EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 

Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2005 - 13

13. szám – 2005/03/27

   Húsvét ünnepe

Napról napra

Új nap – új kegyelem
Vasárnap Világosságom és segítségem az Úr, kitől félnék? Zsolt 27,1a (Lk 24,5–6a; Mk 16,1–8; 1Kor 15,1–11; Zsolt 118,1–18) Húsvét üzenete kettős: Krisztus feltámadt és él. Ezért ne csak úgy gondoljunk rá, mint egy személyre ... >>

Liturgikus sarok

Exultet
A Luther-sorozat után és az újonnan induló sorozat előtt kerüljön elénk húsvét ünnepén az az ősi liturgikus műfaj, amely ugyan eltűnt a magyar protestáns használatból, de szövegében, tartalmában, biblikus mondanivalójában érdekes „csemege” lehet a húsvétra készülőknek. Ma, amikor jó néhány helyen ismét tartanak húsvét hajnali istentiszteletet, érdekes megismernünk annak egyik tradicionális alkotóelemét, a húsvéti öröméneket. >>

Élő víz

Az önkéntes véradó
Őszintén be kell vallanom: gyáva vagyok. Egész életemben rettegtem mindenféle orvosi beavatkozástól. Már akkor a rosszullét kerülget, ha megérzem egy rendelőintézet vagy a kórház szúrós fertőtlenítőszagát. A rendelő előterében falfehéren várom ki a ... >>

Óvodában
Négyen ültek az apró asztalnál. Két, háromévesforma leányka s anyukáik, akik elhozták őket az óvoda játszóházába. A két kislány – jóllehet akkor találkoztak először – remekül megértette egymást, vidáman, hangosan hancúrozott egész ... >>

Idő
„Rohan az idő” – énekelte szüleim gyermekkorában Koncz Zsuzsa –, de híres számának mondanivalóját mintha nekem címezte volna. Az én időm is rohan, és szívesen megállítanám reggelenként, amikor csörög a vekker, és akkor is, ... >>

Heti útravaló
Krisztus mondja: Halott voltam, de íme, élek örökkön-örökké, és nálam vannak a halál és a pokol kulcsai. (Jel 1,18) >>

Egyházunk egy-két hete

Árnyék és fény
Az Evangélikus Hittudományi Egyetem teológushallgatói körében hagyomány, hogy a nagyhéten évről évre felkerekednek, és sorra látogatják egyik megyénk evangélikus gyülekezeteit (természetesen mindig más-más megyére esik a választás), és saját ... >>

Az egyház és a zene szeretete
Virágvasárnap többszörösen is ünnepi istentisztelet zajlott a Nagytarcsai Evangélikus Egyházközség templomában: D. Szebik Imre, az Északi Egyházkerület püspöke, valamint a gyülekezet lelkésze, Baranka György ekkor szentelte fel a templom felújított ... >>

Nagyheti ajándék
Hideg böjti szelek fújtak, mégis zsúfolásig megtelt március 19-én délután a Budapesthez közeli Nyáregyháza temploma. Minden bizonnyal azért is, mert a helyi reformátusok és evangélikusok által közösen használt istenházát „felmelegítette” az a szeretet, amellyel beiktatása alkalmából vették körül az evangélikus egyházközség fiatal lelkésznőjét, Túri Krisztinát. >>

Ecce homo?
Virágvasárnap ünnepén J. S. Bach János-passióját adta elő az oroszlányi evangélikus gyülekezet ének- és zenekara, mely vendégszólistákkal is kiegészült. Az alkalmon Ittzés János, a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület püspöke szolgált igehirdetéssel. >>

Mozgássérült-passió
Mozgássérült fiatalok bevonásával az idén is passiójátékot szervezett a Mevisz Bárka csoportja. A nagyheti előadások sorát virágvasárnap a csillaghegy–békásmegyeri templomban rendezett együttlét nyitotta meg. >>

Hírek
A Magyar Tudományos Akadémián március 21-én ünnepi ülésen emlékeztek gróf Klebelsberg Kunóra születésének százharmincadik évfordulója alkalmából. A 20. század húszas éveiben tevékenykedő vallás- és közoktatásügyi miniszter szellemi és lelki ... >>

Változó világ
Színes példákkal illusztrált időutazás részesei lehettek az érdeklődők Szabolcs Éva jóvoltából március 16-án a Deák téri gyülekezet nagytermében. A Deák téri Evangélikus Szabadegyetemen Változó világ – változatlan gyermekkor? A kicsinyített ... >>

Keresztutak

Hitről – másként
Az Asztali beszélgetések című sorozat keretében március 10-én a győri tanítóképző főiskolán Nagy Bandó András író és Beke Mátyás gyönki evangélikus lelkész disputázott. A beszélgetés alapjául Nagy Bandó legutóbb megjelent két műve – az András könyve és az András II. könyve – szolgált. Az író személyes istenképéről alkotott véleményének kifejtése és a vele szemben felsorakoztatott ellenérvek közepette kérdések sokasága hangzott el és merült fel a résztvevőkben az est folyamán: mi a hit és a vallás szerepe az életünkben? Fontos-e a közösséghez való tartozás? Mi várhat ránk a halál után? Mit tartunk fontosnak egyáltalán az életben? – és így tovább. >>

Evangélikusok

A hittanérettségi aktuális kérdéseiről
Bár az idei érettségi vizsga még messze van, a gimnáziumok és szakközépiskolák diákjai a különböző tárgyakból – köztük hittanból is – már elkezdték a felkészülést a középfokú tanulmányaikat lezáró megmérettetésre. A hittanérettségivel kapcsolatban felkerestük egyházunk katechetikai bizottságának elnökét, a Deák Téri Evangélikus Gimnázium hittan–német szakos tanárát, Sólyom Anikót. >>

Százötven éve hunyt el Mária Dorottya nádorné
A budavári gyülekezet alapítójáról, a pest-budai szegények jótevőjéről, a Magyarországot második hazájának valló württembergi főhercegnőről születésének kétszázadik évfordulója idején már több ízben megemlékeztünk. Most életének utolsó szakaszára és halálára emlékezünk. >>

„Ez az élet kilencven esztendőn át szüntelen termő élet volt”
A címként olvasható mondatot Dedinszky Gyuláról a néhai Koren Emil esperes írta valahol, aki jó barátja, a finn kapcsolatok ápolásában társa volt, s aki hetilapunk egykori főszerkesztőjeként az 1970-es és ’80-as években szívesen adott helyet ... >>

„Krisztus irgalmából élünk!”
Madocsai Miklós Budapesten született 1930-ban. A Lónyay Utcai Református Gimnáziumban érettségizett. Teológiai tanulmányai alatt Budaker Oszkár és Veöreös Imre otthonigazgatók voltak nagy hatással rá. Miután végzett, Fehérvárcsurgóra került segédlelkésznek egy évre, majd egyéves Deák téri szolgálat következett. 1956 októberétől harminchárom éven át a budavári gyülekezet lelkésze volt, és jelenleg is e gyülekezet aktív tagja feleségével együtt. Madocsai Miklóssal hetvenötödik születésnapja alkalmából beszélgettünk. >>

e-világ

Ifjúsági vezetőképző
A környezeti neveléssel kapcsolatos módszertani továbbképzésre kerül sor a Védegylet és a Nádasdy Alapítvány szervezésében Püspökszentlászlón április 8. és 10. között. Az egyházi ifjúsági vezetők részére megrendezendő alkalmon szeretettel várnak minden érdeklődőt a keresztény hit, illetve a környezetért, a teremtett világért való felelősség kérdéseivel kapcsolatos együttgondolkodásra és képzésre. >>

Téltemető
Néhány napja még várva vártuk a tavaszt, a tél, a hideg elmúlását. A napok óta tartó meleg ellenére az ország útjain járva és a kertek árnyékosabb helyein még foltokban feltűnik a fehér hótakaró. Azonban a boglárkafélék családjába tartozó, beszédes ... >>

Keresztény szemmel

Hálaadás nagypéntekért
Lukács evangéliuma megemlékezik arról, hogy Urunk tíz leprás embert meggyógyított, közülük azonban csak egy tért vissza hozzá, hogy leborulva előtte hálát mondjon a Mesternek. Ez az egy is Samáriából, tehát nem szorosan az övéi közül való volt. ... >>

A keresztfa titkáról
A kelenföldi gyülekezeti teremben március 10-én délután folytatódott az Evangélikus Belmissziói Baráti Egyesület (EBBE) által szervezett, Hitünk titkai című beszélgetéssorozat. Szakács Tamás kezdőáhítata után Véghelyi Antal lelkész tartott előadást a keresztfa titkáról. >>

Az élet ünnepe
Minden húsvét előtt elolvasom János evangéliumának tizenegyedik fejezetét. Ez tudósít Lázár feltámasztásáról. Ennek középpontjában (a 25–26. versben) szól a legtisztábban a húsvéti evangélium. Jézus mondja: „Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él; és aki él, és hisz énbennem, az nem hal meg soha.” Mártának mondja ezt Jézus, akivel először találkozik Lázár két nőtestvére közül, és aki így fogadja: „Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem.” Ugyanígy tesz rövid idő múlva bizonyságot Mária is. Erős a testvérek bizalma, hite Jézusban, csodatévő erejében. Hányszor érezzük mi is úgy, hogy ha másként alakultak volna a dolgok, ha időben érkezik a segítség, a szó minden értelmében megváltozott volna az életünk. Jézus kihívja sírjából a negyednapja ott lévő Lázárt. A feltámasztás erősíti a feltámadásba vetett hitet. Márta már a történet elején azt mondja, tudja, hogy testvére feltámad majd az utolsó napon. Lázár élete a feltámasztás után üzenet a feltámadásról, az élet és a halál Uráról. Isten titka, hogy kinek milyen hosszú életet ajándékoz, engedélyez itt a földön. Ahogy titok az örök élet is. >>

Örökségek, talentumok, lakomák
A tékozló fiú példázatának három főszereplője van: az apa és két fia. Attól függően, hogy melyikük személyét helyezzük a középpontba, a példabeszéd három különféle olvasatát különböztethetjük meg. Jézus példázatai általában vitahelyzetben ... >>

Magaskultúra…
A „négyesség” jegyében kezdődött, majd a „hármasságéban” folytatódott a Művészetek Palotájának hivatalos megnyitóünnepsége március 14-én Vitray Tamás konferálásával. Négy jelképes kulcs és négy valódi olló kereste használóit ... >>

A hét témája

Krisztus közöttünk
Sokáig lázadtam a nagypéntek ellen. Mi közöm hozzá, hogy milyen gonoszságot művelt sok száz évvel ezelőtt néhány értetlen, ostoba ember? Én már máshogy gondolkodom, én már nem tenném, nem, én nem feszíteném keresztre Isten fiát. Nem tenném ... >>

A közelmúlt krónikája

Az Evangélikus Élet Miskolcon
Kendeh K. Péter igazgató nemrégiben körlevéllel kereste meg egyházunk parókus lelkészeit, amelyben – egyebek mellett – jelezte, hogy a Luther Kiadó, illetőleg az Evangélikus Élet szerkesztőségének munkatársai szívesen találkoznának a ... >>

A budapesti evangélikus kollégiumok tíz éve
A Magyarországi Evangélikus Egyház Budapesti Kollégiumaiban – két, egymástól távol eső öreg épületben – száznyolcvan diák él. Az egyetemi-főiskolai kollégium a XIII. kerületben, a 3-as metró vonalán, a középiskolai pedig ugyancsak könnyen megközelíthető helyen, gimnáziumaink körzetében található. Az intézmény az elmúlt tíz évben 251 érettségizettet és 158, egyetemet vagy főiskolát végzett friss diplomást bocsátott útjára. Az érettségizettek 90%-a az érettségi évében felvételt nyert valamely felsőfokú intézménybe. A diplomások között szinte minden hivatás megtalálható: orvos, jogász, gyógyszerész, közgazdász, mérnök, matematikus, biológus, meteorológus, nyelvész, tanár, tanító, gyógytornász és így tovább. >>

Bombasiker
Eredeti kezdeményezésnek és „bombasikernek” számít a németországi Gomadingen-Dapfen parókiáján előállított közel tízezer darab húsvéti tojás. Az ötletgazda és kivitelező lelkészfeleség, Ursula Bogner-Kühnle szerint húsvétig sorban állás ... >>

E heti Luther-idézet

Luther-idézet
„Rendkívüli és hallatlan ige, melyet ésszel felfogni soha, hanem csak hinni lehet, hogy Krisztus halott, és mégis él. Úgy halott, hogy benne a halál hal meg minden hatalmával egyetemben. Mindez pedig vigasztalásunkra szól, hogy higgyük és ... >>

Kultúrkörök

Az igehirdetés művészete
A homiletika az igehirdetés tudománya. Abban segíti a lelkészt és a lelkészi pályára készülőt, hogy Isten üzenetét érthető, befogadható módon közvetítse a mai hallgató számára. Mitől unalmas egy prédikáció? Mitől életteli és megszólító? Hogyan lehet Isten örök igéjét a ma élő emberhez eljuttatni? Martin Nicol Dramatizált homiletika című műve új szemlélettel közelíti meg e kérdéseket. Ebből kaptunk ízelítőt március 16-án délelőtt az Evangélikus Hittudományi Egyetemen a német szerző magyar fordításban – a Luther Kiadó gondozásában – most megjelent könyvének bemutatóján. >>

János-passió
Virágvasárnap – miként nagyszombat este 18 órától is – a Deák téri evangélikus templomban ismét felcsendült J. S. Bach János-passiója. Képünkön: dr. Kamp Salamon vezényli a Lutheránia ének- és zenekarát, illetőleg a Weiner-Szász ... >>

Tudós egyházzenészek kongresszusa
A Régi Zeneakadémia épületében tartották meg Budapesten március 13. és 15. között a VII. magyar egyházzenei kongresszust. Az alkalmat igen nagy érdeklődés kísérte, és magas színvonalú előadások, viták jellemezték. >>

Passió „light”
A passió című film újravágott változata jelenik meg húsvétkor a mozikban – adta hírül a Reuters. Az új verzió március 24-ére készült el, és a korhatárt leszállították tizenöt évre. (Az Egyesült Államokban a film „R” besorolást ... >>

Volt egyszer egy háború
Néhány éve megjelent egy könyv Az elfelejtett háború címmel. A hatvanöt évvel ezelőtti finn–szovjet háborúról szól. Való igaz, hogy a magyar közvélemény a második világháborúnak ezt az eseményét elfelejtette, nem gondol rá, és a háborúról szóló mostani írásokban is alig olvashat róla. >>

A húsvét naptártörténeti vonatkozásai
Jelenleg használatos naptári rendszerünket, az úgynevezett gregorián naptárt 1582-ben XIII. Gergely pápa vezette be – Magyarországon 1587-től, Erdélyben 1590-től hivatalos. Az alapját képező julián naptár szoláris, vagyis a Nap járásán alapuló ... >>

Déli harangszó Bakonycsernyéről
Ezen a héten minden délben a bakonycsernyei evangélikus templom harangja szól a Magyar Rádióban. Bakonycsernye a Bakony hegység északkeleti szélén, a Vértes hegység délnyugati részén, Veszprém és Komárom megye találkozásánál fekszik. Csernye neve ... >>

Az ünnepkör pereme
Jézus feltámadásának megünnepléséről a 3. század óta vannak adatok, általánossá a 8. századtól vált. A húsvéti ünnepkörben találkozhatunk azonban pogány gyökerekkel is: a „húsvét” jelentésű német Oster szóban a germán istennő, Ostara ... >>

A vasárnap igéje

„Örülj, szívem, vigadj, lelkem!”
Nagyhét utolsó állomásainak egyikéhez érkezve a Jelenések könyvéből három felszólítás hangzik felénk: örüljünk, ujjongjunk, dicsőítsük őt! Amikor a tanítványok az utolsó vacsorán együtt ülnek a Názáretivel az asztal körül, egyszerre járja át a ... >>

„Egyszer”
„Egyszer” – ez a szó háromszor is szerepel az igeszakaszban. Gondolkodjunk el azon, mi mindenről tudjuk elmondani azt, hogy egyszeri és megismételhetetlen! Ha az éjszakák és nappalok, az évszakok váltakozása arra indítana ... >>

Konok csend vagy élő ige?
„Született, szenvedett, megfeszítették, meghalt és eltemették” – valljuk a Hiszekegy tömör Jézus-életrajzában. A két utóbbiról emlékezünk meg nagyszombaton. A passiótörténetben Jézus még szólt a vallási és világi hatóságok előtt, ... >>

Az Élő élteti hitünket
Jézus Krisztus feltámadott, él és uralkodik, Isten jobbján van, és könyörög értünk. Nem egyszerűen barátságában részesít, hanem hatalmának erőterébe von. Ezt valljuk, ezt adjuk hírül hitből hitbe, szívből szívbe, nemzedékről nemzedékre. De ha ... >>

Egy barátság vége
Vége az ünnepnek. Még ma talán kitart. Néhány locsolkodó, virággal a zakója felső zsebében, egy-két csokinyúl az ablakokban, aztán vége. Az istentiszteleten már csak kevesen, főleg idősebbek. Ők nem járnak már locsolkodni. A tegnapi, ünnepi tömeg ... >>

Oratio oecumenica

Oratio oecumenica
Köszönjük neked, Istenünk, húsvét hajnalát! A tiszta, verőfényes reggelt, az elhengerített követ. Az angyal szavát. Győzelmedet. Mindezért örvendező szívvel kiáltjuk bele mi is a világba: Az Úr feltámadt! Az Úr valóban feltámadt! Megvalljuk neked, ... >>

EvÉlet - Lelki segély

Van-e feltámadáshitünk?
„A keresztény hit számomra elsősorban erkölcsi tartást ad. Jézus megtanít arra, hogy szem előtt tartsam a másik ember érdekeit is, ne csak a sajátjaimra figyeljek. Az ember nem ösztönlény, fegyelmeznie kell magát, és szerintem az az életének a célja, hogy minél több jót tegyen. Jézus életével és halálával csodálatosan ábrázolta azt, hogy milyennek kell lennie az embernek. Egy páratlan életútnak lett vége a Golgotán. De őszintén mondom: én ennél tovább nem látok. A feltámadás történetének leírása ellentmondásos az evangéliumokban. A temetőkertben is mindig úgy érzem, hogy innen nincs tovább…” >>

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap – új kegyelem
Liturgikus sarok
Exultet
Élő víz
Az önkéntes véradó
Óvodában
Idő
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
Árnyék és fény
Az egyház és a zene szeretete
Nagyheti ajándék
Ecce homo?
Mozgássérült-passió
Hírek
Változó világ
Keresztutak
Hitről – másként
Evangélikusok
A hittanérettségi aktuális kérdéseiről
Százötven éve hunyt el Mária Dorottya nádorné
„Ez az élet kilencven esztendőn át szüntelen termő élet volt”
„Krisztus irgalmából élünk!”
e-világ
Ifjúsági vezetőképző
Téltemető
Keresztény szemmel
Hálaadás nagypéntekért
A keresztfa titkáról
Az élet ünnepe
Örökségek, talentumok, lakomák
Magaskultúra…
A hét témája
Krisztus közöttünk
A közelmúlt krónikája
Az Evangélikus Élet Miskolcon
A budapesti evangélikus kollégiumok tíz éve
Bombasiker
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Az igehirdetés művészete
János-passió
Tudós egyházzenészek kongresszusa
Passió „light”
Volt egyszer egy háború
A húsvét naptártörténeti vonatkozásai
Déli harangszó Bakonycsernyéről
Az ünnepkör pereme
A vasárnap igéje
„Örülj, szívem, vigadj, lelkem!”
„Egyszer”
Konok csend vagy élő ige?
Az Élő élteti hitünket
Egy barátság vége
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
Van-e feltámadáshitünk?
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2005 13

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster