EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 

Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2004 - 26

26. szám – 2004/06/27

   Szentháromság ünnepe után 3. vasránap

Látogatóban a linköpingi evangélikusoknál
Martin Lind svéd és Harmati Béla magyar evangélikus püspök 1997 januárjában írta alá azt a megállapodást, amelynek értelmében a Linköpingi és a Déli Egyházkerület testvéregyházi kapcsolatra lépett egymással. Ennek jegyében az elmúlt években több ifjúsági csoport és énekkar csereutazására került sor, illetve megvalósult bizonyos fokú teológiai és gyülekezeti együttműködés is. Néhány éve – magyar részvétel mellett – a linköpingi gyökerű Raoul Wallenberg emlékére egy magyarországi emlékmű másolatát állították fel a svéd városban. Lind püspök 2003 szeptemberében a békéscsabai püspökiktatáson kézrátétellel áldotta meg a szolgálatba lépő Gáncs Pétert. Mind svéd, mind magyar részről kívánatosnak tartják a kapcsolatok további ápolását és a testvéregyházi szerződés meghosszabbítását. Ennek jegyében június 10. és 14. között egyházunk ötfős küldöttsége hivatalos látogatást tett Linköpingben. A delegáció tagja volt Gáncs Péter és felesége, Hafenscher Márta, valamint Szirmai Zoltánné külügyi osztályvezető, ifj. Cserháti Sándor szegedi lelkész és Fabiny Tamás, az Evangélikus Hittudományi Egyetem docense. >>

Napról napra

Új nap - új kegyelem
Péter így válaszolt Jézusnak: „Te vagy a Krisztus.” Mk 8,29 (Zsolt 16,2; Lk 15,1–3.11b–32; 1Tim 1,12–17; Zsolt 106,1–23) A válasz megszületése mindenkor, mindenki számára fordulópontot jelent. A válasz megszületése a Lélek csodálatos műve. A válasz megszületése áldott felismerés, bizonyosságra ébredés. A válasz megszületése nyílt, őszinte, határozott tanúskodás. A válasz megszületése újjászületés, reménységgel teli kezdet. Ajándékozz meg ezzel a belső meggyőződéssel, Uram Jézus, és szüntelenül erősítsd bennem. Ámen. >>

Liturgikus sarok

A református istentisztelet jelene és jövője
Az elmúlt héten a református istentiszteletek múltjába tekinthettünk bele, hiszen valljuk: a történelem – számunkra pedig még inkább a Krisztussal való találkozás – az élet tanítómestere. Ezúttal a református liturgia jelenébe és jövőbe kalauzol el minket dr. Fekete Csaba, a Debreceni Református Nagykönyvtár tudományos főmunkatársa. >>

Élő víz

Fázós méhek
Az állatvilág egyik legszorgalmasabb népe a méheké. De nemcsak szorgalmukról híresek: könyvtárnyi szakirodalom jelent már meg a méhtársadalomra oly jellemző, egyedi és utánozhatatlan „államfelépítésről”, munkamegosztásról és mérnöki ... >>

Heti útravaló
Az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. (Lk 19,10) >>

Egyházunk egy-két hete

"Sokszínűek, de egyszívűek"
Az Evangélikus Hittudományi Egyetem június 19-én, szombaton délelőtt zárta 2003/2004-es tanévét – a hagyományoknak megfelelően – a budapest-zuglói evangélikus templomban. A tanévzáró istentisztelet és ünnepi ülés a búcsúzás, hálaadás és az útra indítás jegyében telt. >>

Büki beiktató
A termálfürdőjéről híres Vas megyei nagyközség, Bük evangélikusai hálaadó istentiszteletre gyűltek össze az elmúlt szombaton: ekkor iktatta be hivatalába Vető István esperes Szakos Csabát, a gyülekezet új lelkészét. A korábban itt szolgáló lelkipásztor, Fatalin Helga távozása miatt megüresedett lelkészi állás betöltésére az egyházközség tagjai a celldömölki segédlelkészt hívták meg. >>

Hálaadás Somogyország fővárosában
A kaposvári evangélikus templomban a múlt vasárnap hálaadó istentiszteletet tartottak a templom felszentelésének 75. évfordulója, valamint a tavaly kezdődött felújítás befejezése alkalmából. >>

Lelkészcsalád-találkozó
A Déli Egyházkerület lelkészei ezúttal családtagjaik kíséretében találkoztak egymással. A június 17. és 19. között tartott háromnapos együttlétnek a bonyhádi evangélikus gimnázium kollégiuma adott otthont. A reggeli és esti áhítatokon az Úrtól ... >>

Megújult a balatonalmádi templom
A balatonalmádi evangélikus gyülekezet tagjai az elmúlt vasárnap hálaadó istentiszteleten emlékeztek meg templomuk felújításáról, kibővítéséről. Az ünnepi alkalmon – amelyen a veszprémiek együtt örültek a balatonalmádi hívekkel – Ittzés János, a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület püspöke hirdette Isten igéjét. >>

Óvári jubileumok
Kettős ünnepe volt a mosonmagyaróvári gyülekezetnek a mögöttünk hagyott vasárnapon. Ötven évvel ezelőtt megkonfirmáltak álltak az oltár elé, hogy hálát adjanak Istennek az elmúlt fél évszázadért, illetve ezen a napon emlékeztek meg a hívek arról, hogy éppen 120 évvel ezelőtt, 1884-ben szentelték fel a Lajta-parti város evangélikusainak lelki otthonát. >>

Keresztutak

Hogyan tovább, egyház?
A protestáns lelkészek számára tizenhat évvel ezelőtt, 1988-ban Tahiban rendezték meg az első evangélizációs konferenciát. Ezeken az alkalmakon nagy élményt jelentett találkozni a még élő, nagy hírű szolgatársakkal, evangélistákkal, akik az ébredés idején Isten áldott eszközei voltak. Később éveken át a balatonszárszói református konferenciatelepen tartották a rendezvényt. Az épület átépítése, bővítése miatt idén újra Tahiban találkoztunk. >>

Bibliai legó
Egy magát ateistának valló amerikai, Brendan Powell Smith 122 bibliai jelenetet épített meg a legó nevű gyerekjátékból. Művei – a bibliai helyek megjelölésével – az interneten is láthatók, a www.thebricktestament.com oldalon. Smitht ... >>

Ökumenikus Egyetemi Lelkészségi Központ Miskolc-Egyetemvárosban
Talán valóban véget ért egy korszak. Az 1949-ben alapított egyetemen egészen ez év június közepéig nem volt olyan hely, amely az itt tanulók és oktatók lelki szükségleteit lett volna hivatva szolgálni. Június 16-a óta azonban már van. A frissen elkészült irodát Besenyei Lajos rektor adta át a négy történelmi egyház magas rangú képviselőinek. >>

Terítéken a presbiterek szolgálata
Az Evangélikus Belmissziói Baráti Egyesület (EBBE) júniusi összejövetelének témája a presbiterek szolgálata volt. Az alkalom kezdőáhítatával Földvári Tibor, a pasaréti református gyülekezet lelkésze szolgált. A napi program bevezető előadását Mikó László, a Magyar Református Presbiteri Szövetség missziói titkára tartotta. >>

Evangélikusok

Emlékezés női szolgálókra
A soproni evangélikus teológiára 1949-ben felvételt nyert egykori elsőévesek hittudományi egyetemünk múlt szombati tanévzáróján vehették át aranydiplomájukat. Mivel akkoriban a nők egyházi szolgálata kilátástalannak, bizonytalan tűnt, meglepetésnek számított, hogy a huszonhat elsős között heten voltunk lányok. Négyen jutottunk el a végszigorlatig; a többiek más hivatást választottak, másfelé vezető útra léptek. Az alábbiakban rájuk emlékezem – némiképp töredékesen, hiszen korán elszakadtunk egymástól… >>

e-világ

Isten Igéje az interneten
Reményeink szerint mindazok, akik másfél éve rendszeresen olvassák rovatunkat, már nem csupán a káros hatásait látják a világhálónak. Hiszen az Internet éppen olyan, mint bármilyen más emberi alkotás: egyszerre áldás és átok. Segítségünkre lehet hatalmas ismerettárával, ugyanakkor a legsötétebb célokra is használható. Tanártársaimmal az oktatás során mindig azt tartjuk szem előtt, hogy tanítványainktól nem tiltani kell a haszontalan vagy káros oldalakat. Inkább arra neveljük őket, hogy ne ezek keltsék fel az érdeklődésüket, hanem azok, amelyek igényes, értékes ismereteket nyújtanak. Ezek közé az oldalak közé tartoznak azok is, amelyeken Bibliát vagy rövidebb-hosszabb igei magyarázatokat olvashatunk. >>

Keresztény szemmel

Az egyház reprezentánsai
A laikusok az egyház reprezentánsai a világban – ez volt a jelmondat éppen fél évszázaddal ezelőtt az Egyházak Világtanácsának evanstoni nagygyűlésén. Erről a mondatról tarthattam előadást Veöres Imre biztatására 1957 nyarán – amikor az egyházak ... >>

Oázis a rossz hírek sivatagában
Ha tehetem, hónapok óta minden reggel meghallgatom a Kossuth adón fél hét után néhány perccel kezdődő, Egy csepp emberség című rövid adást. A műsor – amelyet Lengyel Anna szerkeszt – felüdülést jelent: a hallgatók egy része számára némi optimizmust, a hívők számára reménységet. >>

Közkönyvtári körkép
„Gondot viselj magadról és a tudományról; maradj meg azokban; mert ezt cselekedvén, mind magadat megtartod, mind pedig a te hallgatóidat.” (1Tim 4,16; Károli-fordítás) Nehéz helyzetbe kerül ma Budapesten az, aki a fenti sorokat – s ... >>

Egy (jó) választás
Vannak nagy titkok az életben, igazi megfejthetetlen törvényszerűségek. Nálunk például különös dolgok történnek, ha rádiózni szeretnék. Elfoglalt családanyaként a tévé szinte teljesen eltűnt az életemből, nem is törekszem rá, hogy leülhessek elé. A ... >>

A hét témája

A nap, amelyet az Úr rendelt
Becslések szerint június 19-én húsz-huszonötezren vonultak imádkozva és énekelve az Oktogontól a Hősök teréig, hogy a „Felvonulás Jézusért!” című nagyszabású ökumenikus rendezvény keretében együtt tegyenek tanúságot hitükről és Isten szeretetéről. ... >>

Felvonulás Jézusért! - avagy egy keresztény demonstráció krónikája
A rekkenő hőség ellenére már jóval a meghirdetett időpont előtt fiatalok és idősebbek százai gyülekeztek az Oktogonnál. A korábbi évek tapasztalataiból okuló, már rutinosnak számító résztvevők szalmakalappal és hordozható székekkel felfegyverkezve ... >>

evél&levél

Tudom, hogy...
Tudom, hogy az egyház nem uniformisba bújtatott, mindenben egyformán gondolkodó emberek közössége, és annak ellenére, hogy magamat egyértelműen a reformátori teológia ébredési vonalához tartozónak vallom, sok mindent tolerálni tudok a másként látók és gondolkodók nézeteiből. Most mégis úgy érzem, hogy meg kell szólalnom. Minden tiszteletem Bartha István lelkésztársamé, de az EvÉlet június 20-i számában – Egy fenyőgallytól az örökkévalóságig címmel – megjelent írása ellen szót kell emelnem. >>

Nem csupán…
Nem csupán a köteles tisztelet mondatja velem, hanem valóban örülök, hogy id. Pintér Károly lelkésztársam írásban reagált kérdésfölvetéseimre. Köszönöm. Egyetlen kijelentésében vitatkozom csupán bírálómmal, miszerint gondolataimat nem konfrontáltam ... >>

Balkézről
A Kényszerpályán című, Frenkl Róbert országos felügyelő tollából megjelent cikk (EvÉlet 2004. június 6., 3. o.) sokoldalú, néhol a részletekig menően aprólékos beszámolót nyújt a Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium igazgatóválasztásáról. Köszönet érte. Elolvasása után az volt az érzésem, hogy aki ebben az ügyben – bármilyen tartalommal, formában és indulattal – a továbbiakban még hozzászól, az a már-már megnyugvó hullámokat korbácsolja fel újra, azaz feszültséget kelt. Mégis tollat (számítógépet) ragadtam. Úgy gondolom ugyanis, hogy van ennek az igazgatóválasztásnak olyan tanulsága is, amely mellett nem szabad elmenni – akkor sem, ha a sebek újra felfakadnak. A gyógyulás érdekében azonban erre is szükség van. >>

Kényszerpályán?
Figyelmesen olvasva a Kényszerpályán című cikket, látjuk, hogy az elodázott döntés és cselekvés megbosszulja magát. A „kényszer” megoldására kigondolt és egy évre elhalasztott igazgatóválasztás ugyan kényelmes megoldásnak tűnik az ... >>

Válasz
Muntag András „Balkézről” című írásával kapcsolatban csupán két észrevételt tennék. Az íráson végigvonul az az állítás, hogy a beadott pályázatok szakmai elemzése nem történt meg. Ez tévedés. Éppen a pályázatok tartalma is hozzájárult ... >>

Paksi anziksz
Nagy figyelemmel olvastam a május 22-i missziói napról írt beszámolót (EvÉlet 22. szám). Pontos volt és részletes, mégis az volt az érzésem, mintha nem is egy helyen lettünk volna. Zsidók és görögök, pártusok és médek… Mást hallottunk az ... >>

Szobor-félreállítás
A rimaszombati Petőfi-szobor felavatásáról közölt anyagukba (EvÉlet 23. szám) apró hiba csúszott. Az életnagyságú szobor nem a „Tompa Mihály Református Gimnázium előtti tágas téren kapott méltó helyet”, hanem a Tompa Mihály téren, amely ... >>

156 levél egy EvÉlet-levélre
Az Evangélikus Életben karácsony előtt megjelent „kérésem”-re 156 levelet kaptam, nem egyet külföldről is. A levelek nagy része így kezdődött: „Drága Tibor bácsi!” Többen elpanaszolták testi-lelki nyomorúságaikat, és tőlem ... >>

E heti Luther-idézet

Luther-idézet
„Isten sokszor megengedi, hogy valaki súlyos bűnbe essék, vagy abban vergődjék, azért, hogy önmaga és a világ előtt megszégyenüljön; mert ha tisztán és feddhetetlenül állott volna meg, akkor sohasem maradt volna mentes a hiú dicsőség- és ... >>

Kultúrkörök

Harangtörténeti kiállítás az Örökség Galériában
Tegnap harangoztak, holnap harangoznak… – ez a címe a Magyar Nemzeti Múzeum, az Országos Öntödei Múzeum és a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal együttműködésében létrejött tárlatnak. A cím idézet: Ady Endre Kis, karácsonyi ének című versének első két sora. >>

Bach-hét a Deák téren
A Deák téri evangélikus templomban június 7. és 13. között immár 15. alkalommal rendezték meg a budapesti Bach-hetet. Jubilál a gyülekezet ének- és zenekara, a Lutheránia is: a közelmúltban ünnepelte alapításának századik évfordulóját. Így indokolt és érthető, hogy a program összeállításakor az együttes fellépései különleges hangsúlyt kaptak. >>

Jótékonysági koncert
A Béres Alapítvány – az elmúlt évhez hasonlóan – idén is nagyszabású jótékonysági koncertet szervezett a daganatos beteg gyermekek megsegítésére. A június 12-én tartott hangverseny teljes bevételét ismét egy gyermekkórház felújítására ... >>

A vasárnap igéje

Adósok vagyunk
Kiemelkedő személyiségekről, tudósokról, írókról, színészekről, művészekről vagy sportolókról sok érdekességet tudhatunk meg. Kialakíthatjuk róluk véleményünket. Lehet, hogy némelyiket szimpatikusnak tartjuk, némelyiket nem szeretjük. Néhányukkal ... >>

Oratio oecumenica

Oratio oecumenica
Mindenható Isten, mennyei Atyánk! Hálát adunk neked, hogy megismerhettük Fiadat, Jézus Krisztust, aki azért, hogy közel jöjjön hozzánk, megalázta magát, emberré lett, és vállalta emberi életünket. Itt volt velünk, közöttünk élt, és itt van ma is a ... >>

EvÉlet - Lelki segély

"Házimozi" mint házioltár
„Gyermekeim túl sokat néznek televíziót. Hétköznap, amint hazaérkeznek az iskolából, máris a távirányítót keresik, hogy kedvenc sorozataikra kapcsolhassanak. Előfordul, hogy amikor késő este benyitok a szobájukba, még mindig a képernyőt bámulják, pedig reggel korán kell felkelniük. Vasárnap reggel a legtöbb tévéadón mesesorozatok mennek, ezért csak ritkán sikerül rávennem őket arra, hogy elkísérjenek a templomba. Most, hogy beköszöntött a nyári szünet, még több idejük lesz tévézni, pedig a friss levegőn kellene mozogniuk. Mit tehetnék, hogy leszoktassam őket erről a tévémániáról?” >>

E számunk tartalma
Látogatóban a linköpingi evangélikusoknál
Napról napra
Új nap - új kegyelem
Liturgikus sarok
A református istentisztelet jelene és jövője
Élő víz
Fázós méhek
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
"Sokszínűek, de egyszívűek"
Büki beiktató
Hálaadás Somogyország fővárosában
Lelkészcsalád-találkozó
Megújult a balatonalmádi templom
Óvári jubileumok
Keresztutak
Hogyan tovább, egyház?
Bibliai legó
Ökumenikus Egyetemi Lelkészségi Központ Miskolc-Egyetemvárosban
Terítéken a presbiterek szolgálata
Evangélikusok
Emlékezés női szolgálókra
e-világ
Isten Igéje az interneten
Keresztény szemmel
Az egyház reprezentánsai
Oázis a rossz hírek sivatagában
Közkönyvtári körkép
Egy (jó) választás
A hét témája
A nap, amelyet az Úr rendelt
Felvonulás Jézusért! - avagy egy keresztény demonstráció krónikája
evél&levél
Tudom, hogy...
Nem csupán…
Balkézről
Kényszerpályán?
Válasz
Paksi anziksz
Szobor-félreállítás
156 levél egy EvÉlet-levélre
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Harangtörténeti kiállítás az Örökség Galériában
Bach-hét a Deák téren
Jótékonysági koncert
A vasárnap igéje
Adósok vagyunk
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
"Házimozi" mint házioltár
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2004 26

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster