EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 

Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2004 - 36

36. szám – 2004/09/05

   Szentháromság ünnepe után 13. vasárnap

Napról napra

Új nap - új kegyelem
Egy szívet adok majd nekik, és új lelket adok beléjük. Ez 11,19 (2Kor 1,21; Lk 10,25–37; 1Jn 4,7–12; Zsolt 143) A próféta nem a világ fiairól mondja, hogy új szívre és új lélekre van szükségük, hanem Isten népéről. Az ígéret Isten mindenkori népének, így nekünk is szól: Isten kész új szívvel és új lélekkel megajándékozni, ha Jézus nevében kérjük. >>

Liturgikus sarok

A görög ortodox egyház liturgiájának titka (II.)
Ez elmúlt héten Kalota József esperes bevezette olvasóinkat a görög ortodox istentiszteleti élet alapjaiba. Az egyház a liturgikus közösség – vallotta –, és ez a bizonyságtétel folytatódik ismertetője második részében, amelyben az Eucharisztia titkáról, az abban való részesedésről olvashatunk. >>

Élő víz

Vidámak vagyunk, csak nem mutatjuk...
Mintha csak felelni akart volna Gáncs Aladár De hol az öröm? (EvÉlet 2004/32.) címmel megjelent gondolataira a Glaube und Heimat hasábjain Karin Vorländer rövid írása, melynek alcíme: Néhány hívő e szerint a mottó szerint él: „Mi, keresztények igenis vidámak vagyunk! Csak nem mutatjuk…” >>

Heti útravaló
Krisztus mondja: Amikor megtettétek ezeket akár csak eggyel is a legkisebb atyámfiai közül, velem tettétek meg. (Mt 25,40) >>

Egyházunk egy-két hete

Templom-, harang- és parókiaszentelés Szentendrén
Másfél éves építkezés után 2004. augusztus 21-én, szombaton felszentelésre került a Szentendrei Evangélikus Egyházközség új temploma, harangja és parókiája. A szentelést D. Szebik Imre, az Északi Egyházkerület püspöke, Bence Imre, a Budai Egyházmegye esperese, valamint Novotny Dániel, a gyülekezet helyettes lelkésze végezte. >>

10 éves az irsai óvoda
Egész napos programmal ünnepelt az irsai gyülekezet 2004. augusztus 29-én, a dr. Harmati Béla ny. püspök által felszentelt irsai Mustármag Óvoda fennállásának 10. évfordulóján. A délelőtti istentiszteleten D. Szebik Imre, az Északi Egyházkerület vezetője, a délutáni alkalmon pedig Koczor Tamás, a Dél-Pest Megyei Egyházmegye esperese hirdette Isten igéjét. Az alkalom szervezője és házigazdája Erdélyi Csaba irsai lelkész volt. >>

Vanyarci házszentelő
Az ezer fős vanyarci gyülekezetben folyó lelki munka segítésére új segédlelkészi lakást szentelt 2004. augusztus 29-én délután D. Szebik Imre, az Északi Egyházkerület püspöke, valamint Szabó András, a Nógrádi Egyházmegye esperese, vanyarci lelkész. >>

Új orgona
Elkészült és június utolsó hetében a helyére került a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület győri székházának kápolnájába tervezett orgona. Az épület üzemeltetési költségéből kigazdálkodott kétregiszteres hangszer az Aquincum Orgonagyárban ... >>

Ünneptelen egyházi félév?
Egyre gyakrabban halljuk e sajátos kifejezést: ünneptelen félév. Kétségkívül az egyházi esztendő liturgiájában az ádventtől pünkösdig tartó időszak, Jézus életének főbb eseményeire való emlékezéssel, változatos és gazdag ünnepkört kínál a templomba ... >>

Északiak páratlan páros találkozója
Immár évtizedes hagyománya van annak, hogy a két szomszédos egyházmegye gyülekezeteinek tagjai augusztus utolsó szombatján csendesnapon találkoznak úgy félúton, Tállyán. Az ez idáig a maga nemében páratlan, páros „határ menti” találkozóra az idén is kis- és nagy buszokkal s autókkal kelt útra Borsod-Heves és Hajdú-Szabolcs hittestvéri közösségre vágyódó evangélikus népe, hogy egymás hite által épüljön abban a tállyai Istenházában, ahol 202 éve keresztelték meg az 1802. szeptember 19-én született Kossuth Lajost. Ennek emlékét márványtábla őrzi az országos közadakozásból 1892-ben megújíttatott s újból felszentelt templomban, amelyet a nagy hazánkfia születésének 90. évfordulóján állíttattak, s amelyet ma is nemzetiszínű szalagokkal díszített koszorúk erdeje övez. >>

"Isten könyörülj meg nékünk, ne szenvedjen tovább népünk..."
Sok evangélikus gyülekezet területén élnek cigányok, akik ugyan többségükben a katolikus egyházhoz tartoznak, valójában azonban inkább felekezeten kívüliként élnek. Noha a magyar szociálpolitika – egyesek szerint vitatható módon – támogatja őket, a média pedig a közhangulat befolyásolására alkalmas témaként kezeli a cigánykérdést, a romák túlnyomó többsége mégis a helyi közösségek perifériáján él – gyakran tengődik. Ezekben az emberekben ott kísért a fájdalmas érzés: „megátkoztál, meg is vertél, örök csavargóvá tettél”. >>

Hűség, öröm, türelem
Augusztus 20-án ünnepelte a Szabolcs megye nagy részét a „magáénak tudható” nyírszőlősi gyülekezet önállóvá válásának tizenkettedik születésnapját. Az államalapítás ezernegyedik évfordulóján a lélek gyümölcseiből (Gal 5,22) ez alkalommal ... >>

Keresztutak

A kereszténnyé lett Magyarország ünnepei
A már hagyományosan protestáns körökben is felelevenített, és hálaadó istentisztelet keretében megünnepelt Szent István napját, illetve az ország kereszténnyé válását a Magyarországi Evangélikus és Református Egyház idén is a budapesti Szilágyi Dezső téri református templomban tartotta augusztus 20-a előestéjén. >>

Konferencia - az egyház és a tudomány szolgálatában
Nem várták meg a tanév kezdetét a Magyarországi Református Egyház Doktorok Kollégiumának tagjai, akik augusztus 23. és 26. között tartották konferenciájukat a Dunamelléki Egyházkerület budapesti székházában. A nyitónap plenáris ülésén – érthető okból – megkülönböztetett érdeklődés övezte dr. Klaus Douglass evangélikus lelkésznek, a nagy vihart kavart Új reformáció című könyv szerzőjének előadását. >>

Eszperantista kongresszus Pozsonyban
Az eszperantó nyelvet azzal a céllal alkotta meg 1887-ben a lengyel szemorvos, Ludoviko Lazaro Zamenhof, hogy az a népek között békességet, barátságot teremtsen. Az ellenségeskedő mai világban igazán nagy szükség volna egymás értésére, a megértésre. Az eszperantó nyelv beszélői, az eszperantisták évről-évre ennek jegyében adnak randevút egymásnak a világ más-más pontján. Közöttük megvalósult ez a barátság. Ebben az évben a szlovák főváros – az egykori magyar koronázó székhely –, Pozsony adott otthont a nemzetközi eszperantó találkozónak augusztus 14-től augusztus 22-ig. >>

Eszperantó Akadémia
San Marinóban már évek óta működik az eszperantó legkiválóbb tudósainak vezetésével az Eszperantó Akadémia. Ennek támogatásával létesült Klapka György városában, Észak-Komáromban az az eszperantó egyetem, amelyet augusztus 29-én adtak át ... >>

Hegyek-völgyek között
Két evangélikus teológus – Verebics Petra és Hulej Enikő – szállt fel július 28-án a reggeli prágai vonatra. Végső úti céljuk a lengyel határ közelében fekvő Herlikovice volt, ahol közel harminc fiatalt vártak egy nemzetközi ifjúsági táborba. A tizenkét nap során a résztvevők lelki élmények sokaságával gazdagodtak, gyönyörködtek a Krkonose hegy festői szépségében, sőt egy rövid hétvégére Prága is megnyitotta kapuit a lelkes csapat előtt. >>

Játszva ismerjük meg egymást
A csehországi nemzetközi ifjúsági tábor vezetője Filip Keller lelkész fiatalos lendülettel éli napjait. Hegymászásra invitál, játékokat szervez, imádságra buzdít, gitárral kíséri az énekeket… Lelkes szolgája az Úrnak. >>

Főapátsági közgyűlés
A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Szent István napi ünnepi közgyűlését ebben az esztendőben augusztus 19-én a pannonhalmi főapátságban tartotta. Az ünnepség a monostor közelében lévő Szent István-szobor megkoszorúzásával kezdődött, majd a ... >>

Evangélikusok

Megemlékezés Dóka Zoltán húsz évvel ezelőtt írt Nyílt leveléről
1984. Az évszám ma már elválaszthatatlanul összeforrt George Orwell felkavaró regényével. 1948-ban írt művében az angol szerző sajátos ellen-utópiában rajzolta meg a diktatúra természetrajzát, benne egy totalitárius rendszer gyűlölet-félóráival és gondolatrendőrségével, valamint a mindig figyelő Nagy Testvérnek kiszolgáltatott emberrel. Az 1984-es év a Magyarországi Evangélikus Egyházban a Lutheránus Világszövetség budapesti nagygyűlésével is összeforrt. Nem lehet vitatni, hogy ez az esemény mozgásba hozta az egyházat: a hívek számára felemelő volt, hogy gyülekezetté forrt a Sportcsarnok több, mint tízezres tömege, valamint szívesen fogadták a világ minden részéről érkezett evangélikusokat. A nagygyűlést megelőző ifjúsági találkozó igen sok hazai fiatalt is elért. A találkozóra készülés jegyében pedig számos templom és egyházi épület felújítására volt lehetőség. Kétségtelen tény azonban az is, hogy az egyház- és az állami vezetés a nagygyűlést a kor kiegyezéses politikájának szolgálatába kívánta állítani. Azt gondolták, hogy a találkozó a „puha szocializmus” országának kirakatába helyezhető: hadd lássa a világ, hogy az országban vallásszabadság, az egyházban pedig jó rend uralkodik. Ezt a látszatot zavarta meg egy akkor éppen külföldön tartózkodó hévizgyörki lelkész, Dóka Zoltán nyílt levele. Az LVSZ Végrehajtó Bizottságának tagjaihoz címzett beadványában a Káldy Zoltán püspök által vezetett egyházról egyebek mellett azt írta, hogy ott „teológiai terror” és „személyi kultusz” uralkodik. A lelkiismeret kényszere nyomán írt levél születésének körülményeit még mindig nem ismerte meg és annak hatását nem dolgozta fel egyházunk közvéleménye. A Fraternitás lelkészegyesület és az Ordass Lajos Baráti Kör augusztus 26-i, a kelenföldi gyülekezet termében megrendezett alkalma a megismerésnek és a feldolgozásnak ezt a kettős célját szolgálta. >>

Tanuljunk egymástól!
Évtizednél is hosszabb múltra tekintenek vissza a bajor-magyar kapcsolatok egyházunkban. Az együttműködést több területen igyekeztek egyre szorosabbá tenni. Nem volt (és nincs) ez másképp a női misszió vonatkozásában sem. A közelmúltban például Hildegard Bergdolt lelkésznő látogatott hazánkba bajor asszonyok kicsi, ám annál lelkesebb csapatával. >>

e-világ

Óvjuk vagy használjuk a természetet?
Már többször beszéltünk az élővilág megfelelő működésének fontosságáról. Az nyilvánvaló, hogy a természetet óvni kell, ésszerűen használni, és nem kihasználni. Ahhoz viszont, hogy helyesen tudjuk használni, meg kell értenünk a működését. Az élővilág tagjai – így az élővilág egésze is – a különböző szerveződési szinteken bizonyos törvényszerűségek szerint viselkednek, változnak. >>

Keresztény szemmel

Kötelező tantárgy
Gimnáziumban, egyetemen vannak kötelező és fakultatív tantárgyak. Ez utóbbi azt jelenti, hogy a hallgató dönti el: tetszik-e neki, érdekli-e. Amennyiben pedig nem tetszik, akkor nem jár az órákra és nem is vizsgázik belőle. Kezdődik a tanév. ... >>

Luther Márton "tanévnyitó" tanítása
A felsőségnek az a kötelessége, hogy a lehető legnagyobb igyekvéssel gondozza az ifjúságot. Mivel az egész község java, becsülete, s egész élete az ő hűségére van bízva, hivatásának Isten és ember előtt csak úgy felelhet meg becsülettel, ha éjt is ... >>

Athén: Öröm és bánat
Stefan Zweig, a neves osztrák író regényének – Búcsú a tegnaptól – zárógondolatát idézi számunkra – reményt nyújtóan – az athéni olimpia: „Mert minden árnyék végül mégis csak a fény gyermeke. És csak aki örömöt és ... >>

Azok a bizonyos hervadó és hervadhatatlan koszorúk...
Nagyon vártuk már, sok örömünk is volt benne, most mégis keserű a szánk íze. Igen, az olimpiáról írok. Persze korántsem csak az athéni játékokról akarok elmélkedni. Milyen szépen indult! A látványos megnyitó ünnepség, a sok-sok derűs arc, az állandó ... >>

Nyári gondolatok a félelemről
Ezeregy formában jön felém, minden nap más miatt kell félnem. Egyszer szeretteim utaznak el, máskor beteg lesz egy gyermek a családban, elárasztanak a közbiztonsággal kapcsolatos rossz hírek, féltek valakit, hiszen látom, hogy hamarosan el kell ... >>

Jakab apostol és a hitből való cselekedetek
A nyári zápor bekergetett egy palacsintázó boltba. Kis üzletecske volt, csak egy pár fiatalember álldogált benne. Jó lenne egy meleg kávé – gondoltam átfázva. Jól esett a gyors kiszolgálás és a forró ital a műanyag pohárban. A fiatalok egy ... >>

A hét témája

Mese az erőről meg a gyengeségről
A felhőket lassan tűzszínűre festette a lemenő nap. Az emberek a munka után hazafelé igyekeztek. Az utcai lámpák halvány fényében úgy tűnt, mintha könnyű fátyollal borították volna be a parkot. A térre lassan szállingóztak a fiúk. Golyó, a ... >>

evél&levél

Mi törte át a vasfüggönyt?
Dr. Nagy Gyula Áttört vasfüggöny címmel emlékezik a 20 évvel ezelőtt tartott LVSZ nagygyűlésre (EvÉl, 2004. augusztus 15.). Ehhez az íráshoz szükséges néhány megjegyzést fűzni. Rosszul emlékezik a szerző, amikor azt írja, hogy „ekkor [mármint ... >>

Imre és társai - ma Hódmezővásárhelyen
„1936 kora tavaszán sok eső zúdult Hódmezővásárhelyre.” Ezekkel a sorokkal kezdte Imre és társai című könyvét Keken András, amelyben lelkészként átélt megrázó vásárhelyi élményeiről, és az árvaház alapításáról írt. Ma, 2004 nyarán arról ... >>

Valami elindult...
Örömmel értesítem a tisztelt Olvasót, hogy augusztus 18. és 25. között két új keresztény ifjúsági folyóirat is megjelent! Ezenkívül új egyházi rádióműsorok is születtek. Már ha „vallásosnak” lehet nevezni egy olyan harsány programot, ... >>

E heti Luther-idézet

Luther-idézet
„Isten nem olyanokat akar, akik tétlenül hallgatják és igéit utána szajkózzák, hanem akik követik Őt és teljesítik akaratát hitben, szeretettel. Mert a hit szeretet nélkül nem elég, nélküle valójában nem is hit, csak látszathit, mint amiképpen ... >>

Kultúrkörök

Déli harangszó
Augusztus 30. és szeptember 5. között minden délben a bobai evangélikus templom harangja szól a Kossuth rádióban. Boba Vas megye nyugati részén, a Marcal folyó medencéjében, Celldömölktől nyolc kilométerre található. A községről már a 13. századi ... >>

A vasárnap igéje

Féligazság nem igazság
Annak idején a babiloni fogságba hurcolt nemzedék a maga sanyarú és igazságtalannak ítélt helyzetét egy már Jeremiás prófétától is hallott (Jer 31,29) közmondással fogalmazta meg: „az apák ették az egrest – a szőlő éretlen gerezdjét ... >>

Oratio oecumenica

Oratio oecumenica
Urunk Istenünk! A te mérhetetlen szeretetednek és bizalmadnak a jele, hogy bennünket személyes felelősséggel ruháztál fel. Köszönjük, hogy folyamatosan tanítasz bennünket, hogy ezzel a kapott ajándékkal méltó módon éljünk. Köszönjük, hogy most is ... >>

EvÉlet - Lelki segély

"Iskola a határon" - a Waldorf-szellemiség
„Tisztelt Lelkésznő! Tízéves gyermekünk részére olyan iskolát keresünk, ahol el- és befogadó légkör uralkodik. Szeretnénk, ha félelem és vizsgadrukk nélkül tanulhatna, és képességeit nem érdemjegyekkel osztályoznák, hanem saját személyiségén belül értékelnék. Nemrégiben találtunk rá egy Waldorf-iskolára, ahol meglepett bennünket az a veszélytelen kapcsolat, ami a tanítók és tanulók között van. Tetszik, hogy odafigyelnek a gyermek lelki világára, és az is, hogy a szülőkkel együttműködve nevelnek. Úgy tudom, hogy ez az iskola keresztény szellemiségű. Önnek mi a véleménye?” >>

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap - új kegyelem
Liturgikus sarok
A görög ortodox egyház liturgiájának titka (II.)
Élő víz
Vidámak vagyunk, csak nem mutatjuk...
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
Templom-, harang- és parókiaszentelés Szentendrén
10 éves az irsai óvoda
Vanyarci házszentelő
Új orgona
Ünneptelen egyházi félév?
Északiak páratlan páros találkozója
"Isten könyörülj meg nékünk, ne szenvedjen tovább népünk..."
Hűség, öröm, türelem
Keresztutak
A kereszténnyé lett Magyarország ünnepei
Konferencia - az egyház és a tudomány szolgálatában
Eszperantista kongresszus Pozsonyban
Eszperantó Akadémia
Hegyek-völgyek között
Játszva ismerjük meg egymást
Főapátsági közgyűlés
Evangélikusok
Megemlékezés Dóka Zoltán húsz évvel ezelőtt írt Nyílt leveléről
Tanuljunk egymástól!
e-világ
Óvjuk vagy használjuk a természetet?
Keresztény szemmel
Kötelező tantárgy
Luther Márton "tanévnyitó" tanítása
Athén: Öröm és bánat
Azok a bizonyos hervadó és hervadhatatlan koszorúk...
Nyári gondolatok a félelemről
Jakab apostol és a hitből való cselekedetek
A hét témája
Mese az erőről meg a gyengeségről
evél&levél
Mi törte át a vasfüggönyt?
Imre és társai - ma Hódmezővásárhelyen
Valami elindult...
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Déli harangszó
A vasárnap igéje
Féligazság nem igazság
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
"Iskola a határon" - a Waldorf-szellemiség
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2004 36

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster