EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 

Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2004 - 15

15. szám – 2004/04/11

   Húsvét ünnepe

Napról napra

Új nap - új kegyelem
Krisztus mondja: "Halott voltam, de íme, élek örökkön-örökké, és nálam vannak a halál és a pokol kulcsai." Jel 1,18 (Zsolt 119,130; 1Kor 15,20-21; Mk16,1-8; 1Kor 15,1-11) A tudomány fejlődésével azt kezdte érezni az ember, hogy úrrá lehet a betegségek és a halál felett. De rá kellett jönnie, hogy ez nem így van. A test halálát csak elodázni lehet, megszüntetetni nem. Ám az, hogy a kereszten valóságosan meghalt Jézus valóságosan kilépett a lepecsételt sírból, tényszerű győzelem a halál felett. Ez a meg nem érthető, meg nem magyarázható, de a Jézustól elkérhető jövő reménység és biztonsága. >>

Liturgikus sarok

Minden istentisztelet húsvéti!
Olvasóink talán emlékeznek még rá, hogy karácsonykor azzal a gondolattal rukkoltam elő, hogy minden istentisztelet karácsonyi. A hétről hétre ismétlődő angyali énekre (Dicsőség a magasságban Istennek), az inkarnáció - nem csak karácsonykor megismétlődő - csodájára alapozva fogalmaztam meg akkori mondanivalómat. Fél év sem telt el, és most meg azt írom: minden istentisztelet húsvéti. Vállalom, ha emiatt szó éri a ház elejét. Igenis, minden vasárnap húsvétvasárnap. Így hitték az első keresztények, s így valljuk mi is. >>

Élő víz

Heti útravaló
Krisztus mondja: Halott voltam, de íme, élek örökkön-örökké, és nálam vannak a halál és a pokol kulcsai. (Jel 1,18) >>

Váltság
George Thomas New England egy kis városkájának plébánosa volt. Húsvét reggelén, amikor zsúfolt templomában felment a szószékre prédikálni, egy régi, rozsdás, rozoga madárkalitkát vitt magával, és letette a szószék párkányára. Persze mindenki meglepődve nézte, és kíváncsian várta, mi fog itt történni. >>

Jézus él!
Sokféle hit van. Sokan elhiszik, hogy Jézus valóban itt járt, tanított, gyógyított a földön, sőt azt is, hogy meghalt a kereszten. De a döntő üzenetet, azt, hogy ő feltámadt, és ma is él, már jóval kevesebben vallják. Jársz templomba? Jó. Van ... >>

Egyházunk egy-két hete

Akadémiai nap a teológián
Dies Academicust, vagyis akadémiai napot tartottak március 30-án az Evangélikus Hittudományi Egyetemen az intézmény egykori professzora, dékánja, dr. Sólyom Jenő születésének 100. évfordulója alkalmából. Az ünnepi tudományos ülésen egyháztörténeti előadások, személyes hangvételű megemlékezések hangzottak el, és egyházzenét is hallhattak a vendégek. >>

Az evangélium titkát akarom megismertetni
Ünnepi istentiszteleten iktatták be hivatalába Lázárné Skorka Katalin lelkésznőt február 3-án, szombaton a mezőberényi I. kerületi egyházközségben. A gyülekezet új lelkésze 1997-ben fejezte be - részben Németországban folytatott - teológiai tanulmányait, majd ezt követően Orosházára került segédlelkészként. 2000-től ez év február elsejéig az ottani gyülekezet parókus lelkészeként szolgált. >>

Isten országa birkapörkölttel
Romanap volt Sárszentlőrincen az evangélikus gyülekezet szervezésében április 3-án. Lehet azt gondolni, hogy egyházunknak nincs sok köze a cigányokhoz, lehet naivnak tartani azokat, akik felelősséggel viseltetnek az ügy iránt - mi azt éreztük, éltük át, hogy Isten országa közöttünk és bennünk van, és hogy jó úton járunk. >>

Buda-vallató régészbeugró
A kelenföldi gyülekezetben már hagyomány, hogy szeptembertől májusig minden hó első szombatján - előadásokkal színesített - szeretetvendégségeket tartanak. A múlt heti alkalmat dr. Végh András régész "beugrása" tette különlegessé. A megadott program szerint felkért előadónak ugyanis az utolsó pillanatban közbejött akadályok miatt le kellett mondania a meghívást. Így az összejöveteleket szervező Blázy Árpád lelkész kérésének eleget téve a Budapesti Történeti Múzeum középkori osztályának munkatársa tartott vetített képes előadást "A középkori Buda régészeti emlékei" címmel. >>

A szeretet erejével...
A templomot zsúfolásig megtöltő és a meghatottságukat alig leplező egyháztagok határtalan örömére április 3-án újraiktatták tisztébe Nagycserkesz evangélikus lelkészét. Az itteni szolgálatát néhány hónapra - személyes okokból - megszakítani kényszerülő Szabó János újraiktatását Bozorády Zoltán esperes, püspökhelyettes végezte dr. Csepregi Andrással, az EHE nyíregyházi kihelyezett tagozatának lelkész vezetőjével együtt, aki az elmúlt három hónapban a nagycserkeszi helyettesítést is ellátta. >>

Őrségváltás az Őrségben
Néhány héttel ezelőtt lapunk hasábjain is bemutattuk olvasóinknak Farkas Sándor lelkészt, aki családjával együtt az Alföld egyik legnagyobb gyülekezetéből indult útnak egy őrségi kis falu evangélikusainak meghívására. Őrimagyarósdon ugyanis Loós Csaba nyugalomba vonulása után megüresedett a lelkészi állás. A dunántúli község evangélikusai április 3-án kettős ünnepet ültek: mindamellett, hogy beiktatták új lelkészüket, hálát adhattak megújult templomukért is. >>

Az Úr érkezése
Országos ökumenikus szavalóverseny zajlott az elmúlt hét végén Nyíregyházán, az Evangélikus Kossuth Lajos Gimnáziumban. Tizenkilenc intézményből harmincnégy versmondó vett rész a kétnapos programon, melyet ezúttal már tizenegyedszer rendeztek meg. Az istenes versek seregszemléjére világi iskolák versmondóit is meghívták. A program péntek délután Laborcziné Sztankó Gyöngyinek, a nyíregyházi gyülekezet lelkészének, a gimnázium felügyelő-bizottsági tagjának köszöntőjével kezdődött. >>

Szavalóverseny
Evangélikus középiskoláink március elején idegen nyelvi szavalóversenyt rendeztek. A versengésben hét intézmény képviseltette magát: az Evangélikus Egyház Aszódi Petőfi Gimnáziuma és Kollégiuma, a Békéscsabai Evangélikus Gimnázium, a Budapest-Deák ... >>

Keresztutak

Jeľią ľije a ja s Ním!
Veµká noc je najrados»nejąí kres»anský sviatok. Jeľią nezostal v hrobe vstal na tretí deň z mŕtvych. Boh pri Ňom potvrdil svoju moc, priznal sa k Nemu a ustanovil Ho za Pána večného ľivota. Úplnú veµkonočnú rados» môľu ma» len tí, ktorí s ... >>

Deň Pánov
V kres»anskej literatúre sa po prvýkrát stretávame s označením nedele ako dňa Pánovho v knihe Zjavenia (1,10). Predtým označovali tento deň ako prvý deň po sobote, alebo prvý deň týľdňa. Označenie ako „deň Pánov” je na pamä» Pánovho ... >>

Lebendiges Geheimnis, von dem wir leben können
Wir mögen Geheimnisse nicht. Wenn wir auf ein Geheimnis treffen, versuchen wir es zu erfahren, zu erkennen oder zu lösen. Wir können mit einem Geheimnis nicht umgehen, weil wir es von einem Rätsel nicht unterscheiden. Ein Rätsel bewegt uns bis auf ... >>

Fragen beim Erwachsenwerden
1. Ein Baby wird geboren Der Mann: Wie geht es dir heute, meine liebe Frau? Die Frau: Ist mein Baby in meinem Bauch wirklich gesund? Großeltern: Womit könnten wir helfen? Nachbarn: Werdet ihr das Haus renovieren? Das Baby: Wer seid ihr? 2. ... >>

A MEÖT húsvéti üzenete
A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa hálát ad Istennek, hogy a keleti és a nyugati tradíció egyházai idén - néhány héttel az Európai Unió bővítése előtt - a húsvét ünnepét együtt ünnepelhetik. A mi Urunk Jézus Krisztus szenvedése és halála ... >>

Protestáns tavasz
A Théma Egyesület egynapos konferenciát rendezett Evangélikus-református párbeszéd címmel április 5-én a Budapesti Német Ajkú Református Egyházközség otthonában. Az eseményen részt vett Gáncs Péter, a Déli Evangélikus Egyházkerület püspöke és Szabó ... >>

Erfurti anziksz
"Elfelejtettük Istent" - e mondattal kezdte előadását a március végén Erfurtban rendezett konferencián Begrich Elfriede erfurti evangélikus püspökhelyettes aszszony. A tanácskozáson a mintegy másfélszáz résztvevő arra a kérdésre kereste a választ, hogy mi a protestantizmus jelentősége az Európai Unióban. Magának a konferenciának az értékelésére - és a megfogalmazott válaszok ismertetésére - egy későbbi lapszámban igyekszem sort keríteni. Most arról a meglepő változásról szeretnék tudósítani, amelyet egy magamfajta egyszerű magyar állampolgár tapasztalhat Németország keleti felében járva. Arról a majdhogynem hihetetlen, ám igen látványos fejlődésről, amely az országegyesítő rendszerváltozás óta nemcsak a régi-új fővárosról, Berlinről, de az egykori Német Demokratikus Köztársaság majd minden nagyobb városáról elmondható. >>

Evangélikusok

Száztíz éve született dr. Szalay Károly ideggyógyász
A Magyarországi Iszákosmentő Miszszió alapítója és első vezetője, dr. Szalay Károly így vallott a misszióról: "Lélektani ismereteim bővítésére két külföldi pszichoterápiai kongresszuson vettem részt a húszas évek végén és a harmincas évek elején. Megragadta figyelmemet az egyik előadás, melyből magam is megláttam, menynyire elhanyagolt terület a beteg ember lelki életével való törődés. Sok lelki beteg gyógyításánál az evangéliumi erők valóban hatékonyak lehetnek." >>

A templomépítő
Kő kövön nem marad - tartja a mondás. Igaz ugyan, hogy Sándy Gyula (1868-1953) evangélikus építészmérnök, műegyetemi tanár munkái felett sem múlt el nyomtalanul az idő, ám - Istennek hála - épületei nem váltak az enyészet martalékaivá: ma is megcsodálhatjuk az általa tervezett számos evangélikus templomot, illetve a lakó- és középületeket. Tavaly volt ötven esztendeje annak, hogy a 19-20. századi magyar építészet e jeles alakja eltávozott az élők sorából. Neki állít emléket az az április 2-án nyílt életmű-kiállítás, melyet a Magyar Építészeti Múzeum és az Evangélikus Országos Múzeum rendezett. >>

Megemlékezés Sándy Gyuláról
A Magyar Televízió nemrégiben szakszerű ismertetésben, illő módon emlékezett meg Sándy Gyula műegyetemi tanár templomépítő munkájáról. Az adás többet is bemutatott az általa tervezett, sajátos stílusú evangélikus templomok közül. A műsort nézve ... >>

e-világ

Szolgálni - Irakban
Néhány héttel ezelőtt Juhász Ferenc honvédelmi miniszter a békefenntartásért járó emlékéremmel tüntette ki Nagy László református lelkészt. Az őrnagyi rangban szolgáló lelkipásztort az Irakban szerzett tapasztalatairól, élményeiről kérdeztük. >>

Tóparti passió
Amíg a fák ágain a levelek ki nem hajtanak, csodálatos kilátás nyílik hálószobánk ablakából a tóra. Hétfő reggel van. Az ablaknál állok, nézem a jól ismert tájat, nem tudok betelni szépségével. Egy ember sétál a tóparton. Csak az alakját látom, ... >>

Keresztény szemmel

Húsvét vagy feltámadás ünnepe
A Kossuth rádió egyik közelmúltbeli adásában megdöbbentő adatot hallottam: egy szociológiai felmérés szerint tízmillió magyarból egymillió maradt hűséges az egyházához, és ebből az egymillióból mindössze kétszázezer ember jár rendszeresen templomba. ... >>

A feltámadott Krisztus hitre hív
"A hét első napján pedig kora hajnalban elmentek a sírhoz, és magukkal vitték az elkészített illatszereket. A követ a sírbolt elől elhengerítve találták, és amikor bementek, nem találták az Úr Jézus testét. Amikor emiatt tanácstalanul álltak, két férfi lépett melléjük fénylő ruhában. Majd amikor megrémülve a földre szegezték tekintetüket, azok így szóltak hozzájuk: Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. Emlékezzetek vissza, hogyan beszélt nektek, amikor még Galileában volt: az Emberfiának bűnös emberek kezébe kell adatnia, és megfeszíttetnie, és a harmadik napon feltámadnia. Ekkor visszaemlékeztek az ő szavaira, és visszatérve a sírtól, hírül adták mindezt a tizenegynek és a többieknek (...), de ők üres fecsegésnek tartották ezt a beszédet, és nem hittek nekik. Péter azonban felkelt, elfutott a sírhoz, és amikor behajolt, csak a lepedőket látta ott. Erre elment, és csodálkozott magában a történteken." (Lk 24,1-12) >>

Tűnődés Milton nyomán
Néhány évvel ezelőtt a nyugdíjas lelkészek adventi alkalmán meghallgathattuk atyai jó barátom, Benczúr László előadását is, melynek címe "A nyugdíjas evangélikus lelkész örömei és bánatai" volt. Míg Laci bácsi - akinek sajnos igen meggyengült a látása - beszélt, akarva-akaratlanul eszembe jutott Milton Visszanyert paradicsoma... >>

Nagyszombat éj
Most Alszom Kudarcon Kábul a torz Csupakosz Arcom A Gyásznak Mocskát az Álmom bágyadt Homályba Zárja El Rejtett Félelmek Megmérgeztek Fénytelen Lettem Nem Testem Fénytelen Az életre Képtelen Lelkem Fáj Halál Szívja - Bár ... >>

Európa "lenyúlása"
Kósáné Kovács Magda szocialista politikus interjút adott a Heteknek. Egy olyan hetilapnak, amely szívesen oltogatja olvasóiba a történelmi egyházakkal szembeni ellenszenvet. De nem a lap az érdekes, hanem az, hogy mit mondott Kósáné Kovács ... >>

Egy lator története
Valahogy mindig távol állt tőlem ez az egész istenes téma. Persze engem is körülmetéltek életem nyolcadik napján, mint bármely más izraelita fiúgyermeket; később pedig évente mentem én is Jeruzsálembe a szüleimmel, hogy áldozatot vigyünk az Úr ... >>

A hét témája

Böjti passió
Feltétlenül pozitívumnak tekinthetjük, hogy 2004 böjtjében hazánkban is bemutatták Mel Gibson A passió című filmjét. Mivel a média nagy figyelmet szentel az alkotásnak - számos kritika jelent már meg az írott sajtóban, és tévévitákban is szó esett ... >>

Jézus a vásznon - botrányok krónikája
Mel Gibson A passió című filmje heves vitákat váltott ki már jóval a bemutató előtt is. A megbotránkozás és tiltakozás azonban nem szokatlan reakció egy vallási témát feldolgozó film esetében. A közönséget megosztó kérdéseket boncolgató alkotások - amelyek a mozi születése óta jelen vannak - vihart kavarnak ábrázolásmódjukkal és mondanivalójukkal. >>

Körkérdés A passióról
Már több mint kétszázezren látták hazánkban Mel Gibson A passió című filmjét. Az alkotás a március 25-i bemutatót követően öt nap alatt érte el a százezres nézőszámot. Hazai forgalmazójától származó információnk szerint "a produkció" más amerikai sikerfilmekhez képest jobban tartja a pozícióit, s ez arra utal, hogy az érdeklődés húsvét környékén is tartós marad iránta. >>

Hogyan szemléljük Krisztus szent szenvedését? (Részletek)
Krisztus szenvedése rémületbe ejt Némelyek úgy szemlélik Krisztus szenvedését, hogy az haragra gerjeszti őket a zsidók ellen. Ez aligha nevezhető a Krisztus szenvedése szemlélésének. Ez sokkal inkább Júdás és a zsidók gonoszságának ... >>

evél&levél

Válasz egy ismeretlen levélírónak
Bár etikai megfontolásból a név nélkül írott leveleknek a papírkosárban lenne a helyük, most mégis kivételt teszek: rövid választ küldök a kedves ismeretlen feladónak az Evangélikus Élet hasábjain keresztül. A levél írója kifogásolja, hogy az ... >>

Közlemények, nyilatkozatok

Hibaigazítás
A március 28-i szám Bél Mátyásról szóló cikkében sajnálatos gépelési hiba történt. A tudós polihisztor pontos halálozási évszáma 1749. >>

E heti Luther-idézet

Luther-idézet
"Csak a hitetlenségünktől függ, hogy nem tudunk kis ideig bizakodva várni, különben mi is örömmel láthatnók meg, hogy Isten irgalmassága és minden ereje az őt félőkön, az Úr karjának ereje pedig teljes komolyságával és minden hatalmával a kevélyek ... >>

Kultúrkörök

Széljegyzet a Sólyom Jenő-emlékkönyvhöz
Kitűnő ötletnek bizonyult az a terv, amely 2003 őszén egy mátrakeresztesi faház teraszán fogant meg a Sólyom család tagjaiban. Hat testvér beszélgetett egymással szokásos őszi találkozójukon. Elhatározták, hogy édesapjuk születésének 100. évfordulójára egy olyan kiadványt szerkesztenek, amely szemléletesen mutathatja be, miként látták s hogyan becsülték dr. Sólyom Jenő személyét, munkáját az őt közelebbről ismerők. A tervből valóság lett. A könyv - mely a Luther Kiadó gondozásában látott napvilágot - a Dr. Sólyom Jenő Alapítvány támogatásával jelenhetett meg. >>

Premier az Evangélium Színházban
Új darabbal mutatkozott be virágvasárnap az Evangélium Színház. Jean Anouilh "Becket vagy Isten becsülete" című drámája április 11-én, 17-én, 18-án, 25-én, illetőleg május 2-án, 9-én, 16-án, 23-án és 30-án szerepel a Duna Palota színpadán. (Az ... >>

Búza Barna keresztútjai
Az idén 94. évében járó - református vallású, ám az ökumené iránt elkötelezett - művészt egyházi körökben "a keresztutak mélyen érző mestereként" emlegetik. Az ő műve a székesfehérvári Krisztus király templom pirogránitból formált stációja, illetve a sümegi ferences kegytemplom keretbe foglalt, többalakos keresztútja. >>

A vasárnap igéje

Későn érkezők is beléphetnek...
Ady Endre keserű nemzeti diagnózisa szerint mi, magyarok mindig mindenhonnan elkésünk... Ha a húsvéti evangéliumi tudósításokra figyelünk, úgy tűnik, a késés, az elkésés, a lekésés nem csupán minket kísértő veszély. A világtörténelem legnagyobb ... >>

"Hiszed-e ezt?"
Húsvétot - mint nagy ünnepeinket - két napig ünnepeljük. A középkorban, az ószövetségi pészah (páska) hagyományát követve, egy egész héten át emlékeztek meg róla, munkaszünettel és naponkénti istentisztelettel. Talán azért, mert Krisztus ... >>

Asztal
Asztal. Készülhet fából, fémből, műanyagból. Lehet kerek, négyszögletes, hosszúkás, alacsony és magas. Mennyiszer és mi mindenre használjuk ezt a bútort: író-, dohányzó-, öltöző- vagy étkezőasztalként. Asztal. Egyszerű, hétköznapi tárgy, mégis ... >>

Íme, az ember!
Azt hittem, hogy amikor azt kérdezte: "Ember, hol vagy?", azt tudakolta, hogy hová rejtőzött előle az ember, aki evett a tiltott gyümölcsből. Bevallom, kicsit gyerekesnek tűnt számomra a kérdés. Hiszen ha az egész kert az övé volt, akkor miért ... >>

"Hitben járunk,nem látásban"
Nagyszombat a gyász napja. Jézus meghalt, eltemették. Temetés után csend van az otthonainkban. Eluralkodik rajtunk a veszteség érzése. Halkabban beszélünk, visszafogottak szavaink, bénultság telepszik ránk. Gyászolunk. Akit szerettünk, a sírban ... >>

Oratio oecumenica

Oratio oecumenica
Mennyei Atyánk, kegyelmes Istenünk! Húsvét ünnepén hálaadással állunk meg itt, a gyülekezetben szent színed előtt. Előtted van életünk, hiszen látod és tudod gondolatainkat, szavainkat és cselekedeteinket. Hadd csatlakozzon most imádságunk a világ ... >>

EvÉlet - Lelki segély

EvÉlet - Lelki segély
"Közel tíz esztendeje fogadtam be a szívembe megváltó Uramat egy ifjúsági evangélizáción. Akkor úgy éreztem, hogy képes leszek minden bűnömmel, rossz tulajdonságommal leszámolni. Emlékszem, tele volt a szívem örömmel, annyira vágytam az Isten közelségére. Sokat imádkoztam, és rendszeresen részt vettem az Isten dicséretében a gyülekezetben. Azóta elvégeztem az egyetemet, családot alapítottam, rám szakadt a mindennapok sokféle terhe. Természetesen a hitemet nem veszítettem el, igyekszem részt venni az istentiszteleteken, de a lelkesedésem már nem a régi. Bűneim súlya, kudarcaim, a világi mentalitásra jellemző lelketlenség elűznek Isten mellől. Pedig érzem, hogy nélküle semmi nem megy jól bennem és körülöttem. Hogyan találhatnék újra vissza hozzá?" >>

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap - új kegyelem
Liturgikus sarok
Minden istentisztelet húsvéti!
Élő víz
Heti útravaló
Váltság
Jézus él!
Egyházunk egy-két hete
Akadémiai nap a teológián
Az evangélium titkát akarom megismertetni
Isten országa birkapörkölttel
Buda-vallató régészbeugró
A szeretet erejével...
Őrségváltás az Őrségben
Az Úr érkezése
Szavalóverseny
Keresztutak
Jeľią ľije a ja s Ním!
Deň Pánov
Lebendiges Geheimnis, von dem wir leben können
Fragen beim Erwachsenwerden
A MEÖT húsvéti üzenete
Protestáns tavasz
Erfurti anziksz
Evangélikusok
Száztíz éve született dr. Szalay Károly ideggyógyász
A templomépítő
Megemlékezés Sándy Gyuláról
e-világ
Szolgálni - Irakban
Tóparti passió
Keresztény szemmel
Húsvét vagy feltámadás ünnepe
A feltámadott Krisztus hitre hív
Tűnődés Milton nyomán
Nagyszombat éj
Európa "lenyúlása"
Egy lator története
A hét témája
Böjti passió
Jézus a vásznon - botrányok krónikája
Körkérdés A passióról
Hogyan szemléljük Krisztus szent szenvedését? (Részletek)
evél&levél
Válasz egy ismeretlen levélírónak
Közlemények, nyilatkozatok
Hibaigazítás
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Széljegyzet a Sólyom Jenő-emlékkönyvhöz
Premier az Evangélium Színházban
Búza Barna keresztútjai
A vasárnap igéje
Későn érkezők is beléphetnek...
"Hiszed-e ezt?"
Asztal
Íme, az ember!
"Hitben járunk,nem látásban"
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
EvÉlet - Lelki segély
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2004 15

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster