EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2007 - 31 - A Princetoni javaslat és magyar fogadtatása

Kultúrkörök

Hozzászólás a cikkhez

A Princetoni javaslat és magyar fogadtatása

Még a teológiai, egyházi irodalmat rendszeresen és szívesen olvasók számára sem ismert teljes egészében ifj. dr. Fabiny Tibor teológiai munkássága: szerzőként, fordítóként, illetve szerkesztőként egyaránt tevékenykedik. Ez mennyiségileg és minőségileg is hatalmas, szorgalmas munkát jelent. Érdeklődési köre szinte végtelen, nyelvismerete Magyarországon ritkaságszámba megy.

Fabiny sorozatszerkesztőként, illetve egyes kötetek szerkesztőjeként is jegyzi a Hermeneutikai Kutatóközpont Hermeneutikai Füzetek című sorozatát, amely már a harmincadik kötetnél tart; a Magyar Luther Szövetség Magyar Luther Könyvek címet viselő sorozatában tizenegy, Magyar Luther Füzetek sorozatcímmel pedig kilenc kiadvány látott napvilágot az ő szerkesztésében. Ezenkívül gondozza az Evangélikus Belmissziói Baráti Egyesület köteteit is. És akkor még nem is beszéltünk más jellegű irodalmi munkásságáról, jegyzeteiről és könyveiről, illetőleg az olyan kiadványokról, amelyeknek a megjelentetésében például szakmai lektorként vett részt (a legutóbbi ilyen Jonathan Edwards Értekezés a vallási indulatokról című művének magyar kiadása; Gondolat Kiadó, Budapest, 2007). Őszintén csodálkozom, hogy általában nem értékeljük kellő módon ezt a megfeszített és hasznos szolgálatot.

Minden publikációja azonos célú: a keresztény egység elősegítése a 21. században; nem a megszokott formákban, hanem új nézőpontból és más igénnyel. Azt a két kötetet, amelyekről az alábbiakban szólok, szintén csak összefüggéseiben szabad olvasni. Így tudjuk igazán megbecsülni mondandójukat. Az egyik az Egy testben a kereszt által – Princetoni javaslat a keresztények egységére címet viseli; a másiknak Egy házban élnek-e a keresztények? – Magyar reflexiók a Princetoni javaslatra a címe.

Rátérve tulajdonképpeni feladatomra, a két összefüggő könyv ismertetésére, néhány megállapításomat rögzítem.

Az úgynevezett Princetoni javaslat hetvenegy tételből álló közös munka, jelentős mai teológusok, főleg amerikai, de legalábbis angol nyelvű szakemberek tollából. Princetoni javaslat szándéka nem az volt, hogy végleges, minden történelmi felekezet által elfogadott közös hitvallás vagy dogma legyen, megkérdőjelezhetetlen igazságokkal és tömör, mégis érthető kifejezésekkel – a szerzők ehelyett javaslatot tesznek: találjunk közös utat és irányt az eddigi, gyakran zsákutcába futott kísérletek után, hogy a feltétlenül szükséges egységtörekvés a 21. században is folytatódjék. A magyar kiadás szerkesztője, Fabiny Tibor a kötetet finom utalásként Vajta Vilmos, a hitvallásos ökumené teológusa emlékének ajánlotta, jelezvén saját alapállását.

Jó értelemben vett provokáció a princetoni nyilatkozat, ezért amikor 2005-ben a magyar fordítás szakmai ellenőrzésére kértek, örömmel vállaltam a feladatot, részben már ellenvéleményeket is ismerve. Nem bántam meg, mert a másodikként ismertetendő kötet igazolja, hogy a javaslat a teológiai és egyházi élet jelentős képviselőit véleményük megfogalmazására késztette – kommentárjaikat immár el is olvashatjuk.

A magyar reflexiókat tartalmazó kiadvány már nem füzetnek, hanem könyvnek tekinthető (165 lapnyi a terjedelme). Alapjában véve az előző kötet visszhangjának nevezhetjük. A szerkesztő előszava után nyolc felekezet – a református, római katolikus, evangélikus, baptista, metodista, adventista, ortodox, illetve a németországi Evangelische Freikirche – különböző alapállású képviselője (teológusa, püspöke) szólal meg benne. (Az egyik szerző, Szirtes András baptista lelkész, teológiai tanár a közelmúltban 31 évesen elhunyt. – A szerk.) A szerkesztő hat azonos kérdéssel fordult válaszadásra felkért testvéreinkhez. Valóban tanulságos, hogy az azonos kérdésekre hitvallási, tradicionális, gyakorlati vagy egyéni véleményként milyen különböző feleletek érkeztek. Az egyes válaszok mint mozaikkockák jelenlegi magyarországi történelmi egyházaink szinte teljes képét alkotják.

A vallomások még a paksi ötödik országos evangélikus találkozó előtt készültek, de az ott folytatandó kerekasztal-beszélgetésre tekintettel. Bárcsak sokan elolvasták volna a résztvevők közül, hogy ne kellett volna mindent elölről kezdeni!

E kötetnek erénye a teológiai szakszerűség éppen úgy, mint az, hogy mai gyülekezeti, gyakorlati kérdéseket vet föl, amelyekkel valamennyien szembekerülünk, és amelyekre őszinte, hiteles válaszokat várunk; nemcsak elvont tételeket, hanem megoldásokat. Minden mai elméleti munkának is úgy van értelme az egyházban, hogy a megbékélést (rekonciliáció) szolgálja, biztat, sőt pozitív cselekvésekre mozgósít.

A paksi találkozón néhány hallgató túlságosan is magas szintűnek tartotta a teológiai kérdésekről folytatott kerekasztal-beszélgetést. Még mindig van azonban időnk október 4-ig, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának szervezésében tartandó konferenciáig, amelyen a fentebb ismertetett két munkát vitatják majd meg. Kívánom, hogy a könyvek ismeretében tartalmas hozzászólások szülessenek a tanácskozáson!

Így lesz valóban magyar közösségi véleménynyilvánítássá a két mű, egyszersmind használható eszközzé a jövőben egyházunk építéséhez és az ökumené erősítéséhez.

1. Egy testben a kereszt által – Princetoni javaslat a keresztények egységére. Szerkesztette Carl E. Braaten és Robert W. Jenson. Hermeneutikai Kutatóközpont, Budapest, 2005. (Hermeneutikai Füzetek 28.) Ára 735 forint.

2. Egy házban élnek-e a keresztények? – Magyar reflexiók a Princetoni javaslatra. Szerkesztette Fabiny Tibor. Hermeneutikai Kutatóközpont, Budapest, 2007. (Hermeneutikai Füzetek 30.) Ára 1200 forint. A kiadványok a Luther Kiadó könyvesboltjában (1085 Budapest, Üllői út 24.) és a Huszár Gál papír- és könyvesboltban (1054 Budapest, Deák tér 4.) is kaphatók.

Dr. Hafenscher Károly


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap – új kegyelem
Élő víz
Átállítások
Van hatalmad, hogy megbocsáss?
Atyámmal bizalom köt össze
Az áldás továbblendít
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
Felismert csodák
A műszergyártól a szószékig
Tóparton készült az újság
Viharos időkben hűségesen
Keresztutak
Az egyházak ismét pénzt kaptak…
Kulcsszerepben a diaszpóra
Jonathan Edwards Európában
Evangélikusok
Vízilabdázom a fiammal
Öregkoromban se vess el engem…
„Motorosok jó emberek”
e-világ
Nyaralás egyházi szálláshelyeken
Keresztény szemmel
Zárt sorok, nyílt szívek
Hol épül Magyarország?
Párbeszéd az etikaoktatás jövőjéről
A doktor
A hét témája
Még távolabbi utakon
Egyenes úton Dávid táborából a Sínai-félszigetre
A rendszeres feladat – újra Koszovó
Negyedik kísérlet – Afganisztánban
evél&levél
Nem érthetünk egyet (utalás Róm 1,32-re)
Tényleg élhet homoszexuálisként egy hívő ember?
Isten „meleg” szeretettel hívogat
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Elitegyház?
Életre kelő szobrok
A Princetoni javaslat és magyar fogadtatása
Déli harangszó
A vasárnap igéje
Isten kétféle cselekvése
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
Gyermekvár
Kedves Gyerekek!
Ige+hirdető
…hogy az evangélium ma is történjék
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2007 31 A Princetoni javaslat és magyar fogadtatása

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster