EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2004 - 10 - Ki és mi van közel a lutheri tanításhoz?

evél&levél

Hozzászólás a cikkhez

Ki és mi van közel a lutheri tanításhoz?

Ezúton szeretnék néhány észrevételt tenni Véghelyi Antal "Elidegenítették tőlünk a sajátunkat – elidegenedtünk attól, ami a miénk?" című cikkével kapcsolatban, amely az Evangélikus Élet 2004. február 15-i számában jelent meg.

A szerző azt írja az új liturgiát érő negatív vélemények kapcsán: "Nem inkább arról van szó, hogy az a lelkiség és az a kegyesség, amelyet a jelenkor magyar evangélikussága Luther örökségeként ápol, valójában igen távol áll Luther és a 16-17. század hitvalló magyar evangélikus reformátorainak világától?" A cikk írójának mindebben tökéletesen igaza van. Majdnem ötszáz év választ el bennünket Luthertől, majdnem ötszáz év választ el bennünket a hitvalló magyar evangélikus reformátoraink világától, és majdnem ötszáz év választ el bennünket a Luther által összeállított istentiszteleti rendtől. Ezenkívül majdnem ötszáz év választ el bennünket annak nyelvezetétől is, mint ahogyan a Károli-Biblia eredeti szövegétől is. Más világ volt az, már nem is értenénk meg, ha ugyanolyanban kellene élnünk. Innentől kezdve a szerző bizonyítási eljárása minden tekintetben okafogyottá válik; akkor is, ha igaz az, amit leír. Mert ami akkor újdonság volt, az a mai ember számára sokszor unalmasnak tűnik. Ami akkor új volt, azt ma réginek mondjuk.

Azt gondolom, hogy a Luther-értelmezéssel, a Luther-élménnyel van a legnagyobb problémája egyházunknak, így Véghelyi úr cikkének is. A reformáció négyszáz éves évfordulójának gyakran hangoztatott jelmondata volt az, hogy "Viszsza Lutherhez és előre Lutherrel!". Részben ez köszön vissza a fent említett írásból is, és az új liturgia alapelveit is e szerint határozzák meg. Vissza a lutheri liturgiához és előre a lutheri liturgiával! Csakhogy Luther egyáltalán nem ezt akarta! Luther arról beszélt, hogy térjünk vissza a Szentíráshoz, amikor az "egyedül a Szentírás" reformátori elvet megfogalmazta. Luther sokkal inkább azt akarta, hogy mindenki személy szerint, a Bibliával a kezében jusson el az evangélium által a Krisztusban való meggyőződésre! Valóban nem új egyházat akart, hanem azt szerette volna megreformálni, megújítani, amelyikben élt. Csakhogy az egyház ezt nem akarta, ezért történt meg a szakadás. Ezért vagyunk ma evangélikusok! Ezért nem vagyunk semmilyen tekintetben sem római katolikusok. Ezért van az, hogy ma is csak két szentség van egyházunkban, hogy nem misézünk, hanem istentiszteletet tartunk, hogy nem imádjuk a szenteket és Szűz Máriát, és a pápát is annyiban tiszteljük, amennyiben az őt megilleti: nem Krisztus helytartójaként tekintünk rá, hanem egy hozzánk hasonló keresztény embert látunk benne. Ha tehát Luthert meg akarjuk érteni, a Szentírást kell előbb a kezünkbe vennünk, nem pedig Luther életét és tanait! Luther igazodási pont lehet a számunkra abban, hogy megértsük a Szentírást. De nem lehet ő maga sem mérce. Mit ér a meggyőződésem, ha azt nem én, hanem valaki más fogalmazza meg helyettem? Én azért vallom ma tudatosan evangélikusnak magam, mert rájöttem, hogy a Szentírásról alkotott felfogásom, Krisztusról a Szentírás alapján kikristályosodott képem Luther tanításához áll a legközelebb. Lehet-e egyébként másként, szolgai módon lutheránusnak mondanunk magunkat? Nem estünk-e éppen abba a hibába, amelyet Luther óta különben elítélünk, vagyis hogy a Szentírás mellett egyenrangúnak tartjuk a "hagyományt", és arra is ugyanúgy hivatkozunk?

Nagyon hamis képet rajzol meg a cikk akkor, amikor Lutherre utalva ír arról, hogy ő is szenteknek nevezte a szenteket, és ez nem volt idegen tőle! Mivelhogy Lutherrel együtt mi magunk is mást értünk a "szent" kifejezésen, mint római katolikus testvéreink. Ők azt gondolják, hogy a szentek azok, akik közbenjárhatnak értünk az Istennél, ezért imádkoznak is hozzájuk. Mi ezzel szemben az evangélium tanítása szerint valljuk, hogy egyedül Krisztus által van üdvösségünk. Krisztus maga mondja: "Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam." (Jn 14,6) Vagyis hogy nincs szükség közvetítőkre, mivel nincs más közbenjárónk Istenhez, "egyedül Krisztus". Tehát amikor Luther a szentekről beszél, egyrészről csak kora hagyományait, szokásait követi, másrészről a szent kifejezést azokra használja, akik életükkel és hitükkel példát mutatnak mindannyiunk számára. De sohasem imádkozunk hozzájuk, mert az teljesen fölösleges és hiábavaló! Nagyon súlyos hiba ezért a szentekkel kapcsolatos katolikus és a lutheri felfogást összemosni, és úgy tálalni az olvasók előtt, mintha ebben egyformán gondolkodnánk a római katolikusokkal! Ami itt elválaszt bennünket egymástól, az még ötszáz évnél is több.

Végül pedig hadd szóljak pár szót arról is, hogy elidegenedtünk-e az eredeti lutheri liturgiától, istentisztelettől. Igazat kell adnom a szerzőnek abban, hogy sajnos az úrvacsora háttérbe szorult egyházunkban. Valóban igyekeznünk kell, hogy ez megváltozzon, hogy minden hívő gyakrabban, sőt rendszeresen éljen az úrvacsora szentségével. Ezt azonban egy új liturgia bevezetése még nem oldja, nem oldhatja meg. A katolikus miséhez hasonló liturgia sem, mert az úrvacsorához szív kell! Odaszánás kell! Mély és átgondolt Krisztus-hit kell! "Egyedül a hit" lehet tehát a mozgatórugója az úrvacsoravételnek! Ennek a hitnek az alapja pedig a bűnbánat, a bűnbánathoz pedig tükör kell, amelybe belenézünk, és megvizsgáljuk magunkat! Csakhogy az új liturgiából száműzték a Tízparancsolatot és az ide vonatkozó igéket! Hogy akarunk szív nélkül, megbánás nélkül kegyelmet nyerni az úrvacsorában? Mert ez csak olcsó kegyelem, amely a lutheri tanítással megint csak szemben áll!

Valójában az új liturgiával idegenedünk el attól, amit Luther reformátori elveiben megvallott. Mert igaz, hogy Luther nem akart elszakadni egyházától, de a tanításbeli különbségek miatt nem is vállalt többé közösséget a "pápás" egyházzal. Ezek a különbségek többnyire ma is megvannak! Még akkor is, ha az ökumené jegyében manapság nem beszélünk róluk, tapintatosan elhallgatjuk azokat katolikus testvéreink előtt! Felmerül bennem a kérdés: szabad-e egyáltalán elhallgatnunk a különbségeket? Szabad-e a gyülekezeti tagokat, az újság olvasóit tudatlanságban hagyni? Szabad-e elferdítenünk az igazságot azért, hogy megszerettessünk és közelebb hozzunk valamit, például az új liturgiát? Feladhatjuk-e elveinket és meggyőződésünket azért, hogy ökumenikusabbaknak tűnjünk - pusztán külsőségekben?

Kőszeghy Miklós (Ecseny)


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap - új kegyelem
Liturgikus sarok
A liturgikus rend énekei
Élő víz
Halhatatlanok társulata
Heti útravaló
"Bánod-e igazán bűneidet?"
Egyházunk egy-két hete
95 évesen is tettre készen
Jézus ma is gyógyít!
A papírnál erősebben!
Aszódi véleménycsere
Kerületi nap Keszthelyen
Evangélikus kezekbe(n)
Keresztutak
Felszentelt szárny
A terror házától az imádság házába
A nők ökumenikus világimanapjának története
Tehetséggondozás az egyházi iskolákban
Böjti bajor áldozatkészség
Az új Präses: Alfred Buß
Német protestáns egyházi napok 2005
A Terror Házától az imádság házába
Evangélikusok
A szabadságharc evangélikus hőse
Kiáltás a mélyből
Pokolvonat
Pecz Samu öröksége
e-világ
Lelkigondozás az interneten
Cserkészvezetők képzése Kecskeméten
Indul az Erdélyi Magyar Televízió
Keresztény szemmel
Lélekvesztő
Tehetségkutatás, tehetséggondozás
Férfimisszió
A hét témája
A szenvedő egyházról
Miért van ez?
evél&levél
A liturgiáról
Ki és mi van közel a lutheri tanításhoz?
Ki és mi van közel a lutheri tanításhoz? (válasz)
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Hagyomány és haladás
Jézus barátja akarok lenni!
A vasárnap igéje
Az Úr Szolgája
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
EvÉlet - Lelki segély
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2004 10 Ki és mi van közel a lutheri tanításhoz?

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster