EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 

Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2004 - 6

6. szám – 2004/02/08

   Hetvened vasárnapja

Napról napra

Új nap - új kegyelem
Odament hozzá egy leprás. Jézus megszánta, kezét kinyújtva megérintette, és így szólt hozzá: "Akarom, tisztulj meg!" Mk 1,40.41 (4Móz 11,23; Mt 20,1-16a; 1Kor 9,24-27; Zsolt 124) Sokan szerették volna tudni, hogyan nézett ki az Úr Jézus. Pál azt mondja, hogy ha ismertük is test szerint Jézust, többé nem ismerjük. Mert nem ez a fontos. A leplek sem, amelyekről mintát próbálnak venni némelyek. Nem az alakját, a külsejét ismerjük, hiszen az bálványimádáshoz vezetne. Hogy igazából milyen ő, azt megtaláljuk a mai igénkben is: Jézus együtt érez a bajban lévőkkel. Kinyújtja kezét, hogy a bizonytalan világban biztos fogódzónk legyen. Megérint bennünket, és valóságos lesz az ő békességet sugárzó jelenléte. Megszólít bennünket: beszélő, személyes útmutatást adó Istenünk van. És tudhatjuk: meg akar tisztítani minket minden bűntől. Keresd hát a vele való személyes kapcsolatot! >>

Liturgikus sarok

Vallomás a szent zenéről
Mit jelent számomra a musica sacra? A válaszom egyszerű és tömör: mindent. Az életet. A szent zene egész életutamat végigkíséri. Gyermekkoromban a templomban legelőször az orgonazene ragadott meg. Otthon apám harmóniumán próbáltam meg utánozni ... >>

Élő víz

Egymás terhét hordozva
Egymás terhét hordozni soha nem könynyű. Gondoljunk csak arra: bizony nem túl kényelmes dolog egy-egy munkát, feladatot átvállalni valakitől vagy fizetni valaki más helyett. De eszünkbe jutott-e már az, hogy a másik terhe mindig könynyebb, mint maga ... >>

Példaképek
A deheroizálás korszakában élünk, amikor a történetkritikai vizsgálódások során szertefoszlanak az eszményképek: az ideálokról is kiderül gyarlóságuk, a nagyokról kicsinységük. Persze ismerjük az ezzel ellentétes igyekezetet is, amikor arra ... >>

Heti útravaló
Nem a magunk igaz tetteiben, hanem a te nagy irgalmadban bízva visszük eléd könyörgéseinket. (Dán 9,18) >>

Egyházunk egy-két hete

Lelkészevangélizáció az északi kerületben
Az elmúlt szombaton - január 31-én - evangélizációra hívták az Északi Egyházkerület lelkészeit. A piliscsabai Béthel Missziói Otthonban tartott nap kezdetén Győrfi Mihály nyírszőlősi lelkész áhítata Pál apostol galatáknak írt mondataival ... >>

Felkészülés
Az idei rádiós és televíziós istentiszteletek lelkészi közreműködői számára február 2-án tartott közös felkészülésen az egyházi szerkesztők (Fabiny Tamás, Nagy László) mellett előadást tartott Csiszér Ferenc, az MTV Vallási és Egyházi Műsorok ... >>

Lelkésziktatás a hűség városában
Az egyházi esztendő vízkereszti időszakának utolsó szombatján, január 31-én délután az ősi soproni templomban iktatta be hivatalába Jankovits Béla, a Győr-Soproni Egyházmegye esperese Hegedűs Attilát. Személyében a bonyhádi gimnázium egykori iskolalelkészét hívta meg a gyülekezet a második lelkészi állás betöltésére. >>

Révfülöpön ülésezett a liturgiai bizottság
Az elmúlt héten, január 28-30. között tartotta idei rendes ülését az Agendaszerkesztő és Liturgiai Bizottság. Az egyházunk közgyűlése által felállított testület értékelte a harmadik próbafüzet kiadása nyomán érkezett reakciókat, és meghatározta a ... >>

Szárnyasoltár a Deák téren
Jeles esemény helyszíne volt 2004. január 30-án a Deák Téri Evangélikus Gimnázium díszterme. Bozóky Éva "Szárnyasoltár" című kötetének bemutatója egyben a szerző 80. születésnapját is köszöntötte, a legméltóbb módon tisztelegve egy olyan ember előtt, aki életéből hosszú évtizedeket szentelt az írásnak: könyvek szerkesztőjeként, sajtó alá rendezőjeként, szépirodalmi művek és memoár szerzőjeként, de leginkább újságíróként. Nem csupán a Nők Lapjában, a Könyvtáros vagy a Gyermekünk című lapban, hanem az Evangélikus Életben is rendszeresen publikált, s hosszú esztendők óta tagja a Diakonia, majd utódja, a Credo szerkesztőbizottságának. >>

Keresztutak

A titokzatos Pietro
Amint lapunk előző számában már beszámoltam róla, az Amerikai Lutheránus Egyház (ELCA) vendégeként tavaly szeptembertől három hónapot tölthettem az Egyesült Államokban, hogy disszertációmhoz anyagot gyűjtsek. Az ELCA Központi Levéltárában - amely Chicago egyik külvárosában található - szeptember 9-én kezdtem meg kutatómunkámat. Mivel az egyetemen lévő lakásom kétórányira volt a levéltártól, így napi négy órát utaztam, nyolc órában pedig a kutatásaimat végeztem. Ez azt jelentette, hogy egy hónapon keresztül heti öt napon át reggel fél héttől - a napi csúcsforgalomtól függően - este nyolc óráig voltam távol. >>

Teológiai szeminárium Augsburgban
"Halál, gyász és túlvilágról alkotott elképzelések a Bibliában és környezetében" - ez volt a témája annak az Augsburgban megrendezett szemináriumnak, melyen az Evangélikus Hittudományi Egyetem Ószövetségi Tanszékének vezetője, dr. Hausmann Jutta professzor, dr. Varga Gyöngyi tanársegéd, valamint a tanszék jelenlegi doktoranduszai és néhány teológushallgató vettek részt. Az alkalomra január 16. és 18. között az Augsburgi Egyetem Biblikus Teológiai Tanszékének, a müncheni Ludwig Maximilians Egyetem Evangélikus Egyetemi Gyülekezetének és a budapesti Evangélikus Hittudományi Egyetem Ószövetségi Tanszékének az együttműködése jegyében kerülhetett sor. A szemináriumot dr. Petra von Gemünden professzor, dr. Peter Marinkovic lelkész és dr. Hausmann Jutta professzor készítették elő és vezették. >>

Panama múltja
Az amerikai kontinensen elsőként Panamában találtak a Kr. e. 2000-es évek körüli időkből származó agyagedényeket, égetett kerámiákat. A Kr. e. 1000-es és Kr. u. 500-as évek közötti korból már szervezett kultikus szertartásokra utaló eszközök is felszínre kerültek. >>

Evangélikusok

Volt kántortanítóról neveztek el tantermet Soltvadkerten
Egy évvel ezelőtt az Oktatási Minisztérium elindított egy programot azzal a céllal, hogy segítséget nyújtson a helyi közösségek által kiválónak tartott pedagógusok emlékének megőrzésében. Az "Iskolai emlékezet" programra jelentkező iskolák ahhoz kaphatnak támogatást, hogy egy-egy tanárnak emléktáblát emeljenek, vagy tiszteletére emlékoklevelet készítsenek. A minisztérium elsősorban a már elhunyt nevelők szellemi örökségének ápolásához ad segítséget, de a még élő pedagógusok hírnevének öregbítéséhez is szívesen hozzájárul. Ez utóbbinak azok is tanúi lehettek, akik Soltvadkerten részt vettek Szakács László "tanteremnévadóján"... Képünk bal szélén a névadó. >>

Szebik Imre püspökünk 65 éves
Isten éltesse püspökünket! Ad multos annos! - ahogy a régiek köszöntötték egymást, vagyis még sok esztendőt kívánunk Isten ajándékaként. A püspök is ember, nem csak ember, hanem ember, és ez már minősítést jelent: nem emberfeletti ember, de nem is ... >>

Búcsú az
evangélizációtól? Az evangélizáció érdekes szolgálat. Hogy ki mit ért rajta, az egészen eltérő lehet, hiszen annyi módszer, stílus és kegyesség van. Egyházunkban úgy tűnik, hogy az evangélizáció az EKE (Evangélikusok Közössége az Evangéliumért) ... >>

NYITOTT AJTÓ 1.
A Luther Kiadó a napokban jelentette meg a "Nyitott ajtó" című áhítatos- és imakönyv első kötetét. A 233 oldalas kiadvány az evangélikus Útmutató szerint januártól júniusig minden napra kínál egy-egy áhítatot. Az írások szerkezete mindennap azonos: ... >>

Erősíteni kell a lélek gyertyalángját
Diákjai, kollégái köszöntötték örömteli szívvel a győri Öregtemplomban Ámon Andrásnét, aki több évtizedes csendes és termékeny szeretetszolgálatáért a közelmúltban Solt Ottília-díjat kapott. A győri Péterfy Sándor Evangélikus Oktatási Központ rajz szakos tanára munkája elismeréseként az oktatási minisztertől vette át a kitüntetést. A jeles alkalomra a minisztériumba két tanítványa, Fekete Zsófia és Miklós Dániel, valamint az iskola igazgatója, Hallgatóné Hajnal Judit kísérte el a pedagógust. >>

Fiatal egyháztörténész - világi egyetemről
Doktorrá avatása ugyan még nem történt meg, de a közelmúltban nagy nyilvánosság előtt megvédte PhD-értekezését egyháztörténetből levéltárunk és múzeumunk fiatal munkatársa, Kertész Botond. Ebből az alkalomból tudományos munkájáról, terveiről kolléganője beszélgetett vele. >>

e-világ

Februári világnapok
Február 2. A SZERZETESEK VILÁGNAPJA - 1997 óta ezen a napon a katolikus egyház azt a mintegy egymillió férfit és nőt ünnepli, akik a világon szerzetesként élik életüket. II. János Pál pápa nyilvánította február 2-át a szerzetesek ... >>

Hálózati Dunántúli Harangszó
Remélem, hogy a rejtélyes cím láttán az olvasónak nem a titkosszolgálatok jutnak eszébe (sajnos a hálózat szó az utóbbi években sok ember számára ezzel a politikai fogalommal lett egyenértékű...). Valójában azonban a számítógépek kapcsolatát jelenti az informatikában. Cikkemben a Dunántúli Harangszó világhálón keresztül terjesztett változatát szeretném bemutatni, melyet a szaknyelv akár virtuális Dunántúli Harangszónak vagy még csúnyábban akár DH-online-nak is titulálhat, ezt azonban szeretném elkerülni. Az írás indoka pedig az, hogy decembertől új külsővel, új módszerrel jelenik meg a dunántúli evangélikusok lapjának elektronikus megfelelője. >>

Elvonási tünetek
A honatyák többsége rábólintott Draskovics Tibor kijelölt pénzügyminiszter százhúszmilliárd forintos megtakarítási tervére. Draskovics úr ezután bejelentette, hogy takarékossági intézkedések meghozatalára kéri a bíróságokat, az ügyészségeket, a számvevőszéket, az államapparátus különféle intézményeit, valamint a történelmi egyházakat. Joggal feltételezhető, hogy ez a felkérés nem ad sok választási lehetőséget a felkérteknek. A megtakarítási terv árnyékában akár utasításnak is tekinthető. >>

A csatorna
Az ország viharos történetének talán legdöntőbb eseménye a csatorna megépítése volt. A gondolat először ötszáz évvel ezelőtt, még V. Károly császár uralkodása idején fogalmazódott meg. Ahhoz ugyanis, hogy a kontinensek között folyó kereskedelem ... >>

Az emlékév
üzenete A Deák-emlékév záróakkordjaként főhajtással tisztelegtek és koszorút helyeztek el a közjogi méltóságok Deák Ferenc - eredeti formájában felújított - mauzóleumánál, Budapesten, a Fiumei úti sírkertben. "Közmegegyezéssel Európába - ez a deáki ... >>

Szamizdat
Olvasom a 168 Órát. Rajk László azt mondja, hogy a szamizdatkultúra 1990-ben lezárult. Neki elhiszem. Nyilván érezte a különbséget. Valaha nagy kockázatot vállaltak azzal, hogy titokban kinyomtatták és terjesztették az egytömbű államhatalom által ... >>

Bajza Józsefre emlékeztek szülőfalujában
A kétszáz évvel ezelőtt született Bajza Józsefre, a Nemzeti Színház első igazgatójára emlékeztek múlt szombaton szülőfalujában, a Heves megyei Szücsiben. A reformkor kiemelkedő alakja, a Magyar Tudományos Akadémia tagja tiszteletére rendezett ... >>

Gyász, kérdőjelek, tanulságok
Elment egy ember, egy fiatal, életerős ember, akinek rövid pályája az egészségről, a teljesítményről üzent. Ehhez képest durva, kiábrándító a valóság: Fehér Miklós, a Győrből Portugáliába került huszonötszörös magyar válogatott labdarúgó egy bajnoki ... >>

Keresztény szemmel

Ki lehet Jézus tanítványa?
"Krisztust mindenkinek a maga módján kell követnie..." (Eckhart) Jézus a tanítvánnyá válásról meglehetősen kategorikusan nyilatkozik: "aki közületek nem mond le minden vagyonáról, nem lehet az én tanítványom" (Lk 14,33). Aki tehát lemond minden ... >>

Teológiai látásunk és értékelésünk a természet világáról
"Az élettelen és élő természet - Isten reánk bízott teremtettsége Az élettelen és az élő természet, a végtelen gazdagságú növény- és állatvilág éppen úgy Isten teremtménye, mint mi magunk! A színes kavics a patak tiszta vizében, a mező liliomai és ... >>

"Az lett a teremtmények neve. amit Ádám adott nekik" (1Móz 2,19-20)
"Ha nem illúzió az a meggyőződés, hogy a magasabb rendű állatok - főleg a háziállatok - rendelkeznek valamilyen valóságos, bár kétségkívül igen kezdetleges egyedi tudattal, akkor sorsukat érdemes kicsit közelebbről szemügyre vennünk. A tévedés, amit ... >>

"Szemeimmel tanácsollak téged"
Juliska néni már legalább hat éve az idősek otthonának a lakója. Kezdetben a gyülekezetből, ahová azelőtt tartozott, még meg-meglátogatták, de aztán arra a következtetésre jutottak, hogy van éppen elég hozzátartozója, az ő kötelességük, hogy ... >>

A hét témája

A konyhaszék világgá megy
Ez a mese negyven évvel ezelőtt született, amikor még a gyerekeket hokedlire tett lavórban fürdettük, és a kisszéken töröltük őket tisztára. Talán már nem is tudjátok, mi a hokedli és a lavór - de kérdezzétek meg a nagymamátokat! >>

Fokföldi Ibolya szolgálata
Szép tavaszias reggel volt, amikor elszánta magát a cselekvésre. Hosszú hetek óta készült, figyelt, fontolgatta, hogyan is legyen tovább, mert abban biztos volt, hogy aki felfedezte saját elképesztően semmirekellő életét, annak sürgősen változtatnia ... >>

Mary hálója
Mary, a pók Brown professzor házában élt. Teljesen átlagos pók volt, leszámítva egy csodálatos képességét: első osztályú pókhálót tudott szőni. Nem is tétlenkedett: az egész házat - a konyhát, a nappalit és az előszobát is - teleszőtte. Munka közben ... >>

evél&levél

Miért fénylett Salamon töke?
Jó harminc éve egy, a 19. század végéről származó költeményben - amelynek a szerzőjét és a címét sajnos nem jegyeztem fel - megtaláltam a választ a Németh Zoltán írásában felvetett kérdésre (EvÉlet január 25-i szám). A gyermekfővel megkoronázott ... >>

Pontosítás
Az Evangélikus Élet színvonala és tekintélye érdekében egy hiba helyesbítését és ennek feltétlen közlését kérem. A január 4-i számukban megjelent "Peregrinus diákok Tübingenben" című tanulmányról van szó. Itt többek között Apáczai Csere János és ... >>

A közelmúlt krónikája

Hazafias versek szavalóinak versenye Orosházán
A magyar kultúra napjának megünneplése már országszerte hagyománnyá vált, így az orosházi evangélikus iskolában is minden évben megemlékeznek róla. Az intézmény humán munkaközössége 2002-ben határozta el, hogy a Himnusz születésének 180. évfordulója alkalmából szavalóversenyt hirdet, melyen a jelentkezőknek legnevesebb nemzeti költeményeinket kell bemutatniuk. A kezdeményezés nyomán január 23-án már második alkalommal rendezték meg a Kölcsey versmondó versenyt, amelyen az orosháziak mellett nagyszénási és pusztaföldvári versenyzők is részt vettek, sőt a megmérettetésre az ország evangélikus iskoláiból is számos szavaló jelentkezett. A versenyen 22 tanulóval összesen 15 oktatási intézmény képviseltette magát. >>

E heti Luther-idézet

Luther-idézet
"...sokkalta veszélyesebb, ha az embernek gazdagságban, nagy megtiszteltetésben és hatalomban kell magán uralkodnia, mint ha szegénységben, szégyenben és erőtlenségben, mivel a gazdagság, megtiszteltetés és hatalom igen nagy kísértéssel és ... >>

Kultúrkörök

A pokol bugyraiban
A Terror Háza Múzeum időszaki kiállításai választ adnak arra a kérdésre, hogyan lehet kis területen, alig néhány tárgy, szinte csak a modern technika segítségével lelkünkben maradandó nyomot hagyni. >>

Megtalálták Pozsonyban Pázmány Péter könyvtárát
Háromszázhetven év után Pozsonyban előkerült Pázmány Péter könyvtárának félszáz darabja: az 52 kötetet dr. Mészáros Klára, a pozsonyi egyetemi könyvtár régi nyomtatványok és kéziratok osztályának vezetője fedezte fel a könyvtár két és fél milliós ... >>

A vasárnap igéje

A hit az igaz istentisztelet
A kutatók szerint Ézsaiás próféta Kr. e. 740-ben kapta prófétai elhívását. Mintegy száznegyven esztendővel a babiloni fogság előtt kezdte prédikálni, hogy Isten nemsokára kemény ítélettel sújtja Júda királyságát, ha a nép nem hagy fel azzal a bűnös ... >>

Oratio oecumenica

Oratio oecumenica
Mennyei Atyánk! Köszönjük, hogy szent igédben ma is elénk álltál, és nem hagytál bennünket lelki táplálék nélkül, mert "nem csak kenyérrel él az ember". Gondod van minden emberre és a világra, amelyet alkottál. Teremtésedet szemlélve hadd nyíljon ... >>

EvÉlet - Lelki segély

EvÉlet - Lelki segély
"Az unokám középiskolás, de már nem jár az ifjúsági bibliaórára. Nagy ünnepeken ugyan még elkísér a templomba, de úgy látom, csak azért teszi, mert unja, hogy folyton kapacitálom. Szinte hihetetlen, hogy abból a csillogó szemű és lelkes konfirmandusból hogyan lett ilyen hirtelen Istennel szemben közönyös, a felnőttekkel feleselő, extravagáns öltözködési stílust felvett, engedetlen kamasz! >>

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap - új kegyelem
Liturgikus sarok
Vallomás a szent zenéről
Élő víz
Egymás terhét hordozva
Példaképek
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
Lelkészevangélizáció az északi kerületben
Felkészülés
Lelkésziktatás a hűség városában
Révfülöpön ülésezett a liturgiai bizottság
Szárnyasoltár a Deák téren
Keresztutak
A titokzatos Pietro
Teológiai szeminárium Augsburgban
Panama múltja
Evangélikusok
Volt kántortanítóról neveztek el tantermet Soltvadkerten
Szebik Imre püspökünk 65 éves
Búcsú az
NYITOTT AJTÓ 1.
Erősíteni kell a lélek gyertyalángját
Fiatal egyháztörténész - világi egyetemről
e-világ
Februári világnapok
Hálózati Dunántúli Harangszó
Elvonási tünetek
A csatorna
Az emlékév
Szamizdat
Bajza Józsefre emlékeztek szülőfalujában
Gyász, kérdőjelek, tanulságok
Keresztény szemmel
Ki lehet Jézus tanítványa?
Teológiai látásunk és értékelésünk a természet világáról
"Az lett a teremtmények neve. amit Ádám adott nekik" (1Móz 2,19-20)
"Szemeimmel tanácsollak téged"
A hét témája
A konyhaszék világgá megy
Fokföldi Ibolya szolgálata
Mary hálója
evél&levél
Miért fénylett Salamon töke?
Pontosítás
A közelmúlt krónikája
Hazafias versek szavalóinak versenye Orosházán
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
A pokol bugyraiban
Megtalálták Pozsonyban Pázmány Péter könyvtárát
A vasárnap igéje
A hit az igaz istentisztelet
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
EvÉlet - Lelki segély
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2004 6

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster