EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 

Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2004 - 46

46. szám – 2004/11/14

   Szentháromság ünnepe után utolsó előtti vasárnap

Napról napra

Új nap - új kegyelem
Mindnyájunknak leplezetlenül kell odaállnunk a Krisztus ítélőszéke elé. 2Kor 5,10 (Ézs 12,4; 2Kor 5,20; Mt 25,31–46; Róm 8,18–23/24–25/; Zsolt 51) Az egyik ókori egyházatya prédikációja szerint az ember élete azzal telik el, hogy a durva anyagból kifaragja saját szobrát, ahogyan azt Isten szeretné látni. Ezeket a szobrokat azonban mindig „idő előtt”, tökéletlen állapotban leplezik le, mert a művet csak a kegyelmes Isten fejezheti be. És mégsem állhat meg kezünkben a véső: a hit, a remény és a szeretet igéje! >>

Liturgikus sarok

A fontos lépés: a német mise
Rovatunk új sorozatában – amelyben Luthernek az istentisztelettel foglalkozó írásait vesszük sorra – eddig a megjelenés időrendjét követve szóltunk az egyes művekről; már ismertettük az istentisztelet rendjéről szóló iratot, majd bemutattuk a Formula missae alcímmel közzétett írást. Ezután elsősorban a témájuk szerint csoportosítva foglalkozunk a reformátornak a liturgiát érintő irataival. Előbb azonban – néhány alkalommal – kerüljön elénk a kidolgozott forma, a német mise rendje. >>

Élő víz

Osztálytalálkozó
Szokásos külsejű levelet kézbesített a postás. A tartalma azonban nem mindennapos. Osztálytalálkozóra invitálnak a régi gimnáziumi társak. Ők, akikkel – lassan harminc éve – nap mint nap együtt ültünk a tanteremben, akikkel annyi vidám, emlékezetes ... >>

21. század
Mikor megkérdezik tőlem, hogy keresztény vagyok-e, azt válaszolom: „Természetesen, természetesen.” Nem is gondolkodom tulajdonképpen a kérdésen, hiszen – ha tehetem – minden vasárnap templomba járok. De vajon ez-e a ... >>

Heti útravaló
Mindnyájunknak leplezetlenül kell odaállnunk a Krisztus ítélőszéke elé. (2Kor 5,10) >>

Egyházunk egy-két hete

Hálaadás a megyehatáron
Pápa és Tét között, a sokorói dombok alatt található a Veszprém megyei evangélikusság egyik végvára, Gecse. A hozzá tartozó szerecsenyi fília viszont már Győr-Moson-Sopron megyében fekszik. A múlt vasárnap, november 7-én mindkét gyülekezetben ünnepi istentiszteletre gyűltek össze a hívek… >>

„Megállani az Istentől rendelt helyen…”
„Harci zajban virradt ránk október utolsó napja, a reformáció ünnepe. E nap reggelén az orosz ágyúk már Kecel alatt, a magyaroké pedig a község határában dörögtek. Futkosó, szaladgáló, hurcolkodó emberekkel népesedtek be az utcák, azokkal, akik mindennel leszámolva várták a megszállás óráját… A reformáció napján reggel nyolc órára hirdetett ünnepi istentiszteletünket már nem tarthattuk meg a kötött liturgiával. Csupán igeolvasásra és imádságra került sor. Az »Erős vár a mi Istenünk« hangjait pedig már sűrűn megszakította a közeli robbanások fülsiketítő, félelmet keltő zaja…” >>

Egy önkéntes "rászedett"
Környezete elkönyvelte, hogy követi nagyapja, Tóth Károly egykori pilisi lelkész példáját, és az érettségi után a teológiára megy. Nem így történt. Forrófejű ifjúként lázadt az elvárások ellen. Szakácsnak tanult, majd ügynökként foglalkoztatta egy biztosítótársaság, de dolgozott egy írószereket forgalmazó cégnél is. Isten ügye iránti elkötelezettsége és teológiai érdeklődése azonban ez idő alatt sem lankadt. >>

Rákoskeresztúron üléseztek
A budapest-rákoskeresztúri gyülekezet gyülekezeti termében tartotta ülését a Déli Egyházkerület presbitériuma és közgyűlése november 5-én. Az ülésen elhangzott püspöki és felügyelői jelentés az örömök mellett a gondokra is felhívta a figyelmet. ... >>

Megújult oltár és orgona
Befejeződött a mezőberényi I. kerületi evangélikus templom több mint kétszáz éves szószékoltárának restaurálása és orgonájának felújítása. Erről november 7-én ünnepi istentiszteleten számolt be a jelenlévő híveknek Lázárné Skorka Katalin, a ... >>

Tiszta forrás
„Tessék mondani, meghalt valaki?” – kérdezte egy tájékozatlan járókelő Tabdi főutcáján november 7-én, látva a szokatlanul nagy tömeget. A válasz magától értetődően érkezett: „Nem, éppenhogy él valaki!” >>

Felügyelői konferencia
Ötödik alkalommal rendezte meg egyházunk a felügyelők konferenciáját Révfülöpön, az Ordass Lajos Evangélikus Oktatási Központban november 5. és 7. között. Az előadások az egyháztörténelemtől kezdve az egyházpolitikán át egészen az egyház jövőbeli feladatának krisztusi meghatározásáig számos témát felöleltek. >>

Megemlékezés Ittzés Mihályról
A győri gyülekezet november 6-án emlékezett meg egykori lelkésze, a fiatalon elhunyt Ittzés Mihály születésének századik évfordulójáról. Az együttlét a nádorvárosi temetőben lévő sírnál kezdődött. Itt a család és az egykori cserkésztársak ... >>

Keresztutak

Nyílt levél
Az alulírott iskolafenntartó egyházak nevében tiltakozunk a kormány 2005. évi költségvetési törvényjavaslatának azon pontjai ellen, amelyek – a költségvetés mellett a közoktatási és egyház-finanszírozási törvényt is módosítva – a kistelepülések ... >>

Három hamuban sült pogácsa még biztosan belefér...
A Protestáns Missziói Tanulmányi Intézetben Világosságot a világnak címmel rendezett missziói blokkszeminárium első kurzusát sikeresen elvégzett hallgatók november 6-án délután ünnepi hálaadó istentisztelet keretében vehették át oklevelüket. A hideg, hamar sötétedő novemberi estén jó volt beülni a fűtött templom padjaiba, és együtt örülni azokkal, akik egy év tanulás után, biblikus-missziológiai tudás birtokában „viszik majd tovább a világosságot”. >>

Evangélikusok

Johannes Kepler, a lutheránus csillagász
Ha a lutheránus hívek fellapozzák a 2001-es kiadású Evangélikus énekeskönyvet, egy bizonyos Kepler Jánostól származó imádságot is olvashatnak „Hála és dicséret Isten teremtett világáért” címmel: „Istenem, hatalmasak műveid, ... >>

Asszonysors a Lajtától keletre
A címben jelzett témáról lapunk női olvasói minden bizonnyal órákig tudnának mesélni. E sorok írójának azonban – egy német újságírói pályázatra készülvén – mindössze néhány hasábnyi hely adatott arra, hogy interjúalanyai segítségével ... >>

Veczán Pál
Veczán Pál 1942. április 29-én Budapesten született. Szülei keresztény szellemben, meghitt családi légkörben nevelték testvéröccsével, Péterrel együtt. Az óbudai Árpád Gimnáziumban tett érettségi vizsgája után az Evangélikus Teológiai Akadémia ... >>

Száz éve született Ittzés Mihály
Mai önző, eldurvult világunkban ritka kincs a hálás és személyes emlékezés. Sorsfordító, nagy eseményeket gyakrabban ünnepelünk. De sokkal könnyebb hálátlanul megfeledkezni azokról, akik – szüleinkkel együtt – az életünket formálták, és ... >>

e-világ

Békesség a teremtett világgal
Hazánkban is nagy várakozás előzi meg évről évre a Nobel-díj átadását, hiszen a díjazottak között gyakran feltűnik egy-egy magyar név is. Idén nemzetközi szinten is akadt „meglepetés”: afrikai nőnek első ízben ítélte oda a bizottság a béke Nobel-díjat. Wangari Maathai környezetvédelmi tevékenységével vált ismertté. >>

Keresztény szemmel

Iskolaügy
Ha Reményik Sándor nem írta volna meg csodálatos versét a templomról és az iskoláról, akkor is tudnánk, hogy a kettő között természetes, erős, ősi kapcsolat van. A történelem folyamán az egyházak talán legjelentősebb társadalmi szolgálata volt a közművelődésben végzett munkája, az iskolafenntartás. Volt idő, amikor hazánkban a lutheránus egyház volt a legnagyobb iskolafenntartó; ezt a szerepet az állam csak a 19. század második felében, a polgárosodás, a polgári állam megerősödése során vette át fokozatosan. Nem vitathatók tehát az egyházaknak a közművelődés terén szerzett érdemei, mégsem ez, hanem a ma is meglévő társadalmi igény indokolja azt, hogy az egyházak iskolafenntartóként is működjenek. >>

Csillagok közelről és távolról 2.
Elmélkedtem már arról, hogy a nagy távolság miatt valójában a csillagoknak csak a múltját látjuk, és hogy mi is csillagok vagyunk Isten számára, aki megőriz minket emlékezetében akkor is, amikor földi életünk véget ér. Tovább gondolkodtam ezen, és ... >>

Sziréna
A koraszülöttmentő szirénázva próbál utat könyörögni magának a belvárosi csúcsforgalomban. Az élet elsőbbséget érdemel akkor is, ha mérhető súlya valahol az ezer gramm körül mozog. Ilyenkor a legveszélyeztetettebb. Még nem életképes igazán, ... >>

A hét témája

Reklámhordozók
A közelmúltban egy forgalmas főúton haladva egy perc alatt a következő három álló vagy mozgó reklámhordozó került a szemem elé ebben a sorrendben: „Egy életen át… – Jobb veled a világ – Tud ennél jobbat?” Rohanó életünkben, megszokott útjainkat ... >>

Madonna Kabbalája
Az amerikai popénekesnő, Madonna nem hajlandó mással foglalkozni szabad idejében, csak a zsidó misztikus könyv, a Kabbala tanulmányozásával és az e fölött való meditációval. Emiatt azonban nemcsak egykori katolikus hitétől távolodott el, hanem férjétől, Guy Ritchie-től is. Ő napjaink kereső emberének tipikus példája. >>

Szavak piacán
Szavak, szavak, szavak. Áradnak, zubognak, ömlenek ránk mindenhonnan. Rám ordít a reklámfelirat, amelynek ez az „üzenete”: „Engem vegyél, én vagyok a legjobb, velem szép, egészséges, trendi leszel, nélkülem elveszett ember ... >>

"Édes kísértések"
Gyanútlanul ülök a moziban – a filmre várva –, amikor hirtelen rám üvölt egy különös reklám. A legmodernebb hangtechnika a lélegzetet is belém fojtja, nem hagyva esélyt sem a gondolkodásra, sem a választásra. Aztán egy érzéki hang a ... >>

Apácák a gyerekszobában
A kolostori élet mostantól beköltözik a gyerekszobákba. A Playmobil játékgyártó cég a közelmúltban ugyanis úgy döntött, hogy „apácákat” fog készíteni – egyedi, fekete rendi ruhát és keresztet viselő babákat dob a piacra. A ... >>

evél&levél

Evangélikus szervezésű házashétvége Révfülöpön
Egy esős, őszi hétvégén Révfülöpön hírértékű esemény történt az Ordass Lajos Evangélikus Oktatási Központban. Ebben a Balaton-parti, csendes kis faluban került sor az első evangélikus szervezésű házashétvégére. A házashétvége egy Magyarországon ... >>

"Százhúsz éves a templomunk"
A címként olvasható mondat egyúttal a paksi evangélikusok által rendezett, reformáció ünnepén megnyílt kiállítás címe is, amellyel büszkén hirdetik az istenháza jubileumát. Több ez, mint büszkeség – sokkal inkább az Úristennek szóló hála, amint ez ... >>

A közelmúlt krónikája

Média-együttműködés
Német–magyar együttműködési megállapodást írtak alá november 8-án az Evangélikus Hittudományi Egyetemen. Ennek értelmében az erlangen-nürnbergi Friedrich Alexander Egyetem Publicisztikai Intézete, valamint az EHE képviselői kinyilvánították ... >>

Baráti találkozó veszprémiek között
A társadalom és az egyház közötti párbeszéd jegyében a Veszprém Megyei Önkormányzat évente két alkalommal hívja baráti találkozóra a megye területén szolgáló lelkipásztorokat. A legutóbbi ilyen együttlétre november 4-én Győrben, a Nyugati ... >>

E heti Luther-idézet

Luther-idézet
„Mert nem elég az, hogy jó- és balsorsban csupán önmagam előtt s magamban dicsérem és hívom segítségül Isten nevét, hanem elő kell állnom vele és Isten nevéért, az ő ügyéért vállalnom kell az emberek gyűlöletét, amint Krisztus tanítványainak ... >>

Kultúrkörök

Tudományos konferencia - tiszteletből
Az Evangélikus Hittudományi Egyetem egykori egyháztörténet-professzorának, a 80. életévét betöltött dr. Fabiny Tibornak a tiszteletére is rendeztek tudományos konferenciát október 26-án teológiánk nagytermében. Őze Sándor egyetemi docens, dr. Galli ... >>

A magyar tudomány napja az Evangélikus Hittudományi Egyetemen
Kettős tükörbe tekinthettek a november 4-én megrendezett tudomány napi ünnepségsorozat résztvevői. Míg a délelőtti előadások az erőszak problematikájának többfókuszú megközelítéseit adták, addig délután a megigazulásról szóló augsburgi közös nyilatkozat aláírásának ötödik évfordulójához kapcsolódtak az előadások. Sokakban megfogalmazódott: ezen a napon az igazi tudományosság ereje párosult a keresztény reménység derűjével. >>

Megemlékezés a megigazulásról szóló római katolikus - evangélikus Közös nyilatkozat aláírásának 5. évfordulóján
Öt évvel ezelőtt, 1999. október 31-én, a reformáció emléknapján írták alá a katolikus egyház és a Lutheránus Világszövetség képviselői a megigazulásról szóló Közös nyilatkozatot Augsburgban. Az évforduló alkalmából a Magyar Katolikus Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház közös ünnepi megemlékezést tartott a tudomány napi ünnepségsorozat délutáni alkalmaként. >>

A Közös nyilatkozat gyökerei (1967 - 1999)
„Az egy Krisztus uralma alatt kell élnünk” (Dr. Brück kancellár: az Ágostai hitvallás előszava) „Hit által igazulunk meg…, ettől a tételtől nem térünk el. Ebből semmit sem engedünk, még ha az ég s föld összeomlik ... >>

56-os requiem
Az 1956-os forradalom és szabadságharc áldozatainak emlékére komponált requiemet Orbán György zeneszerző, akinek műve november 4-én este csendült fel a Deák téri evangélikus templomban. Bár a közszolgálati televízió élő adásban csak a koncertet ... >>

A vasárnap igéje

Az életre vezető hang
„Ez lesz az utolsó megmérettetés” – mondta rezignáltan egy osztálytársam, amikor nyolcadik osztályosként az évzáró matekdolgozat megírására beléptünk a tanterembe. Ott, akkor, abban a pillanatban mélységesen egyetértettem vele. Úgy éreztük, a ... >>

EvÉlet - Lelki segély

Hajótörött keresztények
„Valamikor közel álltam az Úrhoz. Lelkes bibliakörösként pengettem a gitárt, vezettem az ifjúsági kórust. De amikor lelkészünket meghívták egy másik gyülekezetbe, és elment, úgy éreztem, hogy kicsúszott a talaj a lábam alól. Miután felkerültem Pestre, a főiskolai élet meg ez a nagyvárosi »bizsergés« egyre messzebb sodort Istentől. Szekularizálódtam. Ráadásul rosszul is nősültem. Mivel az eszemre, a jól felfogott érdekeim sugallatára hallgattam, és nem a szívemre, nem is lehetett más a vége, csak válás. Szóval itt ülök életem romjain. Egyházammal mindössze annyi a kapcsolatom, hogy előfizetem az Evangélikus Életet. Kérem, ha van még számomra kiút a kárhozatból, írjon!” >>

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap - új kegyelem
Liturgikus sarok
A fontos lépés: a német mise
Élő víz
Osztálytalálkozó
21. század
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
Hálaadás a megyehatáron
„Megállani az Istentől rendelt helyen…”
Egy önkéntes "rászedett"
Rákoskeresztúron üléseztek
Megújult oltár és orgona
Tiszta forrás
Felügyelői konferencia
Megemlékezés Ittzés Mihályról
Keresztutak
Nyílt levél
Három hamuban sült pogácsa még biztosan belefér...
Evangélikusok
Johannes Kepler, a lutheránus csillagász
Asszonysors a Lajtától keletre
Veczán Pál
Száz éve született Ittzés Mihály
e-világ
Békesség a teremtett világgal
Keresztény szemmel
Iskolaügy
Csillagok közelről és távolról 2.
Sziréna
A hét témája
Reklámhordozók
Madonna Kabbalája
Szavak piacán
"Édes kísértések"
Apácák a gyerekszobában
evél&levél
Evangélikus szervezésű házashétvége Révfülöpön
"Százhúsz éves a templomunk"
A közelmúlt krónikája
Média-együttműködés
Baráti találkozó veszprémiek között
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Tudományos konferencia - tiszteletből
A magyar tudomány napja az Evangélikus Hittudományi Egyetemen
Megemlékezés a megigazulásról szóló római katolikus - evangélikus Közös nyilatkozat aláírásának 5. évfordulóján
A Közös nyilatkozat gyökerei (1967 - 1999)
56-os requiem
A vasárnap igéje
Az életre vezető hang
EvÉlet - Lelki segély
Hajótörött keresztények
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2004 46

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster