EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2003 - 24 - A hit: magánügy?

Keresztény szemmel

Hozzászólás a cikkhez

A hit: magánügy?

Mielőtt bárki unottan továbblapozna, hadd biztassam mégis az alábbi sorok elolvasására. Nem abba az évtizedek óta folyó társasjátékba kívánok ugyanis beszállni, amelyben mindenki mondja a magáét, és közben elbeszélünk egymás feje felett.

Nem azt kívánom tehát most „felfedezni”, hogy a hit azért nem magánügy, mert Jézus Krisztus tanítványaira bízta evangéliumát, amivel minden népet meg kell, hogy szólítsanak. Arról sem szeretnék bibliatanulmányt írni, hogy a kereszténység természeténél fogva közösségi életforma.

Nem óhajtom kinyilatkoztatni azt az igazságot sem, hogy a hit igenis magánügy, mégpedig legszentebb személyiségi jogaink védelmében, a lelkiismereti, vallás- és gondolatszabadság jegyében. Azt sem kívánom megerősíteni, hogy a hit – éppen az előbbi érvre való hivatkozással – mégiscsak közügy, mivel az egyes ember önmagában ki lenne szolgáltatva a hatalmasságoknak; az azonos meggyőződésen lévőknek tehát jogukban áll testületileg is kinyilvánítaniuk hitelveiket és megjelenniük a társadalom palettáján.

Amellett sem akarok bővebben érvelni, miért kezelendő mégis magánügyként a hit, éppen a társadalom többi tagjának lelkiismereti szabadsága, vallási semlegességhez való joga védelmében – hiszen őket meg kell védeni az erőszakos térítés önkényétől. S végül amellett sem fogok további érveket gyűjteni, hogy az európai kultúrában miért szükségszerűen közügy a hit – jelesül a keresztény hit – megkülönböztetett helyzete.

Az imént felsorolt szempontok mindegyikét fontosnak tartva most inkább arra keresek választ, hogy az önmagukban méltányolandó, ám egymásnak ellentmondó következtetések között hogyan lehetne valami összhangot teremteni.

A vallási és lelkiismereti szabadság kérdése rendkívül sokrétű. Amellett, hogy bizonyos alapelveket már társadalmi szinten lefektettek, szinte naponta vetődnek fel újabb és újabb megoldandó problémák. A vallás sajnos mindig „jó üzletnek” bizonyult, és az ezzel kapcsolatos visszaélések kiküszöbölése folyamatosan igénybe veszi a törvényhozók és -alkalmazók figyelmét. Ezért nézzék el nekem, ha most csupán a keresztény hitünket érintő kérdésre szorítkozom.

Magánügy-e a keresztény hit? A fentebb ismertetett felsorolás megmutatja, hogy melyek azok a szempontok, amelyeket nem tartok szükségesnek külön hangsúlyozni. Ehelyett arra szeretnék rámutatni, hogy mi a keresztény hit személyes és közösségi mozzanata.

Mindenekelőtt a Szentírásra kívánok utalni. Keresztény hitről ugyanis eme dokumentum nélkül aligha beszélhetünk. A teljes ószövetségi és újszövetségi kinyilatkoztatás – kiváltképpen a négy evangélium – alapvető fontosságú és megkerülhetetlen, vitathatatlanul a nyilvánosság elé szánt szöveg. Értelmezés, vita, teológiai továbbgondolás tárgyát képezheti, de titkosítani vagy az intim szférába utalni értelmetlen és lehetetlen is egyben. Megállapíthatjuk tehát, hogy a keresztény hit – tartalmát tekintve – mindenképpen közügy, azaz publikus, ismerhető, ismertethető, sőt a keresztények részéről mások felé egyenesen ismertetendő.

Másik kérdés, hogy mi a helyzet magával a hittel, azaz ennek az üzenetnek az elfogadásával, illetve személyes megélésével. Kétségtelen, hogy nem vagyunk egyformák. Egyikünk érzékenyebb, másikunk racionálisabb. Egyikünk fogékonyabb a lélek finom rezdüléseire, míg a másik mindenben ésszerűséget keres. A népi vallásosság pedig olykor bizony produkál olyan jelenségeket is, amelyek egy józan gondolkodású ember számára inkább a hiszékenység vagy a babona irányába mutatnak.

Személyes tapasztalataink különbözőek. Életünk eseményeiből, néha megérzésekből, belső sugallatokból vagy álmokból hajlamosak vagyunk messzemenő következtetéseket levonni. (Lehet, hogy nem is minden esetben hibásan.) Ez azonban valóban az intim széfára tartozik. Lehet, hogy egy minket jól ismerő bizalmas baráttal vagy lelkipásztorral megoszthatjuk némely személyes élményünket, de előfordulhat, hogy ezek nem bírják el a nyilvánosságot. Ez persze nem okvetlenül jelenti azt, hogy maga a tapasztalat hamis, vagy tévelygés forrása. Lehet, hogy csupán arról van szó, hogy ez senki másé, csak az enyém. Ennyiben tehát a hit magánügy, legalábbis intim terület, ahová nem illik másoknak betolakodniuk, és mi magunk is jól tesszük, ha meggondoljuk, kivel és milyen mértékben osztjuk meg titkainkat.

Mi következik mindebből? Mindenekelőtt az, hogy látnunk kell: a keresztény hitnek létezik egy nyilvános és egy intim területe. A kettő szorosan összetartozik, el nem választható, ugyanakkor egymással össze sem keverhető, és egymással nem pótolható. Ha valaki azt mondja: „számomra a hit magánügy”, ez tiszteletben tartható. Ám ha valaki hitének csupán magánterülete van, akkor annak aligha lehet köze a nyilvánosan hirdetett evangéliumhoz és a Názáreti Jézushoz. A hit „magánügy” jellegének túlhangsúlyozása tehát mindig azt a veszélyt rejti magában, hogy a társadalmat ennek a szempontnak a teljes figyelmen kívül hagyásával rendezzük be. Akkor pedig – ahogyan mondani szokás – „lőttek” az ideológiai semlegességnek.

Ha viszont a hitet mindenestül „közügynek” tekintjük, annak minden mozzanatát, rezdülését a személyes bizonyságtétel kihagyhatatlan részének tartjuk, akkor könnyen meglehet, hogy az a hit csupán lelki exhibicionizmus vagy éppenséggel betanult frázisok kusza egyvelege. Mert az igazi keresztény hit, az evangélium igazságáról való meggyőződés, az élő Jézussal való bensőséges kapcsolat nem csupán a nyilvánosság kontrollját feltételezi, hanem az intimitás misztériumát is.

Bartha István


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
ÚJ NAP - ÚJ KEGYELEM
Liturgikus sarok
Az ambó
Élő víz
"Önök kérték..."
Egyházunk egy-két hete
Erdélyi hét Mosonmagyaróváron
Kondoros
Hagyományteremtő kezdeményezés
Missziói nap Békéscsabán
Keresztutak
Misina püspök Nyíregyházán
Vándorlásaink
Tanúságtételünk Európában
Keresztény-zsidó konferencia Grazban
Zarándoklat a reformáció szülőhelyén
Pünkösd közeli élmények Szlovákiában
Pünkösdi istentisztelet Nyíregyházán
Tót atyafiak
Evangélikusok
In memoriam Molnár Rudolf
Márta néni
Találkozó
Pályám emlékezete
e-világ
Új, merész úton az egyház
Keresztény szemmel
A hit: magánügy?
Hiányos falfirka
Egy paptanár monológja
Keresd a nőt! De mihez kezdjünk vele?
A hét témája
Áldássá kell lennetek
Kultúrkörök
Jörg Zink: Feltámadás. Útban a fény felé
A felvilágosodás korának magyar irodalma és a szabadkőművesség
Szervátiusz Jenőre emlékeztünk
14. Bach-hét Budapesten
A vasárnap igéje
Titok?
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2003 24 A hit: magánügy?

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster