EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2002 - 41 - Haubner Máté emlékezete

Evangélikusok

Hozzászólás a cikkhez

Haubner Máté emlékezete

Haubner Máté 1794. szeptember 19-én született Veszprémben, Haubner Mátyás szűcsmester és Ulich Klára gyermekeként. Bár a szülők szegények voltak, gyermekeik taníttatására mindig áldoztak. Máté fiuk Győrben végezhette elemi iskoláit, 11 éves korától pedig a soproni líceum lett alma matere, ahol kitűnő eredménnyel végzett.

Nyolc év elteltével Pozsonyba került Habenmayer Mátyás házába nevelőnek, hogy így keresse meg a tanulmányai befejezéséhez szükséges anyagi fedezetet. Szorgalma révén megadatott neki, hogy Jénába mehessen egy esztendőre, korának legjobb professzorait (Gabler, Voigt) hallgatni. Miután visszatért pozsonyi állásába, Ghilka Konstantin Emanuel oláh földbirtokos György fiát nevelte három éven keresztül, részben Bécsben, részben Sopronban. Ebben az időben vette feleségül líceumi tanárának – Seybold Pálnak – a leányát, Lujzát.

Érdeklődése eközben a lelkészi hivatás felé fordult, így rövid pozsonyi grammatikatanárság után, 1821-ben Kis János szuperintendens lelkésszé avatta. Első állomáshelye a Dunántúli Egyházkerület egyik legnépesebb gyülekezete, a Felső-Vas megyei Szalónak (ma Schleining) volt, ahol szomszéd kollégájával, a felsőlövői Wimmer Ágosttal komoly kulturális missziót is folytatott. Pásztori munkájukon túl ezeken a német anyanyelvű településeken nagy hangsúlyt fektettek a magyar nyelv tanítására és megszerettetésére is.

A szalónaki német papot 1829-ben kicsit félve, de nagy reményekkel választotta meg lelkészének a magyar gyökerű győri gyülekezet. Rövidesen azonban olyan hallatlan népszerűségre tett szert kitűnő prédikációival és emberközeli pásztorális tevékenységével, hogy ebben a felekezeti ellenségeskedéssel fűszerezett időben Stankovics győri római katolikus püspök is tisztelettel tartotta barátjának.

Az egyházi szolgálatban egyre többet bíztak rá: a nagy ébredés idején előbb egyházkerületi főjegyző, majd 1846. október 6-án Pápán szuperintendens lett. Egyházkerületében szinte az összes gyülekezetet meglátogatta, és olyan törvényes kereteket épített ki, amire mai egyházi paragrafusaink is építkeznek.

Lelkesen csatlakozott a két nagy protestáns felekezetet egyesíteni kívánó mozgalomhoz. Ennek támogatására írta meg álnéven „A protestáns keresztyének lelki szabadsága” című munkáját, és közös kátét is írt. (Luther Kis Kátéját is lefordította magyarra.)

1848-ban erkölcsi és szellemi síkon is támogatta a magyar nemzet szabadságharcát. Hazája iránt érzett lángoló szeretete és az igazság lázas keresése szülte híres pásztorlevelét, amiben egyházának lelkészeit és tanítóit szólítja fel, hogy álljanak a nemzet szent ügye mellé. A szabadságharc leverése után ez a levél szolgált az ellene szóló vádak alapjául. A haditörvényszék hatévnyi várfogságra ítélte. Hiába folyamodtak felmentésért olyan tekintélyek, mint Bauhofer György vagy Mária Dorottya főhercegnő, csak azt érhették el, hogy sorsa enyhüljön, s hogy ne kelljen mind a hat évet leülnie. Először Pozsonyban raboskodott két hónapot Matild lányával, majd a tiroli Kufsteinben ült másfél évet. Szabadulása után azonban tevékenységét nem folytathatta: a „rendőrkormány” kötelezte őt arra, hogy „biztonsági okokból” Győrből Sopronba – a helytartótanács és a többi regionális hivatal székhelyére – költözzön, a „könnyebb ellenőrizhetőség végett”. Sopronban visszavonultan, tulajdonképpen házi őrizetben élt, türelemmel várva a zaklatott időszakot követő jobb kor beköszöntét. Egyházkerülete hiába kérte, hogy térjen vissza az őt megillető posztra, a rendszer még azt sem engedte meg, hogy Bella lányának temetésére Győrbe utazzon.

1853-ban aztán újabb fordulat történt az életében: a nagygeresdi gyülekezet – vakmerően – megüresedett lelkészi állására Haubnert hívta meg. A felsőbbség ugyan hallani sem akart erről a meghívásról, de a geresdiek három évig „küzdöttek érte”, és várakoztak a szuperintendensre, aki 1856 tavaszán léphetett be a számára épített falusi paplak ajtaján. Bizonyos értelemben itt is visszavonultan élt, ám híveinek lelkigondozása mellett a településen gyógyszertárat is létesített, orvos fiától kapva gyógyszereket és útmutatást. Nagygeresdi szolgálata öt esztendeig tartott.

  1. szeptemberében a hírhedt pátens újabb érvágást ejtett az evangélikus egyház testén: az egyházi autonómiát kívánta megszüntetni. A gyülekezetek együttes erővel utasították vissza jogaik csonkítását, így azután egy leirat kénytelen volt visszavonni a pátenst. Ezt követően a felbátorodott hívek képviselői 1860. május 31-én Kőszegen egyházkerületi gyűlést tartottak, amelyen a törvényes szuperintendenst – Haubner Mátét – visszahelyezték vezetői tisztébe. A kormány ugyan kísérletet tett arra, hogy tervüket meghiúsítsa, de – mivel már nem mert drasztikusan, a hatalom eszközével fellépni – ez hasztalan erőlködésnek bizonyult. Így történt, hogy Haubner ismét törvényesen tölthette be szuperintendensi hivatalát. Évtizednyi távollét után – 1860 augusztusában – elégtételt nyerve „vonulhatott be” Győrbe, majd 1861 áprilisában vissza is költözhetett. Rehabilitációja a rendszer erkölcsi vereségét jelentette, és ez újabb és újabb lökéseket adott az egyházi reformerőknek.

Idős kora ellenére nagy lelkesedéssel kezdett neki munkájának a régi-új szuperintendens. Éjt nappallá téve dolgozott, amíg tartott az ereje, levelezett, pásztorolt, oktatott és látogatott. 1865-ben az egyházkerületi ülésen bejelentette visszavonulását, és fáradtságára, idős korára hivatkozva beadta lemondását. A gyűlés kis haladékra kérte fel, így csak 1866 őszén „adta át a stafétabotot” méltó utódjának, Karsay Sándornak. Élete hátralévő részében Sopronban élt, fiának, dr. Haubner Rezsőnek házában. Nyugdíjasként is nagy érdeklődéssel kísérte korának egyházi, politikai és szellemi változásait. Miután másik lányát, Matildot és szeretett hitvesét is elveszítette, megbékélt szívvel várta végóráját, amely 1880. szeptember 22-én érkezett el. Püspök utódja, Karsay Sándor temette.

Haubner Máté Sopronban nyugszik. Sírja mellett október 5-én, szombaton délután koszorúkkal állt meg a soproni gyülekezet és a líceum. Az emlékező istentiszteleten Zügn Tamás vezető lelkész és Gabnai Sándor lelkész szolgált, és helyezte el az egyházközség koszorúját. A líceum diákjai Haubner életrajzát osztották meg a hallgatókkal, valamint felolvastak egy részletet a híressé vált püspöki körlevélből, ami miatt kufsteini fogságra ítéltetett. Az alkalom után a temető előtti 13 emlékfánál – immár a várossal együtt – emlékezett meg a soproni evangélikusság október 6-ról és az aradi vértanúkról.

Gabnai Sándor


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
"Határtalan" Izsóp
Napról napra
Új nap - új kegyelem
Liturgikus sarok
Megbecsült ajándék nyomán születik a hálaadás
Élő víz
Szent angyalod legyen velem!
Születésnapra...
Mi lenne, ha...?
Egyházunk egy-két hete
Országos tábortalálkozó Lágymányoson
Celldömölk
Siófok
Érdektelenségbe fulladó lelkészkonferencia?
Templomszentelési emlékünnep Telekgerendáson
Keresztutak
A vallásszabadság emlékoszlopa Budahegyvidéken
Evangélikusok
Új ajtót nyitott előtte az Isten
Haubner Máté emlékezete
e-világ
Levélváltás romaügyben
SOS-anyakereső kampány
Határállomás föld és ég között
Keresztény szemmel
Vándorlások
A hét témája
Ünnepélyes nyilatkozat az Ökumenikus Charta elfogadásáról
Ünnepélyes nyilatkozat
Margójegyzetek a Charta Oecumenicához
Ünnepélyes Nyilatkozat
E heti Luther-idézet
Luther idézet
Kultúrkörök
Muzsikáló Podmaniczkyak-Rekviem a város atyjáért
A vasárnap igéje
A Szőlősgazda Hűsége
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2002 41 Haubner Máté emlékezete

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster