EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 

Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2005 - 21

21. szám – 2005/05/22

   Szentháromság ünnepe

Napról napra

Új nap - új kegyelem
Vasárnap A tanítványok megrettenve és csodálkozva így szóltak egymáshoz: "Hát ki ez, hogy a szeleknek és a víznek is parancsol, és azok engedelmeskednek neki?" Lk 8,25 (Zsolt 93,4; Jn 3,1-8/9-15/; Róm 11,/32/33-36; Zsolt 45) Az ember ma már sok ... >>

Liturgikus sarok

Istentisztelet és kegyesség
A liturgikus istentisztelet fogalma és jelentése viszonylag letisztult. Hétköznapi értelemben az egész gyülekezet liturgikus cselekményét, ünnepét jelöli. Az istentiszteleten a gyülekezet hite válik láthatóvá ének, imádság, ige és úrvacsoravétel ... >>

Élő víz

A szeretet ereje
Az áprilisi médiaműhely feszített tempója után szerettem volna lazítani egy kicsit, ezért vasárnap reggel bekapcsoltam a tévét, hogy megnézzek egy rajzfilmet. A sok, gyermeklelket romboló, agysejtet ölő "alkotás" között rábukkantam egyre, amely a ... >>

Kemény szeretet...
Kemény szeretet. E jelzős szerkezetet alkotó két szó látszólag ellentmond egymásnak. A szeretet ragaszkodásban, gyengédségben, önzetlen jóakaratban megnyilvánuló érzelem. A "kemény" utalhat kitartásra, határozottságra, szigorúságra, de a kemény ... >>

Heti útravaló
Szent, szent, szent a Seregek Ura, dicsősége betölti az egész földet! (Ézs 6,3) >>

Megbízhatónak tartanak?
Nem olyan régen egyik barátom az új vállalkozásáról - egy kiskereskedelmi üzlet megnyitásáról - mesélt. Történet történetet követett: barátom a beszállítóival kapcsolatos csalódásairól beszélt. Voltak olyanok, akik nem tudták megfelelően elvégezni a ... >>

Egyházunk egy-két hete

Új egyházközség létesült
A Magyarországi Evangélikus Egyház Északi Egyházkerülete május 10-én, kedden tartotta éves rendes összevont presbiteri ülését és közgyűlését a budahegyvidéki evangélikus templomban. Az egyházkerület püspökének, D. Szebik Imrének és a kerület ... >>

Pünkösd csendes csodái
Lapunkban már "beharangoztuk", hogy május 15-én Tamás-mise színhelye lesz a Budapest-Deák téri evangélikus templom. Megírtuk, hogy az északi evangélikus testvéreinknél született istentiszteleti forma adaptálása hazai fiataljainknak köszönhető, s hogy az idősebbeknek sem kell megütközniük a "mise" szó használatán, hiszen Luther is "misézett", csak épp az áldozati elemet törölte el belőle. Mindenesetre várakozással ültem be pünkösdvasárnap estéjén a szépen megtelt templom padsorába. Az istentisztelet kezdetéig a modern hangszerekkel kísért alkalmi kórus a taizéi konferenciák énekeit gyakoroltatta a gyülekező hívekkel. >>

Iskolaigazgatókat választottak
A legnagyobb érdeklődésre az oktatási ügyek tarthattak számot az Országos Presbitérium (OP) legutóbbi ülésén, a testületnek ugyanis több evangélikus oktatási intézmény igazgatójának a kinevezéséről kellett döntenie. Az OP tagjai természetesen nem csak ezért találkoztak egymással május 13-án a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának budapesti székházában: az anyagi ügyek tárgyalása, valamint a május 20-án tartandó Országos Közgyűlés előkészítése mellett határozatot hoztak arról, hogy a június 19-i vasárnap offertóriumát egyházunk az árvízkárosultak megsegítésére ajánlja fel. >>

Csővári reprodukció
Pünkösdhétfő óta a karzaton új padsor, a megújult oltártérben pedig megújult oltárkép fogadja a csővári evangélikus templomba betérőt. Mindez közvetve-közvetlenül egy betörőnek is "köszönhető"... >>

Szubjektív
Elvegyülve a Tamás-misét követő együttléten beszélgetők között, a tudósító a következő véleményeket gyűjtötte csokorba. Balicza Iván, a mise liturgusa különösen azt emelte ki, hogy ennek az alkalomnak a megvalósítását nem lelkészek szorgalmazták, ... >>

Új kezdetek pünkösd böjtjében
Nem lehet véletlen, hogy a Szentlélek kitöltetésének és az anyaszentegyház születésnapjának ünnepét megelőző tíz napban két új és életképes hagyomány születésének lehettek szem- és fültanúi a gyülekezet megújulásért és lelki ébredésért könyörgő tagjai. Ugyanis ekkor indult útjára két, általuk már régóta várt alkalom, amely szélesre tárja a kapukat a pünkösdi Lélek kiáradása előtt. Az ország második (?) legnagyobb lélekszámú evangélikus gyülekezetében gyülekezetépítő bibliaóra-sorozat kezdődött el, illetve "léleképítő" evangélizációs esték első alkalmait tartották pünkösd böjtjében. >>

Keresztutak

Varadinum
A határon túlról is érkeztek vendégek a partiumi magyarság közelmúltban lezajlott legnagyobb ünnepére, a XIV. Festum Varadinumra. Az egyhetes rendezvénysorozat április 23-án, a városalapító Szent László király ünnepén vette kezdetét Nagyváradon. Az ... >>

Pünkösdhétfői protestáns csendesnap
"A te áldott Szentlelked, / Kérlek, tőlem el ne vedd..." - énekeskönyvünk 412. énekének e verssora volt a címadó vezérgondolata a nyíregyházi gyülekezet idei, immár hagyományosnak tekinthető pünkösdhétfői csendesnapjának, amelyet a vargabokori ... >>

Svéd-magyar lelkészkonferencia
A Déli Evangélikus Egyházkerület és a Linköpingi Evangélikus Egyházkerület együttműködésének keretében a balatonszárszói Evangélikus Konferencia- és Missziói Otthon adott helyet május 11. és 14. között az első svéd-magyar lelkészkonferenciának. A ... >>

Evangélikusok

A börtön angyala
Ha abban a szerencsében van részünk, hogy egy új angol ötfontos bankjegy kerül a kezünkbe, akkor - a papírpénz hátoldalán - egy nálunk sajnálatos módon alig ismert asszony, Elizabeth Fry portréját láthatjuk. Pedig Fry asszony - magyarosan: Fry Erzsébet - érdemes a figyelmünkre: ő volt a diakóniai szolgálat egyik legjelentősebb alakja az egyháztörténelem folyamán. Már tizennyolc esztendős korában iskolát alapított az édesapjától örökölt házában nyolcvan szegény gyermek részére. >>

Mindenki testvére
A világkereszténység és az egyháztörténet első ökumenikus testvéri közösségének, Taizének az alapítója és lelki vezetője, Roger Schutz május 12-én töltötte be 90. életévét. Az 1940-ben alapított, világszerte ismert, a burgundiai francia lankák között meghúzódó testvéri közösség főként a fiatalok között népszerű. A Communautét jelenleg száz testvér alkotja, akik huszonöt nemzethez tartoznak. A testvérek saját munkájukból élnek, a maguk számára nem fogadnak el adományokat. A közösség tagjai három közös imádságot mondanak naponta, szép énekeiket fiatalok milliói ismerik, és éneklik sok nyelven. Az ott megélt és onnan kisugárzó ökumenikus modell lényege: protestánsok, katolikusok és anglikánok semmit sem adnak fel értékes hagyományaikból. Az a mód, ahogyan együtt élnek, és bizonyságot tesznek Krisztusról, az egész szétszakadozott kereszténység számára példaértékű. >>

e-világ

Változik a klíma...
Mindig is változott. Úgy tízezer éve Anglia nagy részét még jég borította. A jég aránylag "gyorsan" elolvadt. Tudjuk, hogy korábban több jégkorszak is volt, aztán ismét melegebb lett, természetesen az ember közreműködése nélkül. A folyamatok nem ... >>

Keresztény szemmel

Ugrás a biztosba
"Hitre a gyengéknek van szükségük, akik nem mernek szembenézni az élet realitásával" - mondják cinikusan a magukat felvilágosultnak vélő szkeptikusok. Aki azonban valaha is próbára tette a hitét, az tudhatja, hogy egyáltalán nem gyávaságra vall az ... >>

Mosolygó kék szemek
Úgy tanultam, hogy minden műalkotás (vers, festmény, film) akkor értékes, ha katarzist okoz, tehát az életünk átgondolására, megváltoztatására, jobbítására ösztönöz. Ilyen számomra a Karesz végakarata című film, melyet a liberális média mélyen elhallgat, csupán egy közszolgálati és egy kereskedelmi tévécsatorna vállalta eddig a levetítését négy év alatt. >>

A hét témája

Bálványosi "csúcs"
A magyar történelmi egyházak képviselőivel találkozott az elmúlt hétvégén a Romániai Magyar Demokrata Szövetség csúcsvezetősége Felső-Háromszéken, Bálványosfürdőn. A Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház kezdeményezésére létrejött zártkörű ... >>

Időszerű egyházpolitikai kérdések
A Magyar Köztársaság alkotmánya és a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló 1990. évi IV. törvény szerint Magyarországon az egyházak az államtól elválasztva működnek. Ezért az egyházak belső törvényeinek, szabályainak érvényre juttatására állami kényszer nem alkalmazható, ugyanakkor az állam sem hozhat létre szervet az egyházak irányítására, felügyeletére. Így a rendszerváltás után modern európaiságunk jegyében kialakult az állam és az egyházak szétválasztásának jogi feltételrendszere. Ezáltal megteremtetett az egyenrangú partnerséget is jelentő mellérendeltségi viszony. Az alkotmány 60. §-ára épülő 1990. évi IV. törvény alapelemeit az elmúlt tizenöt év gyakorlata és a nemzetközi megítélés is jónak minősítette. Nem szerencsések azok a politikai törekvések, amelyek az alapelvek megváltoztatására, illetve differenciált kezelésére irányultak vagy irányulnak. Az ilyen törekvések elsősorban az esélyegyenlőség, az egyenlő elbírálás elvének, a kiszámíthatóságnak és a szektorsemleges jog és finanszírozás elvének alapjait kérdőjelezik meg. Ha pedig ezek az alapok sérülnek, az csorbíthatja az alapvető emberi jogok érvényesülését is hazánkban. >>

Egy elárvult templom sóhajai
Hetvenéves vagyok! A templomok életében egyáltalán nem nagy kor ez: hétszáz, ezerhétszáz, sőt még ennél több évesek is vannak közöttünk. Ifjúnak számítok hát, de évtizedek óta elárvult vagyok. Magányosan állok a puszta szélén, mint egy ... >>

Válasz mindig aktuális hitkérdésekre
Két súlyos bibliai ige jut az eszembe: "De amikor eljön az Emberfia, vajon talál-e hitet a földön?" (Lk 18,8b) és "...én ezen a kősziklán építem fel egyházamat, és a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta" (Mt 16,18). Az egyik mintha valamifajta sötét képet sugallna az egyház jövőjéről. A másik egy győzedelmes egyházról árulkodik. Valóban ez a két szemlélet tükröződik gyülekezeteinken belül is. >>

Prédikáló templomok
A templomok prédikálnak. Beszélnek a múltról, rólunk és Istenről. Figyeljünk oda egy kicsit, és hallgassuk meg, mit üzennek nekünk húsvét és pünkösd ünnepe után ezek a csodálatos épületek hazánkban és szerte a nagyvilágban! >>

Építsünk egy templomot...
Építsünk egy templomot, fivérek és nővérek templomát, ahol mindenki átélheti Isten közelségét, és megkapja azt a táplálékot, amely a hitből élő életet erőssé teszi. Ahol mindnyájan megtapasztalhatjuk, hogy az Úr mindenki számára jelen van, ő az, aki ... >>

evél&levél

Kihelyezett lelkészi értekezlet Erdélyben
Már-már hagyomány, hogy a Kelet-Békési Evangélikus Egyházmegye lelkészei évente kihelyezett ülést tartanak. 2001 szeptemberében Brassó és Négyfalu környékén jártunk. Rövid kihagyás után 2004 márciusában Beregdaróc és környéke következett, idén ... >>

A közelmúlt krónikája

"Éretlenségi"
Az idén debütált az oktatási tárca által kidolgozott új érettségi rendszer. A sajtóhírekből olvasóink is értesülhettek arról, hogy az átállás botrányoktól sem volt mentes, "viharai" természetesen érintették, érintik az evangélikus középfokú oktatási intézményeket is. Az új követelményekről és a nem várt események nyomán kialakult helyzetről egyházunk Oktatási Osztályának vezetőjétől, Mihályi Zoltánnétól tudakozódtunk. >>

Kránitz Mihály, Bölcskei Gusztáv és Fabiny Tamás pünkösd ünnepéről
A Kossuth Rádió május 13-i, péntek esti Háttér című műsorának vendége volt Kránitz Mihály, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem rektorhelyettese és Fabiny Tamás evangélikus lelkész, az EHE docense. A beszélgetésbe telefonon bekapcsolódott Bölcskei ... >>

Fair play díjas a PRÚSZ elnöke
A fair play díjak átadása a sportszerűség elismerésének igazi, méltó ünnepe. A Művészetek Palotájában május 6-án Kamuti Jenő, a nemzetközi és a MOB keretében működő Magyar Fair Play Bizottság elnöke köszöntötte a díjazottakat. A fair play a ... >>

Megújult a Ferihegyi repülőtér kápolnája
Míg Európában a nagyobb repülőtereken, busz- és vonatpályaudvarokon szinte mindenhol található kápolna, addig Magyarországon egyedül a Ferihegyi repülőtéren működik olyan felszentelt hely, amely elsősorban az utazók lelki igényeit elégíti ki. A budapesti légikikötő imaterme márciusban megújult: csiszolás után új lakkréteg került a tölgyfa burkolatra, és kijavították a fából készült oltár kisebb hibáit. A repülőtér üzemeltetője ezen túlmenően informatikai fejlesztésekkel is támogatja a hét éve működő ökumenikus kápolna tevékenységét. A hivatalban - húsvéthétfő óta - új telefax és számítógép segíti a lelki szolgálatot teljesítők munkáját. >>

Auschwitzba zsidókkal kell menni!
Talán morbidnak hangzik a cím, de így van együtt a múlt és a jelen. Merthogy hatvan évvel a szörnyűségek után mi már másképp érezzük. Mi, akik húsz-harminc éve születtünk, sosem fogjuk megérteni azt, amit ők akkor ugyancsak nem értettek. De átéltek - vagy belepusztultak. A lengyelországi Auschwitzban éppen 1,1 millióan. Most közösen néztük meg a lágereket: a túlélőkkel együtt a gyerekek és az unokák generációja. Emlékeztünk a halálmenetre, amely a foglyok számára akkor következett be, amikor az egyik lágerből a másiknak a gázkamráiba terelték át őket. Ezen a mintegy két kilométeres úton rendezték meg május 5-én "az élet menetét", amelyre a tizennyolcezer résztvevőből ezernyolcszáz Magyarországról érkezett. Akik most végigmentek ezen az úton, és részt vettek a megemlékezéseken, az életre mondtak igent. Jómagam a kiskunhalasi csoport tagjaként éltem meg ezt a zarándoklatot. >>

E heti Luther-idézet

Luther-idézet
"Íme, ez a nagyon kevés, de mégis gazdag tartalmú szó kitűnően eléd festi Isten egész valóságát, akaratát és cselekvését. Benne van minden bölcsességünk, amely meghalad minden emberi bölcsességet, szándékot és értelmet. Mert jóllehet az egész világ ... >>

Kultúrkörök

Akit a zene mindig elvarázsol
Orgonista, karvezető, zeneiskolai zenetanár, oktat az Evangélikus Hittudományi Egyetemen, s közben - tanulmányai megkoronázásaként - zenetudományi dolgozatát készíti a Zeneakadémián. A hallgatói körében népszerű tanárral, az egyház csendes munkásával, a cinkotai gyülekezet kántorával beszélgettünk. >>

Hit és menedzsment
Mintha egy láthatatlan, ám annál masszívabb fal húzódna a megélt, gyakorolt keresztény hit és a vállalatvezetés, a menedzsment, a közélet, a társadalmi élet között. Hit és vállalatvezetés: egymást kizáró fogalmak lennének? Vagy csak szokatlan, idegen e párosítás? Egyáltalán "megfér együtt a nap alatt" a menedzsment és a hit? Mindkét fél részéről tapasztalható bizonyos ellenérzés, gyanakvás, tartózkodás a másik világa iránt... A tényről, hogy hála Istennek, vannak, akik e fal lebontásán munkálkodnak (s nemcsak külföldön, hanem hazánkban is, méghozzá szép számmal), meggyőződhettünk a Menedzsment, ha számít a hit - Keresztény társadalmi elvek a modern korban című könyv sajtóbemutatóján. A kötet - a fordításban és a kiadásban is jelentős szerepet játszó Altern-csoport közreműködésével - a Kairosz Kiadó gondozásában jelent meg. >>

A vasárnap igéje

Egyedül a Szentháromság Isten
Nagyon kevés dolgot értünk igazán, a többit elhisszük, elfogadjuk, tudomásul vesszük. Például az olvasók hány százaléka érti teljes egészében a számítógép működését, amelynek segítségével ez az újság, benne ez az igehirdetés készült? De elfogadjuk, ... >>

Oratio oecumenica

Oratio oecumenica
Szentháromság egy igaz Isten! Hálaadó szívvel állunk meg színed előtt akkor, amikor háromságod titkát ünnepelhetjük, melyet egyszülött Fiad által kinyilatkoztattál az ember számára. A legnagyobbat adtad nekünk, szeretetedet, önmagad lényegét, mely ... >>

EvÉlet - Lelki segély

Szedhet-e gyógyszert a hívő?
"Alapbetegségem mellett sokféle egyéb egészségügyi problémával küzdöttem az elmúlt években. Mivel az orvos gyógyszereket írt fel, természetesen szedem őket. Emellett kipróbálok különféle gyógyhatású szereket is a gyógyulásom érdekében. Egyik hívő ismerősöm a közelmúltban azt mondta nekem, hogy a görög farmaka szó varázslást jelent, ezért a gyógyszerek szedése ördögi dolog. Szerintem nagyon megdöbbentő ez a kijelentés. Ezek szerint a keresztényeknek tilos lenne gyógyszert szedniük? Utasítsuk vissza a gyógykezelést, és haljunk bele a betegségünkbe?" >>

Szószóró

Ifjúsági munka a svéd evangélikus egyházban
A linköpingi egyházkerületből Balatonszárszóra látogató, tíztagú svéd evangélikus lelkészcsoport egyik tagja ifjúsági munkával foglalkozik a gyülekezetében. A kedves, mosolygós hölgyet, Ulrika Klappot a tapasztalatairól kérdeztem. >>

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap - új kegyelem
Liturgikus sarok
Istentisztelet és kegyesség
Élő víz
A szeretet ereje
Kemény szeretet...
Heti útravaló
Megbízhatónak tartanak?
Egyházunk egy-két hete
Új egyházközség létesült
Pünkösd csendes csodái
Iskolaigazgatókat választottak
Csővári reprodukció
Szubjektív
Új kezdetek pünkösd böjtjében
Keresztutak
Varadinum
Pünkösdhétfői protestáns csendesnap
Svéd-magyar lelkészkonferencia
Evangélikusok
A börtön angyala
Mindenki testvére
e-világ
Változik a klíma...
Keresztény szemmel
Ugrás a biztosba
Mosolygó kék szemek
A hét témája
Bálványosi "csúcs"
Időszerű egyházpolitikai kérdések
Egy elárvult templom sóhajai
Válasz mindig aktuális hitkérdésekre
Prédikáló templomok
Építsünk egy templomot...
evél&levél
Kihelyezett lelkészi értekezlet Erdélyben
A közelmúlt krónikája
"Éretlenségi"
Kránitz Mihály, Bölcskei Gusztáv és Fabiny Tamás pünkösd ünnepéről
Fair play díjas a PRÚSZ elnöke
Megújult a Ferihegyi repülőtér kápolnája
Auschwitzba zsidókkal kell menni!
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Akit a zene mindig elvarázsol
Hit és menedzsment
A vasárnap igéje
Egyedül a Szentháromság Isten
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
Szedhet-e gyógyszert a hívő?
Szószóró
Ifjúsági munka a svéd evangélikus egyházban
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2005 21

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster