EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2005 - 21 - Heti útravaló

Élő víz

Hozzászólás a cikkhez

Heti útravaló

Szent, szent, szent a Seregek Ura, dicsősége betölti az egész földet! (Ézs 6,3)

Szentháromság ünnepének hetében az Útmutató reggeli igéi az Úristen dicsőségét hirdetik. Vezérigénkben a szeráfok hangos kiáltása csendül fel. Csatlakozzunk mi is a mennyei seregek dicsőítő kórusához, s Pál szavaival imádjuk a mindenség Urát: "Az örökkévalóság királyának pedig, a halhatatlan, láthatatlan egy Istennek tisztelet és dicsőség örökkön-örökké. Ámen." (1Tim 1,17) Athanasius ezt tanítja a harmadik ökumenikus hitvallásban: "Az egyetemes-keresztyén hit pedig ez: az egy Istent a háromságban, a háromságot pedig az egységben tiszteljük; s ne keverjük össze a személyeket, se a lényeget szét ne válasszuk. (...) Örökkévaló az Atya, örökkévaló a Fiú, örökkévaló a Szentlélek, de mégsem három az örökkévaló, hanem egy az örökkévaló. (...) Aki tehát üdvözülni akar, az így vélekedjék a Szentháromságról." (Athanasiusi hitvallás 3., 10., 26.) Jézus tanítása nem csak Nikodémusnak szól: "Bizony, bizony, mondom néked, ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába." (Jn 3,5) Pál apostol Isten minden emberi értelmet meghaladó bölcsességét magasztalja, mert eljut ennek felismerésére: "Bizony, tőle, általa és érte van minden: övé a dicsőség mindörökké. Ámen." (Róm 11,36) Jeremiás próféta is csatlakozik a dicsőítő kórushoz, s a pogány bálványokkal szemben hirdeti: "Nincs hozzád hasonló, Uram!" (...) "De az Úr az igaz Isten, élő Isten, örökkévaló Király!" (Jer 10,6.10) Mi is együtt tanúskodhatunk az Ószövetség evangélistájával arról, hogy az örök "én vagyok - leszek" a mi szabadítónkká lett Jézusban, mert minket is kiválasztott, hogy megismerjük őt, higgyünk benne, és megértsük: "Én, én vagyok az Úr, rajtam kívül nincs szabadító." (...) "...én Isten vagyok. Ezután is csak én leszek!" (Ézs 43,11.12b-13) Ezért számunkra már nem ismeretlen az az Isten, akiről Pál beszélt a bálványisteneket "teremtő" athénieknek, amikor az embereket teremtő és újjáteremtő, igazságosan ítélő Úrról tett bizonyságot, aki "most azt hirdeti az embereknek, hogy mindenki mindenütt térjen meg" (ApCsel 17,30). Az apostol csodálatos egységben látja a Szentháromság Isten mindhárom személyét: "...egy a Lélek, (...) egy az Úr (Jézus), (...) egy az Istene és Atyja mindeneknek; ő van mindenek felett, és mindenek által, és mindenekben." (Ef 4,4-6) A Fiú egész földi élete és a kereszten kiáltott szavai is - "Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet!" (Lk 23,46) - az Úristennel való tökéletes egységét, szeretetközösségét hirdetik. Jézus kérdése, felszólítása és ígérete a hitről most nekünk szól: "Talán nem hiszed, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya énbennem van? (...) Higgyetek nekem... (...) Bizony, bizony, mondom néktek: aki hisz énbennem..." (Jn 14,10-12) A hit a Szentháromság Isten iránti feltétel nélküli bizalom. Nevében mondott kéréseink teljesítését ígéri Jézus, "hogy dicsőíttessék az Atya a Fiúban" (Jn 14,13). Mi mind "dicsérünk téged, / mint jó Atyánkat, / A te szent Fiaddal / És Szentlélekkel, / mi Vigasztalónkkal." (EÉ 41,7)

Garai András


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap - új kegyelem
Liturgikus sarok
Istentisztelet és kegyesség
Élő víz
A szeretet ereje
Kemény szeretet...
Heti útravaló
Megbízhatónak tartanak?
Egyházunk egy-két hete
Új egyházközség létesült
Pünkösd csendes csodái
Iskolaigazgatókat választottak
Csővári reprodukció
Szubjektív
Új kezdetek pünkösd böjtjében
Keresztutak
Varadinum
Pünkösdhétfői protestáns csendesnap
Svéd-magyar lelkészkonferencia
Evangélikusok
A börtön angyala
Mindenki testvére
e-világ
Változik a klíma...
Keresztény szemmel
Ugrás a biztosba
Mosolygó kék szemek
A hét témája
Bálványosi "csúcs"
Időszerű egyházpolitikai kérdések
Egy elárvult templom sóhajai
Válasz mindig aktuális hitkérdésekre
Prédikáló templomok
Építsünk egy templomot...
evél&levél
Kihelyezett lelkészi értekezlet Erdélyben
A közelmúlt krónikája
"Éretlenségi"
Kránitz Mihály, Bölcskei Gusztáv és Fabiny Tamás pünkösd ünnepéről
Fair play díjas a PRÚSZ elnöke
Megújult a Ferihegyi repülőtér kápolnája
Auschwitzba zsidókkal kell menni!
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Akit a zene mindig elvarázsol
Hit és menedzsment
A vasárnap igéje
Egyedül a Szentháromság Isten
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
Szedhet-e gyógyszert a hívő?
Szószóró
Ifjúsági munka a svéd evangélikus egyházban
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2005 21 Heti útravaló

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster