EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2003 - 35 - Új nap - új kegyelem

Napról napra

Hozzászólás a cikkhez

Új nap - új kegyelem

Péter így szólt: A názáreti Jézust, azt a férfiút, akit az Isten igazolt előttetek erőkkel, csodákkal és jelekkel, amelyeket általa tett az Isten közöttetek, ahogyan magatok is tudjátok –, őt az Isten, miután feloldotta a halál fájdalmait, feltámasztotta. ApCsel 2,22.24 (Jer 33,9; Lk 18,9–14; Ef 2,4–10; Zsolt 113) Korunkban (is) óriási az éhség a spiritualitás iránt. Az élet értelmét, a boldogság kulcsát, a szenvedés okát és értelmét, a világot fenntartó felső hatalmasságot keresik milliók, és vélik, hogy megtalálták, majd kiábrándulnak, és keresnek tovább... Egy eléggé „bonyolult” világban rengeteg a hamis tanítás, a tévút. Péter pünkösdi beszéde a Megváltót, az egyetlen igaz Utat mutatja meg Istenhez: a názáreti Jézust. Isten Fia az egyetlen, akit Isten „igazolt előttünk” – ebben a hitben erősödjünk meg, ezért a hitért imádkozzunk, és ne tévedjünk bele hamis tanítások erdejébe.

Újuljatok meg lelketekben és elmétekben, öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett. Ef 4,23–24 (Ézs 61,10; Ez 17,1–6.22–24; Mt 12,33–37) Szeptember elseje van, „ráadásul” hétfő: új hónap, új évszak, új hét, új tanév. Naptárba foglalt noszogatás ez a nap a megújulásra, a pihenés hetei után az aktív munkára, a sok ezer iskolásnak az új ismeretek befogadására, a szellemi értékek gyarapítására. S mindannyiunknak egy Isten által adott lehetőség arra, hogy megtérjünk, szakítsunk a tegnap bűneivel, még ma, és óemberünk helyett újat „vegyünk magunkra”, Isten kegyelméből. Olyan diákok lehetünk, akiket Jézus, az igazi Tanító tanít, nevel, vezet, terelget, kísér a sok buktatóval és sok megmérettetéssel teli „tanév” során. A leggondosabb pedagógusnál is jobban ismeri és szereti valamennyi tanítványát. Őrá tekintve kezdjük el ma az újat mind, fiatal és öregdiákok!

Amiket hallottunk és tudunk, mert őseink elbeszélték nekünk, nem titkoljuk el fiaink elől. Zsolt 78,3–4 (Mt 19,14; 1Móz 19,15–26; Mt 12,38–42) Ősszel megkezdődnek (folytatódnak) a hittanórák, bibliaórák, gyermek-bibliakörök. „Nem titkolhatjuk el” mi sem a kinyilatkoztatást a „fiaink” elől, amint az sem, hogy Isten hogyan cselekedett egyházunk, evangélikus közösségeink, gyülekezeteink, családunk életében. Jézus élő Úrként van velünk minden napon, és ezt a bizonyosságot, ezt a hittapasztalatot kell továbbadnunk – spontán módon, és arra rendelt „keretek” között.

A csendesség és a reménység erőt adna nektek! Ézs 30,15 (Róm 8,25; Mk 7,24–30; Mt 12,43–45) Épp ellenkezőleg gondoljuk ezt mi: az erőt fitogtatni, és az erőtlenséget leplezni nagy lármával szoktuk... Valaki összeszámolta már, hányféle zajforrással veszi körül magát az ember egy nap leforgása alatt? Az orvostudomány is vizsgálja, hogy milyen lelki károkat, idegbetegséget, depressziót, szorongást okozhat, ha valaki nem tud csendben regenerálódni. Az idézett versben az Úr megtérésre és bizalomra szólítja fel népét. Nyugodt és csendes életvitelre, kiegyensúlyozott Isten- és embertársi kapcsolatra akkor tudunk eljutni, ha megteremtjük magunknak a belső csendet, az imádság, a meditáció, az Istennel való dialógus alkalmait.

Tudom, hogy az Úr felkarolja a nyomorultak ügyét, a szegények jogát. Zsolt 140,13 (Jak 2,8–9; 1Pt 5,1–5; Mt 12,46–50) „Igazságot a mennyben, jogot a földön szolgáltatnak” – mondta Deák Ferenc. Hát különbözik a kettő? Miért? És valóban, miért nincs igazság a földön, ahogyan azt sokan – legfájdalmasabban épp a kiszolgáltatott, szegény emberek – érzik? Sajnos, a legfejlettebb „jogállamok”, az alkotmánybíróságok, a vaskos törvénykönyvek sem szavatolják, hogy a „szegények joga” mindig érvényesül. A zsoltáríró ezt sok ezer éve már világosan látta. De azt is, hogy kinél van a nagybetűs Igazság. A kormány új vívmánya a „nép ügyvédje” – a zsoltáríró azt vallja: minden bajával Istenéhez, a szegények és elnyomottak igaz és megvesztegethetetlen Védőjéhez fordulhat.

Aki mindvégig kitart, az üdvözül. Mt 24,13 (Ézs 63,19; Lk 22,54–62; Mt 13,1–9.18–23) Amikor Jézus szavait olvassuk az utolsó időkről, az üldözésekről, a nagy megpróbáltatás idejéről, az eltántorodásokról, az elárulásokról, gonoszságokról stb, (ld. Máté 24,3kk!) akkor lesz csak igazán világos, hogy mennyire kegyelemből élünk. Hogy Isten az, aki a hitet adja, naponként, hogy ő tart meg benne, ő ad szavakat a bizonyságtételünkhöz, a szentségekben bűnbocsánatot és újrakezdést ajándékoz a megtérőnek. Mi önmagunkban semmire sem lennénk képesek! Lutheránusokként különösen is tanítjuk, és szívből átéljük a sola gratia-t. Ha üdvözülünk, ha mindvégig kitartunk, ahogy Jézus mondja: ez egyedül neki, Jézusnak az érdeme és megtartó szeretetének műve!

Aki az eke szarvára teszi a kezét, és hátratekint, nem alkalmas az Isten országára. Lk 9, 62 (Zak 8,13; Ézs 26,1–6; Mt 13,10–17) Hányszor mondjuk mi is azt, amit a Jézus követésére vállalkozók, vagy Jézus által követésére meghívottak mondanak: „Követlek Uram, de előbb...”?! Mert van valami, valaki, ami a múltban fogva tart, amit nem vagyunk képesek lezárni, feladni, a kötelékeket elvágni. Azt szeretnénk, ha kompromisszumot köthetnénk, alkudozunk, mint a példázatbeli emberek. Jézus képpel válaszol. Az ekét tartó paraszt sem képes egyenesen szántani, ha közben a fejével hátra tekint. Tehát: előre nézni, Jézusra – és semmi „de előbb”!

Kőháti Dorottya


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap - új kegyelem
Liturgikus sarok
Ökumenikus nyaralás
Élő víz
Heti útravaló
Semmit sem viszünk el...
Egyházunk egy-két hete
Isten emberei - szolgáljatok
250 éves a nyíregyházi gyülekezet
Tiszta harmóniák Pusztaföldváron
Keresztutak
Közösségben ünnepelve
A megnyesett fa kizöldül
Johanniták - Isten és a rászorulók szolgálatában
A Johannita Rend történetének rövid áttekintése
Evangélikusok
Kitüntetés az egyházi írónak
Déli harangszó Péteriből
Avatás Surdon
Megújulási lehetőség a hitoktatásban
e-világ
Hogyan adhat választ az evangélikus iskola az információs korszak kihívásaira?
Tisztelt Szerkesztőség!
Csodálkozás
Holtomig, holtáig. Hogyan?
A válás dilemmájáról és az egyneműek házasságáról
Keresztény szemmel
A konfirmáció
Te és az Isten
Dinnye és zsömle
Belső szoba
A hét témája
Piliscsaba 2003.
Hangulatjelentés
Révfölöpi Felnőtt Ifjúsági Konferencia
Isten kezében a Somló lábánál
"Ti Istent keresők, éledjen a szívetek!"
Tiszadobi táborok
evél&levél
Ne félj 366-szor és bibliaértelmezésünk
Galavics Sándor ny. lelkész temetése
Közlemények, nyilatkozatok
Kitüntetett evangélikusok
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Sümegi várjátékok
A vasárnap igéje
Szálka és gerenda
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2003 35 Új nap - új kegyelem

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster