EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2004 - 36 - Heti útravaló

Élő víz

Hozzászólás a cikkhez

Heti útravaló

Krisztus mondja: Amikor megtettétek ezeket akár csak eggyel is a legkisebb atyámfiai közül, velem tettétek meg. (Mt 25,40)

Szentháromság ünnepe után a tizenharmadik héten az Útmutató reggeli igéiben felszólításokat és példákat olvashatunk a szeretetből fakadó jócselekedetekre: mert a hit cselekedetek nélkül halott! Vezérigénkben Urunk az irgalmasság hatféle cselekedetéről mondja, hogy azt vele tették meg tudtukon kívül mindazok, akik életüket az „aranyszabály” szerint (lásd Mt 7,12 és Lk 6,31) élik. Az óegyházi evangéliumban Jézus már nemcsak a vele azonos hitű, legkisebb atyjafiával azonosítja magát, de a felebarát fogalmát kiterjeszti a zsidók számára gyűlölt, idegen, félzsidónak tekintett irgalmas samaritánusra is. Hiszen ő mintegy hetedik fajta jócselekedet gyanánt az elsősegélynyújtás és életmentés szolgálatát végezte el. „Mit gondolsz, e három közül ki volt a felebarátja a rablók kezébe esett embernek?” (Lk 10,36) Én úgy hiszem és vallom, hogy a mi irgalmas Urunk az „igazi” samaritánus, és mi csak úgy tölthetjük be a szeretet nagy parancsolatát, ha őt követve életünk útján hasonlóképpen cselekszünk. Luther is így tanít ezen ige kapcsán: „A hit befelé és felfelé Istenre néz, a cselekedet pedig kifelé és lefelé a felebarátra.” A szeretet apostola pedig ezt írja: „Szeretteim, szeressük egymást; (…) mert Isten szeretet.” (1Jn 4,7–8) A törvénytudó már a törvényből is tudhatta és ismerhette a szeretet kettős, nagy parancsolatát (lásd: 5Móz 6,5 és 3Móz 19,18), de nem jól kérdezett Jézustól. A helyes kérdés: ki(k)nek vagyok én a „Krisztusa”? Annak például, akinek nemcsak az elengedés esztendejében, a hetedik, a szombat-év végén engedem el az adósságát – még a „bűnadósságát” is –, hanem ha kell, hetvenszer hétszer is adok neki bocsánatot. „Gazdagon megáld téged az ÚR, (…) de csak akkor, ha megtartasz és teljesítesz minden parancsot.” (5Móz 15,4–5) Ámósz próféta a társadalmi igazságtalanság bűne miatt hirdeti meg Isten ítéletét és felszólítja Izráel házát: „A jóra törekedjetek, ne a rosszra, akkor életben maradtok, és veletek lesz az ÚR.” (Ám 5,14) Az emberszeretet különböző törvényeiről kétszer is ezt mondja Isten: „Emlékezz arra, hogy szolga voltál Egyiptomban! Ezért parancsolom neked, hogy így cselekedj!” (5Móz 24,18.22) S hogyan cselekszik az, aki a bűn rabszolgaságából már megszabadult? „József például, (…) mivel földje volt, szintén eladta, elhozta a pénzt, és letette az apostolok lába elé” (ApCsel 4,36–37). Júdás tette ellenpéldája a samaritánusénak: „Jézus ezt mondta neki: »Barátom, hát ezért jöttél?«” (Mt 26,50) Emberi szeretettel ugyan ki tudná (fele)barátjának nevezni elárulóját? A másik Júdás, Jézus Krisztus szolgája viszont élet- és lélekmentésre szólít fel: „Könyörüljetek azokon, akik kételkednek, mentsétek meg őket. (…) Másokon is könyörüljetek.” (Júd 22–23) „Te mint samaritánus / Szolgáltál, Jézusom, / Hogy példádat kövessem, / Szívből imádkozom.” (EÉ 455,4)

Garai András


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap - új kegyelem
Liturgikus sarok
A görög ortodox egyház liturgiájának titka (II.)
Élő víz
Vidámak vagyunk, csak nem mutatjuk...
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
Templom-, harang- és parókiaszentelés Szentendrén
10 éves az irsai óvoda
Vanyarci házszentelő
Új orgona
Ünneptelen egyházi félév?
Északiak páratlan páros találkozója
"Isten könyörülj meg nékünk, ne szenvedjen tovább népünk..."
Hűség, öröm, türelem
Keresztutak
A kereszténnyé lett Magyarország ünnepei
Konferencia - az egyház és a tudomány szolgálatában
Eszperantista kongresszus Pozsonyban
Eszperantó Akadémia
Hegyek-völgyek között
Játszva ismerjük meg egymást
Főapátsági közgyűlés
Evangélikusok
Megemlékezés Dóka Zoltán húsz évvel ezelőtt írt Nyílt leveléről
Tanuljunk egymástól!
e-világ
Óvjuk vagy használjuk a természetet?
Keresztény szemmel
Kötelező tantárgy
Luther Márton "tanévnyitó" tanítása
Athén: Öröm és bánat
Azok a bizonyos hervadó és hervadhatatlan koszorúk...
Nyári gondolatok a félelemről
Jakab apostol és a hitből való cselekedetek
A hét témája
Mese az erőről meg a gyengeségről
evél&levél
Mi törte át a vasfüggönyt?
Imre és társai - ma Hódmezővásárhelyen
Valami elindult...
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Déli harangszó
A vasárnap igéje
Féligazság nem igazság
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
"Iskola a határon" - a Waldorf-szellemiség
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2004 36 Heti útravaló

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster