EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 

Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2006 - 22

22. szám – 2006/05/28

   Húsvét ünnepe után 6. vasárnap (Exaudi)

Napról napra

Új nap – új kegyelem

Vasárnap
Ahogyan az anya vigasztalja fiát, úgy vigasztallak én titeket. Ézs 66,13a (Jn 20,15–16a; Jn 15,26–16,4; Ef 3,14–21; Zsolt 68,20–36) Pünkösd felé nézünk e héten. A próféta a ... >>

Élő víz

Hol a boldogság mostanában?
Miközben e sorokat írom, szakad az aranyat érő, ámde meglehetősen hűvös májusi eső, így könnyebb teljes mértékben egyetértenem a költővel, aki egykor így sóhajtott fel: „Hol a boldogság mostanában? Barátságos meleg szobában.” (Petőfi Sándor: Téli világ) >>

Amikor a konfirmációban áldó ige hangzott fölöttünk…
Véleményem szerint az egyház tanító szolgálatának a fiatalok körében az egyik csúcspontja a konfirmáció. Fontos, hogy mivel töltjük meg a konfirmációi ünnepi istentisztelet előtti felkészítés időszakát, hogyan készítjük fel fiataljainkat a konfirmációi vizsgára. Nyomokat szeretnénk hagyni az életükben, maradandókat, hogy ezáltal megmaradjanak a közösségben, illetve visszataláljanak a gyülekezet életébe, az ifjúság körébe, a szolgáló egyházba. >>

Heti útravaló
Krisztus mondja: Ha felemeltetem a földről, magamhoz vonzok mindeneket. (Jn 12,32) >>

Egyházunk egy-két hete

A bűnbocsánatból élő egyház
Egyházunk legfelsőbb végrehajtó testülete május 19-én ülést tartott. A közgyűlés alaphangját Fabiny Tamás püspök adta meg igehirdetésében. Az Útmutató napi igéjeként az Úrtól tanult imádság egy mondatát helyezte a jelenlevők szívére: „…bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek…” Életünk alapja, egyházunk létének titka Isten megbocsátó szeretete. Nem elnézést, hanem bocsánatot kérünk, kaphatunk és adhatunk! Nemcsak az imádság vasárnapjának hetében, hanem az egyházi közéletben, az aktuális közgyűlés kihívásai közepette is ez az egyetlen helyes pozíció: az imádság a bocsánatkérés és a bűnbocsánat elfogadásának pozíciója. Zelk Zoltán költő keresztényeket is elgondolkodtató meditációs verse zárta az áhítatot: „Sohase lép gyíkra csigára / soha egy föltámadt fűszálra / a földön járó Isten lába / de vétkeinket eltapossa / mert vétkeinket megbocsátja.” >>

„Bábuk, bábuk, sorakozzatok…”
A legenda szerint a Krisztus utáni 4–5. században élt Oszlopos Simeon volt az első bábozó: köntösének egyik darabját letépve textilfigurát készített, s így intézte beszédeit a köré sereglőkhöz. Május 20-án több mint száz ehhez hasonló bábu kelt életre az ezúttal Csömörön megrendezett ötödik országos evangélikus bábversenyen. >>

„Mennyei randevú”
Még az időjárás is kegyes volt Sand község lakóihoz a múlt vasárnap, május 21-én: alábbhagyott az eső, így az itt élő evangélikusok valóban derűs hálaadásra gyűlhettek össze templomuk felépítésének kétszázadik évfordulója alkalmából. >>

Egy küldetés – két hangra
A rákoskeresztúri templomban május 21-én került sor a Pesti Egyházmegye új felügyelőjének, dr. Léránt Istvánnak a beiktatására, valamint Győri Gábor újraválasztott esperes szolgálatban való megerősítésére. Az iktatást Gáncs Péter püspök és Kósa László helyi lelkész végezte. >>

Ünnepkavalkád
Ha valakinek eddig kétségei voltak is afelől, hogy az orosházi evangélikus gyülekezet mindent túlszárnyalóan képes ünnepelni, egy szempillantás alatt szertefoszlottak, ha május 20-án, szombaton részt vett a maratoni, közel nyolcórás gyülekezeti rendezvénysorozaton. Ez alkalommal az újraválasztott esperes és egyházmegyei felügyelő beiktatását, valamint az Orosházi Evangélikus Általános Iskola és Gimnázium újraindulásának tizedik évfordulóját ünnepelték közösen. A Nyugat-Békési Egyházmegye lelkészeivel, az iskola diákjaival, gyülekezeti tagokkal, valamint jeles vendégekkel színültig megtelt templom híven illusztrálta, milyen nagyszabású volt az esemény és az ünneplés. >>

Keresztutak

Fuss a fényben
Immár harmadszor rendezték meg a „Fuss a fényben Deloitte” futógálát a Margitszigeten. A vakok és gyengén látók számára szervezett sporteseményre az idén május 21-én került sor; célja a fogyatékkal élő emberekkel szembeni előítéletek megszüntetése. A rendezvény nemcsak a sport örömét biztosította a résztvevők számára, hanem egy kicsit közelebb hozta az integráció gondolatát, elvét a hétköznapi emberekhez. >>

Affidamento Steinben
Affidamento?! A cím olvastán talán méltatlankodik a kedves olvasó: mit keres itt ez az idegen szó? Egyáltalán mit jelent? Mi sem tudtuk, ám a Nürnberg melletti Steinben mindenre fény derült… >>

Tetszik – nem tetszik
Az ökumenikus lelkészkörök találkozóját az idén Szolnokon rendezték meg május 18-án – több mint száz fő részvételével. Az alkalom témája a Szentlélek megtapasztalható működése volt. >>

Az Európai Unió mint sikeres békeprojektum
Az emberek elsöprő többsége – Keleten talán még inkább, mint Nyugaton – úgy tekint az Európai Unióra és általában az európai integrációra, mint olyasvalamire, aminek szinte kizárólag gazdasági jelentősége van. „Brüsszel egyenlő pénz” – mondják sokan. Az a pénz, amely majd jön, és megold mindent – a szép ígéretek szerint. Vagy az a pénz, amely nem jön, mert rajtunk már az EU sem segít – ahogyan a borúlátók vélekednek. Természetesen azért sokan vannak azok is, akiknek a jogharmonizáció, a kulturális együttműködés, a környezetvédelmi tudatosság is eszükbe jut az EU kapcsán. >>

Evangélikusok

Elnézés helyett bocsánat – hogy ne legyünk maszatos egyház
Dietrich Bonhoeffer Etikájának egy markáns fejezete A bűnbánat címet viseli. A mindig eszméltető üzenetet megfogalmazó mártír teológus a következőket írja: „Megtérés csak a Krisztus ellen elkövetett vétek felismerésének útján lehetséges. (…) Az egyház megvallja, hogy számtalan ember pusztulásában, akiknek életét rágalmazással, denunciálással, becsületbe gázolással tönkretették, vétkessé vált. (…) Azáltal, hogy az egyház bűnvallást tesz, nem mentesíti az embereket saját bűnvallásuk alól, hanem hívogatja őket a bűnvallás közösségébe.” >>

Láttatni Krisztus kereszthalálát
Rövidesen átadják a békéscsabai evangélikus Nagytemplom új oltárfestményét. Olvasóink előtt is ismert lehet, hogy közel hat évvel ezelőtt, 2000. augusztus 4-én lopták el máig ismeretlen tettesek az oltárképet, mely majdnem száznyolcvan éven át, felszentelése óta díszítette a Nagytemplomot. Az újat egy helybéli festőművész, Szeverényi Mihály készítette el – pontosan egy év alatt. >>

Mátis Lívia urnája mellett
Kihez, hova forduljon az, aki egy koporsó, egy halottas urna vagy egy nyitott sír mellett szólni kényszerül? Kire, mire is nézzen, kit szólítson meg, kihez, merre intézze szavait? A hamvakat csöndes szigorral őriző urna nem szívesen engedi el a tekintetet, a bomlás drámájának színhelye, a koporsó és a zsákmányára várakozó sírgödör sem. Beszéljen hát a porrá vált testhez? Szólítsa a némán rejtőzködő Istent? A múltat, a jelent, a beláthatatlan jövendőt? Panaszolja a sorsot, vonja felelősségre a Gondviselést? Fogja görcsösen Pál apostol kezét, idézze a Bibliát, elmerülvén a Korinthusi levélben? „Elvettetik romlandóságban, feltámasztatik romolhatatlanságban… Mert szükség, hogy ez a romlandó test romolhatatlanságot öltsön magára…” Lehet ezt abbahagyni? „Halál, hol a te fullánkod?” Lám, az apostol a legyőzött halált is meg meri szólítani. De hát itt és most ez a tér, ahol egybegyűltünk mi, gyászolók, és a mi lelkünk tere, még nem a levert, hanem éppen ellenkezőleg, a győzelmében tetszelgő halál színpada. >>

Gyógyítás szakmai és lelki együttműködésben
Hegy tetején, erdő közepén, csodás természeti környezetben, a főváros és Budakeszi határán – a Szanatórium utcában – található az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet (OORI) épületegyüttese. Sok súlyos beteg vagy balesetet elszenvedett ember rehabilitációja zajlik manapság az egykor tébécések számára épített pavilonokban. Az intézet – nem mellesleg evangélikus – főigazgató főorvosát, dr. Kullmann Lajos egyetemi tanárt, az orvostudományok kandidátusát frissen épült, nyugat-európai színvonalú, csupa üveg épületben kerestem fel – beköltözés közben. >>

Legyen nekünk is példaképünk!
A morcos Vértes és a festői Bakony között elterülő Móri-árok hegyes-dombos, gyors folyású erekkel átjárt, kies vidékén egy régtől lakott kis városra, Mórra talál az utazó. Sokat megért település: földrengés rázta meg 1810-ben, kegyetlen mészárlás színhelye volt 2002-ben. De itt terem a híres móri ezerjó, itt született Wekerle Sándor, hazánk első polgári származású miniszterelnöke, és itt látta meg a napvilágot Zimmermann Ágoston is. A város legnagyobb (huszonöt éves) általános iskolájában minden március végén névadójukra emlékeznek az intézmény jelenlegi és hajdani tanulói, tanárai és a nagy tudós tisztelői. >>

e-világ

Hogyan védekezzünk a vírusok ellen?
Néhány hete rovatunkban a tűzfalak nyújtotta biztonsággal foglalkoztunk. Ezt a biztonságot fokozhatjuk jól beállított víruskereső és -irtó programmal. >>

Keresztény szemmel

Vox humana
Akik naponta járunk dolgozni, elmondhatjuk: a legszürkébb hétköznapon is annyi minden történik velünk, hogy bele lehet fáradni. Autózunk, vonatozunk, buszozunk, utazás közben egymással beszélgetünk, rádiózunk, rengeteg mindent hallunk és látunk – többnyire egészen hétköznapi történeteket. És azoknak is, akik nem mozdulnak ki otthonról, csak az újságot nyitják ki, hallgatják vagy nézik a híreket, szóba elegyednek a szomszéddal, ugyanúgy rátelepednek a fülükre, szívükre, lelkükre a világ legtávolabbi eseményei, tragédiái, az ország történései. >>

Meddőség mint életcél?
A december 5-i népszavazás után írtam az Evangélikus Élet 2005. január 9-i számában, hogy az egyházaknak szükséges lenne többször megszólalniuk erkölcsi kérdésekben, mert útmutatás nélkül könnyen politikai kérdésnek tekintenek majd erkölcsi kérdéseket is. Ez a pillanat érkezett el most újra. (Lapunk 2006/14. – április 2-i – számának 3. oldalán Szabó Vilmos Béla Sikoly című írását közöltük a témával kapcsolatban. – A szerk.) >>

A hét témája

Részletek dr. Frenkl Róbert országos felügyelő jelentéséből
Igen Tisztelt Országos Közgyűlés, Kedves Testvéreim! Jelentésem mottójául ugyanazt az igét – „Ha pedig versenyez is valaki, nem nyer koszorút, ha nem szabályszerűen versenyez” (2Tim 2,5) – választottam, mint februárban, amikor tájékoztató jelentést adtam. A tavaszi hónapok megerősítették az ige aktualitását egyházban és társadalomban. A szabadság és a rend, a tisztesség kapcsolatáról van szó. Főleg azok számára, akik végigéltük a diktatúra évtizedeit, de – úgy vélem – mindenkinek megújuló élmény a szabadság, a demokratikus közélet, a jogállamiság. Mindez feltételezi a tisztességet, a rendet. Az országgyűlési választási harcban és az azóta eltelt hetekben még inkább hallottuk politikusoktól, közgazdászoktól, a közélet szereplőitől, hogy az államháztartás rendbetételére – áldozatvállalásra, takarékosságra – van szükség. Nem vitatva a hozzáértők intelmeit, úgy vélem, ha valami csoda folytán uralkodóvá válna hazánkban a tisztesség, akkor az államháztartási hiány nagyobb része eliminálódna, nem lenne szükség megszorításokra. Azaz ha lenne adózási fegyelem, megszűnne a korrupció minden formája, a számlázások kerülése stb. Az egyházak társadalmi szerepéhez feltétlenül hozzátartozik a tisztesség munkálása, a morális értékek középpontba állítása. >>

Összefoglaló Ittzés János elnök-püspök tájékoztatójáról
Egyházunk törvényei értelmében az országos közgyűlés ülésén a munkaági jelentések mellett elhangzik a mindenkori országos felügyelő és az elnök-püspök jelentése is. Mivel Ittzés János a május 19-i ülés napján még csak nyolcvan napja töltötte be e tisztet, nem jelentéssel, hanem tájékoztatóval állt a grémium elé. Beszámolóját néhány olyan alkalom felsorolásával kezdte, amelyek túlmutattak az egyébként szokásos (kerületi és országos) feladatain. >>

E heti Luther-idézet

Luther-idézet
„Buzdítsuk azért a keresztyéneket, hogy fejüket, Krisztust bűnhődésen, halálon és poklon át is követni igyekezzenek, és abban bízzanak, hogy inkább sok szorongattatáson át, mintsem a béke biztonságán át jutnak be a mennybe (ApCsel 17,22).” >>

Kultúrkörök

Túrós szelet
Hozzávalók a tésztához: 55 dkg liszt, 40 dkg margarin, 25 dkg porcukor, 3 evőkanál kakaópor, 3 tojássárgája, 1,5 kávéskanál szódabikarbóna, 1,5 csomag vaníliás cukor, 2-3 evőkanál tej. Hozzávalók a krémhez: fél kg túró, 20 dkg cukor, 10 dkg kókuszreszelék, 1 csomag vaníliás cukor, 2 evőkanál búzadara, 1 pohár tejföl, 3 tojás felvert habja. >>

A vasárnap igéje

Nem maradunk egyedül
Johann Sebastian Bach ezt írta egyik partitúrájának az elejére hangnem-meghatározás helyett: „A hangnemet a vége adja meg.” El kell jutni a mű végére, hogy a hangok, szólamok sokfélesége, sokszínűsége olyan rendszerbe ... >>

Oratio oecumenica

Oratio oecumenica
[Lelkész:] Istenünk, magasztalunk, hogy igaz minden szavad, és hűségesen teljesíted minden ígéretedet. Hallgass meg minket most is ígéreted szerint, amikor reménységgel fordulunk hozzád kéréseinkkel! [Lektor:] Könyörgünk, pásztorold egyházadat ... >>

EvÉlet - Lelki segély

Elveszve Budapesten
„Alexandra, a lányom mindig lázadó típus volt. Emlékszem, hogy már egészen kicsiként is teljesen önálló akart lenni. Amikor elváltunk a férjemmel, még nehezebben kezelhetővé vált. Nagyon apás kislány volt, de az apja nem törődött vele. Egy évvel ezelőtt ünnepelte a tizennyolcadik születésnapját. Összekaptunk, mert ecstasy tablettákat találtam a táskájában. Azóta nem láttam őt. Karácsonykor felhívott telefonon Budapestről, hogy életjelt adjon magáról, de megmondta, hogy nem akar hazajönni. Teljesen el fogom veszíteni, kérem, segítsen!” >>

Szószóró

Előadások, fórumok, áhítatok
Nagyjából ugyanúgy zajlik majd a találkozó, mint eddig – de mégsem. Lesznek előadások, de nem lesz délelőttönként főelőadás a nagyszínpadon. Helyette a reggeli áhítathoz kapcsolódó csoportbeszélgetések lesznek tizenöt csoportvezető lelkész segítségével. Az idei találkozón szeretnénk ugyanis lehetőséget biztosítani arra, hogy kisebb létszámú közösségekben a résztvevők maguk is megfogalmazhassák gondolataikat, feltehessék kérdéseiket. Lesznek áhítatok reggel és este, de nem különböző helyszíneken és időpontokban, hanem együtt, közösen, egy helyen, a nagyszínpadnál. Közösen kezdjük a napot, és közösen fejezzük be. >>

Cantate

Mit énekeljünk gyülekezeti társaságban?
Ezen a héten kicsit távolabbra tekintünk. Énektanítással kapcsolatos személyes élmények következnek, amelyekből az derül ki, hogy egyházi közösségekben népdalokat és többszólamú tételeket is bátran énekelhetünk. (E. Zs.) >>

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap – új kegyelem
Élő víz
Hol a boldogság mostanában?
Amikor a konfirmációban áldó ige hangzott fölöttünk…
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
A bűnbocsánatból élő egyház
„Bábuk, bábuk, sorakozzatok…”
„Mennyei randevú”
Egy küldetés – két hangra
Ünnepkavalkád
Keresztutak
Fuss a fényben
Affidamento Steinben
Tetszik – nem tetszik
Az Európai Unió mint sikeres békeprojektum
Evangélikusok
Elnézés helyett bocsánat – hogy ne legyünk maszatos egyház
Láttatni Krisztus kereszthalálát
Mátis Lívia urnája mellett
Gyógyítás szakmai és lelki együttműködésben
Legyen nekünk is példaképünk!
e-világ
Hogyan védekezzünk a vírusok ellen?
Keresztény szemmel
Vox humana
Meddőség mint életcél?
A hét témája
Részletek dr. Frenkl Róbert országos felügyelő jelentéséből
Összefoglaló Ittzés János elnök-püspök tájékoztatójáról
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Túrós szelet
A vasárnap igéje
Nem maradunk egyedül
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
Elveszve Budapesten
Szószóró
Előadások, fórumok, áhítatok
Cantate
Mit énekeljünk gyülekezeti társaságban?
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2006 22

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster