EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2004 - 10 - Az Úr Szolgája

A vasárnap igéje

Böjt 2. vasárnapja (Reminescere)

Hozzászólás a cikkhez

Az Úr Szolgája

ApCsel 3,22-26

A Salamon csarnokában összeverődő tömeg tátott szájjal és nyitott szívvel hallgatta Péter bizonyságtételét. Az Isten hatalmáról tanúskodó jelet - a sánta meggyógyulását - mindenki láthatta. A gyógyító erő forrását azonban nem mindenki ismerte. Nem mindenki tudta, hogy a beteg Jézus nevében gyógyult meg. S nem is mindenki tudhatta, hogy Jézus hatalma mit jelent. Péter apostol ezért az ószövetségi iratokra hivatkozik. Azért tartja ezt fontosnak, mert Jézusban Isten ígéretei váltak valósággá. Jézus az Isten Szolgája, akit kiválasztott, aki által áldást hozott minden népre. Ezen a vasárnapon úgy tekintünk rá, mint az Úr Szolgájára. Péter igehirdetése is segít ebben. De - s ez a reménységem - ezen a vasárnapon minden elhangzó igehirdetés Jézusra mutat.

Jézus - mint az Úr Szolgája - az ígéretet teljesíti be. Korunkra jellemző a kapkodás és a szüntelen "programmódosítás". Olyan világban élünk, ahol semmi sem biztos, és ezért nemcsak a távoli jövő, de a holnap is bizonytalan. Gyakran csodálkozom azon, hogy a mai mobiltelefonos világban az emberek milyen könnyen megváltoztatják eredeti elképzeléseiket: amit az egyik órában elterveztek, azt a másikban egy sms-en érkezett vonzóbb programajánlat miatt elvetik.

Isten már a bűnesetkor eltervezte a megváltást, és megígérte a Megváltót is, akinek eljövetelét már Izrael népének életében elkezdte készítgetni. Isten ígéretének engedelmeskedve, ígéreteit betöltve lett a Názáreti Jézus azzá, aki: Mária fiából az Úr Szolgájává és Krisztusává. Azzá, akit a szem és az érzéki tapasztalás - a test és a vér kinyilatkoztatása - alapján nem ismerhetünk fel. Azzá, akinek felismeréséhez a Lélek bizonyságtevő erejére van szükség.

Jézus engedelmessége igazi engedelmesség volt. A Fiú Atyjának való engedelmessége szolgálattá vált. A böjt azt hirdeti, hogy Jézus engedelmes volt mindhalálig.

Jézusra, az Úr Szolgájára figyelnünk kell! Péter apostol a Mózesnek adott ígéretet Jézusra vonatkoztatja. Nem véletlenül. Hiszen Jézus megdicsőülésekor maga is fültanúja lehetett a mennyei szózatnak: "Ez az én szeretett Fiam, őt hallgassátok!" Az Úr Szolgája Isten akaratát közvetíti. Amit mond, az megegyezik küldője akaratával.

Nem tudjuk, hogy milyen szívvel hallhatták Pétert a Messiást váró, de Jézusban a Krisztust fel nem ismerő zsidók. Arra a kérdésre viszont válaszolnunk kell, hogy mi kinek tartjuk őt. Lehet azt mondani - s mondják is nagyon sokan -, hogy Jézusra érdemes odafigyelni, mert sok bölcsességet tanulhatunk tőle. Ám az, hogy "őt hallgassátok", számomra nemcsak azt jelenti, hogy Jézust élvezet hallgatni, mert bársonyos hangja elandalít, hanem azt, hogy ő maga - szava és egész élete - utat nyit az Istenhez. Szava életet jelent. Belőle élet árad. A kánaáni asszony (Mt 15,21-28) átélhette, hogy Jézus szavaiból élet fakad. Ezért még a kemény szavakat is elfogadta Jézustól, sőt azok is növelték a hitét: "A kutyák is esznek a morzsákból, amelyek uruk asztaláról hullanak" (Mt 15,27) - mondta.

Az Úr Szolgája által miénk az áldás! Péter apostolt hallgatva többször is megüti fülünket a nektek szó! Nektek támaszt prófétát Isten! A nektek mondott szavaira figyeljetek! Nektek támasztotta fel Jézust a halálból!

Bármennyire is szeretnénk, nem vonhatjuk ki magunkat a megszólítottak köréből. Mert mindaz, amit Jézus Isten iránti engedelmességből tett, értünk tette, nekünk tette. Jézusnak a betlehemi jászoltól a Golgota keresztjéig vezető útja, annak minden állomása az értünk cselekvő Isten szeretetét hirdeti. A halálon át az életbe vezető útja arról tanúskodik, hogy ez az út a mienk is lehet. Jézus szolgálata életfordító szolgálat. Általa a mi életünk is irányt válthat, hogy a cél felé tartson. Isten legnagyobb áldása rajtunk az, ha az élő Krisztus szeretetével maga felé fordít, és elindít a cél felé; ha - más szóval - bennünket is megtérít.

Péter apostol - ószövetségi igékre alapozva - Krisztust hirdette, hogy a hallgatók a Názáretiben felismerjék az ígéret teljesedését. A mai igehirdetés fordítsa a mi tekintetünket is Krisztus felé, hogy benne - mint az Úr Szolgájában - elnyerjük a legnagyobb áldást, életünk gyógyulását.

Bence Imre

Imádkozzunk!

Jézus Krisztus! Engedelmes voltál mindhalálig, hogy szolgaságod kiváltson minket a bűn rabszolgaságából.

Jézus Krisztus! Szavad éltet, szereteted, irgalmad gyógyít. Az új élet forrása egyedül te vagy.

Jézus Krisztus! Halálod és feltámadásod áldásából élhetünk!

Dicsérünk és magasztalunk ajándékaidért!

Könyörülj rajtunk! Ámen.


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap - új kegyelem
Liturgikus sarok
A liturgikus rend énekei
Élő víz
Halhatatlanok társulata
Heti útravaló
"Bánod-e igazán bűneidet?"
Egyházunk egy-két hete
95 évesen is tettre készen
Jézus ma is gyógyít!
A papírnál erősebben!
Aszódi véleménycsere
Kerületi nap Keszthelyen
Evangélikus kezekbe(n)
Keresztutak
Felszentelt szárny
A terror házától az imádság házába
A nők ökumenikus világimanapjának története
Tehetséggondozás az egyházi iskolákban
Böjti bajor áldozatkészség
Az új Präses: Alfred Buß
Német protestáns egyházi napok 2005
A Terror Házától az imádság házába
Evangélikusok
A szabadságharc evangélikus hőse
Kiáltás a mélyből
Pokolvonat
Pecz Samu öröksége
e-világ
Lelkigondozás az interneten
Cserkészvezetők képzése Kecskeméten
Indul az Erdélyi Magyar Televízió
Keresztény szemmel
Lélekvesztő
Tehetségkutatás, tehetséggondozás
Férfimisszió
A hét témája
A szenvedő egyházról
Miért van ez?
evél&levél
A liturgiáról
Ki és mi van közel a lutheri tanításhoz?
Ki és mi van közel a lutheri tanításhoz? (válasz)
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Hagyomány és haladás
Jézus barátja akarok lenni!
A vasárnap igéje
Az Úr Szolgája
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
EvÉlet - Lelki segély
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2004 10 Az Úr Szolgája

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster