EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2006 - 22 - A bűnbocsánatból élő egyház

Egyházunk egy-két hete

Ülésezett az országos közgyűlés

Hozzászólás a cikkhez

A bűnbocsánatból élő egyház

Egyházunk legfelsőbb végrehajtó testülete május 19-én ülést tartott. A közgyűlés alaphangját Fabiny Tamás püspök adta meg igehirdetésében. Az Útmutató napi igéjeként az Úrtól tanult imádság egy mondatát helyezte a jelenlevők szívére: „…bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek…” Életünk alapja, egyházunk létének titka Isten megbocsátó szeretete. Nem elnézést, hanem bocsánatot kérünk, kaphatunk és adhatunk! Nemcsak az imádság vasárnapjának hetében, hanem az egyházi közéletben, az aktuális közgyűlés kihívásai közepette is ez az egyetlen helyes pozíció: az imádság a bocsánatkérés és a bűnbocsánat elfogadásának pozíciója. Zelk Zoltán költő keresztényeket is elgondolkodtató meditációs verse zárta az áhítatot: „Sohase lép gyíkra csigára / soha egy föltámadt fűszálra / a földön járó Isten lába / de vétkeinket eltapossa / mert vétkeinket megbocsátja.”

A szolgálati ciklusát lezáró dr. Frenkl Róbert országos felügyelőnek a részletes jelentése átfogta egyházunk életének legjelentősebb területeit. A jelentést a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.

Ittzés János elnök-püspök beszámolt nyolcvan napja tartó szolgálatának legfontosabb eseményeiről. Emlékeztetett arra, hogy az egyház szolgálatának alapja az áldozatkészség. Kérte a közgyűlést és egyházunk munkatársait, hogy maguk jó példával elöl járva tegyenek meg mindent az egyház tagjainak az ügyhöz, az egyházhoz méltó teherviseléséért. Tájékoztatójában napirenden kívül két határozati javaslatot terjesztett elő: az elsőt a lelkészek politikai szerepvállalásával kapcsolatosan, a másodikat pedig a művi meddővé tétel törvényi szabályozásának a megváltoztatása ellen.

Lackner Pál protestáns tábori püspök javaslatára a közgyűlés az egyház részéről hozzájárult Molnár Iván lelkész esetleges katonai lelkészi szolgálatba való átadásához. A közgyűlés – törvényi kötelezettségénél fogva – ingatlanelidegenítésről és -vásárlásról is döntést hozott: határozat született arról, hogy Kőszegen és Békéscsabán kollégiumépület, Nyíregyházán pedig szolgálati lakás megvásárlására kerül sor (ez utóbbi a hittudományi egyetem hittantanári szakának tanszékvezetője számára). A közgyűlés továbbá hozzájárult az eddigi soproni iskolalelkészi lakás eladásához, illetve új lakás vásárlásához.

Izgalmas, vitát kiváltó téma volt az egyház országos székházának ügye. Az épület jelentős felújításra szorul, több ponton életveszélyes állapotban van. Az üzemeltetés gazdaságtalan, igen nagy terhet ró egész egyházunkra. Minimális renoválási költsége is meghaladná a hatszázmillió forintot. Az épületért felelős vezetők döntéshozatalra tették fel a kérdést: felvállalja-e az egyház a halaszthatatlan és elkerülhetetlen felújítást, vagy érdemi tárgyalásokba kezd az épületben lévő funkciók kiváltására. A közgyűlés felhatalmazta az országos elnökséget érdemi tárgyalásokra, illetve a legfelsőbb testület által később meghozandó végső döntés előkészítésére.

Törvényeink előírják a múzeumot, a könyvtárat és a levéltárakat összefogó Evangélikus Országos Gyűjtemények létrehozását. Az előkészítés első fázisában előtárt dokumentumokat a közgyűlés nem tartotta elegendőnek ahhoz, hogy most az alapításról döntsön, ezért – miután egyértelműen kifejezte alapítási szándékát – visszaadta az anyagot azzal, hogy készüljön megvalósíthatósági tanulmány, illetve az iratok alaposabban készíttessenek elő.

A közgyűlés nem fogadta el a Luther Kiadó vezetőjének, Kendeh K. Péternek a lemondását; arra kérte az igazgatót, hogy az ősszel esedékes ciklusváltásig irányítsa a kiadó munkáját.

Az Országos Egyházi Iroda szabályszerű működéséhez hozzátartozik a szervezeti kereteket és személyi feltételeket meghatározó szabályrendelet. A testület egyhangúlag elfogadta a jelenlegi működést rögzítő szabályzatot. A közgyűlés létrehozta – több korábbi javaslat nyomán – a 2017. évi Luther-jubileum ünnepélyeit előkészítő munkaközösséget.

A grémium tavalyi ülése által életre hívott tényfeltáró bizottság most tette közzé első jelentését. Ebben tényeket ismertetve jelezte, hogy az ügynökkérdést egyházhoz méltó módon, szigorúan történeti alapon vizsgálja. Így az egyház nem külső kutatók vagy szenzációt kereső újsághírek alapján, hanem belső vizsgálódást követően próbál szembenézni közelmúltja e nem könnyen feldolgozható szeletével.

A bűnbocsánat igéivel kezdődő közgyűlés az ülés lezárásakor ugyanide tért vissza: Isten bűnbocsátó szeretetére bízva magunkat, döntéseinket, egyházunkat indultunk tovább a szolgálatba.

Hafenscher Károly


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap – új kegyelem
Élő víz
Hol a boldogság mostanában?
Amikor a konfirmációban áldó ige hangzott fölöttünk…
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
A bűnbocsánatból élő egyház
„Bábuk, bábuk, sorakozzatok…”
„Mennyei randevú”
Egy küldetés – két hangra
Ünnepkavalkád
Keresztutak
Fuss a fényben
Affidamento Steinben
Tetszik – nem tetszik
Az Európai Unió mint sikeres békeprojektum
Evangélikusok
Elnézés helyett bocsánat – hogy ne legyünk maszatos egyház
Láttatni Krisztus kereszthalálát
Mátis Lívia urnája mellett
Gyógyítás szakmai és lelki együttműködésben
Legyen nekünk is példaképünk!
e-világ
Hogyan védekezzünk a vírusok ellen?
Keresztény szemmel
Vox humana
Meddőség mint életcél?
A hét témája
Részletek dr. Frenkl Róbert országos felügyelő jelentéséből
Összefoglaló Ittzés János elnök-püspök tájékoztatójáról
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Túrós szelet
A vasárnap igéje
Nem maradunk egyedül
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
Elveszve Budapesten
Szószóró
Előadások, fórumok, áhítatok
Cantate
Mit énekeljünk gyülekezeti társaságban?
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2006 22 A bűnbocsánatból élő egyház

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster