EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2002 - 41 - Margójegyzetek a Charta Oecumenicához

A hét témája

Hozzászólás a cikkhez

Margójegyzetek a Charta Oecumenicához

(Az Evangélikus Értelmiségi Műhely egyik múlt évi összejövetelén elmondottak alapján)

2001. április 22-e, a Charta aláírása után a magyar Duna Televízió kétszer is közvetített a strasbourgi konferenciáról. Később magam is írtam róla – két ízben is – az Evangélikus Élet Ökumenikus Figyelő rovatában, a Charta teljes szövege pedig megjelent az Evangélikus Élet augusztus 19-i számában, majd később a Theológiai Szemlében (2001/3.) dr. Békefi Lajos fordításában. (A szöveget Kránitz Mihály, Reuss András és Görög Tibor lektorálta.) A Charta aláírója Jeremiás metropolita, az Európai Egyházak Konferenciájának elnöke és Miloslav Vlk bíboros, az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsának elnöke volt.

  1. Jelentős eseménynek tartjuk az európai Charta Oecumenicát, az európai egyházak elfogadott és megbeszélésre ajánlott iratát. Együtt szólaltatta meg Kelet és Nyugat egyházait, hiszen konszenzus alapján fogalmazták. Ortodox, anglikán, római katolikus, ókatolikus, református, evangélikus és ún. szabadegyházi résztvevők egyaránt jelen voltak, és így, ha szerényen is, de megszólalhatott Európa egészének keresztény hangja, hiszen nem csak az EU-tagországainak egyházai voltak jelen.
  2. A Charta előzményének tekinthetjük az 1989-es bázeli tárgyalást, ahol a béke, az igazságosság és a teremtett világ megőrzésének kérdéseiről tanácskoztak a közreműködők. Az akkori európai események miatt a bázeli konferen- cia nem kapott elég figyelmet. 1997-ben azonban Grazban is lezajlott egy fontos nemzetközi és felekezetközi eszmecsere a kiengesztelésről – jelentős magyar részvétellel. Ezen több százan voltak jelen a határainkon túli magyarok közül is, jómagam a sajtóközpontban dolgoztam. E konferencia irányelveket fogalmazott meg a további együtt munkálkodáshoz. Kevesen tudják, hogy a Charta igazi kiváltó oka valószínűleg a Nizzában (2000 decemberében) kihirdetett Európai Charta volt. A politikusok ugyanis megakadályozták, hogy ebben az európai kereszténység gyökereiről, jelenlétéről és szerepéről akár csak egy szó is essék, noha azelőtt – főleg francia nyelvterületen – a kereszténységet Európa lelkének nevezték vezető politikusok is.
  3. A Charta szerepét, hatását józanul kell értékelni. Tudnivaló, hogy jogilag nem kötelező az elfogadása (pl. a római katolikus vagy az ortodox kánonjog szerint), szövege csupán megvitatásra ajánlott. A Charta tulajdonképpen Kelet és Nyugat ernyője alá tartozik. Ezért szerepel egy ortodox és egy római katolikus főpap aláírójaként.
  4. A Charta tartalmában kétségtelenül pozitív, konstruktív mondanivalót tartalmaz, teológiai alapvetéssel, hitvallásokra hivatkozva. A mai kérdésekről nem csupán véleményt nyilvánít, de mobilizál is. Nemcsak gondolkodásra, de cselekvésre is ösztönöz. A két aláíró személy garancia arra, hogy nem visszahúzódó egyházi emberek „steril” véleménynyilvánításáról van szó. A 200 hivatalos résztvevő fele lelkész jellegű, ún. ordinált elem, fele nem lelkész jellegű egyháztag volt. Életkor szerint 50 % harminc éven aluli, és csaknem fele női küldött. Így sem klerikusnak, sem laikusnak nem volt mondható a strasbourgi konferencia, hiszen az egyház egész népét igyekeztek reprezentálni. Noha globális kontextust is figyelembe vettek, elsősorban mégis Európára fókuszáltak, és a valóságos társadalmi, gazdasági, kulturális problémákat egyaránt szem előtt tartották. A felekezetközi kérdéseket és a más világvallásokhoz fűződő viszonyt együtt akarták megválaszolni. A jó szándék elvitathatatlan. Az egyházi életet nemzetközi viszonylatban ismerő szakértők előtt világos, hogy ilyen kérdésekről az egyházi világszervezetek eddig sem hallgattak. (1947: Lund, LVSZ; 1948: Amszterdam, EVT; 1962–65: II. vatikáni zsinat ezeket a kérdéseket mind érintették.) Az igazi újdonság a különböző szervezetek összefogása és az egész európai kontinens kereszténységének megszólalása volt. Mindebből következik, hogy sokan ismétléseket fedeztek fel, vagy közhelyeket olvastak ki az egyes tételekből, hiszen felekezetről felekezetre más és más hangsúlya volt eddig ezeknek a kérdésköröknek.
  5. A konferencián egyházi szakértőkön kívül ún. világi szakértők is jelen lehettek.
  6. Sajátos fordítási nehézség a szövegben például a „kötelező” szó, ami itt nem jogi kategória, hanem az elszánást, a konzekvens magatartást jelenti, a kognitív ismeretek után a mobilizáló jelleget, a reménység jegyében. Világos az is, hogy a politikai és a gazdasági kérdésekkel való foglalkozás nem jelent napi politikával viaskodó pártpolitizálást, csupán irányelveket. Magyarán: a Charta medret akar szabni, és dialógusra akar kényszeríteni mai világunkkal…

Dr. Hafenscher Károly


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
"Határtalan" Izsóp
Napról napra
Új nap - új kegyelem
Liturgikus sarok
Megbecsült ajándék nyomán születik a hálaadás
Élő víz
Szent angyalod legyen velem!
Születésnapra...
Mi lenne, ha...?
Egyházunk egy-két hete
Országos tábortalálkozó Lágymányoson
Celldömölk
Siófok
Érdektelenségbe fulladó lelkészkonferencia?
Templomszentelési emlékünnep Telekgerendáson
Keresztutak
A vallásszabadság emlékoszlopa Budahegyvidéken
Evangélikusok
Új ajtót nyitott előtte az Isten
Haubner Máté emlékezete
e-világ
Levélváltás romaügyben
SOS-anyakereső kampány
Határállomás föld és ég között
Keresztény szemmel
Vándorlások
A hét témája
Ünnepélyes nyilatkozat az Ökumenikus Charta elfogadásáról
Ünnepélyes nyilatkozat
Margójegyzetek a Charta Oecumenicához
Ünnepélyes Nyilatkozat
E heti Luther-idézet
Luther idézet
Kultúrkörök
Muzsikáló Podmaniczkyak-Rekviem a város atyjáért
A vasárnap igéje
A Szőlősgazda Hűsége
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2002 41 Margójegyzetek a Charta Oecumenicához

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster