EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2003 - 11 - Második parancsolat

Keresztény szemmel

Hozzászólás a cikkhez

Második parancsolat

Ne mondd ki hiába Istenednek, az ÚRnak a nevét, mert nem hagyja az ÚR büntetés nélkül, ha valaki hiába mondja ki a nevét!

A Jézus korabeli zsidóság annyira komolyan vette ezt a parancsolatot, hogy egyáltalán nem ejtették ki Istenük nevét. A titokzatos Jahve szót, amelyet Mózesnek nyilatkoztatott ki Isten, mindig valami mással helyettesítették. Szép szinonimákként használják mindmáig az Örökkévaló, a Felséges, a Mindenható vagy a Szent elnevezéseket. Ennek az óvatosságnak a nyomát Máté evangéliumának szövege is őrzi, ahol Isten országát következetesen mennyek országaként olvashatjuk.

Tény, hogy ahol túl gyakran említik Istent, ott valószínűleg nem az ő szellemében cselekednek. Nemcsak és nem is elsősorban a durva és tudatos káromkodásokra gondolok, hanem a kegyes – vagy inkább álkegyes – vallásoskodásra. Istent ürügyül használni önös célok elérésére vagy a felelősséget őrá ruházva nem vállalni döntéseink súlyát – lényegét tekintve ez a legsúlyosabb káromkodás. Jézus is utal ennek a magatartásnak a veszélyeire: „Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem, Uram, Uram, hanem aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát.”

A név kimondása ősidőktől fogva mágikus cselekedet. A névadás aktusa pedig a hatalom gyakorlásának kinyilvánítása. A teremtéstörténetben olvasunk arról, hogy Ádám nevet adott minden élőlénynek, amelyet Isten megalkotott. Az ember tehát hatalmat kapott a teremtett világ felett.

Isten nevének kimondása az ő személyének megszólítását, segítségül hívását jelenti. Egyetlen ember sem veszi örömmel, ha nevével visszaélnek, vagy reá hivatkozva próbálnak elintézni egy olyan ügyet, amelyre ő maga nem tenné rá pecsétjét. Isten nevével felelőtlenül visszaélni tehát a lehető legsúlyosabb bűn. Isten nevére esküdni, netán isteni sugallatra hivatkozva gonosz és embertelen dolgot cselekedni – ez maga a káromlás. Annál is inkább, mivel a legtöbb emberben – még a nem vallásosakban is – él egyfajta eredendő tisztelet az általuk talán nem is ismert istenség iránt. Ezzel együtt jár az is, hogy némiképp respektálják azokat, akik magabiztosan szónokolnak erről a titokzatos legfelsőbb személyről.

A név tudása, ismerete mai felfogásunk szerint is valamiféle hatalom megnyilvánulása. Az információ mindig előnyökkel, hiánya pedig hátrányokkal jár. Ezt ma, a harmadik évezred hajnalán talán még jobban érzékeljük, mint valaha. Isten nevének ismerete, a vele való kapcsolat felvétele óriási lehetőség, ugyanakkor hatalmas felelősséget is ró az emberre. Aki ezt nem ismeri fel, és felelőtlenül, önös, pillanatnyi érdekeinek, céljainak megfelelően próbálja legitimálni döntéseit Istennel, az végül keservesen csalódni fog. Jahve ugyanis nem hagyja büntetés nélkül, ha valaki hiába mondja ki a nevét.

Jahve, ez a titokzatos név, a héber ábécé négy mássalhangzóját tartalmazza. Jelentése: „aki van”, a „létező”. Nem a hitetleneknek, nem az úgynevezett pogányoknak szól a parancsolat. Ők mit sem törődnek ezzel. A parancsolatok nem tartják vissza őket, a parancs adója pedig ismeretlen számukra. Amikor tehát a „ne vedd hiába Istened nevét” magyarázatát keressük, ne a közönséges szitkozódásokra gondoljunk elsősorban. Sokkal inkább gondolkodtasson el minden hívő embert az, hogy vajon nem bánunk-e túlságosan könnyedén az Istenre való hivatkozással? Nem csak alibi-e Isten saját rögeszméink, makacs elgondolásaink véghez-vitelében? S ha netán megrettennénk önnön gyakorlatunk tévességén, nem az a megoldás, ha egyáltalán nem említjük többé Istent, hanem sokkal inkább az, ha minél többször hívjuk segítségül őt – imádságban.

Bartha István


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap - új kegyelem
Liturgikus sarok
Falak
Élő víz
"Szerelmi háromszög"
Egyházunk egy-két hete
Bonyhádi találkozás
Hittantanár-továbbképzés Sopronban
Evangélikus délután
Országos egyházi irodai kirándulás
Jelenits István - József Attiláról
A szuperszonikus repülés történetétől a nyelvtanítás hatékonyságáig
A keresztény nevelés kollégiumi lehetőségei
Keresztutak
Pro Christ
Keresztény nők ökumenikus világimanapja
Imanap a fővárosban
Jöjjetek, imádkozzatok!
Isten globalizációja
Krisztusért - ebben az évben is
Műholdas evangélizáció - hihetetlen?
Evangélikusok
Gömböcz György életútja
Az 1848-as forradalom egyik evangélikus résztvevője
Nem cél, hanem eszköz
A Biblia és a konferenciák mélyítették hitét
e-világ
A Béres Tokajt erősíti
Az evangélikus honlap
Egy dicső forradalaom emlékezete
Egyházak a háború ellen
Keresztény szemmel
Második parancsolat
A hét témája
Mire jó a pap?
Ezt is megértük!
A lelkész prédikál, a gyülekezet...?
Micsoda egy pap!
Közlemények, nyilatkozatok
A Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Bíróságának közleménye
E heti Luther-idézet
Luther idézet
Kultúrkörök
Budapesti tavaszi Fesztivál 2003
A vasárnap igéje
Hátha mégis?
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2003 11 Második parancsolat

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster