelem (december 26-tól)
Liturgikus sarok
Mennyből jövök most hozzátok...
Élő víz
Advent, szeretet
Heti útravaló
Heti útravaló
Boldogságok az isteni boldogmondások margójára (Mt 5,1-2)
Egyházunk egy-két hete
Rejtőzködő adventi kincsek
Alberti "bővelkedések"
Egyházfegyelem
Püspöklátogatás
Keresztutak
Szlovák püspök Pesten
Tisztelet és méltóság az idősellátásban
A Szentföld várja a keresztény zarándokokat
"Otthon-szeretet" szolgálat
III. országos ökumenikus véradás
Testvérkapcsolatok a határon túl
Evangélikusok
Newton paróka nélkül
Járosi Andor
Lenyűgözött és felkarolt
A házsongárdi temetőpadon
e-világ
Küldjünk képeslapot interneten!
Keresztény szemmel
Mikor lesz végre karácsony?
"A szeretet nagyon nagy dolog"
Üzenet itthonról
Vétkeztünk! Ments meg!
Állandó várakozásban
Az adventről
Szent Miklós nyomában
Karácsony vigíliája 1944-ben
Az igazi szeretet
A hét témája
Adventi beszélgetés D. Szebik Imrével, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspökével
Légy!
Üzenet Akárkinek
Adventi beszélgetés Adorjáni Dezső Zoltánnal, a Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház püspökével
evél&levél
Kedves Beatrix!
Tisztelt Szerkesztőség!
Tisztelt Főszerkesztő Úr!
Kedves nagytiszteletű Szőkéné Bakay Beatrix lelkész asszony és tisztelt Olvasók!
Teremtés és evolúció
Kedves kritikus Olvasóim!
Karácsony és teremtés
A tudomány felfedezi Istent
Idézet
A közelmúlt krónikája
Kreatív advent a múzeumban
"Behálózva"
Lelkészakadémia - avagy jó bornak is kell a cégér
Vallások a média tükrében
Jókai Anna Kelenföldön
A gömöri magyarság múltjának megőrzéséért
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Azarel és én
A korondi fazekasság értékei a Vármegye Galériában
Száznégy pravoszláv ikon
Zsedényi Lilla ikonkiállítása
Capriccio térben és időben
Chagall és a Biblia üzenete
"Én őt szolgálom - az egyetlen teremtőt"
Jászlak és betlehemek
A karácsonyi üveggömbök története
A vasárnap igéje
Zárkózottság helyett mindent szétfeszítő öröm
"Az aprókat áldd meg itt és mindenütt!" Lk 18,17
"Apás szülés"
Hívásunk van!
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
Minek az ünnepe a karácsony?
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2004 51 Heti útravaló

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster