EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 

Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2003 - 35

35. szám – 2003/08/31

   Szentháromság ünnepe után 11. vasárnap

Napról napra

Új nap - új kegyelem
Péter így szólt: A názáreti Jézust, azt a férfiút, akit az Isten igazolt előttetek erőkkel, csodákkal és jelekkel, amelyeket általa tett az Isten közöttetek, ahogyan magatok is tudjátok –, őt az Isten, miután feloldotta a halál fájdalmait, feltámasztotta. ApCsel 2,22.24 (Jer 33,9; Lk 18,9–14; Ef 2,4–10; Zsolt 113) Korunkban (is) óriási az éhség a spiritualitás iránt. Az élet értelmét, a boldogság kulcsát, a szenvedés okát és értelmét, a világot fenntartó felső hatalmasságot keresik milliók, és vélik, hogy megtalálták, majd kiábrándulnak, és keresnek tovább... Egy eléggé „bonyolult” világban rengeteg a hamis tanítás, a tévút. Péter pünkösdi beszéde a Megváltót, az egyetlen igaz Utat mutatja meg Istenhez: a názáreti Jézust. Isten Fia az egyetlen, akit Isten „igazolt előttünk” – ebben a hitben erősödjünk meg, ezért a hitért imádkozzunk, és ne tévedjünk bele hamis tanítások erdejébe. >>

Liturgikus sarok

Ökumenikus nyaralás
Rövid szabadságom alatt az országnak olyan területére vetődtem, ahol nem volt evangélikus templom. Két választási lehetőségem volt. Vagy magamban végzem el a napi igeolvasáson túl az "ünnep megszentelését", vagy pedig meglátogatom másfelekezetű testvéreim istentiszteletét. >>

Élő víz

Heti útravaló
Isten a gőgösöknek ellenáll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ad. (1Pt 5,5b) >>

Semmit sem viszünk el...
Sok mindent tudunk, de nem gondolunk rá. Sőt, kerüljük az említését is, és el akarjuk felejteni. És ez baj! Ilyen ez is, amit Pál apostol 1Tim 6,6–7-ben mond: "...semmit sem hoztunk a világba, nem is vihetünk ki semmit belőle. De ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele." Tehát, ha meghalunk, semmit sem viszünk magunkkal. – Persze, nem szeretünk erre gondolni. És biztos, hogy Isten sem "riogatni" akar ezzel bennünket. Ő sem akarja, hogy mindent megmérgezzen bennünk ez a tudat és, hogy folyton "világfájdalmasan" járkáljunk. Ez a világ szerinti szomorúság lenne. (2Kor 7,10) >>

Egyházunk egy-két hete

Isten emberei - szolgáljatok
Több mint egy évtizede hívunk testvéreket szeretetotthonainkból, gyülekezeteinkből Diakóniai Evangélizációs Konferenciára Gyenesdiás-Kapernaumba. (Én magam 12 alkalommal küldtem meghívót.) A szervezés közben gyakran merült fel bennem is a kérdés: Van-e értelme, előrevivő jelentősége ezeknek a konferenciáknak? Nem merül-e ki a jelentősége abban, hogy tulajdonképpen egy öt napos "jó buli"? >>

250 éves a nyíregyházi gyülekezet
A gyülekezet alapításának 250. évfordulójára emlékeztek vasárnap Nyíregyházán az evangélikus nagytemplomban, illetve az egyház általános iskolájának és kollégiumának udvarán. A hálaadó alkalomra vendégek érkeztek azokból a Békés megyei helységekből is, ahonnan a város- és egyházközség-alapító ősök 1753-ban a Nyírségbe érkeztek. A szarvasi, békéscsabai és mezőberényi evangélikus gyülekezetekből mintegy ötvenen utaztak Nyíregyházára, hogy osztozzanak a jeles évforduló örömében. Az események 10 órakor a nemrég felújított evangélikus nagytemplomban kezdődtek hálaadó istentisztelettel, ahol a vendég-gyülekezetek lelkészei hirdették az igét. >>

Tiszta harmóniák Pusztaföldváron
Felújított orgonán szólalt meg a d-moll toccata és fúga Pusztaföldváron. Az evangélikus templomban augusztus 16-án megrendezett hangverseny része volt a Fiatal Művészek Társasága á1ta1 szervezett Nyári Kulturális Napok 2003. programsorozatnak. >>

Keresztutak

Közösségben ünnepelve
"Tebenned bíztunk eleitől fogva" és "Erős vár a mi Istenünk" – hangzott a két Istent magasztaló ősi ének a millenniumi ünnep alkalmából tartott református–evangélikus istentisztelet első perceiben. Isten az örökkévaló hajlék – így lehet a templom a közösségben megélt kereszténységünk helye, ahol mindannyiunkat összeköt a Benne gyökerező hit, mely túlmutat felekezeti, politikai, ideológiai hovatartozásunkon. >>

A megnyesett fa kizöldül
A közös nyelv és a Krisztusba vetett hit kötött össze határon túli magyar és hazai protestáns fiatalokat augusztus 18. és 24. között Albertiben. A tábor célja – nevéhez híven – az volt, hogy megtartó erőt adjon minden résztvevő számára. A 15 és 33 év közötti Kárpát-medencei fiatalok ezen a héten átélhették, hogy keresztény hitük és magyarságuk összeköti őket, jöjjenek akár Nagydobronyból és környékéről, Szilágysomlyóról, Nagyváradról, Szovátáról, Újvidékről, avagy legyenek a házigazda, alberti egyházközség tagjai. >>

Johanniták - Isten és a rászorulók szolgálatában
Hét új lovagot vett fel tagjai közé augusztus 23-án, Budapesten a Johannita Rend Magyar Tagozata. A Hold utcai németajkú református gyülekezet templomában négy evangélikus – Bánfi Péter, a szombathelyi gyülekezet presbitere, dr. Cserháti Péter orvos, dr. Fabiny Tamás lelkész, teológiai tanár, valamint Gregersen-Labossa György, a szombathelyi gyülekezet lelkésze állt az avatandók között. >>

A Johannita Rend történetének rövid áttekintése
Rendi ima Áldd meg, áldd meg Urunk a Rendet! Szolgálni Te tiszteletedre kíván. Légy hozzá kegyes, mindig segítsd Az üdvért vívott küzdelemben. Erősítsd hitünket a Megváltóban, Aki győzelemre vitte a keresztet. Védj a gonosztól, segíts a jóra; Segítsd a gyengét, hogy hű maradjon, A gyengéknek segíts! Urunk, hallgass meg minket! Ámen. >>

Evangélikusok

Kitüntetés az egyházi írónak
A hír: A Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozata kitüntetést adományozták Bozóky Éva újságírónak. E hír alapján ültünk le beszélgetni a kitüntetettel – aki néhány hét múlva 80. életévét tölti be – a megtett útról, hivatásáról, egyházunkhoz kötöttségéről. >>

Déli harangszó Péteriből
A jövő héten (szeptember 1–7. között) minden délben a péteri evangélikus templom harangja szól a Kossuth rádióban. >>

Avatás Surdon
Csöndben átgondolt imádságok, méltóságteljes ünneplő gyülekezet fogadja a Luther-kabátos lelkészek sorát, miközben hangzik ősi himnuszunk: "Velünk az Úr táborba száll, Szentlelkét ránk bocsátja…". Most, 2003. augusztus 24-én délután 3 órakor különösen is kérjük Isten Szentlelkét, hassa át Rozs-Nagy Szilvia életének eme különleges perceit, bizonyságául annak, hogy Ő az, aki most elindítja őt a lelkészi szolgálatra... >>

Megújulási lehetőség a hitoktatásban
Az új tanév közeledtével sok lelkész és hitoktató töpreng azon a kérdésen, hogyan adja át keresztény hitünk legfontosabb ismereteit a hittanórát látogató diákoknak. Honnan kaphat ehhez segítséget? Egyházunk hitoktatásért felelős grémiuma, a Katechetikai Bizottság szakmai gondozásában két új tankönyvcsomag jelenik meg idén kora ősszel. Alsó tagozatos diákoknak szól az egyik, gimnazistáknak a másik. Az első csomagot szeretném ezúttal bemutatni, a 6–7 és a 8–9 éveseknek szóló könyveket. >>

e-világ

Hogyan adhat választ az evangélikus iskola az információs korszak kihívásaira?
Látható, hogy ma már a számítástechnikai cégek is az emberek munkáját, szórakozását, kapcsolattartását megkönnyítő eszköznek szánják termékeiket. Az informatika oktatásában is ezt a paradigmát kell alkalmaznunk. Az új eszközökkel – tehát nem csak a számítógéppel, hanem a digitális termékekkel, illetőleg szoftverekkel is – meg kell ismertetni tanítványainkat. >>

Tisztelt Szerkesztőség!
Nagyon sajnálom, hogy az Evangélikus Élet újságunk július 20-i számában közölték A válás dilemmája című cikket. Már az első bekezdés közepén írja a szerző: "Amikor most lelkész szaklapban térek vissza a kérdésre...", mindenki érezheti, hogy ez a cikk nem egy evangélikus néplapba, hanem a Lelkipásztor szakfolyóiratba való tanulmány. Ott lehetett volna részletesen a véleményeket ütköztetni. Az Evangélikus Életben ez csak félreértésekhez fog vezetni, mint ahogy a 2001 évi cikk is vezetett. Jó ez nekünk? >>

Csodálkozás
Frenkl Róbert a július 20-i szám egy egész oldalát teleírva, egy új (A válás dilemmája 2003.) és egy tavaly már megjelentetett írásával (A válás dilemmája 2002.), kétéves vita fonalát veszi fel. Ha a visszhangtalanság miatti türelmetlenségből, akkor nem csodálkozom: >>

Holtomig, holtáig. Hogyan?
„Jó lenne, ha sokan, azok is, akik boldog házasságban élnek, azok is, akiknek sikerült úrrá lenni a válságon és együtt maradtak, azok is, akik nem láttak más lehetőséget, mint a válás, közreadnák tapasztalataikat.”– írja Frenkl Róbert „A válás dilemmája 2003.” margós cikkében és hozzá teszi, sokaknak segíthet az Evangélikus Élet nyilvánossága. Az Ev. Élet 2003. július 20.-ai számában, e cikk mellett olvashatjuk a szerző egy évvel korábban írt hasonló című írását is. >>

A válás dilemmájáról és az egyneműek házasságáról
Az Evangélikus Élet 2003. július 20-i száma egész oldalt betöltően „A válás dilemmája” cím alatt Frenkl Róbert terjedelmes, vitára ösztönző írásait közli, felhívva az olvasókat, mondják el a véleményüket a válás családokat megrázó gondjainak problematikájáról a széles nyilvánosság előtt. >>

Keresztény szemmel

A konfirmáció
Több külföldi protestáns egyházban a konfirmációt a felnőtt korhoz kötik és megfelelő indokokkal támasztják alá a konfirmáció komolyan vételét. >>

Te és az Isten
Nyári estébe hajló madárdalos, tücsökciripelős késő délutánon a Balaton parti Káptalanfüred katolikus templomának 30 méter magas fenyőfákkal díszített gyönyörű kertjben gyűlt össze augusztus 16-án az üdülőtelep lakossága, hogy a Fürdőegyesület szervezésében részt vegyen egy irodalmi esten. Ennek témája Wass Albert erdélyi költő és író munkásságának bemutatása volt Simó József, a Wass Alapítvány kuratóriumi elnökének és Cs. Szabó István előadóművésznek közreműködésével. A Káptalanfüredi Fürdőegyesület minden nyáron szervez olyan összejövetelt, amelyen a pihenés, fürdés, napozás mellett értékes szellemi táplálékkal is gazdagodhatnak az üdülő családok. Hogy miért teszünk erről említést egyházunk lapjában? Azért, mert az irodalmi est folyamán felolvasták Wass Albert "Te és a világ" című kötetéből a „Te és az Isten” című írást, amelynek mély gondolatait valószínűleg kevesen ismerik. Mondanivalójának lényege, hogy minden jó Istentől van, és minden rossz tőlünk, emberektől. A természet világát teremtő Isten szépet és jót adott nekünk, amit mi emberi magatartásunkkal elrontunk. Ennek ellenére a jót adó Isten visszavár bennünket az általa teremtett gyönyörű, csodálatos világba. Hogy ne a saját gyönge szavainkkal szóljunk erről, az alábbiakban közöljük Wass Albert "Te és az Isten" című írását. >>

Dinnye és zsömle
Nyár, Balaton és görögdinnye – mindez két hónapig együtt volt az életemben néhány éve. A megelégedettség érzését csak fokozta bennem reggelente a közeli ABC párját ritkító olcsósága. A kedvező árak közül csak egy maradt meg az emlékezetemben: a zsemle darabja öt forint volt, míg máshol tíz forintnál kezdődött. Ezen felbuzdulva lázas "prézliakcióba" kezdtünk: alkalmanként húszasával vettük a zsemlét, amit a napon megszárítva zacskószámra gyártottuk a morzsát. "Így legalább egy darabig ezzel sem lesz majd otthon gond" – töltött el az erőlelátó háziasszony büszkesége. >>

Belső szoba
Bár az igazi csendességet, az Istennel való beszélgetés élményét a valóságos belső szoba tudja biztosítani a legjobban, de az Örökkévaló jelenlétét meg lehet tapasztalni hegyen-völgyön-vízen is. >>

A hét témája

Piliscsaba 2003.
A piliscsabai ifjúsági konferencia már több mint tíz éve várja elsősorban a középiskolás korú fiatalokat. Piliscsaba profilját a hely szelleme (a pilisi csodálatos hegyvidék), a fiatalos jókedv, az Isten szavára figyelő komoly beszélgetések, előadások, néha inspiráló viták, a testvéri-lelki közösségkeresés, sportjátékok és kirándulások adják. Vannak visszatérő fiatalok, akik tudják, mit testesítenek meg együtt ezek a "fogalmak": Béthel, Józsi bácsi, áhítat a Kis-Kopaszon, "fent a templom", "lent az alagsor", Buksi, röpipálya. Vannak fiatalok, akik egy hét alatt megtanulják, és talán a lelkükbe ivódik Piliscsaba, mint az egymással és Istennel való találkozás jó helye. >>

Hangulatjelentés
A felnőtt fiatalok számára szervezett, augusztus 7-től 13-ig tartó révfülöpi konferencia idén az R1 nevet kapta. Nagy Zoltán debreceni lelkész fantáziáját azonnal megindította az elnevezés. Innen származott a téma: "Eredj ki őhozzá – hordozván az ő gyalázatát". Az előadásokon és áhítatokon az évek óta összeszokott stáb tagjai működtek közre: Takácsné Kovácsházi Zelma, Béres Tamás, Aradi György, Ócsai Zoltán, Németh Zoltán és Némethné Tóth Szilvia, valamint e sorok írója. >>

Révfölöpi Felnőtt Ifjúsági Konferencia
A Lénárt Viktor egyetemi lelkész és barátai által vezetett konferencia témáját ebben az évben az "Életünk hangjai" címben foglalták össze. Ennek keretében előadások, csoportbeszélgetések, játékos programok, spirituális gyakorlatok során dolgoztuk fel a különböző témákat, úgy mint a "környezetünk hangjai" (A környezet és én); "A közösség hangjai" (A közösség és én); "A csend hangjai" (Én és én); "Az elmondott imádság hangjai" (Én és Isten); "A meghallgatott imádság hangjai" (Isten és én). >>

Isten kezében a Somló lábánál
A csodálatos dunántúli táj, a Somlói borvidék az év minden időszakában szemet gyönyörködtető látvány a térföldi remete kihűlt bazaltkúpjával és orgonáival. Híveink sokasága, a szőlőművelő gazdák az aszályos időszak közepette is bíznak a jó termésben. A közelmúltban azonban nem elsősorban a munkák miatt volt mozgalmas a hegy lábánál található település élete, hanem az immár kilencedik alkalommal megrendezett somlószőlősi gyermekhét hozta lázba az itt élőket. Teológusokkal beszélgettünk, akik a helyi lelkésszel együtt vezették a programokat és a foglalkozásokat. >>

"Ti Istent keresők, éledjen a szívetek!"
A gyenesdiási Kapernaumban július 27–augusztus 2. között személyesen is átélhettük a zsoltáríró fenti szavait: valóban éledt a szívünk, mert e néhány nap alatt megtapasztaltuk, hogy Isten felénk fordult, egész életünkre ráragyogott. A hét folyamán igyekeztünk életünk minél több területére rávilágítani s végiggondolni, milyen az az élet, amelyet Istennel és Istenben élhetünk. Bár az eget sokszor felhő borította, a menny ragyogását, Isten szeretetének határtalan sugarát semmi el nem homályosíthatta. >>

Tiszadobi táborok
Idén 14. alkalommal tartották meg a Nemzetközi Ökumenikus Tábort a tiszadobi Andrássy kastélyban július 28. és augusztus 3. között. >>

evél&levél

Ne félj 366-szor és bibliaértelmezésünk
Garai András levele (EvÉlet 32. szám) késztetett az alábbi sorokra. >>

Galavics Sándor ny. lelkész temetése
Váratlan hírtelenséggel hívta haza az életnek és halálnak Ura 65 éves korában a sárvári születésű Galavics Sándor ny. evangélikus lelkészt. Temetése augusztus 21-én Berndorfban volt,– 40 éven át hűséggel ellátott szolgálati helyén. Az ausztriai Evangélikus Egyház részéről Herwig Sturm püspök, valamint Wejland és Samtel esperes urak vezették a gyászszertartást. A lelkészi karból a magyar szolgálatot Nagy Edina bécsi lelkésznő látta el. (Az ökumené jegyében a helyi római katolikus lelkészek is részt vettek a szolgálatban.) >>

Közlemények, nyilatkozatok

Kitüntetett evangélikusok
Augusztus 20. alkalmából a Magyar Köztársaság Elnöke a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje kitüntetést adományozta D. Szebik Imrének, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspökének, a Magyar Köztársaság és az egyházak közötti együttműködés fejlesztése érdekében végzett munkássága elismeréseként. >>

E heti Luther-idézet

Luther-idézet
"Hogyan is készíthetnénk magunkat cselekedetekkel a kegyelemre, ha nincsen egyetlen jótettünk sem, amelyet ne a szív restsége és kedvetlensége ellenére cselekedtünk volna? S hogyan lelhetné Isten kedvét az olyan cselekedetben, amely kedvetlen és konok szívből fakadt? Hiszen a törvényt betölteni anynyit tesz, mint cselekedeteit kedvvel és szeretettel végezni, és a törvény kényszerűsége nélkül isteni és igaz életet élni, akárha nem volna sem törvény, sem pedig büntetés." Luther Márton: Előszó Szent Pálnak a rómaiakhoz írt leveléhez (Szita Szilvia fordítása) >>

Kultúrkörök

Sümegi várjátékok
Sümeg Magyarország legrégebbi és legszebb városainak egyike. Első írásos említése 1292-ből származik. A település legfőbb nevezetessége a 87 méter magas sziklára, a tenger szintje felett 270 méter magasan épült erődítmény, mely a Balaton-felvidék legnagyobb várromja. A nagy múltú és történelmi hagyományokban bővölködő város augusztus elején a "rombarát nap" keretében első ízben rendezte meg a "dunántúli várak találkozóját". >>

A vasárnap igéje

Szálka és gerenda
Máté a Hegyi beszédben idézi Jézus szavait, melyekkel az ítélkezéstől óv. János evangéliuma ehelyett a házasságtörő nő esetét (Jn 8,1–11) beszéli el, akit Mózes törvénye szerint megkövezésre ítéltek, és akinek vádlói megszégyenülten távoznak Jézus szavát hallva: „Aki bűntelen közületek, az vessen rá először követ” (Jn 8,7). Ott nincs szó szálkáról és gerendáról, a vádlók mégis mindnyájan megértik, hogy ők is – kivétel nélkül – elmarasztalhatók ugyanabban a bűnben, amiért az asszony életét akarják kioltani. A különbség csak az, hogy az asszonyt – szerencsétlenségére – tetten érték, őket viszont – szerencséjükre – nem érték tetten, amikor hasonlóképpen vétkeztek. >>

Oratio oecumenica

Oratio oecumenica
Szerető Mennyei Atyánk! Hálát adunk, hogy ma is hirdetteted közöttünk életet adó igédet. Hálát adunk, hogy megítélt, elveszett embereket magadhoz akarsz téríteni. Köszönjük, hogy az Úr Jézus elszenvedte a kereszten bűneink büntetését, s ma még őérette bocsánatot, újrakezdést akarsz nekünk adni. Add, hogy megszívleljük szavadat, és a te szereteteddel teljen meg minden tettünk, s így örömmel várjuk visszaérkezésed. >>

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap - új kegyelem
Liturgikus sarok
Ökumenikus nyaralás
Élő víz
Heti útravaló
Semmit sem viszünk el...
Egyházunk egy-két hete
Isten emberei - szolgáljatok
250 éves a nyíregyházi gyülekezet
Tiszta harmóniák Pusztaföldváron
Keresztutak
Közösségben ünnepelve
A megnyesett fa kizöldül
Johanniták - Isten és a rászorulók szolgálatában
A Johannita Rend történetének rövid áttekintése
Evangélikusok
Kitüntetés az egyházi írónak
Déli harangszó Péteriből
Avatás Surdon
Megújulási lehetőség a hitoktatásban
e-világ
Hogyan adhat választ az evangélikus iskola az információs korszak kihívásaira?
Tisztelt Szerkesztőség!
Csodálkozás
Holtomig, holtáig. Hogyan?
A válás dilemmájáról és az egyneműek házasságáról
Keresztény szemmel
A konfirmáció
Te és az Isten
Dinnye és zsömle
Belső szoba
A hét témája
Piliscsaba 2003.
Hangulatjelentés
Révfölöpi Felnőtt Ifjúsági Konferencia
Isten kezében a Somló lábánál
"Ti Istent keresők, éledjen a szívetek!"
Tiszadobi táborok
evél&levél
Ne félj 366-szor és bibliaértelmezésünk
Galavics Sándor ny. lelkész temetése
Közlemények, nyilatkozatok
Kitüntetett evangélikusok
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Sümegi várjátékok
A vasárnap igéje
Szálka és gerenda
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2003 35

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster