EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 

Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2004 - 19

19. szám – 2004/05/09

   Húsvét ünnepe után 4. vasárnap (Cantate)

Napról napra

Új nap - új kegyelem
Isten megerősít titeket mindvégig, hogy feddhetetlenek legyetek a mi Urunk Jézus Krisztus napján. 1Kor 1,8 (Zak 3,9c; Mt 11,25–30, Kol 3,12–17; Zsolt 149) Az ember legyen bár fiatal vagy idős, mindenkor szüksége van erőre. Nagy öröm ez a biztatás, hiszen van kire támaszkodni, van igazi menedék a bajok, fájdalmak közepette. És csak ebből az erőből merítve, csak ennek a kegyelemnek köszönhetően élhetünk, járhatunk, és egykor ezért állhatunk majd meg reménység szerint az ő színe előtt. Ez a szeretet töröljön el minden aggodalmat a szívünkből ezen a héten is! >>

Liturgikus sarok

Találkozás
A Liturgikus sarok előző két írásából megtudhattuk, hogy a liturgia egyrészt imádkozott dogma, azaz hitünk főbb tanításainak imádságban magunkévá tett formája, másrészt koncentrált ige, hiszen benne alkalomról alkalomra summázódik a Szentírás mondanivalója. Ezúttal a liturgiát mint az Istennel és az emberekkel való találkozás színterét vizsgáljuk. >>

Élő víz

Énekeljetek!
Az éneklést semmi sem pótolja. Bármilyen szép is a hangszerek hangja, a Biblia szerint az csak „zengő érc és pengő cimbalom”, és nem pótolhatja az emberi hang közvetlen, személyes, szívhez szóló hatását. Ma az egyre tökéletesebb ... >>

Színes esernyők
Több okból is szeretem az esős időt. Például azért, mert olyankor a zsúfolt utcák úgy néznek ki a sok esernyőtől, mint egy erdő széli gombamező. A legkülönbözőbb méretű és színű ernyők kerülnek elő: kockásak és pöttyösek, virágmintásak és ... >>

Heti útravaló
Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csodákat tett! (Zsolt 98,1) >>

Egyházunk egy-két hete

Hálaadás és megemlékezés Farmoson
Az elmúlt vasárnap kettős ünnepe volt a Tápiószentmártonhoz tartozó farmosi gyülekezetnek. A hívek hálát adtak azért, hogy a közelmúltban elkészülhetett a temető új ravatalozó kápolnája, valamint megemlékeztek a száz évvel ezelőtt Farmoson született püspöki titkárról, Csákó Gyuláról is. >>

Jézus jön velünk a jövő útján
Jubilate vasárnapján örömre és vígságra hívogatta az ézsaiási prófécia Isten népét, az egyházat. Ezen a vasárnapon örömünnepet ültek a Deák téri gyülekezetben is: beiktatták tisztségébe Gerőfi Gyuláné Brebovszky Éva másodlelkészt. >>

A szolgáló szeretet háza
Hetven év után újra intézményt szentelhettek a soproni evangélikusok. Egykor iskola létesítésére volt igény, most nyugdíjasházat alapítottak. Április utolsó napján, az európai uniós csatlakozás előestéjén ünnepi istentiszteletre gyűltek össze a lakók, a hozzátartozók, a vendégek és a gyülekezet tagjai az intézmény – kápolnává alakítható – nagytermében. >>

Tízéves a Tessedik Sámuel Anya- és Gyermekotthon
Sok gyermek úgy nő fel, hogy életének első, gondoskodást, szeretetet igénylő szakasza fájdalmasan szomorúan telik. Sokan sohasem tapasztalják meg a biztonságot, az odafigyelést, a feltétel nélküli elfogadást, nem ismerik a „fészek melegét”. Hányatott sorsú, férj nélküli édesanyák – hányatott sorsú, apák nélküli gyermekek. Szívszaggató és megindító, ha rájuk gondolunk. >>

Tíz esztendeje indult újra a tábori lelkészi szolgálat
Ünnepi állománygyűléssel emlékeztek április 27-én a tábori lelkészi szolgálat újraindulásának tizedik évfordulójára. A Protestáns Tábori Püspökségen tartott összejövetelen D. Szebik Imre evangélikus elnök-püspök áhítata után a résztvevők az aktuális kérdésekről tárgyaltak. Ezt követően Csuka Tamás protestáns tábori püspök, dandártábornok adott áttekintést a szolgálat elmúlt évtizedéről. >>

Tanárok és tanítványok
„Egy lángot adok, add tovább.” Reményik Sándor verse volt a mottója a Deák Téri Evangélikus Gimnázium idei találkozójának. Az eseményre a régi – hűséges, évente visszatérő – diákok mellett eljönnek s a műsorban zenével, szavalattal, énekkel szerepelnek az iskola jelenlegi, valamint már érettségizett növendékei is. >>

Fót zenei szellemét örökítik át az új kántorok
A fóti kántorképző vendégkönyve április 24-én több mint harminc aláírással gazdagodott: azokéval, akik részt vettek az idei téli tanfolyam kántorvizsgáján a Mandák Otthonban. A tanfolyamra 28-an iratkoztak be; közülük a fiatalok morzsolódtak le nagyobb arányban. A hétről hétre megjelent 19-20 tanulóval öt tanár foglalkozott: Németh Csaba, Botos Judit és Pócs Miklós hangszerjátékot, Papp Kinga Marjatta, majd Abaffy Nóra éneket, Bence Gábor szolfézst és karvezetést, Pócs Miklós összhangzattant tanított. Énekből és összhangzattanból többen sikeres záróvizsgát tettek. >>

Konfirmáció után - tanévzáró előtt
Ezek azok a hetek, melyekben bizonyára sok gyülekezetben – így a soltvadkertiben is – kicsit felgyorsul az élet. Maga a konfirmáció is hatalmas esemény a gyerekek és családjaik életében. Idén egy héttel ez után következett az evangélikus ... >>

Keresztutak

Komáromi dialógus
Komárom-Esztergom megye közgyűlésének elnöksége ebben az esztendőben is megrendezte az egyházak és a társadalom közötti párbeszéd jegyében tartott, immár hagyományos konferenciáját. Ezúttal a holokauszt 60. évfordulójára való emlékezés adott alkalmat a tanácskozásra, amelyre április 28-án Komáromban Soha többé! címmel került sor. >>

Európa reménye Jézus Krisztus
Hazánkért és Európáért könyörögtek uniós csatlakozásunk másnapján, május 2-án a történelmi egyházak vezetői. A Mátyás-templomban tartott ökumenikus imaórán Bölcskei Gusztáv református püspök, Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom–budapesti ... >>

Ökumenikus imaóra a Mátyás-templomban
Az imaórára – melyet a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT) közgyűlési határozata alapján D. Szebik Imre szorgalmazott – meghívást kaptak a MEÖT tagegyházainak ortodox, baptista, metodista és anglikán képviselői is. Az alkalmat megtisztelte jelenlétével a köztársasági elnök felesége, Mádl Dalma, valamint Gulyás Kálmán egyházi kapcsolatokért felelős címzetes államtitkár. Feleségével együtt részt vett az ökumenikus könyörgésen Jürgen Köppen, az EU magyarországi nagykövete is. >>

Határtalan lelkésztalálkozó
Az Ausztriai Evangélikus Egyház püspöke és szuperintendensei az egyházfőtanács hivatalának munkatársaival együtt május 1-jén délután testvéri találkozóra és rövid imaliturgiára hívták a Magyarországi Evangélikus Egyház elnökségét, valamint – az immár egykori – határ mentén szolgáló magyar lelkésztársaikat a nemeskéri artikuláris templomba. >>

A protestantizmus születésnapja
Istentiszteletek keretében emlékeztek meg április 19-én Speyerben a protestantizmus születésének 475. évfordulójáról. 1529-ben a speyeri birodalmi gyűlésen tizennégy német fejedelemség és városállam szállt szembe V. Károly német-római császárral, ... >>

Evangélikusok

Im Memoriam Rőzse István
Rőzse István evangélikus lelkész, esperes Nyíregyházán született 1899. április 27-én. Ősei gróf Károlyi Ferenc pusztáin – Nyíregyházán és Cserkeszen – 250 évvel ezelőtt virágzó mezőgazdaságot hoztak létre. Építettek templomot, iskolákat ... >>

Búcsú Csepregi Bélától
Alig egy héttel kilencvenedik születésnapja után Csepregi Béla, Sárszentlőrinc lelkipásztora hazatért teremtő Urához. + Neve összeforrott az evangélikus evangélizációval, életsorsa az evangélikus ébredéssel. + Jézus ... >>

e-világ

A keserű fű
Ahogyan korábbi számunkban már jeleztük, a rovat hasábjain időről időre szeretnénk bemutatni egy-egy, a Szentírásban is előforduló növényt. A mandula után most a keserű fűről lesz szó, amelyen tulajdonképpen nem egy növényt, hanem egy növénycsoportot kell értenünk. >>

Száz sziget
Januári számunkban hírt adtunk arról, hogy Budapesten száz hulladékgyűjtő szigetet alakítottak ki a papír, műanyag, üveg és fém gyűjtésére. Ehhez – illetve a szelektív gyűjtéshez – kapcsolódóan szeretnénk közzétenni néhány hasznos ... >>

Akasztói ValóVilág
A valóvilágos helikopter nem sokkal tizenegy után szállt le Akasztón a Kastély farm zöld gyepére, fedélzetén „Csabával”. Bevallom, nem tudom, valójában hogy is hívják, mivel az egész ország csak így ismeri ezt a lovászfiút, aki három hónapja raboskodik a luxusvillában. Most is csak azért röpülhetett haza, mert akadt néhány profi lovas, akik szerették volna összemérni erejüket, tudásukat, ügyességüket Kastély Attila emberével. A tét nélküli buli aztán olyan felhajtássá kerekedett, amilyet nemhogy az akasztói farm, de az ország is alig látott. >>

Keresztény szemmel

Bűntudat, bűnbocsánat, szégyen - mint kutatási téma
Április utolsó hetében az Erasmus csereprogram keretében Paavo Kettunen finn gyakorlati teológiai professzor volt az Evangélikus Hittudományi Egyetem vendége. Az itt tartott előadásainak írott változata a közeljövőben a Lelkipásztor című folyóiratban is olvasható lesz. Kutatásainak hátteréről, életéről beszélgettünk vele – magyarul, hiszen a professzor az 1976/77-es tanévben ösztöndíjasként tanult teológiánkon. >>

Egy lépéssel közelebb a "titkok titkához"
A Biblia Szövetség meghívására hazánkba látogatott dr. Carsten Peter Thiede nemzetközi hírű teológus- és történészprofesszor, archeológus, aki három magyarországi helyszínen (Budapesten, Debrecenben és Sárospatakon) számolt be legfrissebb kutatási eredményeiről. A fővárosi eseményre lapunk is meghívást kapott. A neves professzor három előadását – melyet az Evangélikus Hittudományi Egyetemen habilitált dr. Balla Péter újszövetséges teológus tolmácsolt – április 27-én a Ráday Kollégium dísztermében hallhattuk. >>

Legendából valóság
„Holnap még nem lesz egészen szünet – mesélte a kisiskolás unokám virágvasárnapon –, lelki napot tartunk.” „Mi az a lelki nap?” – tudakoltam tőle. „Eljátszszuk a szenvedéstörténetet úgy, ahogyan a ... >>

A hét témája

Beléptem az unióba
Nemzedékem sorsához tartozik, hogy történelmi események tanúi, átélői, olykor szenvedő alanyai voltunk. Mindnyájunknak megvan a története arról, hogyan éltük túl a második világháborút. 1946. február 1-jén ott voltam a Kossuth téren, a Parlament ... >>

Egyházaink és az Európai Unió (II.)
Az Európai Unió és az egyházak kapcsolatát vizsgáló, előző lapszámunkban megkezdett kétrészes sorozatunkban először a múltra, az előzményekre tekintettünk vissza: arra az időszakra, amikor a II. világháború és az azt követő két, ideológiai alapú diktatúra szakította ketté Európát és egyházait. Láthattuk, milyen hatalmas munkát végeztek kontinensünk nyugati egyházai a vasfüggöny mögé zárt, üldözött és szegény egyházakkal való kapcsolataik kiépítéséért. Komoly fordulatot hozott az 1975-ös esztendő, amikor is a helsinki egyezményt minden európai állam aláírta. Kevesen tudják, hogy a nyugati és a keleti egyházaknak óriási szerepük volt az úgynevezett harmadik kosár (az emberi jogok, köztük a vallásszabadság) elfogadtatásában. Mindez a nyolcvanas évek végére a Szovjetunió felbomlásához, majd a vasfüggöny végleges leomlásához vezetett. Az egyházaknak – főleg az Európai Egyházak Konferenciája nyugati és keleti tagegyházainak – erről a történelmi jelentőségű szerepéről alig-alig hallunk valamit napjainkban. >>

evél&levél

A világ gyógyulásáért - a hétköznapokban
„Gyógyulást a világnak!” – ez volt az elmúlt évben megtartott evangélikus világgyűlés mottója. A hosszú előkészítő munka után sok jó előadás hangzott el, több igehirdetés foglalkozott a témával, és rengeteg imádság szállt fel a ... >>

E heti Luther-idézet

Luther-idézet
„Ennek megfelelően a világ ma is tele van istentisztelettel, éneklő, prédikáló, orgonáló, harsogó Isten-dicsérettel, sőt a Magnificatot is gyönyörűen éneklik, e mellett azonban nagyon sajnálatos az, hogy ezzel a magasztos énekkel oly erőtlenül ... >>

Kultúrkörök

Szent István könyvhét
Lapzártánkkor még javában tart Budapesten a Szent István könyvhét, az egyházi kiadók május 8-ig tartó szabadtéri seregszemléje. A Ferenciek terén felállított sátorban a Luther Kiadó köteteit 20% kedvezménnyel lehet(ett) megvásárolni. >>

Dráma a barátságról és a becsületről
A francia szerző, Jean Anouilh drámája mindaddig időszerű lesz, amíg az állam és az egyház közötti kapcsolat nem éri el a minden nép, nemzet számára kívánatos gyümölcsöző nyugvópontot. Az Evangélium Színház legújabb előadása a mű mondanivalójának mélységeibe vezeti a nézőt, elgondolkoztatja, illetve arra készteti, hogy a látottakat összevesse korának viszontagságaival. Egyes jelenetek – különösen is a párbeszédek – szinte önálló életre kelnek, s az élet olyan nélkülözhetetlen „tartozékaira” irányítják a figyelmet, mint a szeretet és az őszinte barátság. >>

Szlovák kórusok
A szlovák kórusok II. találkozójának adott otthont május elsején a Budapest-Deák téri evangélikus templom. Az ökumenikus nyitó istentiszteletre színpompás népviseletben vonultak be a kórustagok. >>

A vasárnap igéje

"Minden, mi él, csak téged hirdet!"
Ünnep ez a mai vasárnap. Isten dicsőségét hirdeti minden: az eget és a földet betölti az öröm és az ujjongás. Uralkodik az Úr! Miért olyan nagy csoda ez? Mert Isten számtalanszor bizonyította már a történelem folyamán, hogy ő hatalmas és csodatévő ... >>

Oratio oecumenica

Oratio oecumenica
Örökkévaló Istenünk! Köszönjük az életet, a leheletet és mindent, amit tőled kaptunk. Köszönjük, hogy szeretetből szeretetre, örök, teljes életre teremtettél minket. Köszönjük, hogy a bűneset után értünk jöttél, átszakítottad az eget, meghaltál és ... >>

EvÉlet - Lelki segély

EvÉlet - Lelki segély
„Talán egy éve is van már annak, hogy rosszul alszom. Lefekvés után nyomasztó gondolatok gyötörnek, ezért álmatlanul forgolódom az ágyban. Ha mégis sikerül elaludnom, akkor hajnalban felébredek. Az is előfordult már, hogy csak reggelre tudtam elaludni, és mivel nem hallottam az ébresztőórát, elkéstem a munkahelyemről. Ez a kialvatlanság rányomja a bélyegét az egész napomra: fáradt vagyok és ideges. Persze a munkához sincs semmi kedvem. Próbálok imádkozni, de valahogy nem megy. Félek, hogy elveszítem a munkámat. Mit tegyek?” >>

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap - új kegyelem
Liturgikus sarok
Találkozás
Élő víz
Énekeljetek!
Színes esernyők
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
Hálaadás és megemlékezés Farmoson
Jézus jön velünk a jövő útján
A szolgáló szeretet háza
Tízéves a Tessedik Sámuel Anya- és Gyermekotthon
Tíz esztendeje indult újra a tábori lelkészi szolgálat
Tanárok és tanítványok
Fót zenei szellemét örökítik át az új kántorok
Konfirmáció után - tanévzáró előtt
Keresztutak
Komáromi dialógus
Európa reménye Jézus Krisztus
Ökumenikus imaóra a Mátyás-templomban
Határtalan lelkésztalálkozó
A protestantizmus születésnapja
Evangélikusok
Im Memoriam Rőzse István
Búcsú Csepregi Bélától
e-világ
A keserű fű
Száz sziget
Akasztói ValóVilág
Keresztény szemmel
Bűntudat, bűnbocsánat, szégyen - mint kutatási téma
Egy lépéssel közelebb a "titkok titkához"
Legendából valóság
A hét témája
Beléptem az unióba
Egyházaink és az Európai Unió (II.)
evél&levél
A világ gyógyulásáért - a hétköznapokban
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Szent István könyvhét
Dráma a barátságról és a becsületről
Szlovák kórusok
A vasárnap igéje
"Minden, mi él, csak téged hirdet!"
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
EvÉlet - Lelki segély
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2004 19

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster