EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 

Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2004 - 22

22. szám – 2004/05/30

   Pünkösd ünnepe

Napról napra

Új nap - új kegyelem
Krisztus mondja: „A Pártfogó pedig, a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, ő tanít majd meg titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek.” Jn 14,26 (Józs 23,3; Jn 14,23–27, ApCsel 2,1–18; Zsolt 118,24–29) Gyakran hallom olyanoktól, akik valakivel nagyon összevesztek, hogy így sopánkodnak: „Most már tudom, mivel kellett volna visszavágnom neki, mit kellett volna mondanom, de akkor nem jutott eszembe semmi.” Milyen bölcs az Isten: nem engedte, hogy a szájukra jöjjön bármi olyasmi, amivel tovább szították volna a gyűlölet lángját! Azt azonban megígérte nekünk Krisztus, hogy minden vigasztaló szó és minden jó, amit tőle kaptunk, eszünkbe jut majd, amikor fojtogat a kétség, elönt a bánat. Az ígéretet Jézustól kaptuk, ám az, aki mindezt munkálja, nem más, mint a Szentlélek. Ő az az isteni személy, aki nem engedi elhalványulni Krisztust a szívünkben, hanem a benne való bizalomra tanít sok-sok évvel azután is, hogy felhő takarta el őt a szemünk elől. >>

Liturgikus sarok

Pünkösdi lélekkel
A pünkösd és a liturgia összetartozik. De hiszen ugyanezt állítottuk a karácsonyról és a húsvétról is! Mégis igaz a kijelentés az egyház születésnapján, a Lélek kiáradásának ünnepén. Úgy induljunk el a templomba, hogy tudjuk, érezzük: ma különösen is fontos, hogy az ünnep titka körülölelje imádságunkat, énekünket, csöndünket és igehallgatásunkat! A Lélek járja át egész istentiszteletünket. >>

Élő víz

Amikor félek
A félelem nehéz dolog. Árnyékként lopakodva tör ránk, és lassan, szinte észrevétlenül öleli át a szívünket, hogy aztán szorítsa, szorítsa egyre erősebben, míg csak el nem erőtlenedünk bele. Akkor ránk ül, és diadalmasan lovagol a lelkünkön. Nem ... >>

Válság vagy váltság
Alig van valami körülöttünk, amire ne mondanánk, hogy krízisben van. Kritikus helyzetben van az ember, válságban a gazdaság. Gyakran halljuk azt is, hogy ítélet alatt sínylődik a kereszténység, és a kegyelmi idő utolsó másodperceit emészti fel. Válságból válságba jutunk. >>

Egyházunk egy-két hete

Orgonaszentelés a Fasorban
Mennybemenetel napján, május 20-án nevezetes esemény helyszíne volt a fasori templom: ekkor szentelte fel Gáncs Péter püspök a felújított orgonát. A presbitérium teljes létszámban jelen volt az ünnepi alkalmon. A vendégek sorában üdvözölhettük a VII. kerület polgármesterét, a fasori gimnázium igazgatóját és tanárait, valamint D. dr. Harmati Béla nyugalmazott püspököt. Szirmai Zoltán esperes köszöntő szavai után Gáncs Péter igehirdetésében a közelgő pünkösdre célozva arról is szólt, hogy amint az orgona is néma, ha a szél nem jut el a sípokba, – ugyanúgy meddő és üres a mi életünk is Isten Lelkének a szele nélkül. >>

A siófoki orgonasípok üzenete
Felszentelésekor mindenki gyönyörködhetett a siófoki evangélikus templom új orgonájának hangjában. Sőt mivel a Magyar Rádió nem csupán a Kossuth adó hullámhosszán, hanem a világhálón is közvetíti adásait, valójában hazánk határain túl is bárki részese lehetett a május 24-i ünnepi istentiszteletnek. Hallhatták a kristálytisztán megszólaló sípok muzsikáját, és hallhatták az igehirdető szavait: „Ahogyan az orgona csak akkor egészséges, ha minden sípja, minden regisztere működik, úgy – a lélek műhelyeként – a gyülekezet is csak úgy egészséges, ha benne mindannyian felismerjük és »elénekeljük« a reánk bízott dallamot.” >>

Ülésezett az Országos Presbitérium
A Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Presbitériuma május 21-én tartotta ülését az Üllői úti székházban. A testület – eleget téve a törvény által előírt kötelességének – megtárgyalta és elfogadta a 2003. évi országos egyházi ... >>

Paksi anziksz
Egyházunkban az első missziói napot Pakson rendezték meg 1997-ben. Az évek során lassan hagyománnyá vált a rendezvény, amely mindkét – majd később mindhárom – egyházkerületünkben egy napon, de mindig változó helyszínen zajlott. A téma, a vezérige minden alkalommal összekötötte az ország különböző területeiről érkezőket. Nem volt ez másként idén sem. A Déli Egyházkerület tagjai ezúttal ismét Pakson, az Energetikai Szakközépiskola sportcsarnokában találkoztak. >>

Kedves Olivér!
Szombaton Nagykanizsán járva többször gondoltam rád. Tudtam, hogy a szolnoki kerületi napról te írod majd a beszámolót. Izgalommal töltött el az, hogy kilométerekkel odébb ti ugyanarról a témáról gondolkodtok el, és keresitek a választ az Ige ... >>

Kedves Márti!
Említettem neked, hogy kicsit félve készülök Szolnokra. Sokat beszélünk a misszióról, de sajnos nagyon hamar elfeledjük, mire is kaptunk buzdítást. Az mindenesetre nem volt kérdés, hogy megyek-e vagy sem az Északi Egyházkerület missziói ... >>

Szanálás helyett szentelés
Az utóbbi évtizedekben leginkább a csöndes beletörődés jellemezte az egyre kisebb nagyszénási evangélikus közösséget. Az elmúlt vasárnap mégis nagy ünnepük lehetett a híveknek: felszentelhették új gyülekezeti házukat. >>

Emlékezés Keken Andrásra
Május 19-én az aszódi evangélikus gimnázium dísztermében rendezett emlékülésen idézték fel a volt aszódi öregdiák, Deák téri igazgató lelkész, Keken András emlékét halálának 30. évfordulóján. Az emlékülésen dr. Barcza Béla hatvani evangélikus ... >>

Keresztutak

Püspökválasztásról is értekeztek
Egyetemes lelkészgyűlés Tatrangon A Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház május 17-én tartott egyetemes lelkészi értekezletének fő témája a megüresedett püspöki tisztség betöltésére való jelölés volt. Két kivétellel az ország minden lelkésze ... >>

Kaet Ristissa
„Kérem, kapcsolják be a biztonsági övet!” Mert most szétnézünk egy kicsit a magasból – egészen távolról, tízezer méter fölé szállva. Gépünk egybefüggő habtenger felett siklik magabiztosan. Csak a légcsavarok egyhangú, tompa zaja szűrődik be az utastérbe, egyébként minden nyugalmat áraszt. Tizenegy embernek biztosan hasonló gondolatok járnak most a fejében. Mind távolodnak valamitől, amit együtt éltek messze földön élő távoli barátaikkal… >>

Evangélikusok

Töretlen ragaszkodás az igazsághoz
Kosáry Domokos történész 1913-ban született Selmecbányán. Egyetemi tanulmányait a Pázmány Péter Tudományegyetem Bölcsészeti Karának történelem–latin szakán, majd külföldön – Párizsban, Londonban és az Amerikai Egyesült Államokban – végezte. 1946 és 1949 között a budapesti tudományegyetemen Szekfű Gyula helyetteseként az újkori magyar történelem tanára volt. 1949-ben megfosztották tanári katedrájától. 1956-ban a Magyar Történészek Forradalmi Bizottságának elnökeként letartóztatták, és négy év börtönbüntetésre ítélték. 1960-ban amnesztiával szabadult. 1990 és 1996 között az MTA elnöke, 1996-tól Budapest díszpolgára. Főbb művei: A Görgey-kérdés (1936), Kossuth Lajos a reformkorban (1946), Bevezetés a magyar történelem forrásaiba és irodalmába I–III. (1951–1958), Magyarok Európában III. Újjáépítés és polgárosodás 1711–1867 (1990). >>

Egy igazi pünkösdi ember
Személyesen soha nem találkozhattam Sztehlo Gáborral, mégis úgy érzem, jól ismerem őt, és sokat köszönhetek neki, úgy is, mint egyik lelkészelődömnek a gyülekezeti és missziói szolgálatban. Hálás vagyok az otthonos parókiáért, amelyet még 1936-ban ... >>

e-világ

Hamarosan 39 e-pont nyílik gyülekezeteinkben
Lapunkban korábban már hírül adtuk, hogy az Informatikai és Hírközlési Minisztérium (IHM) felkérése alapján egyházunk is részt vesz az e-Magyarország-programban, melyet azzal a céllal indítottak, hogy a magyar lakosság minél szélesebb köre nagyon olcsón hozzáférjen az internethez. A 2004-es év folyamán a legeldugottabb településektől kezdve a nagyvárosokig országszerte 2800 e-pont jön létre. Csaknem 200 e-pont nyílik meg a történelmi egyházak gyülekezeteiben, ebből 160-at református, 39-et evangélikus és néhányat katolikus egyházközségben hoznak létre. A programban való részvételre a kistelepülések önkormányzatai és egyházközségei nyilvános pályázatot adhattak be (a pályázaton három evangélikus gyülekezet is nyert), valamint az IHM egyedi megállapodást kötött néhány országos szervezettel, így egyházunkkal is. Az egyedi program keretében 36 evangélikus e-pontot indítunk el, elsősorban városi gyülekezetekben. >>

Keresztény szemmel

Pünkösd - az erő forrása
Pünkösd meg nem értett, távoli, üres ünneppé lett. Miért? Mert hiányzik az a kulcs, amely megnyitná a megértés ajtaját. Ez a kulcsszó pünkösd kapcsán az „erő”, amely újra meg újra megjelenik az apostolok cselekedeteiről szóló könyvben. ... >>

Fordulatok évei
Nem volt könnyen emészthető lecke az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem idei akadémiai napjainak a programja. Pedig az elmúlt héten Berekfürdőn „csak” a második világháborút követő fordulatok kerültek terítékre – fogalmazhatunk némi iróniával. >>

Heti útravaló
Nem hatalommal és nem erőszakkal, hanem az én lelkemmel! – mondja a Seregek Ura. (Zak 4,6) Pünkösd hetében az Útmutató reggeli igéi a megígért Szentlélek kitöltetésének különböző alkalmairól s így a keresztény egyház születésnapjáról szólnak. ... >>

A hét témája

A börtön a templomuk
Rendhagyó helyszínen tartotta legutóbbi ülését a Pesti Evangélikus Egyházmegye Lelkészi Munkaközössége (LMK) május 12-én: a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet Nagy Ignác utcai börtönében – vagy ahogy talán többen ismerik: a „Markóban”. A speciális helyszín kiválasztásának apropóját az adta, hogy a büntetés-végrehajtási intézetekben több mint három éve szolgálnak státusban lévő evangélikus lelkészek. Ők eddigi tapasztalataikról, az objektum parancsnokai pedig a lelkészi munka fontosságáról, a fogadtatásról, az eddig megtett útról, a jövő lehetőségeiről beszéltek a résztvevőknek. >>

Más a vető, más az arató, s más a szántó...
– Milyen érzés börtönlelkésznek lenni? – Harminchat évi lelkészi szolgálat után azt mondhatom, ez a legjobb gyülekezetem. – Pontosan mire gondol? – Nem szeretném megsérteni a régi kedves gyülekezeteimet, de úgy érzem, hogy ... >>

A börtön kápolnájában
A börtön kápolnájában arra is lehetőségem nyílt, hogy – lelkészeik jelenlétében – két fogvatartottal beszélgethessek. A középkorú, csinos kosztümöt viselő Klára hamarosan szabadul, a 35 éves Sándor még ítélet előtt áll. Mindketten nyíltan, őszintén feleltek a kérdéseimre. >>

Rabgyülekezet Vácott
A váci fegyház parancsnokával, Vatai Gyulával a börtön falai között lévő irodájában beszélgetek. Első ránézésre ez az iroda semmiben sem különbözik a többi intézményben található ilyen jellegű helyiségtől. Ide azonban az ember nem jöhet csak úgy be: zsilipajtón, fémdetektoros kapun át vezet az út idáig. Ám a parancsnok szívélyes vendéglátása feledteti a hely „szellemét”… >>

Közlemények, nyilatkozatok

Az Egyházak Világtanácsa elnökeinek pünkösdi üzenete
Szeretettel köszöntjük testvéreinket pünkösd szent ünnepén! Hívjuk az Egyházak Világtanácsa tagegyházainak minden tagját, imádkozzanak velünk együtt pünkösd ünnepén azért, hogy a Szentlélek szőjön össze bennünket szeretetben és békében. A még ... >>

E heti Luther-idézet

Luther-idézet
„Hiszem, hogy saját eszemmel és erőmmel nem tudnék Jézus Krisztusban, az én Uramban hinni, sem őhozzá eljutni, hanem a Szentlélek hívott el engem az evangélium által, ő világosított meg ajándékaival, ő szentelt meg és tartott meg az igaz ... >>

Kultúrkörök

Református zenei fesztivál pünkösdkor Budapesten
Református zenei fesztivált rendeznek Budapesten, a IX. kerületi Ráday utcában a pünkösdi hétvégén: a május 28-án megnyíló eseményen református kórusok, zenekarok, énekesek lépnek fel, a piros-zöld sátrakban pedig könyvkiadók, újságok, hagyományőrző közösségek, intézmények, gyülekezetek mutatkoznak be – közölte az esemény főszervezője az MTI-vel. >>

A vasárnap igéje

Legdrágább ajándékodért könyörgök, Istenem
Sok templomunk szószékének hangvetőjén látható egy kiterjesztett szárnyú galamb – a Szentlélek jelképe –, amint éppen leszállni készül. De le tud-e szállni, megérkezik-e? Senkinek ne legyen kétsége afelől, hogy a Szentlélek úton van ... >>

Máról holnapra
Talán jobb lenne hallgatni. Ez az első gondolatom, valahányszor olyan jézusi követelménnyel szembesülök, amelynek már-már képtelenség megfelelni. Jobb lenne hallgatni, hiszen ilyenkor minden magyarázat, kifejtés, hozzáfűzés óhatatlanul megkísérli ... >>

Oratio oecumenica

Oratio oecumenica
Abbá, Atyánk! A fiúság Lelkével megajándékozva, mint Isten gyermekei, Krisztus örököstársai, mélységes hálával és bizalommal fordulunk hozzád. Áldott szép pünkösd idején magasztalunk téged. Még ha a bűn és az erőszak sokszor hatalmasabbnak tűnik is ... >>

EvÉlet - Lelki segély

A nikotin rabságában
„A Tízparancsolat vagy Istennek egyéb rendelkezései nem tiltják a dohányzást, mégis sok hívő ember bűnnek tartja. Már azt is hallottam, hogy valaki egyenesen bálványistennek nevezte. Én több mint húsz éve dohányzom, pedig aktív gyülekezeti tag vagyok. Szenvedélyemmel nem vagyok egyedül, hiszen több testvérem is él a cigarettával, sőt tudomásom szerint a lelkészi karban is vannak dohányosok. Szeretném tudni, hogy lelkésznőnek mi a véleménye a dohányosokról, és hogy milyen megoldást javasol a leszokáshoz?” >>

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap - új kegyelem
Liturgikus sarok
Pünkösdi lélekkel
Élő víz
Amikor félek
Válság vagy váltság
Egyházunk egy-két hete
Orgonaszentelés a Fasorban
A siófoki orgonasípok üzenete
Ülésezett az Országos Presbitérium
Paksi anziksz
Kedves Olivér!
Kedves Márti!
Szanálás helyett szentelés
Emlékezés Keken Andrásra
Keresztutak
Püspökválasztásról is értekeztek
Kaet Ristissa
Evangélikusok
Töretlen ragaszkodás az igazsághoz
Egy igazi pünkösdi ember
e-világ
Hamarosan 39 e-pont nyílik gyülekezeteinkben
Keresztény szemmel
Pünkösd - az erő forrása
Fordulatok évei
Heti útravaló
A hét témája
A börtön a templomuk
Más a vető, más az arató, s más a szántó...
A börtön kápolnájában
Rabgyülekezet Vácott
Közlemények, nyilatkozatok
Az Egyházak Világtanácsa elnökeinek pünkösdi üzenete
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Református zenei fesztivál pünkösdkor Budapesten
A vasárnap igéje
Legdrágább ajándékodért könyörgök, Istenem
Máról holnapra
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
A nikotin rabságában
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2004 22

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster