EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 

Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2004 - 47

47. szám – 2004/11/21

   Szentháromság ünnepe után utolsó (örök élet) vasárnap

Napról napra

Új nap – új kegyelem
Legyen derekatok felövezve, és lámpásotok meggyújtva. Lk 12,35 (1Móz 21,22; Róm 8,38–39; Mt 25,1–13; Jel 21,1–7; Zsolt 126,1–6) Örök élet vasárnapján arra a békére vágyakozunk, amely a világ igazi értelme és beteljesedése lesz a célba érkezéskor, s amely mégis oly távol áll a mindennapi valóságtól. Isten azonban készenlétre szólít bennünket, harci készenlétre. Mert külső-belső elszánás és küzdelem nélkül az örök élet békességéhez sem juthat el senki. Boldog az, aki megtalálja az élet küzdelmei idején is a békesség útját. >>

Liturgikus sarok

A gyülekezet-központú istentisztelet
A múlt héten kifejtettük, hogy A német mise az egyik legfontosabb irat, amelyben Luther istentisztelet-megújító szándéka tükröződik. Néhány folytatás erejéig nem is tágítunk mellőle: a következő hetekben igyekszünk egy kicsit a mélyére nézni. >>

Élő víz

„Belépődíj nincs”
Sokan úgy vélik, hogy ahol ez a felirat olvasható, ott valójában semmit sem adnak. Megszoktuk, hogy mindenért fizetni kell. A pénz beszél – a pénz mozgatja a világot. De ezt a Biblia cáfolja, amikor azt mondja: „Aki szomjazik, jöjjön! Aki akarja, ... >>

Ünnepi útravaló
Könyörülj rajtam kegyelmeddel, Istenem, töröld el hűtlenségemet nagy irgalmaddal! (Zsolt 51,3) >>

Heti útravaló
Legyen derekatok felövezve, és lámpásotok meggyújtva. (Lk 12,35) >>

Egyházunk egy-két hete

Nyílt nap hittudományi egyetemünkön – Luther Márton születésnapján
Nyíregyházáról, Orosházáról, Békéscsabáról, Miskolcról, Kőszegről, Siófokról, Sopronból is érkeztek vendégek – harmadikos és negyedikes középiskolások – az EHE minden év őszén megrendezett nyílt napjára. Aki szeretett volna elmenni, mert érdeklődik a lelkészi pálya iránt, de valamilyen oknál fogva nem volt rá lehetősége, annak az alábbiakban hadd nyújtsunk át – a teljesség igénye nélkül – néhány hasznos információt. >>

Bányászott és élő kövekből épült templomok
A Nyíregyházi Evangélikus Egyházközségben immár hagyományos esemény a Márton-napi csendesnap. Az idei összejövetel egyszersmind az Északi Egyházkerület kerületi napja is volt, így november 14-én a hat egyházmegye egyházközségeiből érkezett mintegy félezer hittestvér töltötte meg a nyíregyházi Nagytemplomot. >>

Hármas barcsi hálaadás
A horvát határ mentén fekvő Barcs neve egy évtizeddel ezelőtt – amikor a délszláv háború idején egy eltévedt lövedék becsapódott a város határában – gyakran szerepelt a híradásokban. Most jóval békésebb eseményről szólhat a tudósítás: november 14-én délután az evangélikus templomban hálaadást tartottak a megújult templombelsőért és -toronyért, valamint az e-Magyarország-pont beüzemeléséért. >>

A gyülekezet a Bibliában, a zsinati törvényekben és a gyakorlatban
Békesség néktek! – ezekkel a jézusi szavakkal vette kezdetét a történelem első keresztény istentisztelete. Hogy pontosan hol, azt nem tudjuk, de a feltámadott Jézus jelen volt, szava hangzott, tehát teljes értékű istentiszteletről tudósít János evangéliuma a 20. fejezetben. Békesség néktek! – ezekkel a jézusi szavakkal köszöntötte Győri Tamás lelkész az Evangélikus Belmissziói Baráti Egyesület összejövetelének résztvevőit november 11-én a kelenföldi gyülekezeti teremben. >>

Hálaadó istentisztelet Bükön
Hálaadó istentisztelet keretében áldotta meg Vető István esperes november 14-én a Büki Evangélikus Egyházközség felújított gyülekezeti házát. Az épület eredetileg evangélikus iskolának épült, az államosítás után állami iskolaként funkcionált, és a rendszerváltás juttatta vissza a gyülekezet tulajdonába. Felújítását egy sikeres pályázat tette lehetővé… >>

Katechetikai találkozó
Az elmúlt években a Dél-Pest Megyei Egyházmegye területén évente legalább kétszer helyet biztosítottak és időt szakítottak arra, hogy mindazok, akik a gyülekezeti, iskolai és óvodai hitoktatás szolgálatát végzik a megyében, személyes találkozón ... >>

Kisvárosi egyháztörténet
E sorok írója – aki egyháztörténésznek tartja magát – a múlt vasárnap meglepődve hallotta, hogy D. Szebik Imre elnök-püspök így kezdi igehirdetését: „Egyháztörténeti jelentőségű a mai nap.” Talán elfeledkezett egy fontos eseményről? – tűnődött. De azután megnyugodhatott: a püspök prédikációja szerint az egyháztörténeti jelentőségű esemény éppen azokban a percekben zajlott a zsúfolásig megtelt gödöllői templomban… >>

Keresztutak

Reformáció ünnepe Erdélyben
A Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház ünnepi úrvacsorai istentiszteletet tartott a reformáció napján a Brassói Evangélikus-Lutheránus Egyházmegye szervezésében Pürkerecen, a Barcaság egyik legrégebbi, 1883-ban épült templomában. Az alkalmon közel kétszázötvenen vettek részt. >>

A történelem egy nemzetbe rendezett minket…
„Az alkotmány szerint a »Magyar Köztársaság felelősséget érez a határain kívül élő magyarok sorsáért, és előmozdítja a Magyarországgal való kapcsolatuk ápolását«, és – olvasható a továbbiakban az alkotmányban – »a köztársasági elnök kifejezi a ... >>

Evangélikusok

Száz éve született Fábri Mihály evangélikus lelkész
A szügyi evangélikusok minden esztendőben megállnak ugyanannál az öreg sírnál november 1-jén, hogy elhunyt szeretteikre gondolva elcsendesedjenek Isten színe előtt: a gyülekezet által sokat emlegetett és módfelett szeretett pásztor, Fábri Mihály ... >>

e-világ

Internetes vásárlás
Nagyszüleink szinte mindent maguk állítottak elő, amire életük során szükségük volt. Megtermelték a gabonát, és megsütötték kenyérnek, szőlőt műveltek, hogy legyen boruk, gyümölcsfát gondoztak, és lekvárt tettek el télire, disznót hizlaltak, majd ... >>

Keresztény szemmel

Isten dolgairól nem beszélt vele senki…
Fizikai állapota súlyos volt, a kezét is alig tudta mozdítani. Nehezére esett a szájához emelni a pohár vizet, pedig állandó szomjúság gyötörte. Ahogy az már ilyenkor lenni szokott, mindene fájt. Hiába hangzott el a tapintatos kérdés, hogy „mi fáj”, ... >>

A múltról – békésen
Az egyik igazság az, hogy fel kell dolgoznunk a múltat. Ha nem tesszük meg, nehéz megteremteni a szükséges egységet és az együtt gondolkodás lehetőségét. A másik igazság az, hogy a múlt korrekt feldolgozása nehéz: másként emlékszünk, másra ... >>

Négyszáz éve tört ki a Bocskai-felkelés
Az ellenreformáció megerősödése és a nemzeti sérelmek megszaporodása szükségszerűen felkeléshez vezetett. Az Aranybulla 31. pontja (az úgynevezett ius resistendi) alapot is adott ehhez. A szervezkedő rendek többsége már ekkor is a fiatal Bethlen ... >>

A hét témája

Ötven éve együtt jóban-rosszban
Ötven esztendő bizony nagy idő. Fél évszázad. Ennyi idő alatt társadalmi rendszerek dőlnek meg, fényévnyit fejlődik a technika, óriásit változik a világ. Napjainkban, amikor a házasságoknak több mint a fele válással végződik, az állandóság, a folytonosság, a kitartás nem tartozik a divatos fogalmak közé. Ezért is kivételes és megható, ha egy emberpár ötvenéves házassági évfordulót ünnepel. E szép alkalomból Kuti Jánost és feleségét, B. Kovács Máriát köszöntötték a családtagok, az ismerősök és a kiskőrösi evangélikus gyülekezet tagjai. A házaspár fél évszázada Szentpéteri Péter lelkész előtt mondta ki a boldogító igent, és ma Lupták György igazgató lelkész előtt erősítette meg egykori akaratát. Két gyermeket neveltek fel, négy unokájuk és egy dédunokájuk örvendezteti meg őket. >>

„Jézus akkor is hű marad, ha mi hűtlenkedünk”
A Budavári Önkormányzat 2004-ben Balicza Ivánnak, a budavári evangélikus gyülekezet igazgató lelkészének adományozta a Budavárért emlékérmet. A kitüntetés indoka: az általa vezetett gyülekezet kulturális-szociális programjai gazdagítják a helyi közösség életét, s példaértékű az idős emberek gyámolítása, a rászorulók megsegítése is. A kitüntetett nemcsak mint lelkész vesz részt ebben a munkában, hanem úgy is, mint a Budavári Önkormányzat Népjóléti Közalapítványának elnöke. A kerülettel való együttműködést példázza, hogy a lelkészi hivatalban – három számítógéppel – e-Magyarország-pont állomás létesült, amelyet óránkért száz forintért bárki igénybe vehet. >>

Többszörös jubileum Rákoskeresztúron
A hatvanegy esztendővel ezelőtt, 1943. november 14-én felszentelt rákoskeresztúri Újtemplomban Kósa László ötven esztendővel ezelőtt kezdte el kántori szolgálatát, negyven évvel ezelőtt avatta őt lelkésszé D. dr. Káldy Zoltán püspök, harmincöt ... >>

„Nálunk nincsenek hosszú időre szóló haragok, békétlenségek”
Pécsett és környékén egyre jobban ismert és elismert intézmény a Baldauf Gusztáv Evangélikus Szeretetotthon. Névadóját 1917-ben választotta lelkészének a pécsi gyülekezet, de a hajó, mellyel Mohácsra, majd onnan Pécsre érkezett volna, egy viharban elsüllyedt. Baldaufék azonban csodával határos módon megmenekültek. Ennek emlékére, Isten iránti hálából a gyülekezet alapítványt hozott létre Baldauf Alap néven, mellyel szeretetintézményt kívántak létesíteni Pécsett. A terv az alapító hirtelen halála és a felmerült pénzügyi nehézségek miatt sajnos nem valósulhatott meg. Temetésén azonban a gyülekezet tagjai koszorúmegváltás címén adakoztak, s a befolyt összeget az alapítvány vagyonához hozzáadva létesítették a szeretetotthon alapját. Így jött létre a kezdetben félig árvaházként, félig öregotthonként működő intézmény. Később a gyermekek gondozása az igényekhez alkalmazkodva megszűnt, helyüket az idősek vették át. Jelenleg ötven gondozott él immáron két helyszínen, s közel százan várakoznak arra, hogy bekerülhessenek. Az átlagéletkor nyolcvankét év, ami már önmagában is minősíti a harminc dolgozó áldozatos, sokszor embert próbáló munkáját. A bentlakóknak testi-lelki védettséget, teljes ellátást ígérnek. A gondozottak szabadon járhatnak-kelhetnek az otthonos, saját maguk által kialakított környezetben. Természetesen biztosítva van számukra a lelki gondozás is; hetente kétszer áhítaton, vasárnap istentiszteleten, ünnepekkor úrvacsorai alkalmon vehetnek részt. Arra is ügyelnek, hogy ne szakadjon meg a gondozottak kapcsolata régi gyülekezetükkel. Hitvallásuk szerint nem új értékeket akarnak létrehozni, hanem a meglévők megőrzésére törekednek. >>

A technika angyala
Talán 1968-at írtunk. Nagyapa az udvaron fel-alá járkált, kezében a zsebrádióval. Maga elé tartotta, majd vállához emelte. Felhangosította, amennyire csak lehet. Kifejezetten szándékában állt, hogy észrevegyék az utcán járó-kelő emberek és a ... >>

A közelmúlt krónikája

Címadományozás
A Károli Gáspár Református Egyetem Tanácsa – a Hittudományi Kar javaslatára – úgy döntött, hogy az intézmény fennállásának százötvenedik évfordulója alkalmából (2005-ben, az egykori Egyesült Protestáns Theológiai Tanintézet alapításának ... >>

Reakció médiatámadásoka
Hogy nemcsak az Országgyűlésnek, de a főváros közgyűlésének is van kisebbségi, emberi jogi és vallásügyi bizottsága, az – egyebek között – abból is tudható, hogy a grémium az illetékességébe tartozó témákban évről évre konferenciákat szervez. Az ... >>

Márton napján történt
Ötödik alkalommal rendeztek Szent Márton-napi ünnepséget a pannonhalmi bencés apátságban. A november 12-én tartott hálaadáson ismét átadták a monostor védőszentjéről elnevezett díjat, amelyet az idén Kukorelli István alkotmányjogásznak ítéltek oda. ... >>

Hiller István találkozója egyházi vezetőkkel
Főként az oktatás kérdéseiről, az egyházi iskolák jövő évi költségvetési helyzetéről volt szó Hiller István és az egyházak vezetőinek hétfői egyeztetésén, Budapesten. >>

E heti Luther-idézet

Luther-idézet
„…Isten irgalmából – a halál, mely az ember bűnének büntetése volt, a keresztyén ember számára a bűn vége s az élet és igazság kapuja lett. Aki tehát szereti az életet és igazságot, az ne ijedjen meg ezek szolgájától és műhelyétől sem, ti. a ... >>

Kultúrkörök

Válogatás a magyar irodalom istenes verseiből
A földre ráborul egy mély igézet, Jézus lehunyja nagy, sötét szemét: Halkan fölcsendül a hegyi beszéd. (Juhász Gyula) Csodálatos kis könyvet kaptam a napokban. Mint egy kis ékszerdoboz, tele igazgyönggyel: magyar költők istenes verseivel. A ... >>

Sajtókávéház a színészmúzeumban
A múzeumi sajtókávéház csupán annyiban kávéház, amennyiben az ember – Csokonaival szólva – „hörböl pergelt török babot szűk kortyokkal”, állandó helye azonban nincsen; afféle vándorkávéház ez, ahol a múzeumok képviselői tájékoztatják az újságírókat a kiállításokról. Az esemény többnyire abban az intézményben zajlik, amelyben éppen jelentősebb rendezvényre készülnek. Nemrégiben a XII. kerületi Bajor Gizi Színészmúzeum volt a házigazda annak apropójából, hogy ott „Fenn az ernyő…” – Esernyők, napernyők, színésznők címmel időszaki tárlat nyílt. >>

Bibliai gyökerű magyar szólásmondások
A fenti alcímmel a napokban megjelent zsebkönyv százötven bibliai gyökerű szólást, közmondást és egyéb kifejezést tár az olvasó elé. Szerkesztője dr. Tóth Károly nyugalmazott református püspök, az Ökumenikus Tanulmányi Központ elnöke. Sokan nem tudják, hogy ezek a nyelvi elemek honnan kerültek nyelvünkbe, pedig – amint az előszó megfogalmazza – megismerésüket, eredetük tudatosítását nagy szellemi-lelki gazdagodásnak kell tekinteni. Persze a Szentírás olvasását sem ez a rövid összeállítás, sem más kézikönyv vagy lexikon nem helyettesítheti. „Sőt ellenkezőleg: (…) az akar lenni, ami a jó előétel” – olvashatjuk a kiadvány célkitűzését. „Szeretné felkelteni és gerjeszteni az étvágyat a »kemény« eledelnek (Zsid 5,12)”, vagyis a teljes Írásnak az olvasására és ismeretére. A kötet igazán hasznos karácsonyi ajándék is lehet. >>

Keresztény rock és rap
Húsz évvel ezelőtt, amikor az Egyesült Államokban megjelent az igehirdető rock, a hívők gyanakvással fogadták, a zenebolondok pedig megmosolyogták. Mára azonban a jelenség alaposan gyökeret vert az amerikai társadalomban. „A keresztényeket ... >>

„Jézus mindenütt”
Bármilyen kiadvány figyelmet érdemel, amely szerzőjének hithű vallásosságáról tesz tanúbizonyságot, és lelki életének magasztos pillanatairól szól. Ilyen kötet a Petrovics Pál verseit tartalmazó, Jézus mindenütt című kiadvány is. >>

Hétszínű virágcsokor Istennek
Az éneklés kétszeres imádság, szokták mondani. Hogy mennyire igaz ez a mondás, azt ismét bizonyította hat, a Tolna-Baranyai Egyházmegyéből érkezett kórus, amely november 6-án Pakson gyűlt össze a helyi gyülekezet meghívására. >>

Pesti kórustalálkozó
Kórustalálkozóra gyűltek össze a Pesti Egyházmegye területén működő gyülekezeti énekkarok november 6-án a zuglói templomban. A délután négy órakor kezdődő alkalom köszöntő szavait Johann Gyula, az Evangélikus Teológus Otthon lelkésze mondta el. Győri Gábor esperes és az ő szívében ébredt a vágy arra, hogy találkozzanak a pesti kórusok, és a bemutatkozáson túl az együtt éneklés öröme indítsa őket újabb szolgálatok felé. >>

A vasárnap igéje

Eljön értünk!
A végső dolgokról szólva Jézus arra figyelmeztet, hogy a kísérőjelenségeket ne tévesszük össze azzal, amit kísérnek: a most még rejtett végső valóság megnyilatkozásával. Mert mi is a végső valóság? Nem egyéb, mint Jézus mindenek fölötti abszolút ... >>

Oratio oecumenica

Oratio oecumenica
Urunk, elfutott egy esztendő, és mi észre sem vettük, hogy te is velünk voltál. A magunk bölcsessége szerint intézkedtünk, mások kedvét kerestük és mások tanácsát kértük, pedig a te tanácsod vezeti a világot, és őrzi meg az ember életét. Segíts, ... >>

EvÉlet - Lelki segély

Nehéz kenyér
„Mindig is kemény embernek tartottam magam, olyannak, aki nem szeret panaszkodni, mert az nem illik egy férfiemberhez. De lassan már az életemnek sem látom értelmét. Gyermekkorom óta keményen meg kellett dolgoznom a betevőért, és ez most sincs másképp. Feleségemmel reggeltől estig a szőlőben vagyunk, de hiába a sok áldozat. A termést hol a fertőzések veszélyeztetik, hol a jég, a szárazság vagy a madarak meg a méhek. Az idén az új szabályok miatt sok gazdától nem vették át a szőlőt. Úgy tűnik, a külföldről behozott bor olcsóbb. Nem tudom, hogy jövőre miből fogunk élni! Van-e így értelme az egésznek egyáltalán?!” >>

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap – új kegyelem
Liturgikus sarok
A gyülekezet-központú istentisztelet
Élő víz
„Belépődíj nincs”
Ünnepi útravaló
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
Nyílt nap hittudományi egyetemünkön – Luther Márton születésnapján
Bányászott és élő kövekből épült templomok
Hármas barcsi hálaadás
A gyülekezet a Bibliában, a zsinati törvényekben és a gyakorlatban
Hálaadó istentisztelet Bükön
Katechetikai találkozó
Kisvárosi egyháztörténet
Keresztutak
Reformáció ünnepe Erdélyben
A történelem egy nemzetbe rendezett minket…
Evangélikusok
Száz éve született Fábri Mihály evangélikus lelkész
e-világ
Internetes vásárlás
Keresztény szemmel
Isten dolgairól nem beszélt vele senki…
A múltról – békésen
Négyszáz éve tört ki a Bocskai-felkelés
A hét témája
Ötven éve együtt jóban-rosszban
„Jézus akkor is hű marad, ha mi hűtlenkedünk”
Többszörös jubileum Rákoskeresztúron
„Nálunk nincsenek hosszú időre szóló haragok, békétlenségek”
A technika angyala
A közelmúlt krónikája
Címadományozás
Reakció médiatámadásoka
Márton napján történt
Hiller István találkozója egyházi vezetőkkel
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Válogatás a magyar irodalom istenes verseiből
Sajtókávéház a színészmúzeumban
Bibliai gyökerű magyar szólásmondások
Keresztény rock és rap
„Jézus mindenütt”
Hétszínű virágcsokor Istennek
Pesti kórustalálkozó
A vasárnap igéje
Eljön értünk!
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
Nehéz kenyér
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2004 47

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster