EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2005 - 21 - Egyedül a Szentháromság Isten

A vasárnap igéje

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE - 5Móz 6,4-7.14-15

Hozzászólás a cikkhez

Egyedül a Szentháromság Isten

Nagyon kevés dolgot értünk igazán, a többit elhisszük, elfogadjuk, tudomásul vesszük. Például az olvasók hány százaléka érti teljes egészében a számítógép működését, amelynek segítségével ez az újság, benne ez az igehirdetés készült? De elfogadjuk, hogy vannak, akik értenek hozzá, ismerik a működését, hiszen a legkorszerűbb, legbonyolultabb gép is csak emberi alkotás. És a számítógépet kitaláló ember működését, emberi agyunk működését megismerhetjük-e emberi agyunkkal?!

Ha a saját működésünket sem ismerhetjük meg igazán, akkor milyen alapon remélhetnénk és követelhetnénk, hogy Isten tökéletesen megismertesse velünk, ahogyan ő "működik"? Hiszen ő végtelenül az általa alkotott emberi értelem felett áll! Nem tudjuk megmagyarázni, legfeljebb képekkel úgy-ahogy kifejezni, valamennyire körülírni, hogy mit jelent ez: Isten lényegében egy, de személyében három. Az Atya, Fiú, Szentlélek nem részei Istennek, de nem is különféle megnyilvánulásai, mert ő mindig a maga tökéletes egységében nyilvánul meg. Így is szokták titkát szemléltetni: a jég, a víz, a gőz mennyire különböző megjelenésű, hatású, mégis mindannyiszor H2O. Nyilvánvaló, hogy ez is csak nagyon távolról emlékeztet Isten valóságára.

Még egyszer: a három egy, és az egy három. Meg lehet ezt magyarázni? Meg lehet érteni? És ha csak körülírni, érezni lehet, akkor már biztos, hogy nem igaz? A zsidók és a muzulmánok, az unitáriusok és a Jehova tanúi - minden nem elhanyagolható különbségük ellenére - megegyeznek abban, hogy elvetik a Szentháromságról szóló tanítást. Mégpedig elsősorban abból a meggondolásból, hogy Jézus minden rendkívüli képességével, tanításával együtt is csak ember, csak teremtmény. Ezenkívül még azt is tanítják, hogy a Szentlélek nem lehet személy, hanem csak Isten hatalma. Mivel a Szentháromságról szóló tanítást nem tartják ésszerűnek, úgy gondolják, hogy az ő hitük sokkal közelebb áll Isten valóságához. - Ezzel szemben azt kell mondanunk, hogy ha valami meghaladja az emberi értelmet, akkor csupán ezért még nem biztos, hogy értelmetlen. Csak az isteni kinyilatkoztatás lehet a biztos iránytű.

Annak szemléltetésére, hogy milyen küzdelmet jelentett a Szentháromságról szóló tanítás elfogadása, figyeljünk egy kicsit a legritkábban idézett, eléggé háttérbe szorult harmadik egyetemes hitvallásunkra. Az Athanasiusi hitvallás Athanasius alexandriai püspök (meghalt 373-ban) nevét viseli, végleges formáját azonban a kalcedoni zsinat (451) után nyerte el: "Mert amiképpen a keresztyén igazság arra késztet, hogy mindegyik személyt külön-külön Istennek s Úrnak is valljuk, ugyanúgy az egyetemes keresztény hit nem engedi, hogy három Istenről vagy Úrról beszéljünk." (19.)

Izrael népe a pusztai vándorlás idején még nem tudhatott a második személy, a Fiú majdani eljöveteléről és a Szentlélek kitöltéséről, tehát a Szentháromságról szóló tanításról sem. Hitük persze erőteljesen különbözött a körülöttük élő népekétől, mégpedig abban, hogy az egyetlen, igazi Urat kellett imádniuk. De nem csupán imádniuk kellett - ez szintén jellemző különbség -, hanem szeretniük is. A Megváltó ezt mint első és nagy parancsolatot tette minden követője számára kötelezővé: "...szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből." (Mk 12,30) Annak a félreértésnek az elkerülése végett pedig, hogy isten- és emberszeretet egymástól elválasztható, rögtön a másodikat is hozzátette: "Szeresd felebarátodat, mint magadat." (Mk 12,31) Sőt még azt is, amire különösen gyónási, úrvacsorai liturgiánk figyelmeztet: "Nincsen más, ezeknél nagyobb parancsolat." (Mk 12,31)

A harmadik személy, "a Pártfogó pedig, a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, ő tanít majd meg titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek" (Jn 14,26). A nagy parancsolatot is eszünkbe juttatja, és nem csak az Úr szent vacsorájának vétele előtt. Vagyis a Szentháromság Isten iránti szeretetet és a felebarát, a másik ember iránti szeretetet. Még az azok irántit is, akik mindenáron meg akarják érteni a Szentháromságról szóló tanítást, és ezért nem tudják elfogadni. Meg az azok irántit is, akik nem is akarják érteni, és ezért eszükbe sem jut elfogadni. Azokat pedig, akik nem félnek bevallani, hogy bár nem érthetik, de meghajolnak a felfoghatatlan előtt, most is így figyelmezteti: "Maradjanak a szívedben azok az igék, amelyeket ma parancsolok neked." (5Móz 6,6)

Imádkozzunk! Mindenható és irgalmas Atya, Fiú, Szentlélek Isten! Hogyan is tudnánk méltóképpen hálát adni teremtésedért, megváltásodért, megszentelésedért?! Hiszen "...nem méltó az ember, hogy nevedet kimondja" (Assisi Szent Ferenc: Naphimnusz). Vágyódunk hozzád, mert te teremtettél, te váltasz és szentelsz meg bennünket. Csak általad érhetünk célhoz, amely, aki te magad vagy. "Színed elé tart mind e földi lét / - Próbás viharban-éjjelen ki véd? / Szép, új világod hozd el, Istenünk, / Szentháromság, erőddel légy velünk!" (EÉ 253,4) Ámen.

Szentpétery Péter


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap - új kegyelem
Liturgikus sarok
Istentisztelet és kegyesség
Élő víz
A szeretet ereje
Kemény szeretet...
Heti útravaló
Megbízhatónak tartanak?
Egyházunk egy-két hete
Új egyházközség létesült
Pünkösd csendes csodái
Iskolaigazgatókat választottak
Csővári reprodukció
Szubjektív
Új kezdetek pünkösd böjtjében
Keresztutak
Varadinum
Pünkösdhétfői protestáns csendesnap
Svéd-magyar lelkészkonferencia
Evangélikusok
A börtön angyala
Mindenki testvére
e-világ
Változik a klíma...
Keresztény szemmel
Ugrás a biztosba
Mosolygó kék szemek
A hét témája
Bálványosi "csúcs"
Időszerű egyházpolitikai kérdések
Egy elárvult templom sóhajai
Válasz mindig aktuális hitkérdésekre
Prédikáló templomok
Építsünk egy templomot...
evél&levél
Kihelyezett lelkészi értekezlet Erdélyben
A közelmúlt krónikája
"Éretlenségi"
Kránitz Mihály, Bölcskei Gusztáv és Fabiny Tamás pünkösd ünnepéről
Fair play díjas a PRÚSZ elnöke
Megújult a Ferihegyi repülőtér kápolnája
Auschwitzba zsidókkal kell menni!
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Akit a zene mindig elvarázsol
Hit és menedzsment
A vasárnap igéje
Egyedül a Szentháromság Isten
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
Szedhet-e gyógyszert a hívő?
Szószóró
Ifjúsági munka a svéd evangélikus egyházban
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2005 21 Egyedül a Szentháromság Isten

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster