EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2005 - 47 - Kísértések közepette

A hét témája

Hozzászólás a cikkhez

Kísértések közepette

A hatodik parancsolat: „Ne paráználkodj!”

Egyikünk sem mondhatja el, hogy legalább gondolatban ne vétkezett volna. Mégis saját élményünk lehet – ha nem is mindennap, de életünk legnagyobb részében –, hogy az istenfélők házán békesség és áldás van. Örülünk annak, ha a mi családunkról, a mi házasságunkról elmondhatjuk ezt. De sok, gondolatban, szóban, cselekedetben vagy mulasztásban elkövetett bűnnel elronthatjuk a házasságunkat – és talán másokét is. Mégis: minden megrekedt, csődbe jutott, zátonyra futott kapcsolat megújulhat! A keresztény házasságban élők reménysége: van egy olyan forrás, amely soha el nem apad, akkor sem, amikor az emberi „erőforrások”: a türelem, a békesség, a szeretet megfogyatkoznak.

A világban szerzett tapasztalataink, élményeink, meglátásaink alapján akkor is van mit mondani a hatodik parancsolatról, ha már – vagy még – nem vagyunk házasok. És igaz ez az elváltakra is.

Ezt a parancsolatot krisztusi irgalommal, szeretettel, igei világossággal kell megközelítenünk. Úgy, ahogy Jézus a házasságtörő asszonnyal beszélt, ahogy vele bánt. Ne feledjük, a nőt meg akarták kövezni! Jézus ismerte az ószövetségi törvényt, de nem mondta, hogy ne kövezzétek meg, hanem azt mondta: „Aki bűntelen közületek, az vessen rá először követ.” (Jn 8,7) Ez ott és akkor nem azt a krisztusi mércét jelentette, amely a hatodik parancsolattól függetlenül érvényben van – aki gondolatban elkövette a házasságtörést, az már vétkezett a parancsolat ellen –, hanem a konkrét házasságtörésre vonatkozott. De jól tudjuk, egy sem volt, aki követ ragadott volna. Egyenként mindenki eloldalgott. Jézus fölmentette az asszonyt: „Én sem ítéllek el téged…” Ugyanakkor a bűnt elítéli: „…menj el, és mostantól fogva többé ne vétkezz!” (Jn 8,11) A bűnt elítéli, de a bűnös embert – ha megbánja bűnét – föl tudja menteni még egy olyan vétek alól is, amely az Ószövetségben halálos bűnnek számított.

Hogyan viszonyul a mai világ a hatodik parancsolathoz?

Törökország számára az Európai Unióhoz való csatlakozás feltételéül azt szabták, hogy a házasságtörést mint köztörvényes bűnt töröljék az ország alkotmányából és büntető törvénykönyvéből. Ezt meg is tette a török parlament!

„Ne paráználkodj!” (2Móz 20,14) Ennél a parancsolatnál látjuk leginkább, hogy az ember mennyire fölrúgta Isten törvényét. Bibliai példa: Józsefre szemet vet a fáraó főemberének, Potifárnak a felesége, és többször is el akarja csábítani. Azt mondja neki: „Hálj velem!” József pedig válaszol: „Hogyan követhetném el ezt a nagy gonoszságot, vétkezve az Isten ellen?!” (1Móz 39,7.9)

Honnan tudja József, hogy ez bűn? A Tízparancsolatot több mint négyszáz évvel később kapják a zsidók! Isten az emberi szívbe, a lelkiismeretbe is beleírta ezeket a parancsolatokat. Az ember megpróbálja kitörölni magából, de nem tudja!

Később is minden társadalom törvénybe iktatta a Tízparancsolat szellemét. Csak a mai kor nem tudja megoldani a kérdést. Végletekbe esik. Törvényekkel nem tudja szabályozni. Kifordult a világ magából.

Ami a Biblia szerint bűn, az ma már erény! Ami a Biblia szerint a deformáltság, aberráltság, lassan követendő példa vagy legalábbis megtűrt. Itt tartunk ma… A mai világ nem tartja bűnnek a paráznaságot. Sőt lassan erényszámba megy, hogy kinek milyen kapcsolatai voltak, ki hány „skalpot” gyűjtött be.

Ha így szólítanának meg minket a prédikáció előtt: „Kedves parázna testvéreim!”, nem tudom, hogy lenne-e olyan, aki nem háborodna föl. „Nagytiszteletű úr! Azért nem kellene elvetni a sulykot!” – mondanánk. Miközben Jézus szerint ha valaki gondolatban elkövette a bűnt, az már bűnös: „…aki kívánsággal tekint egy asszonyra, már paráznaságot követett el vele szívében.” (Mt 5,27)

A legfontosabb szó: aki kívánsággal tekint az asszonyra. A görögben két szó is van a kívánságra. Az egyik jelentése: megkívánni valami olyat, ami a másiknak van, és jó lenne, ha nekem is lenne; a másiké: birtokba venni, és mindenáron megszerezni, ami megtetszik nekem. A birtokbavétel a másik ember eszközzé való lealacsonyítását jelenti, a megszerzésre irányuló kívánság pedig gonosz.

Mi a különbség a kétféle értelmezés között? Megtartható-e a parancsolat? Nem viszi-e túlzásba Jézus? Ezek megtarthatatlan, betarthatatlan jézusi mércék?

Luther találóan mondta: „Azt nem tudom megakadályozni, hogy a madarak átrepüljenek a fejem fölött, de hogy fészket rakjanak rajta, azt igen.”

Nem tudom megakadályozni, hogy a gondolat bűnt sugalljon, de hogy befészkelje magát a fejembe, hogy rágjam magam, hogy gondolkodjam rajta, azt igen. Mert akkor már megvan a csíra, amelyből kihajthat. Nem mindegy, hogy az ember mire irányítja a tekintetét, a figyelmét, az érdeklődését, mire összpontosítja a fantáziáját. Mindez nem csak kamaszként jelenthet komoly problémát.

Ne paráználkodj? Szó szerint azt jelenti: ne törj házasságot! Az Ószövetség a már meglévő jegyességeket, házasságokat védte. Te zsidó férfi, ne törj ki a magad házasságából úgy se, hogy férjes asszonnyal szexuális kapcsolatot létesítesz, de akkor se, ha az illető még nem házas! Ne törj be a másik házasságába, akkor se, ha te még nem vagy nős. Mert ha megszeretsz egy férjes asszonyt, akkor házasságtörő leszel. Ne szeresd el a másik menyasszonyát! A parancsolat a már megszületett, létrejött kapcsolatokat, jegyességeket, házasságokat védte.

Azaz az eredeti parancsolat nem a szerelmi életet akarta szabályozni. Nem a házasság előtti nemi életet, hanem a már megszületett jegyességeket, házasságokat védte. Viszont ezt annyira komolyan vették, hogy a házasságtörést – jól tudjuk – halálbüntetéssel sújtották.

…és Jézus mint mond erről a parancsolatról? Hogyan értelmezi az Újszövetség? „Megmondatott ez is: Aki elbocsátja feleségét, adjon neki válólevelet. Én pedig azt mondom nektek, hogy aki elbocsátja feleségét, paráznaság esetét kivéve, az házasságtörővé teszi őt, és aki elbocsátott asszonyt vesz feleségül, az házasságtörést követ el.” (Mt 5,31)

Az apostoli korban két különböző szót használnak a paráznaságra és a házasságtörésre. A héberben a szó egy és ugyanaz. Márk evangéliumában így tanít a tisztaságról: „Ami az emberből előjön, az teszi tisztátalanná. Mert belülről, az ember szívéből jönnek elő a gonosz gondolatok, paráznaságok, lopások, gyilkosságok, házasságtörések…” (Mk 7,20–22)

A paráznaságot a görögben a porneüó szó jelöli, amely a szexuális élettel kapcsolatos mindenféle erkölcsi kihágásra vonatkozik. (Ebből ered pornográfia szavunk.) Jézus is többet értett rajta, mint a megszületett, törvényesen létrejött házasság megtörését.

Ahol a görög-hellén szabadosság jelen volt a gyülekezetben, még nagyobb problémát jelentett.

Korinthusban, ahol ma is látható Aphrodité temploma, azt írja Pál: hallatszik rólatok, hogy olyan fordul elő köztetek, ami a pogányokkal sem, tudniillik valaki a saját apjának a feleségével él. A mostohaanyjával él nemi életet. Ez volt a korinthusi jelmondat: „Minden szabad nekem…” Hozzáteszi: „…de nem minden használ. Minden szabad nekem, de ne váljak semminek a rabjává.” (1Kor 6,12) Leírja, hogy a test nem a paráznaságra van. „Vagy nem tudjátok, hogy aki parázna nővel egyesül, egy testté lesz vele?! (…) Aki pedig az Úrral egyesül, egy Lélek ővele. Kerüljétek a paráznaságot!” „…testetek (…) a bennetek lévő Szentlélek temploma…” (1Kor 6,16–19)

A mai világ nem különb az akkorinál. Nekünk is nagyon fontos komolyan vennünk: ne törj házasságot! Ne paráználkodj! Még ha át is fut a gondolat a fejemen, ne fészkeljen meg benne!

Béres L. Attila


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap – új kegyelem
Liturgikus sarok
„Nullverzió”
Élő víz
Jézus listája
Vallásos, de egyházellenes?!
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
Nem csak a tudományra fokuszáltak
Északiak egyházkerületi napja
Lendületben a MEK
Iktatás hatvan év után
Az iparváros kihívása
Szentelés szlovákul
Négy hálaadás egy toronysüveg alatt
Ünnepi megemlékezés a „csodák földjén”
Szentesi felújítás
Terror, hit, biztonság
Keresztutak
Harmincéves a protestáns új fordítású Biblia
Mit gondol Isten a szexről?
Példának okáért…
Evangélikusok
Nincs tökéletes fordítás
e-világ
Evangélikus név- és címtár
Keresztény szemmel
Élemedett félelem
A hét témája
V. Evangélikus Médiaműhely
Lengyel Anna az „emberséges” rádiózás kulisszatitkairól
Önvallomás
„Belerángatták”
Pluszt adott a PRÚSZ
Lelkileg is töltekezett
Teológus a tévénemzedékből
Fontossági sorrend
Nyitottan…
A „válogatott” legifjabbja
Aki válaszol: Závodny Éva
A hitélet hitelessége
Mozgóképpel hitvallani
Gyarmati Gábor mérlegén
A szociológia szakos szemével
Zárszó helyett
Káoszban
Racionalitásban szenvedők
Kísértések közepette
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
A város első szellemi műhelye volt
A krónikás
Egyházi kórusok találkozója Miskolcon
Egy cseppben az ember
„Csédekker”
A vasárnap igéje
Folytatása következik…
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
Mindenáron aranyérem
Szószóró
Őszi Stég
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2005 47 Kísértések közepette

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster