EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2007 - 37 - Heti útravaló

Élő víz

Hozzászólás a cikkhez

Heti útravaló

Minden gondotokat őreá vessétek, mert neki gondja van rátok. (1Pt 5,7)

Szentháromság ünnepe után a 15. héten az Útmutató reggeli és heti igéi Istenünk gondviselő szeretetét hirdetik – „Áldott az Úr, napról napra gondoskodik rólunk szabadításunk Istene” (Zsolt 68,20; LK) –, s e kánon sorait juttatják eszünkbe: „Ne aggodalmaskodjál, nézz Istenedre fel! / Ő felruház és táplál, rád gondot ő visel.” (EÉ 586) Jézus a Hegyi beszédben négyszer (!) szólít fel: „Ne aggódjatok!”, s helyette ezt ajánlja: „De keressétek először az ő (az Úr Isten) országát és igazságát, és ezek (a táplálék s a ruházat) is mind ráadásul megadatnak nektek.” (Lásd Mt 6,25–34!) Senki sem szolgálhat két úrnak. Mindnyájunknak „mindennél jobban kell Istent félnünk, szeretnünk és benne bíznunk!” (Kis káté) Az aggódás hitetlenség, tehát bűn. És Jézus éppen a hitünket erősíti, mert a gondviselő Atyánkra való feltétel nélküli ráhagyatkozásra biztat. Mivel a minden kegyelem Istenének gondja van az ő elhívottaira, „nonstop” hálaadás és imádat illeti, hiszen „övé a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké. Ámen.” (1Pt 5,11) Luther írja: „Isten aggodalmaskodásod nélkül is eltart. Hát csak hagyjuk rá a gondjainkat. Munkád s iparkodásod nincs ellene a hitnek, sőt szükséges a test megzabolázására. Az aggodalmaskodás azonban Isten ellen van.” Pál megköszöni a filippi gyülekezet gondoskodását: „Nagy volt az örömöm az Úrban, hogy végre felbuzdultatok a velem való törődésre. (…) Mégis jól tettétek, hogy közösséget vállaltatok velem nyomorúságomban.” (Fil 4,10a.14) Jézus apostola a tévtanításoktól és a pénzimádattól óvja hitben igaz fiát: „Mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme…” „De ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele.” (1Tim 6,10a.8) A hajótörés előtt Pál így bátorítja két hete éhező társait: „…intelek titeket, hogy egyetek, mert az is megmeneküléseteket szolgálja.” Isten gondviselő szeretetének jeleként „mindnyájan szerencsésen kimenekültek a szárazföldre” (ApCsel 27,34a.44b). Mária leült Jézus lábához, hallgatta igéjét, mert mindennek rendelt ideje van, „de egy a szükséges dolog”! (Lk 10,42; Károli-fordítás) Kedves Testvérem! Talán te is „sok mindenért aggódsz és nyugtalankodsz, pedig kevésre van szükség, valójában csak egyre”: az Úr Jézus Krisztusra! (Lk 10,41–42) Az ő követésének útján rendelkeznünk kell a szükséges javakkal, így pénztárcával, hátizsákkal és karddal is. Elfogatása előtt adta ki Urunk ezt az új „menetparancsot”: „Most azonban, akinek van erszénye, vegye elő, ugyanúgy a tarisznyát is; és akinek nincs kardja, adja el felsőruháját, és vegyen.” (Lk 22,36) Ez az egyetlen „támadó” felszerelés Isten fegyverzetében: „Vegyétek fel (…) a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.” (Ef 6,17) De ezt ott a Gecsemáné-kertben tanítványai félreértették. Jézus követői – minden külső körülmény ellenére – már most boldogok a négy boldogmondás és jajkiáltás kijelentései szerint. „Örüljetek azon a napon, és ujjongjatok! Íme, nagy a ti jutalmatok a mennyben…” (Lk 6,23) S addig is: „Boldog, aki hallgatja / S megtartja, Uram, beszéded.” (EÉ 294,1)

Garai András


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap – új kegyelem
Élő víz
A kapcsolatokra szánt idő soha nem elvesztegetett idő
Heti útravaló
„Uram, tégy a béke eszközévé…”
Egyházunk egy-két hete
Hálaadás két évszázadért
Hárman az emmausi úton
Együttműködés a szolgálatban
Evangélikus szolgálatok a városmisszión
Bonyhádi iskolapéldák
Példaként a nagyok előtt
Keresztutak
Zsinatolt a RELE
A norvég nagykövet látogatása
Városmisszió 2007
Példaértékű a Kálvin téri templom szerkezetének megerősítése a szakember szerint
Csak a párbeszéd segíthet
Európa keresztény gyökereit és a hit társadalmi szerepét emelte ki a pápa ausztriai látogatásán
Hóba tévedt zarándokok
Mariazell magyar emlékei
Magyar segítség a romániai árvízkárosultaknak
Evangélikusok
Jakab és János Nagyszebenben
A kaftános fejedelem
e-világ
A jótékony mozgásról
Keresztény szemmel
Meditáció a kőröshegyi völgyhídnál
A hét témája
Sokszínű spiritualitás Nagyszebenben
Nagyszebeni ökumené
Az egyházak Európa egyesítésében játszott szerepét méltatta az Európai Bizottság elnöke
Magyar református egyházvezetők állásfoglalása a nagyszebeni diszkriminatív jelenségekről
Krisztus világossága és az egyház
A keresztények egységéért való küzdelem nem adható fel
Száztíz steward egy VIP szolgálatában
evél&levél
Köszönet az elismerő sorokért
(Viszont)látkép
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Egy páratlan utca páratlan programja Győrben
Kápolna Mátyás palotájában
Skanzen Ausztriában
A vasárnap igéje
Két név, két fa
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
Szószóró
Közérdek
Ige+hirdető
Amíg a magból kenyér lesz
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2007 37 Heti útravaló

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster