EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2005 - 33 - Heti útravaló

Élő víz

Hozzászólás a cikkhez

Heti útravaló

A megrepedt nádszálat nem töri össze, a füstölgő mécsest nem oltja el. (Ézs 42,3)

Szentháromság ünnepe után a tizenkettedik héten az Útmutató reggeli igéi az áldott orvos rendelőjébe engednek bepillantást – a betegségekről s a hitből fakadó gyógyulás csodáiról villantva fel képeket –, hogy bemutassák az Úr szelíd és szabadító Szolgájának „élethelyreállító” programját. Ennek mi is részesei lehetünk, „hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez” (Ef 2,8). Az Úr Jézus a pogányok között is gyógyít; a süketnémának erre volt szüksége: „Effata, azaz: nyílj meg!” (Mk 7,34b) Tiltása ellenére is híresztelték: „Mindent helyesen cselekedett: a süketeket is hallóvá teszi, a némákat is beszélővé.” (Mk 7,37b) Luther is általánosít: „Krisztus itt nemcsak ennek az egy nyomorultnak nyelvére és fülére gondolt, hanem egyetemben fohászkodott minden nyelvért, fülért, sőt minden szívért, testért és emberért.” Üldözője lelki és testi vaksága megszűnéséért és hitéért is ő könyörgött a damaszkuszi „személyes” találkozást követően. Anániás rátette kezét a „kicsi” Pállá lett tarzuszi Saul szemére: „…az Úr küldött engem, az a Jézus, aki megjelent neked az úton, (…) hogy újra láss, és megtelj Szentlélekkel.” (ApCsel 9,17b) Száznyolcvan fokos pálfordulásunkat követően mi is könyöröghetünk így: „Hozzád menekülök, Uram, ne szégyenüljek meg soha!” (Zsolt 71,1) A két vak számára is csupán „hit kérdése” volt a gyógyulásuk: „Hiszitek-e, hogy meg tudom ezt tenni? (…) Legyen a ti hitetek szerint!” (Mt 9,28b.29b) A megszállott némából sem „az ördögök fejedelmének a segítségével űzi ki az ördögöket” (Mt 9,34b), hiszen „azért jelent meg az Isten Fia, hogy az ördög munkáit lerontsa” (1Jn 3,8b). Mózes pedig így kiáltott, hogy nénje, Mirjám poklossága megszűnjön: „Istenem, gyógyítsd meg őt!” (4Móz 12,13) A tanítványok nem tudták meggyógyítani a holdkóros fiút, ezért megkérdezték Jézust: „Mi miért nem tudtuk kiűzni?” „Kishitűségetek miatt.” (Mt 17,19b–20a) Jakab, az Úr testvére így folytatja a tanítást: „Beteg-e valaki közöttetek? (…) …imádkozzanak érte, és (…) a hitből fakadó imádság megszabadítja a szenvedőt, az Úr felsegíti őt…” (Jak 5,14–15) A hitetlen Heródes azonban csalódott várakozásában: „…azt remélte, hogy valami csodát tesz majd az ő szeme láttára. Hosszasan kérdezgette őt, de Jézus semmit sem válaszolt neki.” (Lk 23,8b–9) Jézus kigúnyolójának példája is bizonyítja az ő követőinek személyes megtapasztalását: „Ki kétkedőn kutatja őt, / Annak választ nem ád, / De a hívő előtt az Úr / Megfejti önmagát.” (EÉ 328,2) A felséges, de könyörülő Isten számunkra elkészített életprogramja Fiában valósul meg, megrepedt, megtört nádszál életünkkel együtt lakozik; lelkünk és szívünk kialudt, füstölgő mécsesét újra lángra lobbantja. Annak ellenére, hogy látja a mi útjainkat, kétszer is ezt ígéri: „…mégis meggyógyítom és vezetem őt.” (Ézs 57,18a) Megtapasztaltuk-e már boldog és hálás szívvel, hogy Jézus gyógyító, szent keze orvosolta fájdalmunkat?

Garai András


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap – új kegyelem
Liturgikus sarok
Misszió tradicionális formákkal és „lelkes”, új tartalommal
Élő víz
A sátán jós(ágos) arca
Régi agyagedény is rejthet nagy kincseket
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
A Lélek tengere és az Úr matrózai
Fészekrakás Sárszentlőrincen
„Györkönyben most ért véget a II. világháború”
Keresztutak
Szellemi karbantartás és egyházi megújulás
Augusztus 20-tól Szent István Rádió
Evangélikusok
Isten kezébe helyezett gyülekezet
„Csak” János bácsi
e-világ
Az ECEN üzenete Európa egyházainak és gyülekezeteinek
Keresztény szemmel
Esküvő – mennyibe kerül?
Egy hatodéves lelkészjelölt naplójából
A hét témája
Újra Közös Pont
EFOTT, Velence
Hegyalja fesztivál
Sziget fesztivál
Kérdések között
Mese
Máskor…
Semmit sem tehettünk értük!
Rengeteg kereszt között
evél&levél
…ne taceremus!
A közelmúlt krónikája
Beiktatták az új elnököt
Barlangok a Bibliában
Országos fúvóstábor Kismányokon
Szakmai presztízs: a lelkészek az élbolyban
Vatikáni vélemény Harry Potterről
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
A Continental Singers Monoron
Családfakutató lelkész
Holta után is prédikál
A vasárnap igéje
Igazságunk Istenben van!
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
Jézus Krisztus műve
Szószóró
„Ha megtelik szívem aggodalommal…”
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2005 33 Heti útravaló

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster